Άρθρο 48: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

48.1 Κάθε Κατασκευαστής, προκειμένου να προμηθεύει, να πωλεί, να μεταπωλεί, να εκμισθώνει, να προωθεί, να προσφέρει, να διανέμει και γενικά να διαθέτει οποιοδήποτε Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα που κατασκευάζει και διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού, υποχρεούται να έχει λάβει Πιστοποίηση Κατασκευαστή από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Κατασκευαστών που τηρείται από αυτή.
48.2 Μία επιχείρηση για να λάβει Πιστοποίηση Κατασκευαστή από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
48.2.1 Να ασκεί κατ’ επάγγελμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
48.2.2 Να διαθέτει ή να έχει νομίμως απαλλαγεί από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άδεια λειτουργίας.
48.3 Ο Πιστοποιημένος Κατασκευαστής δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεί, στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή θα ορίζει.
48.4 Πιστοποίηση Κατασκευαστή χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης και του ατόμου που την υποβάλλει.
48.5 Εάν η επιχείρηση βρίσκεται στην αλλοδαπή, ορίζει, με έγγραφο χορήγησης ειδικής πληρεξουσιότητας, νόμιμο εκπρόσωπό της στην Ελλάδα φυσικό πρόσωπο, μόνιμο κάτοικο της Ελλάδας, το οποίο υποβάλλει την αίτηση του προηγούμενου εδαφίου.
48.6 Η αίτηση συνοδεύεται από:
48.6.1 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:
α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,
β. η επιχείρηση δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς νομικής κατάστασης, που να κωλύει τη νόμιμη άσκηση εμπορίας και
γ. ουδέποτε στο παρελθόν η επιχείρηση έχει απολέσει άδεια ή πιστοποίηση Κατασκευαστή μέσων διεξαγωγής Τυχερών παιχνιδιών σε οποιαδήποτε χώρα.
48.6.2 Ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση που περιέχει το μοναδικό εμπορικό όνομα (όνομα έκδοσης και αριθμό) Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που ο αιτών Κατασκευαστής παράγει.
48.6.3 Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν άλλων πιστοποιήσεων ή αδειών καταλληλότητας Κατασκευαστή Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που διαθέτει η επιχείρηση, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον έχουν χορηγηθεί από φορείς του εξωτερικού.
48.6.4 Επικυρωμένα αντίγραφα:
α. Της δήλωσης έναρξης ή τροποποίησης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ως αντικείμενο η κατασκευή Παιγνιομηχανημάτων ή/και Παιγνίων,
β. Στην περίπτωση εταιρείας, των εγγράφων (ΦΕΚ, καταστατικό, έγγραφο πληρεξουσιότητας) από τα οποία προκύπτουν οι ιδιότητες των προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 48.6.1.
γ. Της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή του νόμιμου απαλλακτικού από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας.
δ. Πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση έχει έδρα στο εξωτερικό, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.
48.6.5 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
48.7 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την πιστοποίηση Κατασκευαστή και τον εγγράφει στο αντίστοιχο μητρώο εντός διαστήματος 90 ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης και η Ε.Ε.Ε.Π. εγγράφει τον Κατασκευαστή στο αντίστοιχο μητρώο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής.
48.8 Μετά την εγγραφή στο μητρώο, η ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων μπορεί να τροποποιηθεί, είτε προσθέτοντας νέα ή αφαιρώντας παλαιότερα, κατόπιν δήλωσης του Κατασκευαστή.
48.9 Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Κατασκευαστή στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.
48.10 Για την πιστοποίηση Κατασκευαστή, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών, καταβάλλονται:
48.10.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.
48.10.2 Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο μητρώο.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 14:40 | ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

  48.7 : Η προθεσμία των 90 ημερών κρίνεται υπερβολική. Παρακαλώ να τροποποιηθεί σε 30 ημέρες.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 20:08 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Τόκας Γιώργος.
  Η αναλογικότητα είναι βασική προϋπόθεση σε όλα. Εμείς, δεν τα ξέρουμε όλα. Προσπαθούμε να μάθουμε. Και θα μάθουμε. Όποιος θέλει να μας βοηθήσει, είναι ευπροσδεκτος. Να σχολιάζετε δε, ό,τι χρειάζεται. Διότι, μετά, δεν θα έχετε σχολιάσει, άρα δεν θα είχατε και σχόλιο. Ο μη σχολιασμός δεν σημαίνει καμμία απόκρυφη γνώση. Είναι, απλώς, έλλειψη σχολίου. Δηλαδή, για να γίνει απλό, όποιος δεν σχολιάζει, ενώ το υπενίσσεται, στην πραγματικότητα, δεν θα έχει και κανένα μεγάλο σχόλιο να κάνει. Αυτό φυσικά δεν αφορά εσάς, που πάντα με παρρησεία σχολιάζετε, τα πάντα.
  Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 17:10 | Τόκας Γιώργος

