Άρθρο 40: ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

40.1 Για την Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος καταβάλλονται:
40.1.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.
40.1.2 Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης Παιγνιομηχανήματος.