Άρθρο 26 – Συμβούλια επιλογής

1. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των διευθυντών ή προϊσταμένων σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., πραγματοποιείται από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από την οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και ένας εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον μέλη του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο συνεδριάζει με εννεαμελή ή ενδεκαμελή σύνθεση για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
α) Ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ως Πρόεδρος.
β) Τρία μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
δ) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό.
ε) Δύο ή τέσσερις αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, ως εξής:
αα) Για την επιλογή περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.
ββ) Για την επιλογή διευθυντών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.
3. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α., το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η συγκρότηση κάθε Συμβουλίου έχει ως εξής:
α) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων (ΠΕ70) και Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73), το Συμβούλιο συνεδριάζει με επταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
αα) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
ββ) δύο μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.,
γγ) έναν Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
δδ) έναν διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
εε) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στο συμβούλιο αυτό.
β) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των κλάδων Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικής Θρησκείας, το Συμβούλιο συνεδριάζει με επταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
αα) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με την υποπερίπτ. αα΄ της προηγούμενης περίπτωσης,
ββ) τα μέλη της υποπερίπτ. ββ΄ της προηγούμενης περίπτωσης,
γγ) έναν Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δδ) έναν διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
εε) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.
γ) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ 86 και ΠΕ91) και του Προϊσταμένου Κ.Ε.Α., το Συμβούλιο συνεδριάζει με ενδεκαμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
αα) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με την υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄,
ββ) τα μέλη της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ και
γγ) τα μέλη των υποπεριπτ. γγ΄ έως και εε΄ των περιπτ. α΄ και β΄.
δ) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., το Συμβούλιο συνεδριάζει με δεκατριαμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
αα) τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ και
ββ) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των μελών του Ε.Ε.Π. στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.
4. Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων των παρ. 2 και 3 ορίζεται και ο γραμματέας τους με τον αναπληρωτή του. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ή αποσπασμένος στις υπηρεσίες αυτές εκπαιδευτικός.
5. Η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα των συμβουλίων των παρ. 3 και 4 αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και είναι τριετής.
6. Ο αριθμός των μελών των συμβουλίων που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του συνόλου των μελών.
7. Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από το συμβούλιο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των φακέλων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.
8. Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Αν ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του.
9. Στα μέλη των συμβουλίων δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτά, εκτός των οδοιπορικών τους. Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων γίνονται με φυσική παρουσία των μελών τους.

 • Είναι σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων σε πάνω από μία περιφέρεια για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, με παρουσία σε πάνω από ένα Συμβούλιο επιλογής. Αυτό θα παρατείνει χρονικά λίγο την διαδικασία ώστε ένα υποψήφιο στέλεχος να μπορεί να παρουσιαστεί ενώπιον δύο συμβουλίων επιλογής, αλλά θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση υποψήφιων με προσόντα, οι οποίοι σε περίπτωση δήλωσης μίας μόνο περιφέρειας μπορεί να μην επιλεγούν. Κάτι τέτοιο είχε γίνει στη στελέχωση των ΚΠΕ το 2011. Φυσικά το καλύτερο και αντικειμενικότερο είναι η επιλογή όλων από ένα κεντρικό συμβούλιο.

 • 26 Μαρτίου 2018, 10:44 | ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Παιδαγωγική Ομάδα

  Άρθρο 26, § 3 γ

  Στην § 3 γ πρέπει να προστεθεί ο Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία.
  Δηλαδή πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:

  Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ 86 και ΠΕ91), του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ανεξαρτήτως ειδικότητας) και του Προϊσταμένου Κ.Ε.Α., το Συμβούλιο συνεδριάζει…

 • 26 Μαρτίου 2018, 01:04 | Σοφία

  Η δήλωση προτίμησης να γίνεται μετά την δημοσίευση των πινάκων με τις αξιολογικές μονάδες των υποψηφίων ώστε να μην επηρεάζεται η διαδικασία της συνέντευξης.