  Χωρίς καμμία διαθεση αντιπαράθεσης:
  Συγκρίνοντας τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που ορίσατε για τα τεχνικά/διασκεδαστικά σε σχέση με τα αντίστοιχα για τις μηχανές casino δημιουργείται ανισσοροπία.
  Ο κατασκευαστής μηχανών casino με 1000 Ευρώ εφ’άπαξ δεν έχει καμμία άλλη επιβάρυνση. Σε αντίθεση ο κατασκευαστής τεχνικών/διασκεδαστικών θα επιβαρυνθεί με περισσότερα έξοδα πολύ σύντομα.
  Ελπίζω να γίνεται αντιληπτή η ουσία του θέματος. Αν προτίθεστε να επιβάλετε – αναλογικά – τέτοιες επιβαρύνσεις και σε αυτούς τους κατασκευαστές/εισαγωγείς/τεχνικούς τότε αποσύρω όλους τους ενδιασμούς μου. Μέχρι τότε όμως επιτρέψτε μου να το θεωρώ αδικία…
  >>Το επάγγελμα του κατασκευαστή παιγνιομηχανημάτων και παιγνίων δεν είναι παράνομο.
  Καλύτερα να μην το σχολιάσω εδώ…
  Καλό θα είναι πάντως να ενημερώσετε τα ελεγκτικά όργανα προτού ενεργήσουν «κατα την κρίση τους…» όπως έγινε και σε εμένα το 2002.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 16:09 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Τόκας Γιώργος.
  Πάντα δραστήριος. Το επάγγελμα του κατασκευαστή παιγνιομηχανημάτων και παιγνίων δεν είναι παράνομο. Παράνομο είναι τα τυχερά Λάος ΟΑ να παίζονται χωρίς άδεια. Όσον αφορά τα τέλη και παράβολα των τεχνικών-ψυχαγωγικών, με όλο το σεβασμό στη γνώμη οποιουδήποτε, από τη διαβούλευση με βάση την Οδηγία 98/34/ΕΚ δεν προέκυψε καμμία παρατήρηση για το ύψος τους. Τα τέλη και παράβολα των τυχερών παιχνιδίων θα προσδιοριστούν με οικονομική μελέτη.

  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 27 Νοεμβρίου 2012, 23:20 | Τόκας Γιώργος

  >>48.2.1 Να ασκεί κατ’ επάγγελμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
  Μέχρι στιγμής η δραστηριότητα αυτή κινείται στα όρια της παρανομίας. Μήπως γνωρίζετε τον κωδικό της δραστηριότητας αυτής για να κανω μεταβολή ΧΤΕΣ όχι αύριο.
  Ελπίζω τα παράβολα και τα ετήσια τέλη να είναι λογικά. Παρεπιπτόντως θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα αντίστοιχα σχετικά με τα ψυχαγωγικά παίγνια – παντα κατά την άποψή μου – είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ. Καλό θα είναι να αναθεωρήσετε και τα σχετικά με τον κανονισμό για τα παιγνίδια casino μια και δημιουργούνται ανισοροπίες.

 • 18 Νοεμβρίου 2012, 09:24 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο κώστας.
  Για να είναι κάποιος κατ´επάγγελμα ο,τιδήποτε χρειάζονται ορισμένες προυποθέσεις.Επι παραδείγματι η έναρξη στην Εφορία για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Διαφορετικά ο καθένας θα μπορούσε να πιστοποηθεί για όλα, απλώς επειδή το δηλώνει. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου κλειστό επάγγελμα. Είναι απολύτως ανοικτό, αλλά πρέπει κάποιος να αποδεικνύει ότι το κάνει. Η νόμιμη απαλλαγή υπάρχει όταν ο ενδιαφερόμενος να πιστοποιηθεί κατασκευαστής δεν επιβάλλεται από άλλες διατάξεις του νόμου να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Το σήμα που αναφέρεστε δεν είναι σήμα πιστοποίησης αλλά το διακριτικό σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό ούτε βέβαιο ότι θα υπάρξει. Η επέλευση πιστοποίησης ή/και αδειοδότησης αυτόματα μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος είναι ο πιό σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης των πολιτών. Έτσι το κράτος είναι υποχρεωμένο να δρά με χρονικό περιορισμό και να μην περιμένουν οι ενδιαφερόμενοι για πάντα μία απάντηση.
  Το άρθρο 48 δεν είναι το σημαντικότερο του κανονισμού δεδομένου ότι όλοι όσοι έχουν τις προϋποθέσεις κατασκευαστές οι άλλοι επαγγελματίες μπορόυν να πιστοποιηθούν χωρίς περιορισμό και να γραφούν στα μητρώα. Ίσως πιό ενδιαφέρον θα είχε να διαβάσει κανείς πιό βασικά άρθρα όπως εκείνα για την ατομική κάρτα, την επικοινωνία, την διαξαγωγή των παιχνιδίων κλπ.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 21:24 | κώστας

  Άρθρο 48.2.1 Αποκλείει οποιονδήποτε δεν έχει ξανακάνει αυτό το επάγγελμα! Δηλαδή ένας μανάβης θάπρεπε για να ανοίξει το πρώτο του μανάβικο να ασκεί κατ΄επάγγελμα τη μαναβική. Πως όμως θα συμβεί αυτό αν πρώτα δεν ανοίξει το μανάβικο; Μου μυρίζει κλειστό επάγγελμα…
  Άρθρο 48.2.2 Νόμιμη απαλλαγή από την άδεια λειτουργίας; γιατί; δεν εξηγείται…
  Άρθρο 48.3 «Ο Πιστοποιημένος Κατασκευαστής δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεί,» Πότε θα καθιερωθεί αν όχι ταυτόχρονα με την εφαρμογή του νόμου;.
  Άρθρο 48.7 «Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη» γιατί να παρέλθει άπρακτη; ποιός δεν θα κάνει τη δουλειά του; μήπως είναι ο τρόπος για να εκδοθεί η πιστοποίηση για κατασκευαστές φίλα προσκείμενους;
  Κατόπιν αυτών των σχολίων νομίζω ότι ο κανονισμός των VLT παιγνίων «μπάζει» από παντού…