Άρθρο 09: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

9.1 Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε Παίγνιο με Παιγνιομηχανήματα επιτρέπεται μόνον εφόσον γνωστοποιηθεί στον Παίκτη, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, η σύμβαση προσχώρησης στο Παίγνιο και την αποδεχθεί, αντιστοίχως.
9.2 Η σύμβαση προσχώρησης, που μπορεί να αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα Παίγνια, περιλαμβάνει τουλάχιστον τους όρους συμμετοχής στο Παίγνιο, τους κανόνες συμπεριφοράς στα Καταστήματα και τον τρόπο απόδοσης των κερδών.
9.3 Η εκπόνηση των συμβάσεων προσχώρησης στο κάθε Παίγνιο γίνεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους Παραχωρησιούχους.
9.4 Η έγκριση των συμβάσεων προσχώρησης, καθώς και οποιασδήποτε τροποποίησής τους, γίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή τους σε αυτή. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση των συμβάσεων προσχώρησης.
9.5 Τα στοιχεία αποδοχής των συμβάσεων προσχώρησης φυλάσσονται με ηλεκτρονικό τρόπο από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους Παραχωρησιούχους για περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών.