Άρθρο 21: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

21.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό και επαρκές σύστημα επεξεργασίας καταγγελιών του καταναλωτικού κοινού και των Παικτών και να τηρούν αρχείο των καταγγελιών αυτών.