Άρθρο 06: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

6.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να τηρεί το νομοθετικό πλαίσιο διεξαγωγής και λειτουργίας Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, τους όρους της άδειας που του έχει χορηγηθεί και τις διατάξεις του Κανονισμού, καθώς και κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
6.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης συνεχίζει να υπέχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια και για το τμήμα της εκμετάλλευσης που έχει παραχωρηθεί στους Παραχωρησιούχους. Για τον λόγο αυτόν, και ιδίως για τη διασφάλιση της απόδοσης των κερδών στους Παίκτες, οφείλει να λαμβάνει επαρκείς εγγυήσεις από τους Παραχωρησιούχους.
6.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει ιδιαίτερα:
6.3.1 Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα Καταστήματα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα ατόμων που δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και των Αυτοαποκλειόμενων.
6.3.2 Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Παιγνίων και να εφαρμόζει μέτρα για την τήρηση των περιορισμών του άρθρου 42 του Κανονισμού.
6.3.3 Να εκμεταλλεύεται μόνο Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, μέσω των οποίων διεξάγονται Πιστοποιημένα Παίγνια, και τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν αποκλειστικά σε Πιστοποιημένα Καταστήματα.
6.3.4 Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποκλείεται η συνομολόγηση στοιχημάτων μεταξύ των Παικτών ή/και τρίτων που βασίζονται στην πρόβλεψη του αποτελέσματος των διεξαγομένων Παιγνίων.
6.3.5 Να διασφαλίζει ότι τα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και Παίγνια δεν έχουν διαφοροποιηθεί, αλλοιωθεί, προγραμματιστεί εκ νέου ή με άλλο τρόπο υποστεί τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου ή χαρακτηριστικού τους, από εκείνα που λήφθηκαν υπόψη προκειμένου το Παιγνιομηχάνημα ή το Παίγνιο να λάβει την πιστοποίηση, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.
6.3.6 Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην των Πιστοποιημένων Τεχνικών, δεν έχει πρόσβαση στα σημεία ρύθμισης των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων ή στο λογισμικό των Πιστοποιημένων Παιγνίων.
6.3.7 Στην περίπτωση που διαπιστώσει:
α. οποιαδήποτε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου στις ρυθμίσεις ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος ή Παιγνίου,
β. δυσλειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, η οποία δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή των Παιγνίων κατά τις προβλέψεις του Κανονισμού,
γ. φθορές που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την ασφαλή λειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,
να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του και να μην το θέσει σε επαναλειτουργία πριν αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα και διασφαλιστεί ότι το μηχάνημα πληροί όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησής του. Τα γεγονότα αυτά, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, αναφέρονται αμέσως στην Ε.Ε.Ε.Π.
6.3.8 Στην περίπτωση που διαπιστώσει απόσπαση, αλλοίωση, παραποίηση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου 38 ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, να αναφέρει αμέσως το συμβάν στην Ε.Ε.Ε.Π. και να θέσει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, μέχρι αυτό να ελεγχθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. και να χορηγηθεί νέο σήμα νόμιμης λειτουργίας.
6.3.9 Να εξασφαλίζει ότι παρέχεται στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. πλήρης και απρόσκοπτη πρόσβαση στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα, στους Διαχειριστές Συστήματος Παιγνίων, στα Δίκτυα Επικοινωνιών, καθώς και στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, Παίγνια και Καταστήματα, τόσον αυτού όσο και των Παραχωρησιούχων.
6.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να εκπαιδεύει τους Υπεύθυνους Εκμετάλλευσης των Καταστημάτων και τους εργαζόμενους σε αυτά, ώστε να είναι σε θέση:
6.4.1 Να παρέχουν πληροφόρηση για την υπεύθυνη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων και πληροφορίες που αφορούν στην απεξάρτηση από τον εθισμό σε αυτά.
6.4.2 Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια όσων κάνουν χρήση ή παρουσιάζουν ενδείξεις ότι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν συμπτώματα υπνηλίας ή είναι προφανές ότι η γενική τους κατάσταση δεν μπορεί να εγγυηθεί την υπεύθυνη διεξαγωγή Παιγνίων.
6.4.3 Να είναι σε θέση να χειρίζονται με διακριτικότητα και ευαισθησία μη αποδεκτή συμπεριφορά Παίκτη και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για περιορισμό αυτών των συμπεριφορών.
6.4.4 Να ενημερώνουν τους Παίκτες και τους οικείους τους για τη δυνατότητα αποκλεισμού ή θέσπισης περιορισμών συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια.
6.4.5 Να συνδράμουν συγγενείς και φίλους Παικτών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν κρούσματα εθισμού των Παικτών στα Τυχερά Παίγνια.
6.4.6 Να τηρούν αρχείο συμβάντων στο Κατάστημα, στο οποίο καταγράφονται γεγονότα για τα οποία χρειάστηκε επιτόπου αντιμετώπιση, καθώς και ο τρόπος χειρισμού που υιοθετήθηκε.
6.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Παικτών, τα οποία απαγορεύεται να δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο. Προς τούτο ενημερώνει και δεσμεύει δεόντως όλους όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, και λαμβάνει κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.
6.6 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, υποχρεούται να διασφαλίζει, με όλα τα πρόσφορα μέσα, ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, την άδεια, τον Κανονισμό και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., τίθενται ως συμβατικοί όροι στους Παραχωρησιούχους, τους Πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., τους Υπεργολάβους και το απασχολούμενο προσωπικό.
6.7 Σε κάθε περίπτωση παραβίασης, εκ μέρους των Παραχωρησιούχων ή των Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των Υπεργολάβων ή του εμπλεκόμενου προσωπικού, της νομοθεσίας που ρυθμίζει την αγορά των Παιγνίων και ιδιαιτέρως εκείνων των ρυθμίσεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της απάτης και του εγκλήματος, στην προστασία των ανηλίκων, στην προστασία του καταναλωτή, στην αποτροπή του εθισμού ή της κατασπατάλησης χρήματος σε Τυχερά Παίγνια, οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Ε.Ε.Ε.Π.
6.8 Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/και τη διαχείριση του Φορέα Εκμετάλλευσης δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:35 | Blue Onar LTD

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τα θέματα που προβλέπονται στα άρθρα 6.3 ως 6.7, ο ΟΠΑΠ έχει δικαιοδοσία στα πρακτορεία του, ενώ οι παραχωρησιούχοι έχουν οι ίδιοι δικαιοδοσία και αρμοδιότητα στα καταστήματά τους. Ενδεικτικά στο άρθρο 6.4 προβλέπεται η εκπαίδευση των εργαζομένων στα καταστήματα από τον ΟΠΑΠ (χωρίς να διασαφηνίζει ότι αφορά μόνο στα πρακτορεία του), ενώ το άρθρο 7.7 προβλέπει την ίδια εκπαίδευση να κάνει ο παραχωρησιούχος για τα καταστήματά του.

  Στο άρθρο 7.7 προβλέπεται κοινοποίηση όλων των γνωστοποιήσεων προς την ΕΕΕΠ στον ΟΠΑΠ, χωρίς να είναι κάτι τέτοιο απαραίτητο ή να εξυπηρετεί κάποια αντικειμενική ανάγκη. Θεωρούμε ότι η γνωστοποίηση μόνο στην ΕΕΕΠ και η παροχή γενικών εγγυήσεων (σύμφωνα με το 6.2) από τους παραχωρησιούχους προς τον ΟΠΑΠ επαρκούν.

 • 8 Δεκεμβρίου 2012, 16:56 | Χριστινα Δημητρακοπούλου

  Στην υποπαράγραφο 6.3.2 ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να αποθαρρύνει την «αλόγιστη χρήση Παιγνίων και να εφαρμόζει μέτρα για την τήρηση των περιορισμών του άρθρου 42 του Κανονισμού». Προτείνω να διευκρινιστεί τι συνιστά «αλόγιστη χρήση» κατά την έννοια της υπόψη παραγράφου.

  Επίσης στην υποπαράγραφο 6.3.4 ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να λαμβάνει «…όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποκλείεται η συνομολόγηση στοιχημάτων μεταξύ των Παικτών ή/και τρίτων που βασίζονται στην πρόβλεψη του αποτελέσματος των διεξαγομένων Παιγνίων». Πρέπει να διευκρινιστεί η φράση «όλα τα αναγκαία μέτρα».

  Ακόμη στην υποπαράγραφο 6.4.2 οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης και εργαζόμενοι πρέπει «Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια όσων κάνουν χρήση ή παρουσιάζουν ενδείξεις ότι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν συμπτώματα υπνηλίας ή είναι προφανές ότι η γενική τους κατάσταση δεν μπορεί να εγγυηθεί την υπεύθυνη διεξαγωγή Παιγνίων». Πρέπει και εδώ να εξειδικευθεί το ακριβές νόημα της έννοιας «υπεύθυνη διεξαγωγή Παιγνίων».

