Άρθρο 29: ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT

29.1 Οποιαδήποτε λειτουργία Jackpot , για να μπορεί να διεξαχθεί, πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και, κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.
29.2 Για κάθε Παίγνιο που διεξάγεται μέσω Παιγνιομηχανημάτων και περιλαμβάνει Jackpot, πιστοποιούνται αναλυτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
29.2.1 Αρίθμηση Jackpot πολλαπλών επιπέδων.
29.2.2 Λεπτομέρειες, σε σχέση με τον σχεδιασμό του Jackpot ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησής του.
29.2.3 Κανονισμοί σχετικά με την επίτευξη νίκης σε κάθε Jackpot.
29.2.4 Ποσό επανεκκίνησης επόμενου Jackpot.
29.2.5 Μέγιστο ποσό Jackpot.
29.2.6 Ποσοστό συμμετοχής στην προοδευτική αύξηση του ποσού Jackpot.
29.2.7 Τρόπος διαχείρισης των ποσών που συγκεντρώνονται μετά την συμπλήρωση του μέγιστου ποσού του Jackpot, ώστε να εκτραπούν σε δεξαμενές συγκέντρωσης ποσών Jackpot (Jackpot pools).
29.2.8 Αναμενόμενα επίπεδα τιμών ενεργοποίησης/προώθησης.
29.2.9 Δευτερεύοντα ποσοστά που εκτρέπονται σε δεξαμενές συγκέντρωσης ποσών Jackpot (Jackpot pools).
29.2.10 Μέθοδοι εκκαθάρισης.
29.3 Η λειτουργία Jackpot Καταστήματος και η λειτουργία Jackpot Ευρείας Περιοχής πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
29.3.1 Το ποσό του Jackpot μπορεί να είναι είτε ένα σταθερό ποσό είτε να αυξάνεται προοδευτικά, ανάλογα με τα ποσά που παίζονται και προσφέρεται σε περισσότερα από ένα Παιγνιομηχανήματα του ίδιου ή περισσότερων Καταστημάτων. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση Jackpot πολλαπλών επιπέδων κερδών.
29.3.2 Κάθε Παιγνιομηχάνημα που συμμετέχει σε Jackpot πρέπει να προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους. Η πληροφορία αυτή πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμη σε οποιοδήποτε έλεγχο από την Ε.Ε.Ε.Π.
29.3.3 Ο προοδευτικός μετρητής της Λειτουργίας Jackpot πρέπει να εμφανίζει το συνολικό ποσό εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από τη στιγμή ανανέωσης του ποσού στο ΚΠΣ ή το ΔΣΠ. Σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένος ρυθμός ανανέωσης του προοδευτικού μετρητή, πρέπει να εμφανίζει το συνολικό ποσό μόλις λαμβάνει ενημέρωση από το ΚΠΣ ή το ΔΣΠ.
29.3.4 Η μέθοδος, με την οποία οι τιμές των παραμέτρων της λειτουργίας Jackpot δημιουργούνται ή τροποποιούνται, πρέπει να είναι ασφαλής. Το Jackpot πρέπει να μπορεί να ελέγχεται και να παρακολουθείται από το ΚΠΣ, το οποίο μεταξύ άλλων:
α. Ελέγχει όλες τις επικοινωνίες.
β. Υπολογίζει τις τιμές των προοδευτικών κερδών.
γ. Εμφανίζει κατάλληλα τις τιμές αυτών των κερδών μαζί με τους σχετικούς προοδευτικούς μετρητές.
29.3.5 Κάθε Κατάστημα που συμμετέχει στη Λειτουργία Jackpot πρέπει να διαθέτει την ειδική οθόνη πληροφόρησης της παραγράφου 17.2 του Κανονισμού.