Άρθρο 40 – Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
α) υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
β) γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης και
γ) αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων.
2. Κάθε κατηγορία κριτηρίων αναλύεται στα εξής επιμέρους κριτήρια:
α) Υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού:
αα) Υπηρεσιακές σχέσεις: αξιολογούνται η καλή συνεργασία με τους υφισταμένους και η συνεισφορά στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος στη δομή ευθύνης, η καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους, καθώς και με τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς ή κηδεμόνες, φορείς και πολίτες, η ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα, η ικανότητα διαπραγμάτευσης και αντίληψης των προβλημάτων επικοινωνίας και η επίδειξη σεβασμού στη διαφορετικότητα.
ββ) Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: αξιολογούνται η εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στο ανθρώπινο δυναμικό και η καλλιέργεια του αισθήματος του «συνανήκειν» στην εκπαιδευτική δομή, η συνδιαμόρφωση σκοπού, οράματος και επιμέρους στόχων και η παρώθηση όλων στην υλοποίησή τους, η παροχή πλαισίου για ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το ανθρώπινο δυναμικό, η καθοδήγηση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η ενίσχυση κινήτρων για επαγγελματική ανάπτυξη, μέσω ενδο-υπηρεσιακών δράσεων, επιμορφώσεων και συμμετοχής σε ημερίδες και συνέδρια.
β) Γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης:
αα) Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και εποπτεία διοικητικού και παιδαγωγικού έργου: αξιολογούνται ο στρατηγικός σχεδιασμός, προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση του προσωπικού σχετικά με το διαλαμβανόμενο έργο, η κατάλληλη οργάνωση του ατομικού και συλλογικού φόρτου εργασίας στο προσωπικό ευθύνης, με προσπάθεια αξιοποίησης των εμπειριών και ενδιαφερόντων του, η επιτυχής εφαρμογή συμμετοχικών μοντέλων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής και η εισαγωγή και χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα.
ββ) Αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση κατά την κρίση των στελεχών της εκπαίδευσης: αξιολογούνται η ενημέρωση των αξιολογουμένων περί των διαδικασιών και των κριτηρίων της αξιολόγησης, ο προγραμματισμός της αξιολόγησης και η τεκμηρίωση της αξιολόγησης βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων.
γγ) Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων: αξιολογούνται η πρόβλεψη και η πρόληψη εντάσεων και δυσλειτουργιών σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, η επίλυση διοικητικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων και η επιδέξια και έγκαιρη διαχείριση συγκρούσεων στο διοικητικό και εκπαιδευτικό τομέα, με διασφάλιση των παιδαγωγικών αρχών.
γ) Αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων:
αα) Αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων: αξιολογούνται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής δομής με καλή συνεργασία των τμημάτων της, η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα ευθύνης, η επιτυχής οργάνωση και στήριξη θεσμοθετημένων καινοτομιών και δράσεων διοικητικής και παιδαγωγικής υφής, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των υπηρεσιακών υποχρεώσεων.
ββ) Ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου: αξιολογούνται η συμβολή στην επίτευξη των στόχων μέσω της συνεργασίας και συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων της εκπαιδευτικής δομής, η ορθή διαχείριση διοικητικών, επιστημονικών και παιδαγωγικών ζητημάτων στον τομέα ευθύνης του αξιολογουμένου, η συμβολή στη συνοχή και συνέπεια των εκτιμήσεων και των συμπερασμάτων της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε σχέση με τη στοχοθεσία του συλλογικού προγραμματισμού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5, την παρ. 4 του άρθρου 8, την παρ. 3 του άρθρου 13 και το άρθρο 47, η ικανοποίηση των υφισταμένων από τον τρόπο λειτουργίας της δομής, η επικοινωνία και ενημέρωση των αποδεκτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εκπαιδευτικής δομής και η αποδοχή και επίδειξη σεβασμού προς τη διαφορετικότητα.
3. Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με ένα ακέραιο βαθμό που, κατά την αντικειμενική κρίση, αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100.
4. Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται τα άριστα στελέχη που έχουν σημειώσει κατά την περίοδο αξιολόγησης όλως εξαιρετική επίδοση. Ως όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η υψηλού επιπέδου ικανότητα συντονισμού της υπηρεσίας για την επίτευξη συγκεκριμένων προδιαγεγραμμένων στόχων από τους οποίους προέκυψε σημαντικό όφελος. Για τη βαθμολογία με βαθμό από 90 και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, με καταγραφή πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν.
5. Με τους βαθμούς 75 έως 89 βαθμολογούνται από τους αξιολογητές όσοι θεωρούνται πολύ επαρκή στελέχη, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.
6. Με τους βαθμούς 60 έως 74 τα επαρκή στελέχη.
7. Με τους βαθμούς 50 έως 59 τα μερικώς επαρκή στελέχη.
8. Με τους βαθμούς 40 έως 49 τα μέτρια στελέχη.
9. Με τους βαθμούς 25 έως 39 τα ανεπαρκή στελέχη.
10. Με τους βαθμούς 0 έως 24 τα ακατάλληλα για τη θέση στελέχη.
11. Βαθμολογία μικρότερη των 60 βαθμών πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία στοιχειοθετούν την ανεπαρκή διοίκηση της δομής, καθώς και την ανεπαρκή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση στο αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 42.
12. Στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση του μόνιμου προσωπικού που υπάγεται στα στελέχη αυτά, ως εξής:
α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Οργανωτικούς Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τους λοιπούς άμεσα υφισταμένους τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α.
β) Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αξιολογούνται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
γ) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογούνται από τους διευθυντές ή προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη.
δ) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους διευθυντές ή προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
ε) Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους άμεσα υφισταμένους τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους.
στ) Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και μέλη του Ε.Ε.Π., καθώς και τους διοικητικούς υπαλλήλους των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ.
ζ) Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Α. αξιολογούνται από τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των οικείων Κ.Ε.Α.
η) Οι διευθυντές ή προϊστάμενοι και οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των οικείων σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. ή των τομέων Ε.Κ.
13. Η αξιολόγηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο διενεργείται εφόσον οι αξιολογητές είναι τουλάχιστον τρεις. Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 39. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης του προσωπικού σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά,
γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων,
δ) ανάληψη ευθύνης και
ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών.
Επί των κριτηρίων αυτών τα στελέχη αξιολογούνται βάσει της παρακάτω κλίμακας:
90-100: άριστο,
75-89: πολύ επαρκές,
60-74: επαρκές,
50-59: μερικώς επαρκές,
40-49: μέτριο,
25-39: ανεπαρκές,
0-24: ακατάλληλο.
Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ξεχωριστά.
14. Η βαθμολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης των στελεχών σύμφωνα με τις παραγράφους 12 και 13 συνοδεύει τον ατομικό φάκελο αξιολόγησης κάθε στελέχους και συνεκτιμάται κατά τις αξιολογήσεις του.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:49 | Φραγκίσκος

