Άρθρο 22: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

22.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι πρέπει να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π., με τον τρόπο και τον τύπο που καθορίζεται από αυτήν, τα ακόλουθα:
22.1.1 Στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου του έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τη λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται σε ποσοτική και ποιοτική μορφή:
α. Οι μορφές της εμπορικής επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε και οι αντίστοιχες δαπάνες.
β. Στοιχεία που αφορούν την καταγραφή καταγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων ή ερωτημάτων του κοινού και των αντίστοιχων ενεργειών αντιμετώπισής τους.
γ. Στοιχεία που αφορούν διακοπές λειτουργίας, δυσλειτουργίες ή βλάβες πληροφοριακών συστημάτων, Παιγνιομηχανημάτων, δομών ή διαδικασιών και των αντίστοιχων ενεργειών αντιμετώπισής τους.
δ. Μελέτες, έρευνες ή αναφορές που αφορούν την αγορά των Τυχερών Παιγνίων, τις προτιμήσεις και συμπεριφορές των Παικτών, τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα και τη λειτουργία του.
22.1.2 Δυνατότητα πρόσβασης, ανά πάσα στιγμή, στις εγκαταστάσεις τους, στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Καταστημάτων καθώς και σε κάθε σύστημα που συνδέεται με τη διεξαγωγή, την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, διασφαλίζοντας ότι θα παρέχονται στην Ε.Ε.Ε.Π. όλες οι ζητούμενες πληροφορίες.

  • 4 Δεκεμβρίου 2012, 14:08 | ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

    22.1.δ.:Προτείνω την απάλειψη της υποχρέωσης για τριμηνιαία έκθεση προς την Ε.Ε.Ε.Π. καθόσον κρίνεται υπερβολική και ενέχει υπέρμετρο κόστος.