Άρθρο 43: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

43.1 Τα Καταστήματα, εκτός των άλλων προδιαγραφών όπως καθορίζονται παρακάτω, προκειμένου να πιστοποιηθούν από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
43.2 Αν απαγορευθεί από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές η λειτουργία του καταστήματος, ανακαλείται αυτοδίκαια η χορηγηθείσα, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού, Πιστοποίηση Καταστήματος. Η αυτοδίκαιη ανάκληση επέρχεται χωρίς άλλη διαδικασία ή διαπίστωση από την ημερομηνία, κατά την οποία απαγορεύθηκε η λειτουργία του καταστήματος.
43.3 Τα γεγονότα της παραγράφου 43.2 αναγγέλλονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο αμέσως στην Ε.Ε.Ε.Π.
43.4 Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου Β’.
43.4.1 Τα Καταστήματα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, σε Αμιγείς Χώρους, εφοδιάζονται με πιστοποίηση τύπου Β’.
43.4.2 Τα Καταστήματα τύπου Β’ δεν μπορούν να συνδέονται εσωτερικά με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, ενώ το ελάχιστο εμβαδόν του καθαρού χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων ορίζεται σε τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομηχάνημα. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.
43.4.3 Πέραν του χώρου τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων, το Κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον:
α. Πέντε (5) τμ. για τουαλέτες ανδρών (1) και γυναικών (1), με προθάλαμο.
β. Δέκα (10) τμ. για χώρο υποδοχής, ταμειακών συναλλαγών και αναμονής κοινού.
γ. Πέντε (5) τμ. για αποθηκευτικό χώρο.
43.4.4 Οι χώροι εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων και λειτουργίας του Καταστήματος είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων.
43.5 Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου ΣΤ’.
43.5.1 Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. εφοδιάζονται με πιστοποίηση τύπου ΣΤ’.
43.5.2 Ο χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων είναι νόμιμος χώρος κύριας χρήσης του Καταστήματος.
43.5.3 Εάν ο χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν διαχωρίζεται πλήρως από τον υπόλοιπο χώρο λειτουργίας του καταστήματος ως πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε., οι κανόνες προσβασιμότητας και λειτουργίας των Καταστημάτων Τυχερών Παιγνίων επιβάλλονται στο σύνολο των χώρων του Καταστήματος. Πλήρης διαχωρισμός νοείται η δημιουργία κλειστής αίθουσας, η είσοδος στην οποία επιτρέπεται μόνον από το εσωτερικό του Καταστήματος.
43.5.4 Το ελάχιστο εμβαδόν του καθαρού χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων ορίζεται σε τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομηχάνημα. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.
43.5.5 Το εμβαδόν του χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν συνυπολογίζεται στο ελάχιστο εμβαδόν των χώρων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε.
43.6 Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου Ε’ θαλασσοπλοούντων πλοίων που διενεργούν πλόες εξωτερικού.
43.6.1 Στα θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εξωτερικού επιτρέπεται η δημιουργία αμιγούς χώρου διεξαγωγής αποκλειστικά Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Ο χώρος αυτός εφοδιάζεται με Πιστοποίηση τύπου Ε’.
43.6.2 Η Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Ε’ χορηγείται εφόσον:
α. Η λειτουργία του χώρου διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα προβλέπεται στην άδεια νηολόγησης του σκάφους.
β. Η αίθουσα αυτή είναι κλειστή και δεν συνδέεται εσωτερικά με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα ή χώρο του πλοίου.
γ. Ο χώρος τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων έχει εμβαδόν της καθαρής του επιφάνειας τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομηχάνημα. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.
δ. Πέραν του χώρου τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων, το Κατάστημα πρέπει να διαθέτει δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα για χώρο υποδοχής, ταμειακών συναλλαγών και αναμονής κοινού.

  • 16 Νοεμβρίου 2012, 17:34 | Ε.Ε.Ε.Π.

    Σε απάντηση στο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.
    Με βάση τις κείμενες διατάξεις, στα υφιστάμενα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε.μπορούν να εγκαθίστανται έως τρία μηχανήματα.
    Ευχαριστούμε για το ερώτημα.

  • 16 Νοεμβρίου 2012, 11:08 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

    ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΠΑΠ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ, ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ , ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ?