Άρθρο 47 – Συλλογικός προγραμματισμός και ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων

1. Ο συλλογικός προγραμματισμός και η ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων είναι μια συνεχής δυναμική, συμμετοχική διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών του σχολείου, που στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα βελτίωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η διαδικασία αυτή:
α) στοχεύει στην αναμόρφωση της σχολικής ζωής, στην ανάπτυξη δημοκρατικών και συνεργατικών πρακτικών, στη μορφωτική – παιδαγωγική ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης, στην επιστημονική ανανέωση του γνωστικού περιεχομένου, καθώς και των διδακτικών μεθόδων και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη μόρφωση, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και
β) συνδέεται στενά με τη συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική και επιστημονική τους ανάπτυξη, καθώς και την ενδυνάμωσή τους στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
2. Ο σύλλογος διδασκόντων, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, συνέρχεται και προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο για το τρέχον σχολικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ανατροφοδοτικής αποτίμησης του προηγούμενου σχολικού έτους, καθώς και τις απόψεις του σχολικού συμβουλίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για αυτό το θέμα. Στη συνεδρίαση αυτή ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να καλεί στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ., του Κ.Ε.Α., μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., μέλη των Ερευνητικών Κέντρων και άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων, που κατά την κρίση του μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού έργου.
3. Οι θεματικοί άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης, καθώς και ο τύπος των σχετικών εκθέσεων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.
4. O σύλλογος διδασκόντων, σε τακτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια του σχολικού έτους, συζητά διεξοδικά επί της πορείας του αρχικού συλλογικού προγραμματισμού και προβαίνει, αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο, σε ανασχεδιασμό ή στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις.
5. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του και τις απόψεις του σχολικού συμβουλίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για αυτό το θέμα, προβαίνει σε ανατροφοδοτική αποτίμηση της υλοποίησης του συλλογικού προγραμματισμού και συντάσσει σχετική έκθεση, ως προς τα εξής θέματα:
α) την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και
β) τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων.
Στην ίδια έκθεση, η οποία κοινοποιείται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.
6. Οι εκθέσεις συλλογικού προγραμματισμού και ανατροφοδοτικής αποτίμησης κάθε σχολικής μονάδας, υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μελετούν τις ανωτέρω εκθέσεις των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και:
α) διατυπώνουν, εφόσον κρίνουν απαραίτητο, παρατηρήσεις επί των εκθέσεων συλλογικού προγραμματισμού, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες και
β) διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αποτίμησης και εισηγούνται πιθανές βελτιώσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.
7. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις αποτίμησης των σχολικών μονάδων, συντάσσει συνολική συμπερασματική έκθεση για τη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφέρειας, την οποία υποβάλλει στο Ι.Ε.Π.
8. Το Ι.Ε.Π. μελετά συστηματικά τις συμπερασματικές εκθέσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 και: α) εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης και β) διατυπώνει παρατηρήσεις επί των συμπερασματικών εκθέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες κοινοποιεί στα Κέντρα αυτά, για τη βέλτιστη εφαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στις σχολικές μονάδες.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:08 | ΕΝΕΛΕΑ

  Ο σύλλογος διδασκόντων, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, συνέρχεται
  και προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο για το τρέχον σχολικό έτος, λαμβάνοντας
  υπόψη την έκθεση ανατροφοδοτικής αποτίμησης (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΛΕΑ:ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ;;; )

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:38 | Κώστας Μ.

  Χρειάζεται μεγάλος χρόνος προετοιμασίας για να εφαρμοστεί η αποτίμηση σωστά.
  Κατ΄ αρχήν χρειάζεται ενημέρωση των διευθυντών σχολικών μονάδων (δια ζώσης και όχι με CD ή παραπομπή σε ιστοτόπους, για να μπορέσει να καθοδηγήσει την διαδικασία στο σχολείο. Με απλά παραδείγματα, πως θα εντάξουμε στην αποτίμηση, τη δουλειά που γίνεται σήμερα σε ένα μέσο σχολείο. Γιατί προφανώς γίνεται κάποια δουλειά. Τίθενται κάποιοι στόχοι, ίσως δεν εκφράζονται. Γίνονται κάποιες δράσεις, ίσως δεν εγγράφονται όλες. Συζητάμε τα αποτελέσματα, ίσως δεν ανακοινώνονται.

  Κατόπιν η αποτίμηση πρέπει να γίνει για δύο χρόνια μόνο από το Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε αποκτήσει «κουλτούρα» «αποτίμησης», και αυτός με τη σειρά του να μπορέσει να καθοδηγήσει και τους άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας που δεν είναι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί και δεν γνωρίζουν τα νομοθετήματα σε όλη τους την έκταση και πιθανόν και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Οι εκθέσεις να είναι ανεπίσημες και επ΄ αυτών να υπάρχει υποστήριξη ως προς τον τρόπο εφαρμογής, αν παρουσιάζονται ελλείψεις και όχι ως προς το περιεχόμενο.

  Στον τρίτο χρόνο να συμμετέχουν και οι προβλεπόμενοι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, αφού προηγηθούν συνεδριάσεις ενημέρωσης από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Σχολείου.

  Τέλος είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός της χρονικής διάρκειας των συνεδριάσεων, με αντίστοιχη μείωση του ωραρίου της ημέρας της συνεδρίασης, ώστε να μη καταστρατηγείται το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών.

 • ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

  Με την ευκαιρία του καθορισμού ρόλων (Σύλλογοι Διδασκόντων, Διευθυντές, ΠΕΚΕΣ κλπ) θα πρέπει για πρώτη φορά να γίνει αναφορά στην ανάγκη καθορισμού ουσιαστικού ρόλου των μαθητών με κύριο στόχο να αλλάξει η ημερήσια διάταξη των μαθητικών κοινοτήτων των οποίων η δράση έχει απαξιωθεί, σε κυρίαρχους δικούς τους τομείς πχ πολιτιστικές εκδηλώσεις, περιεχόμενα θεματικής βδομάδας, Ζώνες Δημιουργικών Δραστηριοτήτων κλπ Υπάρχει διεθνώς ένα κίνημα απόδοσης ρόλων και αρμοδιοτήτων στους μαθητές ως μέσο βελτίωσης της συμπεριφοράς τους και των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων (Students’ Voice) Ενδεικτικά δείτε το πρόγραμμα Getting it right for every child στη σελίδα http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright και ενημερωτικά φυλλάδια και οδηγό του Προγράμματος http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright/publications
  Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρξουν ετήσιες συνεδριάσεις μαθητικών κοινοτήτων με θέμα βελτίωση της ζωής στο σχολείο.
  Δείτε σχετική θεωρητική υποστήριξη http://www.ascd.org/publications/books/109103e4/chapters/Amplifying-Student-Voice.aspx
  Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αναδείξει παλαιότερα το θέμα http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/091118synigorospaidiou.htm

  Επιπλέον, προβλέπεται και στον Ευρωπαϊκό Οδηγό για τον περιορισμό της σχολικής διαρροής (ο οποίος χρειάζεται ωστόσο κριτική προσέγγιση) Ευρωπαϊκό Οδηγό για την υποστήριξη σχολείων και μαθητών http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/1704SocialEurGuide.htm

 • θεωρούμε ότι οι διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου ως εσωτερική, δημοκρατική και συλλογική διαδικασία του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορούν να εξελιχθούν σε εργαλεία θετικής ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου, με στόχο την ανάληψη βελτιωτικών δράσεων τόσο από τη σχολική μονάδα όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, μακριά από κατηγοριοποιήσεις και ανταγωνισμούς και μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και συλλογικότητας που τόσο έχει ανάγκη σήμερα το δημόσιο σχολείο.

 • 24 Μαρτίου 2018, 10:59 | Κώστας Δ

  Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν μερικές χιλιάδες, τους γνωρίζουν όλοι, που είναι ακατάλληλοι για την τάξη, αφού έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, αλλά όχι στο σχολείο. Αυτό το κόλλημα της Αριστεράς είναι καταστροφικό για το σχολείο. Υπάρχουν επίσης μερικές χιλιάδες που μπαινοβγαίνουν στις αίθουσες χωρίς να κάνουν μάθημα. Αυτό δεν ενοχλεί την κυβέρνηση που υπερασπίζεται τον ιδρώτα των φορολογουμένων;
  Η αυτοαξιολόγηση είναι απαραίτητη αλλά θα γίνει λειτουργική και ίσως αποτελεσματική όταν υπάρχει συγκεκριμένος και επαρκής χρόνος για ουσιαστική συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων. Στα γυμνάσια, με την μείωση του ωραρίου, θα πρέπει να οριστεί και να καθοριστεί, ότι οι ώρες μείωσης αποδίδονται στις συνεδριάσεις του ΣΔ και να φαίνονται στο ΩΠ του σχολείου. Φυσικά, οι καθηγητές θα πρέπει να είναι παρόντες στο σχολείο κατά τις ώρες αυτές. Αλλιώς, απλώς το σχολείο δουλεύει λιγότερες ώρες και η αυτοαξιολόγηση θα παραμείνει …ανέκδοτο.

 • 23 Μαρτίου 2018, 20:41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Ειναι λάθος που δεν προβλέπεται στο νομοσχέδιο στοιχειώδης αξιολοόγηση των εκπαιδευτικών.Θα έπρεπε να προβλέπεται αποτίμηση της εκπαιδευτκής δραστηριότητας και της γενικώτερης παρουσίας του εκπαιδευτικού στην σχολική μονάδα. Υπάρχουν μεγάλες διασφοροποιήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών.Υπάρχουν εργατικοί ,αλλά και συστηματικοί φυγόπονοι και ¨κοπανατζήδες» . Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που τα «δίνουν όλα» και ακολουθυούν τις οδηγίες και τις συγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής κκαι άλλοι που δεν έχουν διορθώσει ούτε ένα γραπτό σε όλη την επαγγελματική δραστηριότητα τους . Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που φτιάχνουν προσομοιώσεις στους υπολογιστές για να κάνουν πιο κατανοητό το μάθημα και άλλοι που δεν ξέρουν τι είναι το πληκτρολόγιο.
  Δεν θα έπρεπε κάπως να αποτιμώνται όλα αυτά ??

 • 23 Μαρτίου 2018, 18:46 | Δημήτρης

  Κώστα Κ., να εύχεσαι να πέσει η Κυβέρνηση την Άνοιξη, πριν ψηφιστεί ο νόμος και να έρθει η Ν.Δ. για να σε διατηρήσει σύμβουλο ισοβίως. Γιατί αν περάσει ο νόμος και δεν πέσει η Κυβέρνηση, θα μπεις σε τάξη να δουλέψεις κι εσύ και οι υπόλοιποι της συντεχνίας του «ελεύθερου ωραρίου». Κι εκεί θα ξυπνάτε το πρωί και θα πηγαίνετε στη δουλειά. Θα βγάζετε το ψωμί σας τίμια.
  Εμπαθής είσαι εσύ, που θες να είσαι ισόβιος κριτής των πάντων!
  Άκου «ελεύθερο ωράριο»! Ντροπή και μόνο που το λες! Αν θες ελεύθερο ωράριο να παραιτηθείς από το Δημόσιο και να πας να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα! Εκεί να δεις «ελεύθερο ωράριο».
  Και πάλι Ντροπή!

 • 23 Μαρτίου 2018, 14:49 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Βρε πώς αλλάζουν οι καιροί!

  Η Αυτοαξιολόγση Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) της Διαμαντοπούλου για την οποία οι συνδικαλιστές απειλούσαν ότι θα «χυθεί αίμα», έρχεται τώρα ως Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου και ούτε γάτα ούτε ζημιά.
  Βρε πώς αλλάζουν οι καιροί;
  Πόσο κοντή είναι η μνήμη και η κρίση μας τελικά;

  Κύριοι,
  εάν θέλετε να την εφαρμόσετε κανονικά (γιατί ήμουν και είμαι υπέρ) θα πρέπει να ορίσετε και το χρόνο που πρέπει να συνεδριάζει ο ΣΔ για την ΑΕΕ γιατί με τα σημερινά δεδομένα αυτός ο χρόνος δεν υπάρχει.
  Εκτός και αν την αναθέσετε σε έναν εκπ/κό με μείωση του ωραρίου (sic).
  Αλλά με αυτά που βλέπω, όλα είναι πιθανά.
  Να λέμε δηλ. ότι κάνουμε ΑΕΕ, μόνο και μόνο για να μη μας επιπλήξει η εποπτεύουσα αρχή (τρόικα) και στην ουσία, μια τρύπα (γραφειοκρατική) στο νερό.
  Καλό δρόμο

 • 23 Μαρτίου 2018, 14:03 | Ιωάννης Κ.

  Με το σημερινό νομοθετικό έργο είναι αδύνατο να συνεδριάσει ο σύλλογος διδασκόντων και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχετικού άρθρου. Υπάρχει ανάγκη νέας νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει το χρόνο και τις αρμοδιότητες του συλλόγου.

 • 22 Μαρτίου 2018, 00:57 | Κώστας Κ

  Σύμφωνα με το κείμενο:

  8. Το Ι.Ε.Π. μελετά συστηματικά τις συμπερασματικές εκθέσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 και: α) εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας,…

  και διατυπώνω την παρατήρηση ότι ενώ τα μέλη του ΙΕΠ, όπως και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παλαιότερα, έχουν αναβαθμισμένο ρόλο για τα τεκταινόμενα στο χώρο της εκπαίδευσης (εισηγούνται στον Υπουργό), εσείς με το νομοθέτημά σας, ούτε μοριοδοτείτε την υπηρεσία τους, ούτε τους αναφέρετε καν. Εμείς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως και οι τωρινοί του ΙΕΠ είμαστε το κόκκινο πανί και φοβάστε να μοριοδοτήσετε τις υπηρεσίες μας λές και δεν μπήκαμε στις θέσεις μας με αξιολογήσεις επί αξιολογήσεων.

  Τα χρόνια υπηρεσίας μας αγνοούνται πλήρως (αφού δεν προσμετράται η εκπαιδευτική αλλά μόνο η διδακτική υπηρεσία) και έτσι καταντήσαμε να είμαστε τα αόρατα στελέχη! Μπράβο στον Υπουργό που δεν βλεπει ούτε τους εισηγητές του.
  Η στάση αυτή δείχνει ή εμπάθεια προς τα πρώην μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τα νυν του Ινστιτούτου Εκπ. Πολιτικής ή απλώς ασχετοσύνη για το έργο των στελεχών του Υπουργείου.
  Τι κάνει ο κος Πρόεδρος; (ο κος Κουζέλης εννοώ). Παρακαλώ τον διαχειριστή των σχολίων, να διαθέσει το μέιλ μου στον κο Πρόεδρο, αν είναι απαραίτητο για επικοινωνία μαζί του.