Άρθρο 19: ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

19.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι λαμβάνουν όλα τα κατά περίπτωση ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε, στα Πιστοποιημένα Καταστήματα τύπου Β και Ε, να έχουν επαρκή πρόσβαση και να μην αποκλείονται άτομα με αναπηρία.