Άρθρο 14: ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΩΝ

14.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να παρέχουν στους Παίκτες, μετά από σχετικό γραπτό αίτημά τους, βεβαίωση των κερδών τους, για φορολογικούς σκοπούς.