Άρθρο 49 – Θέματα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Στο άρθρο 1 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και»
β) Η περιπτ. β΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της συμμετοχής της στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπερίπτ. εε’ της περίπτ. α’ της παρ. 3.»
γ) Η υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) Μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και των στελεχών της εκπαίδευσης και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους.»
δ) Η υποπερίπτ. εε΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε) Αποφαίνεται επί των ενστάσεων των στελεχών της εκπαίδευσης, πλην των διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ., κατά των εκθέσεων αξιολόγησής τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.»
ε) Οι υποπεριπτ. αα’ και ββ΄ της περίπτ. β’ της παρ. 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«αα) Διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών προτύπων.
ββ) Αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό.»
στ) Η υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής επιτροπής.»
ζ) Η υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) Τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π., ο οποίος εκτελεί χρέη αντιπροέδρου της Αρχής.»
η) Η υποπερίπτ. εε΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή στην παιδαγωγική επιστήμη.»
θ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την κατάταξη συνεκτιμώνται η εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, το σχετικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο, καθώς και η διοικητική εμπειρία, ιδίως στη δημόσια εκπαίδευση.»
ι) Η περίπτ. δ΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Ο αντιπρόεδρος της Αρχής επικουρεί τον πρόεδρο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.»
ια) Στο τέλος της περίπτ. ε΄ της παρ. 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση δύο διαδοχικών θητειών δεν απαιτείται να επαναληφθεί η διαδικασία της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄.»
ιβ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ζ΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου της Αρχής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους συμβουλίου επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.»
ιγ) Η περίπτ. ια΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής.»
ιδ) Οι υποπεριπτ. ββ΄ και γγ΄ της περίπτ. α΄ και η υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3, καθώς και οι παρ. 7 έως και 9 και η περίπτ. ε΄ της παρ. 13 καταργούνται.

 • 26 Μαρτίου 2018, 00:20 | Κώστας Κ

  Ξύπνα «Δημήτρη» το ελληνικό Δημόσιο έχει σχεδόν «άπειρη» αδράνεια, γι’ αυτό μας έχουν στο στόχαστρο οι νεοφιλελεύθεροι!

  Μη φοβάσαι ο νόμος θα εφαρμοστεί και θα τοποθετηθούμε σύντομα και οι δυο μας σε θέση στελεχών. Εγώ ως παλιός σ.σ. και συ ως νέος.

  Ο νέος είναι ωραίος αλλά ο παλιός είναι αλλιώς (έχω 30+++ χρόνια στην εκπαίδευση).

  Μη έρθεις μετά να μου πεις ότι οι διαδικασίες εργασίας των στελεχών είναι άθλιες και γραφειοκρατικές, ότι ήθελες περισσότερα στελέχη με μικρότερα επιδόματα, ότι οι συνάδελφοι είναι ατίθασοι, ότι δίνεις ένα σωρό λεφτά σε βενζίνες, ότι είσαι ατελείωτες ώρες μπροστά στον υπολογιστή και ότι οι υποδομές είναι ανεπαρκείς και οι συνθήκες απαράδεκτες.

  Μην παραπονεθείς ότι η αξιολόγηση που θα εφαρμοστεί, ότι θα έχει αδυναμίες, γκρίζες ζώνες και κολλήματα!

  Τουλάχιστον είπαμε ελεύθερα τη γνώμη μας.

  Να κοιτάς την εκπαιδευτική σου ζωή με αισιοδοξία και αγάπη, διότι θα κρατήσει πολλές δεκαετίες.

  Είπαμε και αλλού, ο νόμος έχει καλά στοιχεία (που πριμοδοτεί τους συναδέλφους της τάξης), αλλά δεν μπορεί να αποκεφαλίζει τα στελέχη με κόφτες, προαπαιτούμενες ξένες γλώσσες και συνέντευξη που μετράει όσο δεκαετίες σπουδών, συγγραφής και μόχθου.

  Να διορθωθούν τα άδικα του νόμου. Η διαβούλευση – και ευχαριστούμε αυτούς που μας δίνουν βήμα για να πούμε τη γνώμη μας- φωνάζει και για τους ΚΕΠΛΗΝΕΤ και για όλους τους αδικούμενους. Φωνή λαού , οργή Θεού!