  Επίσης στην υποπαράγραφο 6.4.3 προβλέπεται ότι οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης και εργαζόμενοι πρέπει «Να είναι σε θέση να χειρίζονται με διακριτικότητα και ευαισθησία μη αποδεκτή συμπεριφορά Παίκτη και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για περιορισμό αυτών των συμπεριφορών», χωρίς να διευκρινίζεται τι νοείται ως «μη αποδεκτή συμπεριφορά Παίκτη».

  Τέλος η παράγραφος 6.4.4 αντιβαίνει τις προβλέψεις του άρθρου 20.1 του σχεδίου Κανονισμού, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται η μη κοινοποίηση της ταυτότητας των Παικτών στο βαθμό που δεν υπάρχει συναίνεση του Παίκτη.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 14:59 | ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

  6.3.2. :Στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου αυτής ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να αποθαρρύνει την «αλόγιστη χρήση Παιγνίων και αν εφαρμόζει μέτρα για την τήρηση των περιορισμών του άρθρου 42 του Κανονισμού». Προτείνω να διευκρινισθεί τί συνιστά «αλόγιστη χρήση», κατά την ένοια της παραγράφου αυτής.
  6.3.4. : Στην υποπαράγραφο 4 της παραγράφου αυτής ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να λαμβάνει «… όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποκλείεται η συνομολόγηση στοιχημάτων μεταξύ των Παικτών ή/και τρίτων που βασίζονται στην πρόβλεψη του αποτελέσματος των διεξαγομένων Παιγνίων». Παρακαλώ να διευκρινισθεί η φράση «όλα τα αναγκαία μέτρα».
  6.4.2. :Στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου αυτής οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης και εργαζόμενοι πρέπει «Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια όσων κάνουν χρήση ή παρουσιάζουν ενδείξεις ότι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν συμπτώματα υπνηλίας ή είναι προφανές ότι η γενική τους κατάσταση δεν μπορεί να εγγυηθεί την υπεύθυνη διεξαγωγή Παιγνίων». Προτείνω να εξειδικευθεί το ακριβές νόημα της ένοιας «υπεύθυνη διεξαγωγή Παιγνίων».
  6.4.3. :Στην υποπαράγραφο 3 της παραγράφου αυτής προβλέπεται ότι οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης και εργαζόμενοι πρέπει «Να είναι σε θέση να χειρίζονται με διακριτικότητα και ευαισθησία μη αποδεκτή συμπεριφορά Παίκτη και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για περιορισμό αυτών των συμπεριφορών», χωρίς να γίνεται διευκρίνιση τί νοείται ως «μη αποδεκτή συμπεριφορά παίκτη».
  6.4.4. :Η υποπαράγραφος αυτή αντιβαίνει στις προβλέψεις του άρθρου 20.1 του σχεδίου Κανονισμού, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται η μη κοινοποίηση της ταυτότητας των Παικτών, στο βαθμό που δεν υπάρχει συναίνεση του Παικτη.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 12:39 | Ξανθακης Γιώργος

  Άρθρο 6.3.9: «Να εξασφαλίζει ότι παρέχεται στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. πλήρης και απρόσκοπτη πρόσβαση στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα, στους Διαχειριστές Συστήματος Παιγνίων, στα Δίκτυα Επικοινωνιών, καθώς και στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, Παίγνια και Καταστήματα, τόσον αυτού όσο και των Παραχωρησιούχων».

  Η ως άνω διατύπωση αφήνει ακαθόριστο τον τρόπο πρόσβασης και ως εκ τούτου πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ως πρόσβαση νοείται η φυσική παρουσία.

  Άρθρο 6.4.4: «Να ενημερώνουν τους Παίκτες και τους οικείους τους για τη δυνατότητα αποκλεισμού ή θέσπισης περιορισμών συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια».

  Παρακαλούμε όπως διαγράψετε την φράση «και τους οικείους τους» καθώς πιθανόν η ενημέρωση τρίτων για κάποιον παίκτη να παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα του τελευταίου. Θα μπορούσε να αναφερθεί «Να ενημερώνουν τους Παίκτες και το κοινό εν γένει για τη δυνατότητα αποκλεισμού…».

  Άρθρο 6.4.5: «Να συνδράμουν συγγενείς και φίλους Παικτών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν κρούσματα εθισμού των Παικτών στα Τυχερά Παίγνια».

  Δεν διευκρινίζεται τι είδους συνδρομή θα πρέπει να παρέχει ο υπεύθυνος καταστήματος, ούτε με ποιο τρόπο είναι δυνατό ο υπεύθυνος καταστήματος να γνωρίζει τους οικείους ενός Παίκτη.

  Άρθρο 6.5: «….ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους».

  Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τι σημαίνει «εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους».