Άρθρο 49: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ

49.1 Κάθε Εισαγωγέας, προκειμένου να προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει και γενικά να διαθέτει, οποιοδήποτε Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα που διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού, υποχρεούται να έχει λάβει πιστοποίηση Εισαγωγέα από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Εισαγωγέων που τηρείται από αυτή.
49.2 Μία επιχείρηση για να λάβει πιστοποίηση Εισαγωγέα από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να ασκεί κατ’ επάγγελμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
49.3 Ο Πιστοποιημένος Εισαγωγέας δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεί, στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή θα ορίζει.
49.4 Πιστοποίηση Εισαγωγέα χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης και του ατόμου που την υποβάλλει.
49.5 Εάν η επιχείρηση βρίσκεται στην αλλοδαπή, ορίζει, με έγγραφο χορήγησης ειδικής πληρεξουσιότητας, νόμιμο εκπρόσωπό της στην Ελλάδα φυσικό πρόσωπο, μόνιμο κάτοικο της Ελλάδας, το οποίο υποβάλλει την αίτηση του προηγούμενου εδαφίου.
49.6 Η αίτηση συνοδεύεται από:
49.6.1 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:
α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,
β. η επιχείρηση δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς νομικής κατάστασης, που να κωλύει τη νόμιμη άσκηση εμπορίας και
γ. ουδέποτε στο παρελθόν η επιχείρηση έχει απολέσει άδεια ή πιστοποίηση Εισαγωγέα μέσων διεξαγωγής Τυχερών παιχνιδιών σε οποιαδήποτε χώρα.
49.6.2 Ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση που περιέχει το μοναδικό εμπορικό όνομα (όνομα έκδοσης και αριθμό) και τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που διαθέτει.
49.6.3 Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν άλλων πιστοποιήσεων ή αδειών καταλληλότητας Εισαγωγέα Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που διαθέτει η επιχείρηση, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον έχουν χορηγηθεί από φορείς του εξωτερικού.
49.6.4 Επικυρωμένα αντίγραφα:
α. Της δήλωσης έναρξης ή τροποποίησης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ως αντικείμενο η εμπορία Παιγνιομηχανημάτων ή/και Παιγνίων.
β. Στην περίπτωση εταιρείας, των εγγράφων (ΦΕΚ, καταστατικό, έγγραφο πληρεξουσιότητας) από τα οποία προκύπτουν οι ιδιότητες του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 49.6.1.
γ. Εγγράφων που να αποδεικνύουν ότι η αιτούσα επιχείρηση έχει την έγκριση των αντίστοιχων Κατασκευαστών για να διαθέτει στην Ελλάδα τουλάχιστον των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ενδεικτική κατάσταση της παραγράφου 49.6.2.
δ. Πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση έχει έδρα στο εξωτερικό, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.
49.6.5 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
49.7 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την πιστοποίηση Εισαγωγέα και τον εγγράφει στο αντίστοιχο μητρώο εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης και η Ε.Ε.Ε.Π. εγγράφει τον Εισαγωγέα στο αντίστοιχο μητρώο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής.
49.8 Μετά την εγγραφή στο μητρώο, η ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων μπορεί να τροποποιηθεί, είτε προσθέτοντας νέα είτε αφαιρώντας παλαιότερα, κατόπιν δήλωσης του Εισαγωγέα.
49.9 Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Εισαγωγέα στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.
49.10 Για την πιστοποίηση Εισαγωγέα, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Εισαγωγέων, καταβάλλονται:
49.10.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.
49.10.2 Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο μητρώο.

  • 4 Δεκεμβρίου 2012, 14:56 | ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

    49.7 : Η προθεσμία των 90 ημερών κρίνεται υπερβολική Παρακαλώ να τροποποιηθεί σε 30 ημέρες.

  • 30 Νοεμβρίου 2012, 12:27 | Ξανθακης Γιώργος

    Άρθρο 49.6: «Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:
    γ. ουδέποτε στο παρελθόν η επιχείρηση έχει απολέσει άδεια ή πιστοποίηση Εισαγωγέα μέσων διεξαγωγής Τυχερών παιχνιδιών σε οποιαδήποτε χώρα.»

    Παρακαλούμε για λόγους ασφάλειας του κειμένου όπως προστεθεί η υπογράμμιση: «…άδεια Εισαγωγέα ή πιστοποίηση Εισαγωγέα…»