Άρθρο 35: ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

35.1 Για την Πιστοποίηση Παιγνίου καταβάλλονται:
35.1.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.
35.1.2 Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης Παιγνίου.