Άρθρο 20: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

20.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι ίδιοι, οι φορείς εκμετάλλευσης των Πιστοποιημένων Καταστημάτων, καθώς και όσοι διατηρούν με αυτούς σχέση εργασίας, έργου ή εντολής δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι συμμετέχουν στα Τυχερά Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν απολέσει οποιοδήποτε ποσό από τη συμμετοχή τους αυτή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση των συγκεκριμένων προσώπων. Η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τέτοιες πληροφορίες παρέχονται προς την Ε.Ε.Ε.Π. ή όπου αλλού επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις.