Άρθρο 33: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

33.1 Πιστοποίηση Παιγνίου χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση θα περιλαμβάνει:
33.1.1 Τα στοιχεία της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση.
33.1.2 Τη μοναδική Εμπορική Ονομασία του προς πιστοποίηση Παιγνίου (ονομασία και αριθμός έκδοσης).
33.1.3 Την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται με βάση τον Κανονισμό.
33.2 Η αίτηση συνοδεύεται από:
33.2.1 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
33.2.2 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή.
33.2.3 Αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, το οποίο έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο από την Ε.Ε.Ε.Π. Οργανισμό Πιστοποίησης.
33.2.4 Αναλυτική περιγραφή με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές κάθε Παιγνίου, τις οδηγίες χρήσης, τον τρόπο διεξαγωγής, τη δομή και τους κανόνες του, όπως προσδιορίζονται από τον Κατασκευαστή τους, στην ελληνική γλώσσα.
33.2.5 Πίνακα απόδοσης κερδών, στον οποίο εμφανίζονται όλοι οι συνδυασμοί επιτυχίας και οι, κατά περίπτωση, αποδιδόμενες μονάδες κέρδους (credits won), με διακριτό υπολογισμό εκείνων των συνδυασμών επιτυχίας που αποτελούν εξαιρέσεις (π.χ. αριθμός πιστωτικών μονάδων που ποντάρονται).
33.2.6 Πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνεται κατάσταση με τη λογική κατάταξη των συμβόλων στον κάθε ταινιόδρομο (reel strip) του Παιγνίου και στον οποίο (πίνακα) αποτυπώνεται η ακριβής σειρά των συμβόλων αυτών.
33.2.7 Πίνακα συχνότητας εμφάνισης των συμβόλων, ανά ταινιόδρομο (reel strip).
33.2.8 Πίνακα σύνοψης του συνόλου των επιτυχιών για κάθε είδος κέρδους.
33.2.9 Πίνακα αντιστοίχισης κάθε συμβόλου με τη συντομογραφία του, εφόσον χρησιμοποιείται.
33.2.10 Την τυπική μαθηματική συνάρτηση που χρησιμοποιείται για τον θεωρητικό υπολογισμό του Αποδιδόμενου Ποσοστού Κέρδους (payout).
33.2.11 Κατάλογο με τις στρατηγικές Παικτών που χρησιμοποιούνται στον θεωρητικό υπολογισμό του Αποδιδόμενου Ποσοστού Κέρδους (payout), εφόσον το Παίγνιο απαιτεί ή επιτρέπει η χρήση της στρατηγικής αυτής να έχει επιπτώσεις στην έκβαση του Παιγνίου.
33.2.12 Στατιστικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί στην πράξη από εργαστήρια ανάπτυξης του Παιγνίου ή από άλλες δοκιμές.
33.2.13 Δύο (2) πρωτότυπα δείγματα του Παιγνίου σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο. Ως κατάλληλο ψηφιακό μέσο νοείται κάθε μέσο το οποίο παρέχει την ευχέρεια εν γένει ελέγχου συμμόρφωσης του Παιγνίου προς τον Κανονισμό. Τα δείγματα δεν πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν, να επανεγγραφούν ή να υποστούν οποιαδήποτε επέμβαση ή μετατροπή.
33.2.14 Τη Βασική Μνήμη, που περιέχει στο πρόγραμμά της ένα ή περισσότερα Παίγνια, σε δύο (2) πρωτότυπα, με εκτυπωμένο επί αυτής τον μοναδικό κωδικό της (ID) και τον Checksum του κάθε προγράμματος Παιγνίου της Βασικής Μνήμης.
33.3 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την Πιστοποίηση Παιγνίου εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης.
33.4 Η Πιστοποίηση Παιγνίου ισχύει από την ημερομηνία καταβολής του εφάπαξ τέλους πιστοποίησης της παραγράφου 35.1.2.
33.5 Εφόσον μεταβληθεί ή πρόκειται να μεταβληθεί οποιοδήποτε από τα στοιχεία των παραγράφων 33.1 και 33.2, απαιτείται, για τη συνέχιση της λειτουργίας του Παιγνίου ως Πιστοποιημένου, προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.
33.6 Νέα έκδοση Πιστοποιημένου Παιγνίου ή ουσιώδεις προσθήκες και μετατροπές στο υφιστάμενο θεωρούνται νέο Παίγνιο, το οποίο πρέπει να πιστοποιηθεί κατά τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός.

  • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:03 | Blue Onar LTD

    Ως προς την παράγραφο 33.2.3, δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο με ποιό δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα θα συμβεί η “αναγνώριση από την ΕΕΕΠ των οργανισμών πιστοποίησης”, ώστε να εκτιμηθούν οι πιθανές καθυστερήσεις από τους τεχνολογικούς παρόχους.

  • 4 Δεκεμβρίου 2012, 14:20 | ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

    33.3 : Η προθεσμία των 90 ημερών κρίνεται υπερβολική. Παρακαλώ να τροποποιηθεί σε 30 ημέρες.