Άρθρο 30: ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT

30.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση έγκρισης διεξαγωγής Jackpot, που συνοδεύεται από τα στοιχεία και τις πληροφορίες των άρθρων 28 και 29 του Κανονισμού, καθώς και πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
30.2 Η έγκριση διεξαγωγής Jackpot Καταστήματος γίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης σε αυτή. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκρισή του.
30.3 Η εισήγηση για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 28.2 απόφασης έγκρισης διεξαγωγής Jackpot Ευρείας Περιοχής συντάσσεται από την Ε.Ε.Ε.Π., το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης σε αυτή.
30.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε λειτουργίας Jackpot, η οποία δεν έχει λάβει έγκριση διεξαγωγής ή διαπιστωθεί ότι διεξάγεται με τρόπο που αντίκειται στους όρους της έγκρισής της, στις κείμενες διατάξεις ή στον Κανονισμό.

  • 4 Δεκεμβρίου 2012, 14:45 | ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

    30.2 : Η προθεσμία των 90 ημερών κρίνεται υπερβολική. Παρακαλώ να τροποποιηθεί σε 30 ημέρες.
    30.3 : Η προθεσμία των 90 ημερών κρίνεται υπερβολική. Παρακαλώ να τροποποιηθεί σε 30 ημέρες.