Άρθρο 23: ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

23.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να τηρούν ηλεκτρονικά αρχεία για όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές τους που σχετίζονται με τη διεξαγωγή και διαχείριση των Τυχερών Παιγνίων. Τα αρχεία διατηρούνται για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
23.1.1 Να είναι δυνατό να διαπιστωθούν εύκολα τυχόν διορθώσεις ή άλλες τροποποιήσεις, καθώς και το περιεχόμενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις.
23.1.2 Να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) ή/και κατά τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή προσδιορίζει.

  • 9 Δεκεμβρίου 2012, 22:27 | Χριστινα Δημητρακοπούλου

    Πρέπει να προσδιοριστεί το χρονικό σημείο έναρξης των 10 ετών για την φύλαξη των αρχείων για όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές που σχετίζονται με τη διεξαγωγή και διαχείριση των Τυχερών Παιγνίων