  Και σταμάτα να γενικεύεις για εμάς τους σ.σ., δεν είσαι ο αξιολογητής των πάντων. Ένα γραναζάκι σαν κι εμένα είσαι και αύριο μπορεί να είμαστε γρανάζια στην ίδια μηχανή.
  Κώστας Κ. σ.σ. ΔΔΕ Α Αθήνας

 • 23 Μαρτίου 2018, 18:37 | Δημήτρης

  Κώστα Κ.,

  Δεν έχεις μπει για να συμμετάσχεις σοβαρά στη διαβούλευση! Δεν έχεις διαβάσει το σχέδιο νόμου! Κι αυτό φαίνεται από αυτά που γράφεις. Όταν λες ότι ο Συντονιστής θα κάνει τα ίδια με τους σχολικούς συμβούλους και τους επιθεωρητές, προφανώς δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Η’ κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις.
  Ψυχοθεραπεία χρειάζεσαι εσύ. Διότι μπήκες στη διαβούλευση με σκοπό να υπερασπιστείς τα κακώς εννοούμενα πκεκτημένα της συντεχνίας όπου ανήκεις και η οποία καταργείται. Το «ελεύθερο ωράριο», την «αργομισθία», «την έλλειψη καθηκοντολογίου, την έλλειψη ελέγχου και αξιολόγησης. Είχες συνηθίσει σε ένα σύστημα που είχε ανώτερους και κατώτερους κι εσύ φυσικά ήσουν στη μεριά των ανώτερων που πούλαγαν εξουσία στους κατώτερους. Και βλέπεις ότι ο νόμος οάει να βάλει ένα τέλος σε όλα αυτά τα απαράδεκτα και χάνεις την ψυχραιμία σου και επιχειρείς να προσβάλεις.
  Κανείς δεν καταριέται κανέναν. Συμμετέχουμε όλοι στη διαβούλευση που θα κρίνει το μέλλον της εκπαίδευσης. Κι εσύ, αν μπορούσες, θα είχες επιβάλει λογοκρισία. Αυτή είναι η νοοτροπία σου.
  Λοιπόν, το Δημόσιο, και ειδικότερα το Δημόσιο Σχολείο δεν είναι η ιδιωτική επιχείρηση κανενός υπαλλήλου για να πατάει στη δουλειά του όποτε του καπνίσει. Ούτε για να πουλάει εξουσία στους συναδέλφους σου. Λες ότι είσαι εκπαιδευτικός αλλά σιχαίνεσαι την τάξη! Σταμάτα πια! Εδώ είναι διαβούλευση για να βρούμε τα καλά του Νόμου και να διορθώσουμε τα στραβά. Εδώ δεν είναι γραφείο σχολικού συμβούλου που δεν είχες ωράριο, ούτε σχολίο όπου είχες μάθει να διατάζεις και οι «κατώτεροι» να σε υπακούν επειδή σε φοβόντουσαν!
  Έχεις να μας πεις κάτι για τον νόμο;(Για την κατάργηση των αργόμισθων σχολικών συμβούλων, για την επιβολή θητείας που ισχύει σε όλη την Ευρώπη, για την ασυδοσία που πάει να ρυθμίσει το παρόν σχέδιο νόμου);
  Έχεις καταλάβει ότι το παρόν άρθρο προετοιμάζει την αξιολόγηση; (και καλά κάνει κατά τη γνώμη μου).
  Το παρόν άρθρο χτυπάει τις κλίκες και στις συντεχνίες των αργόμισθων στην Εκπαίδευση κι αυτό σε πονάει.
  Λοιπόν, από 1-9-2018, «αποχαιρέτα την την Αλεξάνδρεια που χάνεις…»!

 • 22 Μαρτίου 2018, 23:28 | Κώστας Κ

  Συνάδελφε είσαι τελείως κολλημένος με τις ταμπέλες. Παλιά, τα στελέχη αυτά τα ονομάζαμε επιθεωρητές, αργότερα μας λέγατε σχολικούς συμβούλους, αύριο θα τους λέμε συντονιστές.
  Είναι τα στελέχη με επιστημονικό, συμβουλευτικό και παιδαγωγικό ρόλο και με στοιχεία διοικητικού έργου και αξιολόγησης, που συμμετέχουν στη διαχείριση και διαμόρφωση της εκπαίδευσης σύμφωνα με τη νομοθεσία και το κοινωνικό πλαίσιο.
  Σε λίγα χρόνια κάποιος άλλος «Δημήτρης» θα καταριέται σαν και εσένα τους Συντονιστές. Σταμάτα πιά! Εδώ είναι διαβούλευση για να βρούμε τα καλά του Νόμου και να διορθώσουμε τα στραβά. Δεν ήρθαμε για ψυχοθεραπεία και για να πούμε τον πόνο μας για όσους Δημόσιους υπάλληλους δεν δουλεύουνε.
  Έχεις να μας πεις κάτι για το Νόμο (πχ για τον παράλογο αναδρομικό κόφτη, την απαράδεκτη προαπαιτούμενη ξένη γλώσσα ή τις αδικίες στην μοριοδότηση προσόντων);
  Έχεις καταλάβει ότι το παρόν άρθρο προετοιμάζει την αξιολόγηση; (και καλά κάνει κατά τη γνώμη μου).

 • 22 Μαρτίου 2018, 11:30 | Δημήτρης

  Όπου υπάρχει ο όρος «σχολικός σύμβουλος» θα πρέπει να καταργηθεί. Επιτέλους καταργούνται οι σχολικοί σύμβουλοι οι οποίοι δεν εργάζονταν και ήθελαν μόνο να παίρνουν τον μισθό τους και να κάθονται στα σπίτια τους. Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα το ήξερε αλλά κανείς δεν μιλούσε.