Άρθρο 39: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

39.1 Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση θα περιλαμβάνει:
39.1.1 Τα στοιχεία της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση.
39.1.2 Τον κωδικό αριθμό πιστοποίησης από την Ε.Ε.Ε.Π., του Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα Παιγνιομηχανημάτων.
39.1.3 Την επωνυμία του Κατασκευαστή, την εμπορική ονομασία και το μοντέλο του προς πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος.
39.1.4 Τον μοναδικό σειριακό αριθμό (serial number) που αυτό φέρει από τον Κατασκευαστή του.
39.1.5 Τα Πιστοποιημένα Παίγνια που είναι εγκατεστημένα σε αυτό.
39.2 Η αίτηση συνοδεύεται από:
39.2.1 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
39.2.2 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι: όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή και ότι το Παιγνιομηχάνημα, για το οποίο ζητείται η πιστοποίηση, δεν έχει υποστεί επεμβάσεις και μετατροπές που επηρεάζουν τη δήλωση συμμόρφωσης CE.
39.2.3 Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης CE.
39.2.4 Αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
39.3 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης και η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί το σήμα του άρθρου 15, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας.
39.4 Η Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος ισχύει από την ημερομηνία καταβολής του εφάπαξ τέλους πιστοποίησης της παραγράφου 40.1.2.
39.5 Εφόσον μεταβληθεί ή πρόκειται να μεταβληθεί οποιοδήποτε από τα στοιχεία των παραγράφων 39.1 και 39.2, απαιτείται, για τη συνέχιση της λειτουργίας του Παιγνιομηχανήματος ως Πιστοποιημένου, προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.