Άρθρο 20 – Μισθολογικές διατάξεις

1. Η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:
βα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ.
ββ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.
βγ) Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
βδ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τετρακόσια (400) ευρώ.
βε) Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
βστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), τριακόσια (300) ευρώ. Εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μαθητές και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) μαθητές, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
βζ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.
βη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημόσιων Ι.Ε.Κ., Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, καθώς και Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.
βθ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, Σ.Δ.Ε. και Δημόσιων Ι.Ε.Κ., Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
βι) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών, εκατό (100) ευρώ.»
2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ως προς το επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στους Οργανωτικούς Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους Προϊσταμένους των ΚΕ.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. αρχίζει από την επιλογή και τοποθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Έως τη λήξη της θητείας τους σύμφωνα με τις παρ. 11 και 12 του άρθρου 19, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 • 27 Μαρτίου 2018, 21:02 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ: 1. Μείωση των επιδομάτων ευθύνης όλων των στελεχών εκπαίδευσης αναλογικά
  2. αύξηση των μαθητών στους 180 από 120 στις περιπτώσεις βστ) και βη)
  3. αύξηση του επιδόματος ευθύνης στα 1/Θ, 2?θ και 3/θ στα 120 ευρώ

  βα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (750) ευρώ.
  ββ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (450) ευρώ.
  βγ) Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακόσια πενήντα (350) ευρώ.
  βδ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τετρακόσια (000) ευρώ.
  βε) Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (300) ευρώ.
  βστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), τριακόσια (250) ευρώ. Εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) μαθητές και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) μαθητές, τριακόσια πενήντα (300) ευρώ.
  βζ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.
  βη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημόσιων Ι.Ε.Κ., Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, καθώς και Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.
  βθ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, Σ.Δ.Ε. και Δημόσιων Ι.Ε.Κ., Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
  βι) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών, εκατό (120) ευρώ.»

 • Το επίδομα του Διευθυντή Δ.ΙΕΚ πρέπει να είναι το ίδιο με του Διευθυντή Λυκείου και του Διευθυντή Επαγγελματικού Λυκείου και Εργαστηρίων Ειδικής Εκπαίδευσης.Τα ΙΕΚ είναι σχολικές μονάδες Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης και πολλά από αυτά έχουν μεγάλο αριθμό τμημάτων, πάνω από 15 τμήματα και μέχρι 34 τμήματα (π.χ ΙΕΚ Αιγάλεω ΙΕΚ Πειραιά ΙΕΚ )και με αριθμό σπουδαστών που φτάνει τους 800.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:52 | ΝΟΜΙΚΟΣ

  Θέσπιση επιδόματος θέσης ευθύνης για τον Προϊστάμενο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης! Είναι τουλάχιστον άδικο και εισάγει αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη διάκριση εις βάρος του συγκεκριμένου προϊσταμένου, ο οποίος αναλαμβάνει την εξαιρετικά νευραλγική θέση αυτή, ο οποίος είναι οπωσδήποτε πτυχιούχος νομικού τμήματος και κατά τεκμήριο για να επιλεγεί προϊστάμενος έχει μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους στη νομική επιστήμη καθώς και προϋπηρεσία στη μάχιμη δικηγορία!
  Στην πραγματικότητα ο προϊστάμενος του Γραφείο Νομικής Υποστήριξης έχει στην περιοχή ευθύνης του όλη την Εκπαιδευτική Περιφέρεια και όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, τα οποία καταφεύγουν στην ειδική κατάρτισή του προκειμένου να επιλύσουν δύσκολα ζητήματα που τους απασχολούν. Σύμφωνα με το νέο οργανισμό του ΥΠΠΕΘ Άρθρο 50 παρ. 9 του π.δ. 18/2018 «Υποστηρίζει νομικά την οικεία περιφέρεια εκαπίδευσης και όλα τα μονομελή και συλλογικά όργανα που υπάγονται σε αυτήν σε θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων. Τη νομική υποστήριξη της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης σε θέματα εφαρμογής πειθαρχικού δικαίου. Την σύνταξη και κατάθεση απόψεων της διοίκησης στα αρμόδια δικαστήρια και σε ανεξάρητητες αρχές. Και το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος». Καθίσταται ευχερώς αντιληπτό ποιος ο βαθμός ευθύνης του συγκεκριμένου στελέχους για θέματα που διακυβεύονται τα συμφέροντα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της διοίκησης γενικότερα. Επιπροσθέτως ο προϊστάμενος των Γραφείων Νομικής Υποστήριξης έχει στην αρμοδιότητά του και τη διεύθυνση του οικείου Γραφείου στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το οποίο αποτελείται από άλλους νομικούς και από άλλους υπαλλήλους που παρέχουν διοικητική υποστήριξη. Συνεπώς, αποτελεί ανακολουθία και έρχεται σε σύγκρουση με την αρχή της ισότητας αλλά και της λογικής η θεσπιση επιδομάτων θέσεως ευθύνης σε όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης ΠΛΗΝ των Νομικών-ΠροΪσταμένων των Γραφείων Νομικής Υποστήριξης. Και τούτο έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με το εύρος και τη σοβαρότητα των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στους προϊσταμένους των Γραφείων Νομικής Υποστήριξης!!!

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:09 | T.L.

  Άρθρο 20, παρ. 1.βθ
  Για τον προϊστάμενο Κ.Ε.Α. προβλέπεται επίδομα θέσης 150 ευρώ, ίσο με αυτό του υποδιευθυντή σχολικής μονάδας κ.λπ.
  Όμως κάθε Κ.Ε.Α. αποτελεί δομή αντίστοιχη με το Κ.Ε.Σ.Υ. (όπως παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα που είχε κατατεθεί το φθινόπωρο).
  Ο προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. επιλέγεται με τα ίδια κριτήρια και από το ίδιο συμβούλιο επιλογής που επιλέγεται ο προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. κι έχει περισσότερες ευθύνες και αρμοδιότητες.
  Το επίδομα θέσης ευθύνης του όμως είναι μικρότερο ακόμη και από αυτό του διευθυντή τετραθέσιου σχολείου, που επιλέγεται με πολύ λιγότερα χρόνια εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας, σε επίπεδο διεύθυνσης κι έχει πολύ λιγότερες ευθύνες και αρμοδιότητες.
  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.3 οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, προϊστάμενοι ολιγοθέσιων δημοτικών και νηπιαγωγείων που αμείβονται με επίδομα θέσης 150 ευρώ δεν υπόκεινται σε περιορισμό 2 θητειών, ενώ ο προϊστάμενος ΚΕΑ μπορεί να επιλεγεί μόνον για 2 θητείες. Δηλαδή ο προϊστάμενος ΚΕΑ ενώ θεωρείται στέλεχος της εκπ/σης ως προς τις θητείες έχει επίδομα ευθύνης θέσης μη στελέχους. Πόσο δίκαιο και λογικό μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός;
  Θεωρώ ότι η οικονομική απαξίωση του προϊσταμένου Κ.Ε.Α. είναι άδικη και προτείνω την καθιέρωση επιδόματος ευθύνης για τον προϊστάμενο Κ.Ε.Α. αντίστοιχο με αυτό του προϊσταμένου Κ.Ε.Σ.Υ., δηλαδή 350 ευρώ ή τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό του διευθυντή γυμνασίου, τετραθέσιου σχολείου κ.λπ., δηλαδή 250 ευρώ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:36 | Κώστας Μ.

  Δεν γίνεται καμία αναφορά στα Εσπερινά Λύκεια.
  Οι διευθυντές αυτών των σχολείων έχουν:
  1)Να διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητες του μαθητικού δυναμικού με σκοπό την επίτευξη της αρμονικής συνύπαρξης όλων και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Είναι κυρίως σχολεία μαθητών με μεγάλο εύρος ηλικιών, από 16 ετών και άνω, ακόμη και 63 ετών και διαφορετικότητα ως προς την καταγωγή τους (Ρομά, Ελληνικής, Αλβανικής κ.α. καταγωγής) ως προς τον προσπορισμό (εργαζομένων, ανέργων, ή γλίσχρα αμοιβομένων εργαζομένων) ως προς την οικογενειακή κατάσταση (αγάμων, οικογενειαρχών ή σε διάσταση). Το εσπερινό σχολείο επιτελεί σοβαρό κοινωνικό έργο στους μαθητές αυτούς.
  2)Δεν υπάρχουν υποδιευθυντές, για υποστήριξη σε διοικητικό και γραφειοκρατικό έργο έργο
  3)Δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη και όλος ο όγκος της γραφειοκρατίας διεκπεραιώνεται από τον Δ/ντή.
  4)Ο Διευθυντής ασχολείται και στο πρωϊνό ωράριο που λειτουργούν οι δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες για διάφορες συνεννοήσεις, διεκπεραίωση εγγράφων πληρωμές λογ/σμών κοινής ωφελείας ή επισκευές στο σχολείο.
  5)Ένα μεγάλο μέρος της διοικητικής και γραφειοκρατικής δουλειάς είναι ανεξάρτητο του μεγέθους του σχολείου.
  6)Ο Διευθυντής έχει συνήθως το 45% του πλήρους διδακτικού ωραρίου του.

  Για τους ανωτέρω λόγους, σε εσπερινά σχολεία με λιγότερους από 120 μαθητές οι Διευθυντές αδικούνται μισθολογικά σχετικά με αυτούς που είναι σε πρωινά και λίγο μεγαλύτερα σχολεία.
  Νομίζω οτι το επίδομα θέσης του Δντή Εσπερινού Λυκείου πρέπει να παραμείνει στα 350€ μικτά, ανεξάρτητα από τον αριθμο των μαθητών. Σημειωτέον οτι για τους διευθυντές που έχουν μεγάλο ΜΚ (άρα μεγάλη εμπειρία)το επίδομα θέση ίσα που φθάνει καθαρά τα 180€. Τα υπόλοιπα ξαναγυρίζουν στο κράτος κυρίως ως φόροι.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:27 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Σχετικά με το επίδομα θέσης των προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος και το επίδομα θέσης δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τα υπόλοιπα στελέχη. Το επίδομα θέσης τουλάχιστον στα 400 ευρώ όπως και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου.