Άρθρο 47: ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

47.1 Για την Πιστοποίηση Καταστήματος καταβάλλονται:
47.1.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.
47.1.2 Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης Καταστήματος.
47.1.3 Ετήσιο τέλος λειτουργίας Καταστήματος.