Άρθρο 46: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

46.1 Για την πιστοποίηση ενός Καταστήματος διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα υποβάλλεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.
46.2 Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου, τα στοιχεία της επιχείρησης που ασκεί την εκμετάλλευση του Καταστήματος, καθώς και τα στοιχεία του ατόμου που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος.
46.3 Η αίτηση συνοδεύεται από:
46.3.1 Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:
α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,
β. στην περίπτωση Καταστημάτων τύπου ΣΤ’, το εμβαδόν του χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν συνυπολογίζεται στο ελάχιστο εμβαδόν των χώρων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε.
46.3.2 Πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται τα Παιγνιομηχανήματα καθώς και τα στοιχεία όλων των συστημάτων ή/και του λοιπού εξοπλισμού διεξαγωγής, εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας των Παιγνίων, που θα εγκατασταθούν στο Κατάστημα, με τους κωδικούς Πιστοποίησής τους ή/και τα στοιχεία μοναδικής αναγνώρισής τους.
46.3.3 Αποδεικτικό κυριότητας ή μίσθωσης του Καταστήματος από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο ή τον φορέα εκμετάλλευσης του Πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε.
46.3.4 Αν πρόκειται για πολυκατοικία, προσκομίζεται θεωρημένο αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας, από τον οποίο προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η χρήση του προτεινόμενου χώρου ως Καταστήματος για τη διενέργεια Τυχερών Παιγνίων.
46.3.5 Άδεια λειτουργίας ή έγκριση νηολόγησης, σε ισχύ ή βεβαίωση νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας ύστερα από αναγγελία.
46.3.6 Σχέδιο κάτοψης των εγκαταστάσεων, για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, ως εξής:
α. Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου από τον φορέα έκδοσης της άδειας ή της έγκρισης νηολόγησης σχεδίου κάτοψης, σε ευανάγνωστη κλίμακα.
β. Σχέδιο διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού της κάτοψης του Καταστήματος, επί του οποίου έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια ο χώρος τοποθέτησης καθενός από τα περιλαμβανόμενα στον πίνακα της παραγράφου 46.3.2. Στο σχέδιο οριοθετούνται και εμφανίζονται επίσης οι προβλεπόμενοι, για τις λοιπές λειτουργίες, χώροι του Καταστήματος.
γ. Βεβαίωση του διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού ότι ο χώρος του Καταστήματος που αποτυπώνεται στο σχέδιο κάτοψης υφίσταται νομίμως και αφορά χρήση συμβατή με τη λειτουργία καταστήματος Τυχερών Παιγνίων, καθώς και για το καθαρό εμβαδόν των χώρων τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων και των λοιπών λειτουργιών του καταστήματος.
46.3.7 Για το άτομο που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος:
α. Επικυρωμένα αντίγραφα:
α1. Του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
α2. Τίτλου σπουδών, τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού.
α3. Στοιχείων τεκμηρίωσης ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, εάν δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα ή δεν έχει τίτλους σπουδών από ελληνικό σχολείο.
β. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι:
β1. Έχει λάβει γνώση του Κανονισμού και της υποχρέωσής του να λειτουργεί το Κατάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του.
β2. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει υποχρέωση στράτευσης ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (ότι κατά περίπτωση ισχύει).
β3. Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
46.3.8 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
46.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την Πιστοποίηση Καταστήματος εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης και η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί το σήμα της παραγράφου 44.1, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής.
46.5 Η Πιστοποίηση Καταστήματος ισχύει από την ημερομηνία καταβολής του εφάπαξ τέλους πιστοποίησης της παραγράφου 47.1.2.
46.6 Η χορηγούμενη από την Ε.Ε.Ε.Π. Πιστοποίηση Καταστήματος ισχύει από την επομένη της έκδοσής της και για αόριστο χρόνο. Η πιστοποίηση για να διατηρείται ισχυρή πρέπει, κάθε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, να προκαταβάλλεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο ή από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το Κατάστημα το προβλεπόμενο ετήσιο τέλος λειτουργίας Καταστήματος της παραγράφου 47.1.3.
46.7 Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Καταστήματος στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:26 | Blue Onar LTD

  Γενικά προβλέπεται αυτόματη παροχή πιστοποιήσεων σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτου διαστήματος 90 ημερών. Παρ’ όλα αυτά πιστεύουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. πιστοποιήσεις καταστημάτων) το όριο αυτό θα πρέπει να μειωθεί.

  Η διαδικασία της έγκρισης μεταφοράς παιγνιομηχανήματος είναι γραφειοκρατική και δεν φαίνεται ότι δικαιολογείται σε καμία περίπτωση το μέγιστο όριο των 90 ημερών για τη παροχή της σχετικής έγκρισης.

 • 8 Δεκεμβρίου 2012, 10:57 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ.
  Σημειώνεται.
  Ευχαριστούμε.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 14:21 | ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

  46.4 : Η προθεσμία των 90 ημερών κρίνεται υπερβολική. Παρακαλώ να τροποποιηθεί σε 30 ημέρες.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 10:38 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
  Το σχέδιο του κανονισμού έχει σχετικές προβλέψεις. Όταν ο Κανονισμός εγκριθεί, θα έχετε την τελική απάντηση.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 19:18 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Κύριοι,

  Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε σχετικά με την δυνατότητα τοποθέτησης των παιγνιομηχανημάτων σε ημιόροφο 44μ2 εντός πρακτορείου. Ο ημιόροφος θα είναι προσβάσιμος με εσωτερική σκάλα.

  Παρακαλώ για την άμεση απάντησή σας.

  Με εκτίμηση
  Μαρινόπουλος Αντώνιος