Άρθρο 05: ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΙΚΤΗ

5.1 Για τη συμμετοχή σε Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται με Παιγνιομηχανήματα απαιτείται η έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη.
5.2 Η έκδοση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη γίνεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.
5.3 Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται, κατόπιν αίτησής τους, σε άτομα ηλικίας άνω των είκοσι ενός (21) ετών, τα οποία δεν είναι Αυτοαποκλειόμενοι Παίκτες. Κάθε Παίκτης μπορεί να έχει μία μόνο Ατομική Κάρτα.
5.4 Τα στοιχεία των Αυτοαποκλειόμενων Παικτών καταχωρούνται στο Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), και είναι διαθέσιμα μέσω του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος στον Φορέα Εκμετάλλευσης.
5.5 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη πρέπει:
5.5.1 Να επιτρέπει την αναγνώρισή της από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα με την εισαγωγή της σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα.
5.5.2 Να φέρει επ’ αυτής αποθηκευμένα μόνον τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώρισή της από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτοποίηση του Παίκτη. Η δομή των δεδομένων στη μνήμη της Ατομικής Κάρτας Παίκτη πρέπει να γνωστοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης προς την Ε.Ε.Ε.Π.
5.5.3 Να προστατεύεται από προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (Personal Identification Number – PIN), ο οποίος πρέπει να ζητείται δύο συνεχόμενες φορές από το Παιγνιομηχάνημα πριν από την έναρξη της συμμετοχής του Παίκτη.
5.5.4 Nα επιτρέπει την αποθήκευση σε αυτήν πιστωτικών μονάδων, με καταβολή του αντίστοιχου ποσού σε μετρητά ή με τη μεταφορά ποσού από προπληρωμένη κάρτα, στα προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους Παραχωρησιούχους σημεία.
5.5.5 Nα αναγράφονται ευκρινώς, στην κύρια όψη της, τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης Παικτών και υποστήριξης σε θέματα υπεύθυνου παιχνιδιού.
5.5.6 Nα διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
5.6 Το Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών που θα υιοθετηθεί από τον Φορέα Εκμετάλλευσης πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τους όρους της παραγράφου 5.5 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
5.7 Οι ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και οι μη Αυτοαποκλειόμενοι μπορούν να ζητήσουν την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη, προσκομίζοντας, σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Κατάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιβεβαίωση των προσωπικών τους στοιχείων.
5.8 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διαθέτει, σε όλα τα εξουσιοδοτημένα σημεία έκδοσης Ατομικών Καρτών Παικτών, έντυπα με τους όρους έκδοσης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη.
5.9 Στους όρους έκδοσης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
5.9.1 Οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης ατομικής κάρτας.
5.9.2 Η διαδικασία έκδοσης και ακύρωσης της κάρτας.
5.9.3 Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολής ατομικών στοιχείων.
5.9.4 Ο τρόπος και οι περιορισμοί χρήσης κάρτας για τη συμμετοχή στα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα.
5.9.5 Οι διαδικασίες αντικατάστασης κάρτας σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.
5.9.6 Οι προϋποθέσεις μονομερούς απενεργοποίησης κάρτας από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.
5.9.7 Η χρήση ατομικών στοιχείων και προστασία προσωπικών δεδομένων.
5.9.8 Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πελατών και Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
5.10 Οι όροι έκδοσης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη συντάσσονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π.
5.11 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και διαδικασίες:
5.11.1 Τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρούνται από τον Παίκτη καταχωρούνται, από εκπαιδευμένο υπάλληλο του σημείου έκδοσης, στην ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Παικτών του Φορέα Εκμετάλλευσης, η οποία συνδέεται σε πραγματικό χρόνο με το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ).
5.11.2 Μετά τον έλεγχο της ορθής καταχώρησής τους, δημιουργείται αυτόματα και εκτυπώνεται η συμπληρωμένη αίτηση έκδοσης κάρτας, η οποία έχει και χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης προς την Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση υπογράφεται από τον Παίκτη και τον υπεύθυνο του σημείου έκδοσης, ο οποίος διαβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρήθηκαν και των αντιγράφων των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση.
5.11.3 Αντίγραφο της αίτησης καθώς και έντυπο με τους όρους έκδοσης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη παραδίδονται στον Παίκτη.
5.11.4 Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα ατομικά στοιχεία του Παίκτη (ημεδαπού ή αλλοδαπού):
α. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.
β. Ημερομηνία γέννησης.
γ. Αριθμό δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του προσώπου.
δ. Αριθμό φορολογικού μητρώου, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για τους μονίμως διαμένοντες στην Ελλάδα. Για τα άτομα που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, συμπληρώνεται σχετική υπεύθυνη δήλωση που υπάρχει στο έντυπο της αίτησης.
ε. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.
στ. Διεύθυνση αποστολής της Κάρτας και του προσωπικού αριθμού ταυτοποίησης (PIN).
η. Δήλωση περί μη αίτησης αυτοαποκλεισμού ή αποδοχής τυχόν περιορισμών μεταξύ των επιλογών που θα υποστηρίζονται από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα.
5.11.5 Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη πρέπει να συνοδεύεται από:
α. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ανάλογου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας και της ημερομηνίας γέννησης του αιτούντος.
β. Έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος.
5.11.6 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5.3.
5.11.7 Απόρριψη αιτήματος έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη γίνεται αιτιολογημένα και εγγράφως. Τυχόν έγγραφες αντιρρήσεις του Παίκτη για την απορριπτική απόφαση, καθώς και οι ενέργειες του Φορέα Εκμετάλλευσης για την αντιμετώπισή τους, κοινοποιούνται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.
5.11.8 Η αποστολή της Ατομικής Κάρτας Παίκτη και του μυστικού προσωπικού κωδικού ταυτοποίησης (PIN) γίνεται, σε διαφορετικούς χρόνους, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του Παίκτη ή στη διεύθυνση που δήλωσε στην αίτηση έκδοσης. Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να παραδοθούν στον ίδιο τον Παίκτη, στο εξουσιοδοτημένο σημείο που συμπλήρωσε τη σχετική αίτηση.
5.12 Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν φυλάσσονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης σε ηλεκτρονική μορφή για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
5.13 Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ, η Ατομική Κάρτα Παίκτη είναι έγκυρη για έναν (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσής της. Με την παρέλευση του χρόνου ισχύος της η κάρτα λήγει αυτοδικαίως.
5.14 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί ως προς τους περιοριστικούς όρους βάσει των οποίων εκδόθηκε, με αίτηση του Παίκτη, με ανάλογη διαδικασία με αυτή της παραγράφου 5.11. Μείωση ή/και άρση των περιοριστικών όρων που έχουν τεθεί επιτρέπεται μόνον μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αυτοί υιοθετήθηκαν.
5.15 Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να αρνηθεί να συγκατατεθεί στην έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη, ή να δώσει εντολή ανάκλησής της, εφόσον η κάρτα έχει ήδη εκδοθεί, όταν υπάρχουν ή προκύψουν βάσιμα στοιχεία για την ακαταλληλότητα ενός ατόμου ως Παίκτη Τυχερών Παιγνίων. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι, ενδεικτικά, ποινές για αδικήματα των άρθρων 51 και 52 του ν.4002/2011 (Α 180), η καταδίκη για βιαιοπραγία, οπλοκατοχή, διακίνηση ναρκωτικών, τοκογλυφία ή οι επανειλημμένες αναφορές από τους κατά περίπτωση υπεύθυνους για ανάρμοστη συμπεριφορά εντός των χώρων διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων. Στη σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. θα προσδιορίζεται και η διάρκεια ισχύος της απαγόρευσης έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη για το συγκεκριμένο Πρόσωπο.
5.16 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ακυρώσει αμέσως Ατομική Κάρτα Παίκτη, όταν δηλωθεί από αυτόν κλοπή, απώλεια ή καταστροφή της ή μετά από απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:21 | Blue Onar LTD

  Στο κανονισμό προβλέπεται ότι η ατομική κάρτα παίκτη εκδίδεται από τον ΟΠΑΠ. Όμως αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα πρόσβασης σε πληροφόρηση για την πελατεία των παραχωρησιούχων που μπορεί να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό από τον ΟΠΑΠ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ν. 4002 δεν υποχρεώνει να εκδίδει την κάρτα παίκτη ο ΟΠΑΠ, αλλά δίνει τη δυνατότητα (“Η ατομική κάρτα παίκτη μπορεί να εκδίδεται από τους κατόχους των αδειών”) Αν όμως αυτό ερμηνευτεί περιοριστικά, τότε δεν θα μπορεί κανείς άλλος πλην του ΟΠΑΠ να εκδώσει ατομική κάρτα παίκτη, ούτε καν η ίδια η ΕΕΕΠ.
  Προτείνεται η έκδοση της κάρτας παίκτη να γίνεται και από τους παραχωρησιούχους (με σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου διαμέσου του ΚΠΣ, το οποίο δεν θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας της μεταγόμενης πληροφορίας). Τα πληροφορικά συστήματα των παραχωρησιούχων θα πρέπει να διαθέτουν Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παίκτη. Εναλλακτικά η έκδοση της κάρτας θα πρέπει να γίνεται από την ΕΕΕΠ.

  Στην παράγραφο 5.8 του άρθρου, αναφέρονται “εξουσιοδοτημένα σημεία έκδοσης Ατομικών Καρτών Παικτών”, χωρίς όμως να περιγράφεται ποιος παρέχει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις, με ποια διαδικασία, με ποιες προϋποθέσεις και με ποιούς περιορισμούς. Θεωρούμε ότι κάθε πιστοποιημένο κατάστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη και αυτό πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς στο κανονισμό.
  Δεν είναι κατανοητό γιατί οι όροι έκδοσης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη θα πρέπει συντάσσονται περιοριστικά από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και όχι από κάποιο σύμβουλο ή από τους παραχωρησιούχους και σε κάθε περίπτωση να εγκρίνονται από την ΕΕΕΠ.

  Στην παράγραφο 5.11.1 του άρθρου, αν τα προσωπικά δεδομένα του παίκτη καταχωρούνται στην ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Παικτών του ΟΠΑΠ τότε είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υλοποιηθεί η απαγόρευση της σύνδεσης των προσωπικών στοιχείων του παίκτη με την παικτική συμπεριφορά και μάλιστα ανταγωνιστικά από τον ΟΠΑΠ προς τους παραχωρησιούχους. Τα προσωπικά στοιχεία του παίκτη θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα στο Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου, το οποίο και θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την έκδοση των winning certificates.

  Tο ΑΦΜ δεν θα πρέπει να τηρείται στην Ατομική Κάρτα Παίκτη, γιατί κάτι τέτοιο θα ενίσχυε το παράνομο δίκτυο παιγνίων, αφού κανένας παίκτης δεν θα ήθελε να δώσει προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης, προκειμένου να συμμετέχει σε νόμιμα VLTs. Έτσι, η χορήγηση του ΑΦΜ για την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη, ουσιαστικά εξωθεί τους παίκτες στο παράνομο παίγνιο, αφού δεν διασφαλίζεται η ανωνυμία τους. (παράγραφος 5.11.5.β)

  Στην παράγραφο 5.11.8 του άρθρου, δεν είναι σαφές ότι η παράδοση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη και του PIN μπορούν να παραδοθούν ταυτόχρονα και αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης στο κατάστημα.

  Από δε την παράγραφο 5.15 προκύπτει ότι θα υπάρχει μηχανισμός και διαδικασία αποκλεισμού παικτών και απόρριψης αιτημάτων για έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη. Χρειάζεται ωστόσο να διευκρινιστεί ότι η απόρριψη της αίτησης θα γίνεται άμεσα και με on line διαδικασίες. Επίσης, η διαδικασία της απόρριψης πρέπει να συνδέεται με το πληροφορικό σύστημα του παραχωρησιούχου για τους δικούς του παίκτες και το δικό του δίκτυο, ή του ΟΠΑΠ για τους δικούς του παίκτες και το δικό του δίκτυο, ή τη σε δεύτερο χρόνο ακύρωση της κάρτας από το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου.

  Σύμφωνα με τον κανονισμό, κάποιος παίκτης μπορεί να πιστώσει τα κέρδη που αποκόμισε σε κατάστημα του Παραχωρησιούχου Α στην Ατομική Κάρτα Παίκτη και να τα εξαργυρώσει σε κατάστημα του Παραχωρησιούχου Β. Πως προβλέπεται να υλοποιηθεί αυτό και να ελεγχθεί κανονιστικά; Με τον ίδιο τρόπο, κάποιος παίκτης μπορεί να πιστώσει στην Ατομική Κάρτα Παίκτη 200€ σε κατάστημα του Παραχωρησιούχου Α και να τα εξαργυρώσει σε κατάστημα του Παραχωρησιούχου Β. Το πρόβλημα αυτό λύνεται με την έκδοση Ατομικής Κάρτα Παίκτη ανά Παραχωρησιούχο με ισχύ στο δίκτυο κάθε Παραχωρησιούχου.