Άρθρο 26: ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

26.1 Το Δίκτυο Επικοινωνιών συνδέει το ΚΠΣ, μέσω των ΔΣΠ, με όλα τα Παιγνιομηχανήματα ενός Καταστήματος. Κάθε Δίκτυο Επικοινωνιών πρέπει να παρέχει πλήρη ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται:
26.1.1 Η αξιόπιστη, ακριβής και πιστή μετάδοση, μεταξύ των ΔΣΠ και των Παιγνιομηχανημάτων, όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ομαλή λειτουργία των Παιγνίων.
26.1.2 Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του συνολικού συστήματος.
26.1.3 Η προστασία του απορρήτου και των δεδομένων που μεταδίδονται.
26.1.4 Η αυθεντικότητα του αποστολέα και του παραλήπτη. Δεν πρέπει να είναι δυνατή καμία επικοινωνία μεταξύ ενός ΔΣΠ και των Παιγνιομηχανημάτων οποιουδήποτε μη σχετιζομένου και μη εξουσιοδοτημένου ηλεκτρονικού υπολογιστή.
26.2 Γενικότερα για την ομαλή, φερέγγυα, αξιόπιστη και ασφαλή διεξαγωγή των Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων πρέπει:
26.2.1 Να διασφαλίζεται η ακριβής και πιστή μετάδοση, μέσω του Δικτύου Επικοινωνιών, των πάσης φύσεως δεδομένων (π.χ. οικονομικών, εμπορικών, ασφάλειας, κλπ.), καθώς επίσης και η μη παραποίηση ή αλλοίωση αυτών.
26.2.2 Όλες οι συνιστώσες και ο αναγκαίος εξοπλισμός του Δικτύου Επικοινωνιών να ικανοποιούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που εφαρμόζεται για παρόμοια Τυχερά Παίγνια και Παιγνιομηχανήματα.
26.2.3 Να διασφαλίζεται η συνέχιση της σύνδεσης, περιλαμβάνοντας ακόμη και τη χρήση του Συστήματος Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Επαναφοράς Δεδομένων.
26.2.4 Το δίκτυο υπολογιστών του συστήματος Παιγνίων να διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά συμβατά με τη σημερινή τεχνολογία ευρυζωνικότητας και να επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στις υπάρχουσες διασυνδέσεις μέσω δικτύων VPN (Virtual Private Networks).
26.2.5 Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που αφορούν στις επικοινωνίες μεταξύ όλων των μερών του συστήματος να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των διαλόγων με τη χρήση κρυπτογραφικών αλγόριθμων.
26.3 Το Δίκτυο Επικοινωνιών πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

  • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:32 | Blue Onar LTD

    Ειδικότερα ως προς την παράγραφο 26.2.4, χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι κάθε παραχωρησιούχος (αντίστοιχα δίκτυο πρακτορείων ΟΠΑΠ) θα πρέπει να δημιουργήσει το δικό του VPN.