  Ο Σύλλογος Διδασκόντων ( μόνιμοι και αναπληρωτές)να αξιολογεί επώνυμα και τεκμηριωμένα το έργο του Διευθύντη/ντριας. Δημοκρατική διαδικασία που διορθώνει πραγματικά τις αδυναμίες και τα λάθη. Η ανατροφοδότηση αυτή δημιουργεί συνεργάτες και βοηθάει στο έπακρο τη Σχολική μονάδα.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:37 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

  Να μοριοδοτείται και το πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ ως πρόσθετο προσόν για τους εκπαιδευτές ενηλίκων για τα στελέχη εκπαίδευσης. Ειναι απαραίτητο! έχουμε να κάνουμε με ενήλικες.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:36 | Κώστας Μ.

  «Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν ανώνυμα τα στελέχη εκπαίδευσης και επώνυμα τους μαθητές, αλλά οι ίδιοι δεν αξιολογούνται…»
  Πρέπει να πω οτι εκεί που οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν επώνυμα και τεκμηριωμένα, τους μαθητές δηλαδή, προσέχουν δυό και τρεις φορές και ρίχνουν πολύ νερό στο κρασί τους, διότι έχουν στο κεφάλι τους, τους μαθητοπατέρες με τις κολοβωμένες Gaussian’s, τους φροντιστηριούχους, τους μαθητές, τους γονείς, το σύλλογο των γονέων, την τοπική ένωση συλλόγων γονέων, που δεν αστειεύονται… κινούν γη και ουρανό και κάνουν το άσπρο μαύρο για μια μονάδα …
  Γιατί οι εκπαιδευτικοί να μην αξιολογούν τα στελέχη εκπαίδευσης επώνυμα και τεκμηριωμένα; Τι έχουν να φοβηθούν αν κάνουν καλά τη δουλειά τους; Πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη της κρίσης τους.
  Και γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να αξιολογούνται; Μήπως δεν εμπιστεύονται τους κρίνοντες; Και τότε πως θέλουν να τους εμπιστευτούν οι κρινόμενοι;

  Η ανώνυμη και ατεκμηρίωτη αξιολόγηση των διευθυντών σχολικών μονάδων κρίθηκε αντισυνταγματική από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση.

  Σε πολλά σχολεία δημιουργήθηκαν ψυχρότητες μεταξύ των συναδέλφων και χάλασε το κλίμα. Και το κλίμα επηρεάζει όλο το σχολείο.

  Απορώ πώς το υπουργείο το επαναφέρει…

 • Κατά την αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του προτεινόμενου σ.ν., είναι κατανοητό τι ισχύει για όσους/όσες κατά την αξιολόγηση λάβουν βαθμό από 40 έως και 100, αυτό που δεν είναι κατανοητό είναι, τι γίνεται για όσες/όσους λάβουν βαθμό μεταξύ 39 και 0.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:09 | ΠΟΣΓΚΑμεΑ

  Κατά την αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του προτεινόμενου σ.ν., είναι κατανοητό τι ισχύει για όσους/όσες κατά την αξιολόγηση λάβουν βαθμό από 40 έως και 100, αυτό που δεν είναι κατανοητό είναι, τι γίνεται για όσες/όσους λάβουν βαθμό μεταξύ 39 και 0. Ακολουθείται ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας; Παραπέμπονται σε κάποιο όργανο; Εντάσσονται σε κάποιο πρόγραμμα, πιθανόν, επιμόρφωσης, υποστήριξης, κ.ο.κ.;

 • ΣΩΣΤΟ να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και η αξιολόγησή τους από το μόνιμο προσωπικό που υπάγεται σε αυτά, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 12 και 13 του άρθρου 40.
  Μόνο που πρέπει να διασφαλισθεί, ότι στην αξιολόγηση αυτή θα συμμετέχει υποχρεωτικά όλο το προσωπικό που υπάγεται σε κάθε στέλεχος και ότι τα ερωτηματολόγια θα συμπληρώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (με μοναδικούς κωδικούς). Έτσι μόνο το στατιστικό αποτέλεσμα θα εκφράζει αξιόπιστα την αποδοχή του έργου του στελέχους από τους υφισταμένους του και δεν θα μπορεί να αλλοιωθεί από τους αξιολογητές-προϊσταμένους του.
  Φυσικά το στατιστικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο στο αξιολογούμενο στέλεχος, ώστε να μεριμνά για τη βελτίωσή του.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:32 | Ανδρέας Ζεργιώτης

  Οι κρίσεις των ΣΣ να γίνονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής και όχι σε Περιφερειακό Επίπεδο, γιατί αυτό εκτός από παράνομο συνιστά και υποβάθμιση του θεσμού, αφού αυτός περιλαμβάνει πρόσωπα ιδιαίτερα αυξημένων προσόντων και η παιδαγωγική λειτουργία στην εκπαίδευση πρέπει να προηγείται της διοικητικής!!!

  Να μην αλλάξει το όνομα και να μη μειωθεί ο αριθμός των ΣΣ, αντίθετα να αυξηθεί όπου υπάρχει εμφανής δυσαναλογία προσώπων με δομές και σχολεία.
  Να μην υπάρξει καμιά διαδικασία κρίσης α) χωρίς ταυτόχρονη ιεράρχηση των κρίσεων από τον Περιφερειακό μέχρι τον υποδιευθυντή της Σχολικής Μονάδας, διαδοχικά

  Να υπάρξει πλήρης και χωρίς περιορισμούς μοριοδότηση όλων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, σύμφωνα και με πάγιο αίτημα του κλάδου.

  Να καταργηθούν όλες οι συγκεντρωτικές δομές καθοδήγησης και υποστήριξης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου ΠΕΚΕΣ κλπ. που προβλέπονται.

  Ναι στις αποκεντρωμένες δομές με ξεκάθαρο και θεσμοθετημένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ τους.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:10 | Στάθης

  Γιατί να να μπει όριο δύο θητειών στους διευθυντές σχολικών μονάδων; ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ; Δύο θητείες στο ίδιο σχολείο σύμφωνοι , αλλά όχι γενικεύσεις…

  Επίσης ενώ κρίθηκε αντισυνταγματική η μυστική ψηφοφορία τώρα το κάνετε ακόμη χειρότερο με μυστικό ερωτηματολόγιο;;;;;;;

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:09 | Κωνσταντίνος

  Τα στελέχη, οι υπεύθυνοι τομέων αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί, όταν δεν λαμβάνουν ούτε καν μία ανατροφοδότηση μέσω μιας επώνυμης αξιολόγησης δεν μπορούν να βοηθήσουν στη λειτουργία ενός πετυχημένου σχολείου.

 • 25 Μαρτίου 2018, 19:55 | Ιωάννης Ν. Περυσινάκης

  Κάποτε το 2008 ξεναγούσα κατά παράκληση tων καθηγητών τους, που ήταν παλιοί φοιτητές μου, μαθητές Β Λυκείου από τη Βόρεια Ελλάδα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου μου. Τους ερώτησα για να κάνουμε τις συστάσεις: Δεν μου λέτε, παιδιά, ποιος είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας τώρα. Υπήρξε αμηχανία, τα παιδιά κοιτάζονταν μεταξύ τους, κοίταζαν τους καθηγητές τους. Τους άφησα μερικά δευτερόλεπτα να «ψαρώσουν», και έπειτα τους λέω: Μην στενοχωρείστε, ούτε εγώ ξέρω! (Και πράγματι δεν ήξερα.) Αλλά όταν ήμουν στην ηλικία σας και εγώ και όλα τα παιδιά γνωρίζαμε ότι Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας ήταν ο Ευάγγελος Παπανούτσος!
  Τί κομίζει αυτό το σχέδιο νόμου στην παιδεία; Πέρα από μία γραφειοκρατία παλαιοσοβιετικού κομματικού τύπου; Με το μόνο που δεν ασχολείται είναι η επιστημονική γνώση.
  Και μολονότι το μόνο κεφάλαιο της χώρας είναι ο πολιτισμός της, δηλ. τα μνημεία και τα κείμενα, αυτά είναι τα δυνατά χαρτιά της ακόμη και στις συνομιλίες με του εταίρους της ΕΕ, αφανίζει ακόμη περισσότερο και τα δύο, και τα μνημεία και την αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Λες και οι Κινέζοι π.χ. δεν μορφώνουν τα παιδιά τους με τον κινεζικό πολιστισμό. Έγραφα κάποτε: «Η ΕΕ την πρώτη Μαΐου 2004 καλωσορίζει τα δέκα νέα μέλη της με όρους και στίχους αρχαίους ελληνικούς δια στόματος του νομπελίστα ποιητή Σήμους Χήνεϋ, την ίδα ώρα η κλασική παιδεία συρρικνώνεται διαρκώς και απειλείται στα πιο στενά της όρια, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Είναι και αυτό μία απόδειξη ότι η κακή κατάσταση των κλασικών σπουδών σήμερα δεν οφείλεται στην έλλειψη της ικανότητας της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας να ομιλεί και να αντιλαμβάνεται τα προβλήματα του καιρού μας, αλλά σε έξωθεν ρυμίσεις και αποφάσεις άσχετες με την ουσία της».

 • 25 Μαρτίου 2018, 19:13 | tasos

  ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ Β2 ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦ.ΔΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΝΤΕΣ ΕΚΠΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

 • 25 Μαρτίου 2018, 18:42 | ΛΙΛΙΚΑ

  Οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι απαράδεκτες. Είναι προϋποθέσεις αποκλεισμού αξίων και έμπειρων στελεχών εκπαίδευσης.
  1. Γιατί αποκλείονται όσοι έχουν δύο θητείες. Δεν είναι αντισυνταγματικό να περιορίζεται η δυνατότητα της επαγγελματικής εξέλιξης ενός εκπαιδευτικού. Αν κάποιο στέλεχος είναι ικανό γιατί θα πρέπει να μη μπορεί να συνεχίσει ή και να εξελιχθεί;
  2. Οι προϋποθέσεις που τίθενται γίνονται μόνο και μόνο για να μπορέσει να ελεγχθεί το σώμα των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και στη συνέχεια το ελεγχόμενο αυτό σώμα στελεχών να αξιολογήσει και συνεπώς να ελέγξει του Διευθυντές των σχολείων. Όλα γίνονται για την κομματικοποίηση της εκπαίδευσης
  2. Κακώς μπαίνει η προϋπόθεσης της γνώσης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 και μάλιστα μόνο για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Τέτοια διάταξη δεν υπάρχει πουθενά αλλού ως προϋπόθεση ούτε στον ιεραρχικά ανώτερο περιφερειακό διευθυντή ούτε σε πανεπιστημιακούς ούτε σε άλλες θέσεις στο Δημόσιο. Ποιους θέλουν να αποκλείσουν;

 • 25 Μαρτίου 2018, 16:49 | ΕΙΡΗΝΗ

  Η αξιολόγηση των στελεχών να είναι επώνυμη.

 • 25 Μαρτίου 2018, 10:58 | Katerina

  Από το 1998 και εντεύθεν οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων αξιολογούνται ανάλογα με τις αποφάσεις της εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο με κάποιο τρόπο αρεστό ή μη αξιολογούνται.
  Οι Διευθυντές καλούνται να εφαρμόζουν συχνά αντικρουόμενες αποφάσεις για την εκπαίδευση, ανάλογα με τις κυβερνήσεις που εναλλάσσονται ή ακόμα και με τον Υπουργό που αλλάζει με ο,τι αυτό συνεπάγεται. Απορροφούν όλους τους κραδασμούς απο αυτές τις αλλαγές σε ένα απόλυτα ρευστό τοπίο.
  Οι εκπαιδευτικοί , οι οποίοι ειναι βέβαια υπολογίσιμη ψηφοθηρικά δύναμη, δεν αξιολογήθηκαν ποτέ τα τελευταία 35 χρόνια , ούτε ελέγχθηκαν για το αποτέλεσμα της εργασίας τους , καθώς η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αποτελούσε μια έννοια ταμπού για την εκπαιδευτική κοινότητα.
  Αποτέλεσμα αυτού, το εκπαιδευτικό έργο να στηρίζεται στην ευσυνειδησία , το φιλότιμο και την εργατικότητα του καθε εκπαιδευτικόυ, μέχρι αυτα να εξαντληθούν αφού ουδείς ελέγχεται, αλλα ούτε επιβραβεύεται για το έργο του απο την υπηρεσία. Η μόνη του επιβράβευση πηγαζει απο τους μαθητές του και απο έναν καλό λόγο του Διευθυντή η των γονέων.
  Οι αναξιολόγητοι λοιπον εκπαιδευτικοί , που πολλοί εκ των οποίων αντιδρούν και στην αυτονόητη εφαρμογή της νομοθεσίας, καλούνται να αξιολογήσουν ΑΝΩΝΥΜΑ τον ήδη αξιολογημένο Διευθυντή. Και ας μην αναφερθούμε στους εκπαιδευτικούς εκείνους που παραμένουν στην υπηρεσία ενω αποτελεί κοινό μυστικό ότι ειναι ακατάλληλοι έως επικίνδυνοι κάποιες φορές για το σπουδαίο ρόλο του δασκάλου , ή σε εκείνους που παραμένουν στάσιμοι και δεν επιδιώκουν την επιμόρφωση και αυτο βελτίωση τους.Ολοι ίδιοι. Όλοι ίσοι. Αναρωτιέμαι ποιους βολεύει αυτό;
  Επιπλέον , καθε φορά ο Διευθυντής που ειναι υπόλογος για τα πάντα, με διαχειριστική κυρίως δυνατότητα και όχι ουσιαστική εξουσία στη σχολική μονάδα, αξιολογείται καθε φορά απο την υπηρεσία του ΕΚ ΤΟΥΜΗΔΕΝΟΣ και ουδέποτε για τα ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ του.Θα έπρεπε κατα την αποψή μας να αξιολογηθεί για την παραγωγή του έργου του στη διάρκεια της θητείας του , καθώς και για τη διοικητική του αποτελεσματικότητα για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Να αξιολογηθεί για τη σχέση του με τους εκπαιδευτικους αλλα και με τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.
  Παράλληλα , το σχολειο φαίνεται χρόνια τώρα να μην ειναι προσανατολισμένο να εφαρμόσει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με συστηματικό τροπο , ούτε στο πως θα γίνει πιο ελκυστικό για τους μαθητές αλλα στο πως θα εξασφαλιστεί ένας βολικός επαγγελματικός χώρος για τους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα ενώ στην Ευρώπη εφαρμόζονται νέα εκπαιδευτικά συστήματά προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μαθητή , ως μελλοντικού πολίτη , το μείζον θέμα που αναδεικνύουμε στη δίκη μας μίζερη εκπαιδευτική πράγματατικοτητα ειναι η εφαρμογή ή όχι της απόφασης που ορίζει το εργασιακό ωράριο του εκπαιδευτικού και κατα ποσό διακρίνεται απο το διδακτικό…
  Προτείνουμε λοιπον , πριν απο όλα να αποφασιστεί τι Δημόσιο σχολείο θελουμε , τι προσανατολισμό επιθυμούμε να έχει , ποιος θελουμε να ειναι ο ρόλος των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών και πως εννοούμε την παραγωγή εκπαιδευτικου έργου για να μπορέσουν να διαμορφωθούν ορθά τα κριτήρια αξιολόγησης όλων των διαμορφωτών και εφαρμοστών της εκπαιδευτικής πολιτικής.

 • 24 Μαρτίου 2018, 23:07 | Dr A.A.

  Στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης δεν ενδείκνυται να λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση του μόνιμου προσωπικού που υπάγεται στα στελέχη αυτά, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της δημιουργίας πελατειακών σχέσεων. Επιπλέον η αξιολόγηση μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες, διότι ο αξιολογητής δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της πράξης του, με την οποία επηρεάζει έννομο συμφέρον συναδέλφου του. Επιπλέον ο αξιολογητής πρέπει να έχει αξιολογηθεί και ο ίδιος, πριν λάβει το δικαίωμα του αξιολογητή.

 • 24 Μαρτίου 2018, 22:53 | Γιάννης Η.

  Από το παρακάτω εδάφιο έχει αφαιρεθεί, ό,τι ίσχυε στους προηγούμενους νόμους η θητεία στου Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων:
  δδ) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων ή προϊσταμένου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.ΣΥ. ή ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.: 0,25 μονάδες ανά έτος και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

  Ο πρόσφατος νόμος για την επιλογή των στελεχών αναφέρει ότι η υπηρεσία στους ΣΣΝ είναι καθοδηγητική και διοικητική:

  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4473
  Άρθρο 1
  Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010
  Άσκηση καθηκόντων …………………, Συμβου-
  λευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Περιβαλλο-
  ντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) κ………………: 0,25 μονάδες
  για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του
  παρόντος εδαφίου αποτιμάται με μία (1) μονάδα κατ’
  ανώτατο όριο.

  το ίδιο αναφέρει και η εγκύκλιος για τα καθήκοντα των ΣΣΝ:

  Αριθ. Πρωτ. 93008/Γ7/10-08-2012
  Άρθρο 5
  Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης
  4. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. ………………….. Η υπηρεσία των Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. προσμετράται ως διοικητική, καθοδηγητική.
  Αναδρομικά κι εφόσον αναγνωρίστηκε και στις κρίσεις του 2015 και του 2017 ως τέτοια, είναι άδικο να κοπεί τώρα.

 • Θεωρούμε απαραίτητη την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης για το έργο τους, και πως από αυτή θα πρέπει να κρίνεται η συνέχιση τής παραμονής ή όχι στη θέση τους, αρκεί όμως η αξιολόγηση αυτή να είναι επώνυμη και πλήρως αιτιολογημένη.

 • 24 Μαρτίου 2018, 20:02 | Δημήτρης

  «Οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν γενικώς εκτός τάξης άπειρα χρόνια (οι περισσότεροι). Μερικοί από αυτούς και πριν γίνουν σύμβουλοι ήταν σε γραφεία, πανεπιστήμια, υπουργία κ.τ.λ. και γενικώς ο μέσος σύμβουλος είναι εκτός τάξης 15 – 20 χρόνια. (Αυτό με μια μικρή έρευνα διαπιστώνεται).Αλλά το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι θεωρούν ντροπή και ξεφτίλα να γυρίσουν στην τάξη. Και αυτό είναι που τους απασχολεί. Θα δείτε ότι θα βρούνε τρόπους και «τόπους» να μην γυρίσουν στην τάξη. Ήδη ψάχνουν!»
  ΚΑΙ
  «Οι δύο θητείες είναι σωστό αλλά ίσως καταρριφθεί από το ΣΤΕ. Προαπαιτούμενο θα πρέπει να είναι τα τελευταία 5 χρόνια μέσα στην τάξη. Κι όποιος θέλει να ξαναγίνει στέλεχος να γυρνάει στην τάξη για τέσσερα χρόνια για ανατροφοδότηση κι έπειτα να ξαναβάζει για στέλεχος.
  Τουλάχιστον ας είναι ανα τέσσερα χρόνια να γυρνάνε στην τάξη ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.»
  (Λ.Λ.)

 • 24 Μαρτίου 2018, 15:43 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν ανώνυμα τα στελέχη εκπαίδευσης και επώνυμα τους μαθητές, αλλά οι ίδιοι δεν αξιολογούνται.

 • 23 Μαρτίου 2018, 22:19 | Ειρήνη Φωκά

  Η αξιολόγηση των διευθυντών σχολικών μονάδων πρέπει να είναι φανερή και αιτιολογημένη, όπως οι άλλες, αλλιώς να μην υπάρχει.
  Μόνο έτσι υπηρετεί το στόχο της ανατροφοδότησης και της βελτίωσης.

 • 23 Μαρτίου 2018, 18:57 | oikoniki

  Αγαπητοί Λευτέρη και Γιάννη, που είδατε να εφαρμόζονται όλα αυτά που προτείνετε? Σε ολόκληρο τον κόσμο δίνονται κίνητρα για τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου. Επίσης η αξιολόγηση είναι φανερή, αιτιολογημένη και πραγματοποιείται μονό από αξιολογημενους. Διαφορετικά, μπορεί να είναι κουτσομπολιό, εμπάθεια, κόμπλεξ και προσβολή της προσωπικότητας κάποιου. Δηλαδή, καμωνομαστε πως δεν ξέρουμε πως τα κριτήρια των καθηγητών δεν είναι αντικειμενικά, αλλά προέρχονται από το προσωπικό συμφέρον? Δεν ξέρουμε πως ως καθηγητές ψηφίζουμε τους αρεστούς και όχι τους άξιους? Ασφαλώς, πρέπει να προστατευονται οι υφιστάμενοι από έναν κακό προϊστάμενο με υπηρεσιακές διαδικασίες, αλλά όχι να γίνεται ο προϊστάμενος όμηρος. Ας σοβαρευτούμε, ας αποδεχθούμε τους καλύτερους ως καλύτερους και να μην έχουμε την απαίτηση ενώ ποτέ δεν αξιολογήθηκαμε, εντούτοις να αξιολογήσουμε τον Δ/ντη μας που έχει και κάποια προσόντα. Πιστεύω πως τα στελέχη που πρέπει να φύγουν είναι οι μη προσοντουχοι και με υπηρεσιακή συχνή αξιολόγηση, οι ικανοί να συνεχίζουν. Ο αποκλεισμός είναι φασισμός. Τέλος.

 • 23 Μαρτίου 2018, 14:31 | Λευτέρης

  Στους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να νομοθετηθεί ανώτατο όριο απουσίας από την τάξη. 8 Χρόνια (το 1/5 της θητείας) το ανώτατο που θα μπορεί κάποιος να απουσιάσει από την τάξη. Αυτόν τον χρόνο μπορεί να τον «καταναλώσει» όπως επιθυμεί ο ίδιος είτε ως προϊστάμενος είτε ως σύμβουλος είτε ως αποσπασμένος σε πανεπιστήμιο είτε σε ό,τι άλλο προκύψει. Μετά θα πρέπει να επιστρέψει στην τάξη. Αν δεν του αρέσει η τάξη και προτιμάει τα γραφεία, ας κάνει μετάταξη για διοικητικός.

  Είναι σχήμα οξύμωρο κάποιοι να παίρνουν διδακτορικά και μεταπτυχιακά και στη συνέχεια με «όπλα» αυτά να αποσύρονται από τις τάξεις!

  Αν τα παραπάνω ισχύσουν, όλα θα στρώσουν από μόνα τους.

  Και βέβαια είμαι υπέρ της μυστικής ψηφοφορίας. Κανένας δεν θέλει έναν ανίκανο για διευθυντή, αλλά από την άλλη και όλοι οι ανίκανοι βρίσκονται σ’ αυτή τη θέση ακριβώς γιατί ξέρουν να λειτουργούν με εκβιαστικούς ή πλάγιους τρόπους. Η οποιαδήποτε επώνυμη αρνητική βαθμολόγηση θα «κυνηγηθεί» από τον ανίκανο θιγόμενο, γιατί έτσι έχει μάθει να λειτουργεί, οπότε απλά δε θα υπάρχει ποτέ επώνυμη αρνητική ψήφος και ο ανίκανος θα «διοικεί» στο διηνεκές.

  Ακόμα κι έτσι όμως, αν υπάρξει η νομοθέτηση που ανέφερα στην αρχή (μάξιμουμ 8ετία), η εκπαίδευση θα γλιτώσει από πολλούς ανίκανους.

 • 23 Μαρτίου 2018, 12:20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Νομίζω ότι πάσχει συνταγματικά κάθε δημόσια πράξη η οποία βασίζεται σε δημόσιο έγγραφο αξιολόγησης το οποίο αν και είναι ανώνυμο και άνευ επαρκούς αιτιολόγησης επιφέρει συνέπειες στον αξιολογούμενο.

 • 23 Μαρτίου 2018, 09:59 | Γιάννης

  Αγαπητέ Δημήτριε,

  Τί λες? Εφόσον οι εκπαιδευτικοί είναι ενήλικοι και μορφωμένοι, μπορούν να υποστηρίξουν με στοιχεία τη γνώμη-ψήφο τους? Με την ίδια λογική να καταργήσουμε την μυστική ψήφο και τα παραβάν στις εκλογές. Αφού οι ψηφοφόροι είναι ενήλικοι και μορφωμένοι, μπορούν να υποστηρίξουν με στοιχεία τη γνώμη-ψήφο τους. Ξέρεις υπάρχει και η στοχοποίηση και η εκδίκηση! Πολλοί καθηγητές φοβούνται να μην μπλέξουν αν καταγγείλουν επώνυμα τους διοικούντες. Εδώ οι σχολικοί σύμβουλοι δεν πατούσαν στα γραφεία τους και κανείς εκπαιδευτικός δεν μιλούσε γιατί φοβόταν τα αντίποινα.
  Εσύ εδώ γιατί δεν γράφεις το επώνυμό σου και το τηλέφωνό σου; Δεν μπορείς να υποστηρίξεις με στοιχεία τη γνώμη σου; Το ότι δεν γράφεις εδώ τα στοιχεία σου, και καλά κάνεις γιατί δεν χρειάζεται, απαντά με τον καλύτερο τρόπο στο ερώτημά σου.

 • 22 Μαρτίου 2018, 18:58 | Δημήτριος

  Η αξιολόγηση με ανώνυμα ερωτηματολόγια είναι αντισυνταγματική και στερεί από τον αξιολογούμενο τη δυνατότητα να προσφύγει δικαστικά κατά του αξιολογητή, εφόσον θεωρεί ότι η κρίση προσβάλλει την προσωπικότητά του ή ότι περιέχει ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία. Είναι κουκουλοφορία. Εφόσον οι εκπαιδευτικοί είναι ενήλικοι και μορφωμένοι, μπορούν να υποστηρίξουν με στοιχεία τη γνώμη-ψήφο τους. Αντί να καλλιεργούνται τα πιο ταπεινά ένστικτα και συναισθήματα, είναι προτιμότερη η διαφανής και δημοκρατική διαδικασία.
  Πέραν τούτων, είναι απαράδεκτο να μην αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί, την ώρα που όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν μερικές χιλιάδες προβληματικοί και παντελώς ακατάλληλοι για την τάξη, μεταξύ τους.
  Αυτή η μονομέρεια (η λαϊκιστική) είναι απαράδεκτη και καταστροφική για το εκπαιδευτικό σύστημα.
  Προς κ. Δωρή. Είστε ενήλικη και μορφωμένη και ζητάτε αυτά τα πράγματα; Εγώ στη θέση σας (και να τα πίστευα) δεν θα εξέθετα έτσι τον εαυτό μου.

 • 21 Μαρτίου 2018, 19:19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ

  Οταν η ψηφοθηρία δεν έχει όρια …., όλα είναι εφικτά.
  Σε κάθε φορέα, οργανισμό και συλλογική οντότητα του Δημόσιου η Ιδιωτικού τομέα, εκτός από τους κανόνες λειτουργίας, προβλέπεται και εφαρμόζεται η διαδικασία της αξιολόγησης του έργου και των ατόμων. Σκοπός, η επισήμανση των αρνητικών σημείων και στη συνέχεια αναπροσαρμογή για βελτίωση. Σ όλα τα συστήματα αξιολόγησης η λειτουργία είναι ιεραρχική – πυραμιδωτά, από την κορυφή προς τη βάση. Στον ιδιωτικό τομέα, εξατομικεύεται η δράση και επιβραβεύεται η τιμωρείται. Στο δημόσιο, παρομοίως, εκτός από το Ελληνικό. Θεωρώ προσβλητικό για τους εκπαιδευτικούς να δεχτούν να παίξουν το ρόλο του κουκουλοφόρου που προβλέπεται στο νόμο. Ανώνυμα καταγγέλλω,αναπέμπει στις χειρότερες εποχές της Ελληνικής ιστορίας. Επώνυμη και αιτιολογημένη αξιολόγηση,ΝΑΙ.Τον κακό διευθυντή, τον εντοπίζουμε, τον τιμωρούμε, τον αλλάζουμε. Τον κακό καθηγητή, πως και ποιος τον εντοπίζει? ποιος τον αξιολογεί, πως τον αλλάζει η τον τιμωρεί? Εκτός αν δεχθούμε, πως είμαστε η μοναδική χώρα με αστέρια εκπαιδευτικούς, αλλά απαράδεκτους διευθυντές. Αν αυτή τη λογική τη μεταφέρουμε στον ιδιωτικό τομέα,θα γελούσε και το παρδαλό κατσίκι. Σύντροφοι Έλεος …

 • 21 Μαρτίου 2018, 16:29 | ΝΙΚΗ

  Παντελώς απαράδεκτος ο αποκλεισμός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τις διαδικασίες αξιολόγησης. Δείχνει για μια άλλη μια φορά την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών που συστηματικά προωθεί το Υπουργείο Παιδείας

 • 20 Μαρτίου 2018, 17:22 | Tax.kouris

  Αφου μοριοδοτειτε όσο τίποτε άλλο τα είκοσι χρονια διδακτικής φωτογραφίζοντας όσους είναι πάνω απο 50-55 γιατι δεν βάζετε όριο ηλικιας στις αιτήσεις ώστε να μην ταλαιπωρείτε τον κοσμο;.Πχ όποιος έχει 12 χρόνια υπηρεσίας στην τάξη και κάποια χρόνια απόσπασης σε διεύθυνση η υπουργειο παιδείας συν διδακτορικό δεν υπερβαίνει σε μόρια όποιον εχει μόνο 20 χρόνια στην τάξη καμια εμπειρία σε υπουργειο η διευθ.δευτεροβάθμιας και κανένα μετεπτυχιακο. Καθόλα αξιοκρατικος ο νόμος. Ποια σαίνια τον ετοίμασαν?

 • 19 Μαρτίου 2018, 22:07 | Ν.Κανελλάκης

  Είναι δυνατον να βάζετε πλαφον 9 μόρια σε όλα τα πτυχία, όσα δηλαδή παίρνει κάποιος με δεκα+ εννέα χρόνια διδακτικής??? Μήπως θέλετε να αποκλείσετε εξαρχής τους νέους συναδέλφους αδικώντας τους κατάφωρα έναντι των παλαιότερων, γιατί όσα τυπικα προσόντα και αν έχει ο νεώτερος δεν θα φτάσει ποτε τον παλαιότερο συνάδελφο… Απίστευτα πράγματα!

 • 19 Μαρτίου 2018, 16:37 | Άγης

  Στην παραγραφο 12 αναφέρεται αξιολογηση από το μόνιμο προσωπικό. Δεν βλέπω πρόβλεψη για τους αναπληρωτές. Ανεξάρτητα με το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τη διαδικασία, μη συμπερίληψη των αναπληρωτών σημαίνει και καταστρατήγηση της αρχής της ισονομίας.

 • 19 Μαρτίου 2018, 12:11 | Υρώ

  Δεν μπορεί να αξιολογείται ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας από ένα εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο δεν έχει αξιολογηθεί το ίδιο για το έργο τους.
  Η διαδικασία, δε, των ανώνυμων ερωτηματολογίων είναι απαράδεκτη, καθώς δεν υπάρχει τίποτα αδιάβλητο και αντικειμενικό σε αυτή τη διαδικασία. Ο εκάστοτε διευθυντής θα είναι «έρμαιο» του συλλόγου διδασκόντων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται κατά πολύ και το διοικητικό του έργο στη μονάδα.

 • 18 Μαρτίου 2018, 19:55 | ΑΝΤΩΝΗΣ Μ.

  Αξιολόγηση του Δ/ντή της σχολικής μονάδας από το Σ.Δ ναι, αλλά επώνυμη και τεκμηριωμένη. Δεν πρέπει να υπάρχει μονομερής αξιολόγηση. Επίσης αξιολόγηση από τους Δ/ντές σχολικών μονάδων των Δ/ντών Εκπ/σης,καθώς και των Περιφερειακών Δ/ντών, από τους Δ/ντές Εκπ/σης.

 • 18 Μαρτίου 2018, 18:03 | Κατερίνα Κου

  Πώς ειναι δυνατόν να αξιολογούνται στελέχη απο εκπαιδευτικούς που αξιολογούν τους μαθητές τους ,αλλά οι ίδιοι δεν αξιολογούνται;

 • 18 Μαρτίου 2018, 09:20 | Νίκος Κ.

  Η αξιολόγηση με ανώνυμα ερωτηματολόγια είναι αντισυνταγματική και στερεί από τον αξιολογούμενο τη δυνατότητα να προσφύγει δικαστικά κατά του αξιολογητή, εφόσον θεωρεί ότι η κρίση προσβάλλει την προσωπικότητά του ή ότι περιέχει ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία.

 • 17 Μαρτίου 2018, 15:47 | Δωρή Χρυσούλα

  Στο θέμα αξιολόγησης των διευθυντών από τους υφιστάμενους τους, ετησίως, ποιοι θα αποδελτιωνουν τα ερωτηματολόγια? Θα γνωρίζει ο Δ/ντής τα αποτελέσματα? Προτείνω να προωθούνται κατευθείαν στο φάκελο του και να μελετούνται κατά τη διαδικασία κρίσης του στη τελική του αξιολόγηση. Αυτό για να προστατευτούν τα μέλη των συλλόγων διδασκόντων από τυχόν άσχημες συμπεριφορές μιας και αρκετοί Δ/ ντες από θέση ισχύος μπορεί να απειλήσουν το προσωπικό για θετική κρίση, αλλά και για να υπάρξει αξιοκρατία. Ας τοποθετηθούν σε αυτές τις θέσεις άνθρωποι ικανοί που θα οδηγήσουν μπροστά την παιδεία και την εκπαίδευση.

  Ευχαριστώ

 • 17 Μαρτίου 2018, 13:31 | Μαρία

  Όλοι πρέπει να είναι αξιολογητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκπαιδευτικών στη σχολικη μονάδα.Διαφορετικά τα ολιγοθέσια σχολεία και ιδιαίτερα τα νηπιαγωγεία πάλι μένουν εκτός.Πού είναι η αρχή της ισοτιμίας;