Άρθρο 34: ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΥ

34.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εκδίδει «Ειδική άδεια για δοκιμαστική λειτουργία νέων Παιγνίων στην αγορά» με διάρκεια έως 2 μήνες, τα οποία διενεργούνται σε συγκεκριμένα καταστήματα που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 4 συνολικά στην Επικράτεια. Στην ειδική αυτή άδεια ορίζονται και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της δοκιμαστικής λειτουργίας, όπως ειδική μνεία για το δοκιμαστικό χαρακτήρα του Παιγνίου.
34.2 Η Ειδική Άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. με διαδικασία ανάλογη με την περιγραφόμενη στο προηγούμενο άρθρο.

  • 23 Νοεμβρίου 2012, 14:36 | Στέφανος Μ.

    Η δοκιμή θα γίνεται με πραγματικά χρήματα ή με εικονικά ?

    Στη πρώτη περίπτωση, θα πρέπει να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέγονται τα συκγεκριμένα αυτά καταστήματα (πχ. κλήρωση ή ‘rotation’), καθώς τα υπό δοκιμή παιχνίδια πιθανά να αποφέρουν νέους πελάτες και αυξημένα κέρδη και έμμεσα να γίνεται «πριμοδοτητση» συγκεκριμένων καταστημάτων μέσω των υπό δοκιμή παιχνιδιών.