Άρθρο 24 – Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής

1. Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 21, τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτιμώνται με 45 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
2. Το κριτήριο της επιστημονικής συγκρότησης αξιολογείται με 17 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Τίτλοι σπουδών: 9 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 3,5 μονάδες.
γγ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση: 3 μονάδες.
εε) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 1,5 μονάδες.
Η κατοχή περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αξιολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 5 μονάδες και στην περίπτωση αυτή δεν μοριοδοτείται η κατοχή τίτλου διδασκαλείου εκπαίδευσης.
Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τίτλου διδασκαλείου εκπαίδευσης αξιολογείται με 4,5 μονάδες.
Η κατοχή των τίτλων της παρούσας περίπτωσης αξιολογείται εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση πτυχίου που οδήγησε στο διορισμό στην εκπαίδευση.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
β) Γνώση Τ.Π.Ε. B΄ Επιπέδου: 1 μονάδα.
γ) Γνώση ξένων γλωσσών: 1,50 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,80 μονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου δεν μοριοδοτούνται σύμφωνα με την παρούσα υποπερίπτωση.
ββ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,40 μονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μοριοδοτούνται για την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 με 0,80 μονάδες, ενώ για τη γνώση και τρίτης ξένης γλώσσας του ίδιου επιπέδου μοριοδοτούνται με 0,40 μονάδες.
γγ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 μονάδα.
δδ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 0,50 μονάδες.
Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και δεν μοριοδοτείται.
δ) Επιμόρφωση: 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής:
αα) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.): 0,5 μονάδες.
ββ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή / και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες.
Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά της παρούσας περίπτωσης αξιολογούνται εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.
ε) Διδακτικό – επιμορφωτικό έργο: 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής:
αα) Αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή στα Τ.Ε.Ι. πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: 0,5 μονάδες ανά εξάμηνο.
ββ) Συμμετοχή ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες.
στ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.): 0,5 μονάδες για κάθε εξάμηνο συμμετοχής και έως 1 μονάδα.
ζ) Συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια: 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Συγγραφή σχολικών εγχειριδίων: 0,5 μονάδες για κάθε εγχειρίδιο και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.
ββ) Δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά: 0,25 μονάδες για κάθε άρθρο και έως 1,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.
γγ) Εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α.Ε.Ι. ή άλλους εποπτευόμενους από το Υπουργείο αυτό φορείς ή επιστημονικούς φορείς ή επιστημονικά περιοδικά: 0,2 μονάδες για κάθε εισήγηση και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Στην περίπτωση ομαδικής εισήγησης λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.
δδ) Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών – Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ – Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης – εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.): 0,25 μονάδες ανά πρόγραμμα και έως 0,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
3. Το κριτήριο της διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας αξιολογείται με 13 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Διοικητική εμπειρία: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 1 μονάδα ανά έτος και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ββ) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή διευθυντή σχολικής μονάδας: 0,5 μονάδες ανά έτος και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
γγ) Άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή Σχολικού Συμβούλου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ., Προϊσταμένου Κ.Ε.Α. ή Υπευθύνου Λειτουργίας Κ.Π.Ε.: 0,3 μονάδες ανά έτος και έως 1,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
δδ) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων ή προϊσταμένου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.ΣΥ. ή ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.: 0,25 μονάδες ανά έτος και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.
β) Διδακτική εμπειρία: 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και δημόσια Ι.Ε.Κ.: 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν των 10 ετών.
ββ) Διδακτική υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, του Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων, του υπεύθυνου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., ΓΡΑ.ΣΥ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Σ.Σ.Ν., του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων, του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), καθώς και του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ.: 1 μονάδα για κάθε έτος και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
4. Το κριτήριο της διοικητικής και εκπαιδευτικής επάρκειας αποτιμάται με 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:
α) Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν διατελέσει σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, αποτιμάται με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄.
β) Για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, αξιολογείται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής στο πλαίσιο της προσωπικής συνέντευξης που προβλέπεται στην παρ. 5.
5. Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης αποτιμάται με 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, η συστηματική ενημέρωση και συμμετοχή στην επιστημονική κοινότητα και η επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Η συνέντευξη περιλαμβάνει παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου προβληματισμού και δράσης με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο προσαρτάται στα σχετικά πρακτικά.
6. Το συμβούλιο επιλογής μπορεί με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη συνέντευξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του στελέχους της εκπαίδευσης.

 • 27 Μαρτίου 2018, 00:43 | ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 24 παρ. 5
  «Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο προσαρτάται στα σχετικά πρακτικά.»
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Το 2ο μέρος της πρότασης «και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο προσαρτάται στα σχετικά πρακτικά» πρέπει να απαλειφθεί διότι τα μαγνητοφωνημένα κείμενα της συνέντευξης δεν απομαγνητοφωνούνται επειδή καμία Διεύθυνση δεν μπορεί να το κάνει αυτό είτε λόγω μη οικονομικών πόρων είτε λόγω αδυναμίας και υπάρχουν σχετικές νομολογίες και κατευθύνσεις γι αυτό. Αυτό που μπορεί να κάνει ο υποψήφιος είναι να έχει πρόσβαση στο μαγνητοφωνημένο κείμενο και να κρατήσει σημειώσεις που θέλει.

 • 26 Μαρτίου 2018, 21:59 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • 26 Μαρτίου 2018, 21:19 | Κώστας

  Γιατί υπάρχει το αυθαίρετο όριο 4,5 μονάδων όταν υπάρχει μεταπτυχιακό και διδασκαλείο; Ενώ δεν υπάρχει συμψηφισμός σε κάποιον άλλο συνδυασμό;
  Γιατί να μη μοριοδοτείται το δεύτερο πτυχίο όταν χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση άλλου για διορισμό στην εκπαίδευση;

 • 26 Μαρτίου 2018, 20:25 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ?

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΧΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ?

  ΕΛΕΟΣ

 • 26 Μαρτίου 2018, 20:15 | Άννα Μαρτιμιανάκη

  παράγραφος 3α: επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη και να μοριοδοτηθεί η διοικητική εμπειρία και των Αναπληρωτών Υπευθύνων, οι οποίοι, μαζί με τους Υπεύθυνους ΚΠΕ, ορίζονται αρμόδιοι για τη διοίκηση και λειτουργία των Κέντρων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 20:00 | Ιωάννης Ζαχαρόπουλοςi

  Θα επιθυμούσα να προσθέσω, σε προηγούμενο σχόλιο-πρότασή μου, ότι θα έπρεπε, επίσης:
  Α. Να μοριοδοτούνται με ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ μόρια τα επιστημονικά κριτήρια ενός υποψηφίου διοικητικής θέσης, δηλαδή οι τίτλοι σπουδών του (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, τίτλος διδασκαλείου, επίπεδο γλωσσομάθειας) και με ΛΙΓΟΤΕΡΑ μόρια η διοικητική εμπειρία (χρόνος ως δντής ή υποδντής). Διαφορετικά, θα επιλέγονται οι ίδιοι και οι ίδιοι, και μάλιστα χωρίς την παραμικρή αξιολόγηση του όποιου έργου τους και χωρίς καμία δυνατότητα αλλαγής. Επίσης, να αποτιμώνται με ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ μόρια οι τίτλοι σπουδών για να αποφευχθεί η ισοβαθμία υποψηφίων, η οποία δύναται να προκύψει από συνδυασμούς, αντικειμενικά, ανισοβαρών συνεκτιμήσεων (αθροισμάτων) τίτλων σπουδών και λοιπών κριτηρίων.
  Β. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, να προβλέπεται Τράπεζα Ερωτήσεων (με γνωστές ερωτήσεις σε όλους) και με τυχαία επιλογή να απαντώνται αυτές από τους υποψηφίους. Φυσικά, η διαδικασία να μαγνητοφωνείται ή να βιντεοσκοπείται. Εναλλακτικά, προτείνεται η παρουσία εκπροσώπου του Α.Σ.Ε.Π. με ενεργό συμμετοχή και περιγραφέντα ρόλο, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της εν λόγω διαδικασίας.

 • 26 Μαρτίου 2018, 19:10 | Ιωάννης Ζαχαρόπουλος

  Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι,
  Προσωπικά, κρίνω ότι το άρθρο 24 κινείται προς μία σωστή κατεύθυνση άρσης υπερβολικών ανισοτήτων, χωρίς, όμως, να επιτυγχάνει μία πιο »ακριβοδίκαιη» κατανομή της μοριοδότησης, σε θέματα όπως:
  Α. Συμφωνώ για τα 6 μόρια του διδακτορικού, όμως τα μόρια του μεταπτυχιακού θα έπρεπε να είναι 4 και ο τίτλος μετεκπαίδευσης διδασκαλείου 2,5 – 3 μόρια. Έτσι, θεωρώ ότι διασφαλίζεται μια μοριοδότηση που αντιστοιχεί περισσότερο στο βαθμό δυσκολίας απόκτησης των αντίστοιχων τίτλων.
  Β. Προσθέτως, εκτιμώ ότι η συνολική, ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ, μοριοδότηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου και ενός τίτλου μετεκπαίδευσης σε διδασκαλείο είναι προκλητικά, επιτρέψτε μου, ΧΑΜΗΛΗ και »αδικεί» την καταβληθείσα προσπάθεια των κατόχων τους. Ίσως, μία συνολική μοριοδότηση της τάξεως των 6 μορίων να ήταν αντιπροσωπευτικότερη της αθροιστικής τους»αξίας».
  Γ. Επίσης, θεωρώ άδικο, επιτρέψτε μου, έως προκλητικό να »αποτιμώνται» με την ΊΔΙΑ μοριοδότηση ΌΛΟΙ οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, γενικώς και αορίστως, ανεξαρτήτως του τίτλου θέματος και του περιεχομένου σπουδών τους. Ενδεικτικά, προτείνω να γίνεται »περιγραφή της θέσης» και να προβλέπεται ΠΡΟΣΘΕΤΗ μοριοδότηση (τουλάχιστον 1 – 1,5 μονάδας) για όσα μεταπτυχιακά ο τίτλος του θέματός τους ταυτίζεται/συμπίπτει με την παραπάνω περιγραφή της προκηρυχθείσας θέσης. Είναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ, π.χ. για »περιγραφή διοικητικής θέσης» να λαμβάνουν τα ΊΔΙΑ μόρια ένα μεταπτυχιακό στην »Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και ένα μεταπτυχιακό στη »Διδασκαλία της Μουσικής» ή στη »Διδασκαλία των Μαθηματικών». Όπως, ΒΕΒΑΙΑ, ισχύει και το ακριβώς αντίστροφο στο προηγούμενο παράδειγμα, δηλαδή, αν η »περιγραφή θέσης» αφορούσε μία θέση Σχολικού Συμβούλου με γνωστικό αντικείμενο »τη Μουσική» ή »τα Μαθηματικά» είναι άτοπο να »προκρίνεται» κάτοχος μεταπτυχιακού με ειδίκευση στη »Διοίκηση Σχολικών Μονάδων»…
  Δ. Στη γνώση Τ.Π.Ε. θα πρότεινα μοριοδότηση: α) 1 μονάδας για το Α επίπεδο και β) 1,5 μονάδας για το Β επίπεδο.
  Ε. Στη γνώση Ξένων Γλωσσών θα πρότεινα μοριοδότηση: α) 0,5 μονάδας για το Β2 επίπεδο γλωσσομάθειας, β) 1 μονάδας για το Γ1 επίπεδο γλωσσομάθειας, και γ) 1,5 μονάδας για το Γ2 επίπεδο γλωσσομάθειας.
  ΤΕΛΟΣ, επειδή όλα τα παραπάνω μπορεί να φαίνονται απλά και μόνο σαν κάποιες »ποσοτικοποιημένες» προτάσεις, εκτιμώ ότι διακυβεύονται πολλά περισσότερα, καθώς ακόμη κι αυτοί, οι εν λόγω αριθμοί, εκφράζουν συγκεκριμένες »εκπαιδευτικές πολιτικές» που θα προωθήσουν συγκεκριμένες, κάθε φορά, υποψηφιότητες. Σας ευχαριστώ για το βήμα.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:06 | ΕΝΕΛΕΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΠΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ 10 ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ;;; ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΤΕ ΗΤΑΝ ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΑΥΤΗ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΤΕ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ 10 ΜΟΡΙΑ!!!!

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:04 | Κ. Αποστολόπουλος

  Προτείνεται να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της προσωπικής συνέντευξης. Για να επιτευχθεί αυτό καλό είναι:
  α) Να υπάρχει τράπεζα ερωτήσεων γνωστή στους υποψηφίους. Με τυχαία επιλογή να απαντούν σε ορισμένες ερωτήσεις.
  β) Τα μέλη του συμβουλίου επιλογής θα πρέπει να τεκμηριώνουν την αξιολόγησή τους. Αν δεν την τεκμηριώσουν αυτή δεν θα προσμετράται στην μοριοδότηση που θα λάβει ως μέσο όρο ο υποψήφιος.
  γ) Η όλη διαδικασία να μαγνητοφωνείται ή να μαγνητοσκοπείται.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:03 | Δημήτριος

  Πλέον, όλοι έχουν από ένα τουλάχιστον μεταπτυχιακό αμφιβόλου προελεύσεως, πληρωμένο αδρά και διάρκειας ενός έτους. Πρόταση: Να μοριοδοτούνται με 1,5 τα μονοετούς διάρκειας κατόπιν αξιολόγησης τους. Η μοριοδότηση της διδακτικής προυπηρεσίας να ξεκινάει από το 8ο έτος και να μειωθεί δραστικά το εύρος των 10 μορίων ώστε να έχουν την ευκαιρία τους και νεότεροι άνθρωποι να μπουν στη διοίκηση. Η αξίολόγηση στην συνέντευξη να γίνει με κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων και να παραδίδεται στους εξεταζόμενους μετά το πέρας της διαδικασίας. Επίσης, στην συνέντευξη να υπάρχουν και ερωτήματα ψυχομετρηκού χαρακτήρα ή να υπάρχει και ψυχολόγος κάπου σε όλη αυτή την διαδικασία επιλογής.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:02 | Κ. Αποστολόπουλος

  Α. Πολύ διαφορετικές θέσεις με ίδια μοριοδότηση.
  Στελέχη με πολύ διαφορετικό προφίλ μοριοδοτούνται με τον ίδιο τρόπο, κατά την επιλογή τους. Ενδεικτικά:
  – Τα καθήκοντα του Διευθυντή Π.Ε. ή Δ.Ε., σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο του, είναι κυρίως διοικητικά.
  – Τα καθήκοντα του Διευθυντή σχολικής μονάδας, σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο του, είναι τόσο διοικητικά, όσο επιστημονικά – παιδαγωγικά.
  – Τα καθήκοντα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2 του νομοσχεδίου, είναι κατ’ εξοχήν επιστημονικά, παιδαγωγικά και καθοδηγητικά, αφού το έργο του αφορά:
  •Τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.
  •Την παρακολούθηση, συντονισμό και στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών δομών.
  •Την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.
  •Την οργάνωσης όλων των μορφών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
  •Την υποστήριξης του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων
  Εύλογο είναι ότι αυτή η ισοπεδωτική προσέγγιση είναι αναποτελεσματική. Θα οδηγήσει σε αρκετές λανθασμένες επιλογές και δεν θα δώσει στην ελληνική εκπαίδευση το στελεχικό δυναμικό που χρειάζεται σε κάθε θέση.

  Β.Η ισοπέδωση της μοριοδότησης των προσόντων.
  Για παράδειγμα στους τίτλους σπουδών έχουμε ισοπέδωση πέρα από τα 9 μόρια. Η ισοπέδωση αυτή σίγουρα δεν βοηθά στην επιλογή στελεχών που το καθηκοντολόγιό τους απαιτείται ένα ισχυρό διοικητικό ή επιστημονικό και παιδαγωγικό προφίλ. Ενδεικτικό της προκύπτουσας στρέβλωσης είναι το ακόλουθο παράδειγμα:
  •Ο Α έχει διδακτορικό και 2ο πτυχίο.
  •Ο Β έχει διδακτορικό δύο μεταπτυχιακά (π.χ. στη διδακτική και στην ψυχολογία ή την εκπαίδευση ενηλίκων) και 2ο πτυχίο.
  Κατά το νομοσχέδιο, για μια θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, οι δύο υποψήφιοι είναι απολύτως ισοδύναμοι!

  Γ.Η υπερμοριοδότηση της πρόσθετης διδακτικής εμπειρίας.
  Το νομοσχέδιο μοριοδοτεί τη διδακτική εμπειρία, πέραν αυτής που αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία, μέχρι 10 μόρια .
  Διεθνώς δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα ή ευρήματα από τα οποία να προκύπτει ότι αν ένας υποψήφιος διδάσκει, χωρίς να έχει αξιολογηθεί ποτέ, 20 έτη θρησκευτικά, ή γλώσσα ή μαθηματικά ή … καθίσταται εξαιρετικά ικανός είτε να ασκήσει διοίκηση σε εκπαιδευτικές δομές, είτε να καθοδηγήσει επιστημονικά, διδακτικά και παιδαγωγικά τους συναδέλφους του.
  Ενδεικτικά της επιχειρούμενης στρέβλωσης είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:
  Παράδειγμα 1.
  •Ο Α έχει 20 χρόνια διδακτικής υπηρεσίας και κανένα άλλο προσόν.
  •Ο Β έχει 10 χρόνια διδακτικής υπηρεσίας, διδακτορικό π.χ. στην επιστήμη ή στην εκπαιδευτική διοίκηση, δύο μεταπτυχιακά (π.χ. στη διδακτική και στην ψυχολογία ή την εκπαίδευση ενηλίκων) και 2ο πτυχίο.
  Κατά το νομοσχέδιο, για μια θέση Διευθυντή εκπαίδευσης ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή …, ο Α συγκεντρώνει 10 μόρια, ενώ ο Β συγκεντρώνει μόνο 9!
  Παράδειγμα 2.
  •Ο Α έχει 20 χρόνια διδακτικής υπηρεσίας και κανένα άλλο προσόν.
  •Ο Β έχει 10 χρόνια διδακτικής υπηρεσίας, και επιπλέον 5 χρόνια υπηρεσίας ως Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας, 4 χρόνια ως Διευθυντής σχολικής μονάδας και 1 χρόνο ως Διευθυντής Εκπαίδευσης.
  Κατά το νομοσχέδιο, για μια θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή …, ο Α συγκεντρώνει 10 μόρια, ενώ ο που Β που έχει ασκήσει 10 χρόνια εκπαιδευτική διοίκηση συγκεντρώνει μόνο 3!

  Δ. Ο κρίσιμος ρόλος της προσωπικής συνέντευξης
  Παρ’ όλο που γενικά η προσωπική συνέντευξη είναι μια πολύ χρήσιμη συνιστώσα των διαδικασιών επιλογής, όταν γίνεται σωστά, στο παρόν νομοσχέδιο καθίσταται κυρίαρχος παράγοντας της επιλογής. Αυτό οφείλεται στην ισοπέδωση των επιστημονικών τίτλων, της διοικητικής εμπειρίας, του επιμορφωτικού έργου του, συγγραφικού έργου κλπ. σε χαμηλές τιμές. σε συνδυασμό με την μεγάλη μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας. Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για συσσώρευση των υποψηφίων σε χαμηλές και παρεμφερείς μοριοδοτήσεις, οπότε η επιλογή τους θα καθοριστεί από τη μοριοδότηση που θα πάρουν στην προσωπική συνέντευξη, ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. Υπενθυμίζεται ότι το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συγκροτείται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Προτάσεις
  1) Να χωρισθούν τα στελέχη σε τρεις διαφορετικές ομάδες και να υπάρχει κατάλληλη μοριοδότηση για κάθε ομάδα.
  α) Ομάδα 1: Στελέχη με καθήκοντα, κυρίως, διοικητικά π.χ. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Π.Ε. ή Διευθυντές Δ.Ε.
  β) Ομάδα 2: Στελέχη με καθήκοντα εξίσου διοικητικά και επιστημονικά, παιδαγωγικά π.χ. Διευθυντές σχολικών μονάδων.
  γ) Ομάδα 3: Στελέχη με καθήκοντα, κυρίως, επιστημονικά, παιδαγωγικά και καθοδηγητικά π.χ. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.
  2) Οι διαφοροποιήσεις στη μοριοδότηση να να προκύπτουν εύλογα από το προφίλ κάθε είδους στελέχους, όπως αυτό περιγράφεται στα καθηκοντολόγια τους.
  3) Να διευρυνθούν κατάλληλα προς τα άνω τα διάφορά όρια ισοπέδωσης που θέτει το νομοσχέδιο. Για παράδειγμα, οι τίτλοι σπουδών θα μπορούσαν να πάνε στα 14 ή 15 μόρια και η διοικητική εμπειρία στα 6 ή 8 μόρια.
  4) Να περιοριστεί η μοριοδότηση της πρόσθετής διδακτικής εμπειρίας στα 2 έως 4 μόρια.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:59 | ΑΜ

  Στα κριτήρια θα πρέπει να προστεθεί και η συγγραφή βιβλίων σχετικών με την εκπαίδευση

 • Να προσμετρείται η Διοικητική Εμπειρία των διευθυντών ΔΙΕΚ όπως και σε κάθε διευθυντή σχολικής μονάδας. -Άρθρο 24 παρ. 3αββ. Ομοίως και για τους υποδιευθυντές ΔΙΕΚ -Άρθρο 24 παρ. 3αγγ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:54 | ΕΝΕΛΕΑ

  ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ, ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΟΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ, ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΟΦΤΗ ΜΕΧΡΙ 2 ΜΟΝΑΔΕΣ,
  ΕΝΩ Ο ΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΄΄ΜΑΧΙΜΟΣ΄΄ ΠΙΑΝΕΙ ΤΙΣ 10 ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.
  ΕΠΙΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΑ ΟΛΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΊ ΑΣΧΟΛΟΎΝΤΑΙ/ΑΝ ΜΕ ΑΛΛΑ Π.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ..! ΔΗΛΑΔΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ, ΕΝΩ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΧΙ!!!

  ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ!!!! ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΟΥΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΣΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ!!!!

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:50 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Με μοναδικό σκοπό & κίνητρο τη συνέχιση, βελτίωση και ανάπτυξη του παιδαγωγικού έργου της Σχολικής Αγωγής Υγείας με τον αντίστοιχο κοινωνικό & ανθρωπιστικό αντίκτυπο προτείνουμε:
  I. Διακριτή θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στα ΚΕΣΥ ή στα ΚΕΑ
  II. Ένταξη της θητείας των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις άσκησης διδακτικών καθηκόντων στη σχολική μονάδα βάση της Υ.Α. 93008/Γ7/10.8.2012
  III. Μοριοδότηση κατά την επιλογή, με τουλάχιστον 0,5 / έτος στη θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας/ΣΔ μετά το 2012 (τελευταία περίοδο θητείας)
  IV. Λήξη των θητειών των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας/ΣΔ παράλληλα με την ανάληψη καθηκόντων από νέες δομές & πρόσωπα.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:50 | Κώστας Κ

  Κύριε Υπουργέ αγαπητοί συνάδελφοι,
  Αφού ευχαριστήσω το Υπουργείο για τη φιλοξενία των απόψεών μας στην ιστοσελίδα ανοιχτής διακυβέρνησης, να κλείσω με μια παράκληση.
  Πέρα από τα προσωπικά μας σχόλια, που λόγω προσωπικών βιωμάτων μπορεί να έχουν και δόσεις υπερβολών (βλέπε «Δημήτρης» για «αργόσχολους, χαραμοφάηδες και αργόμισθους ισόβιους συμβούλους»), πρέπει να μελετήσετε τις θέσεις συλλογικών οργάνων και Επιστημονικών Ενώσεων (ΠΕΣΣ, ΕΕΦ, ΕΕΧ, ΠΕΒ κλπ) και όχι μόνο των ανώνυμων που συμμετείχαμε στη Διαβούλευση.
  Με την ευχή να μείνουν τα δίκαια και αποτελεσματικά μέτρα του νομοσχεδίου και να εξαλειφθούν οι κόφτες, αδικίες και ακρότητες.
  Καλή σταδιοδρομία στα νέα στελέχη, θα είμαστε δίπλα τους από όποια θέση μας προκύψει στις επόμενες κρίσεις για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Κώστας Καφετζόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΔΔΕ Α Αθήνας, Υποδιευθυντής 3ου ΠΕΚ Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΕΚΦΕ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Καλησπέρα.Το Διδασκαλείο πολύ σωστά μετράει συν 1 μόριο για όποιον έχει δεύτερο πτυχίο, αλλά το ίδιο πρέπει να ισχύει και για όποιον έχει Διδακτορικό. Θα πρέπει να μετράει δηλαδή και για τις δύο περιπτώσεις από 1 μόριο. Αυτό φαίνεται να είναι απόλυτα δίκαιο.
  Ευχαριστώ πολύ.
  Παναγιώτης