Άρθρο 44: ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

44.1 Σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα αναρτάται σε εμφανές σημείο της πρόσοψης σήμα πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας με τον αριθμό και τον τύπο πιστοποίησης του Καταστήματος, με τη μορφή, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο που καθορίζει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π.
44.2 Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των καταστημάτων, αναρτάται σήμανση απαγόρευσης εισόδου σε αυτά των ατόμων ηλικίας μικρότερης των είκοσι ενός (21) ετών και των Αυτοαποκλειόμενων.
44.3 Ειδικότερες προδιαγραφές για τη μορφή, το περιεχόμενο και την τοποθέτηση των σημάνσεων του παρόντος άρθρου εκδίδονται από την Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορφή Οδηγιών.