 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Π.Ε.Σ.Ε.Α.
  για το νομοσχέδιο τον Υπουργείου Παιδείας που αφορά την
  Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης σε Π.Ε.&Δ.Ε.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής-Π.Ε.Σ.Ε.Α, αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», θεωρεί ότι το προαναφερόμενο Σχέδιο Νόμου για τον επανασχεδιασμό και αναδιάρθρωση των δομών, των λειτουργιών των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των δομών της εκπαίδευσης χρειάζεται περισσότερο χρόνο διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς. Ήδη στον περιορισμένο τελεσιγραφικό χρόνο ηλεκτρονικής διαβούλευσης (διάρκειας 1 εβδομάδας) που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας κατατέθηκαν -από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς- σημαντικές αναλύσεις και προτάσεις που ζητούν είτε απόσυρσή του είτε εύλογο χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή ενός έντιμου ουσιαστικού διαλόγου.
  Επομένως χρειάζεται οι σχετιζόμενοι με το εκπαιδευτικό σύστημα φορείς να αποτυπώσουν και να συζητήσουν με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τα μειονεκτήματά του και τα πλεονεκτήματά του για να αποτραπεί η ψήφιση ενός κρίσιμου νομοθετήματος που θα σέρνεται, θα αμφισβητείται η συνταγματικότητά του και, ταυτόχρονα θα απορρυθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση, μέχρι την έκδοση πλήθους μεταβατικών υπουργικών αποφάσεων και κανονιστικών πράξεων. Δεν αποτελεί ισχυρό επιχείρημα «η αποστασιοποίηση των εκπαιδευτικών από το ίδιο το έργο τους» ούτε «ο προσωπικοκεντρικός χαρακτήρας» για να δικαιολογήσει την αντικατάσταση του συστήματος. Ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που βλέπει την εκπαίδευση ως μέσο για την παραγωγικότητα με βάση τα οικονομικά μοντέλα της αγοράς, αποτελεί εμπόδιο για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας που είναι μεν αναγκαία αλλά δεν αρκεί. Κρίσιμη σημασία αποτελεί και η διαχείρισή της, για ποιους σκοπούς χρησιμοποιείται.
  Στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου οι αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο με την ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών υπηρεσιών και οι αλλαγές στον τρόπο στελέχωσης των νέων υπηρεσιών θεωρούνται ικανές για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους στη μάθηση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές όχι μόνο στη νομοθεσία αλλά σε πρακτικό και κυρίως σε οικονομικό επίπεδο. Στις νέες υπηρεσίες που προτείνονται είναι τα Κ.Ε.Σ.Υ. που ενσωματώνουν υπηρεσίες που μέχρι σήμερα έχουν διαφορετικό αντικείμενο και απευθύνονται σε διαφορετικό μαθητικό πληθυσμό. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. ανάμεσα στις «πολυδιάστατες» αρμοδιότητες τους είναι να παρέχουν υποστήριξη «στο σύνολο της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας της περιοχής ευθύνης του (σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, τοπική κοινότητα) σε πολλαπλά επίπεδα (πρόληψη, αξιολόγηση, εισήγηση, παρέμβαση, ενημέρωση-επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση) με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό».
  Η προτεινόμενη οργανωτική σύνθεση θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα σε λειτουργικό αλλά και εργασιακό επίπεδο, γιατί η σημερινή πραγματικότητα με βαθιές κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες έχει δημιουργήσει ένα χάσμα ανάμεσα στην εκπαιδευτική πολιτική και στην πρακτική της εφαρμογή. Αυτό το χάσμα δεν γεφυρώνεται με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου. Ωστόσο αν αυτό είναι το όραμα δεν πρέπει να αποσιωπάται ότι αποτελεί ένα ζήτημα περίπλοκο που απαιτεί μια δύσκολη μεταβατική διαδικασία. Μια διαδικασία που απαιτεί άλλον προσανατολισμό στην εκπαίδευση, γενναία χρηματοδότηση, αλλαγή στα προγράμματα σπουδών και στη διδασκαλία, υποστήριξη, επιμόρφωση και ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών ώστε σταδιακά και σταθερά να εξασφαλιστεί η ισότιμη εκπαίδευση για όλους.
  Στο όνομα της αποκέντρωσης η σχολική μονάδα επιφορτίζεται με πολλές και πολυδιάστατες αρμοδιότητες και το εκπαιδευτικό προσωπικό καλείται να διαδραματίσει νέους ρόλους, χωρίς την απαραίτητη τεχνογνωσία μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προτείνονται «συνεργασίες» του σχολείου με φορείς και υπηρεσίες, χωρίς να έχει καθοριστεί ούτε το νομικό πλαίσιο ούτε και τα πρωτόκολλα συνεργασίας. Το σημερινό σχολείο πριν από οποιαδήποτε νέα καινοτόμα δράση χρειάζεται μόνιμο, σταθερό και ενισχυμένο οικονομικά και επαγγελματικά προσωπικό. Η συνεχής ανασφάλεια και απαξίωση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί μέσα σε συνθήκες οικονομικής λιτότητας δεν προμηνύει καλούς οιωνούς αλλά μάλλον ενισχύει την «αποστασιοποίησή» τους. Επιχειρείται η συγχώνευση δομών και υπηρεσιών, όπως: α) τα ΠΕΚΕΣ για να απορροφήσουν τα τμήματα επιστημονικής καθοδήγησης, τους Σχολικούς Συμβούλους, τα ΠΕΚ, β) τα ΚΕΣΥ για να καταργηθούν και συγχωνευτούν τα ΚΕΔΔΥ, τα ΚΕΣΥΠ, οι Σταθμοί Συμβουλευτικής Νέων, και γ) τα ΚΕΑ για να συνενωθούν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η Αγωγή Υγείας, οι Σχολικές Δραστηριότητες και τα Πολιτιστικά Τμήματα με στόχο την μείωση θέσεων και όχι την ενίσχυση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος.
  Με τη δημιουργία και λειτουργία των ΠΕ.ΚΕ.Σ. στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε.&Δ.Ε. το Υπουργείο Παιδείας μετακυλά την επιτελική ευθύνη του και την ουσιαστική υποστήριξή του στο εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πλήθος των αρμοδιοτήτων του νέου θεσμού στο οποίο συγκεντρώνονται ευθύνες παιδαγωγικές, διοικητικές, γνωμοδοτικές, εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, επιμορφωτικές, συμβουλευτικής γονέων, συντονισμού άλλων εκπαιδευτικών φορέων, προσδίδουν στον θεσμό αυτό βραδυκίνητα και δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά. Η προφανής αδυναμία στοιχειώδους ανταπόκρισης στις πολλαπλές ανάγκες που ανακύπτουν στο πεδίο της εφαρμογής του, αναπόφευκτα θα οδηγήσει το όλο εγχείρημα να παραμείνει «κενό γράμμα» και να καταγραφεί στην ιστορία της εκπαίδευσης, ως ακόμα ένας νόμος που έμεινε «στα χαρτιά».
  Η κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων που λειτουργούσαν ανά διεύθυνση εκπαίδευσης, υποβαθμίζει τον αποκεντρωτικό, επιστημονικό, καθοδηγητικό και υποστηρικτικό τους ρόλο προς τις σχολικές μονάδες και τις άλλες εκπαιδευτικές δομές. Η παιδαγωγική καθοδήγηση εξ αποστάσεως, δεν μπορεί να λύσει ζητήματα και ουσιαστικά δεν υπάρχει. Η Πολιτεία μέχρι σήμερα δεν επεδίωξε την ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου. Ένα θεσμό που διεκδίκησαν τα Συνδικάτα με αγώνες, ενάντια στον διοικητικό αυταρχισμό της μακρινής περιόδου των επιθεωρητών, που το Ελληνικό Κράτος επιχειρεί σήμερα -εκδικητικά και αναιτιολόγητα- να τον απαξιώσει και να τον καταργήσει. Η εμμονή σε αναιτιολόγητα προαπαιτούμενα, φωτογραφικές διατάξεις και εμφανείς αποκλεισμούς ικανών εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στις Περιφέρειες, τη μεγάλη μείωση του αριθμού των στελεχών Π.Σ.Ε. και το δικαίωμα αίτησης σε μια μόνο Περιφέρεια, προαναγγέλλουν διακρίσεις με αντισυνταγματικές προεκτάσεις, αλλά και μεγάλα ελλείματα στελέχωσης των νέων δομών Π.Ε.&Δ.Ε.
  Με την ίδρυση της υπερδομής του ΚΕΣΥ και την ενίσχυση των ΕΔΕΑΥ που λειτουργούν με Προγράμματα ΕΣΠΑ καταστρέφει τον εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και διεπιστημονικό προσανατολισμό των ΚΕΔΔΥ, τα προγράμματα συνεκπαίδευσης, καθώς και τις ενταξιακές, & συμπεριληπτικές δομές του ελληνικού σχολείου, που ενισχύθηκαν στους εκπαιδευτικούς νόμους 4368/2006, 4415/2016 και 4452/2017. Μέχρι σήμερα τα ΚΕΔΔΥ επικεντρώνονταν με διεπιστημονικότητα στους μαθητές/τριες με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζοντας την ένταξή τους στο γενικό ή το ειδικό σχολείο, παρά την εγκατάλειψή τους με ευθύνη των εκάστοτε ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Αντιθέτως, φαίνεται ότι το ΚΕΣΥ εστιάζεται σε ένα απροσδιόριστο διοικητικοκεντρικό καθηκοντολόγιο που θα αφορά την επιμόρφωση, την ειδική αγωγή, την συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
  Είναι προφανές πλέον, αν ψηφιστεί αυτό το νομοθέτημα, η διάγνωση θα αποδοθεί πλήρως στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ). Αυτά, αποτελούν μηχανισμό της ελληνικής κρατικής νοσοκομειακής δομής υγείας, η οποία με τη σειρά της αποτελεί έναν από τους πλέον προβληματικούς τομείς της κρατικής διοίκησης, με αποκορύφωμα ίσως, τα ιδιωτικά κέντρα ειδικής αγωγής που λειτουργούν με όρους αγοράς-πελατών-κόστους-κέρδους. Η επιστροφή στο ιατρικό μοντέλο με ουρές στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα για απλές διαγνώσεις, κατά παραγγελία, γυρνάνε δεκαετίες πίσω την εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση των αναπήρων παιδιών και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Φαίνεται ότι στο νέο νόμο καταργείται το κοινωνικό και εκπαιδευτικό μοντέλο στη διαχείριση του μαθητικού πληθυσμού με αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γι’ αυτό ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- ζητά από τον Υπουργό Παιδείας να συνεχιστεί η Διαβούλευση και ο Διάλογος για το νομοσχέδιο με όλους τους φορείς, για όσο χρόνο απαιτείται, με την παραδοχή ότι η εκπαίδευση, ως θεσμός είναι καθολικός και ενιαίος. Επομένως οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις όπου και όταν απαιτούνται, θα πρέπει να είναι μέρος μιας ενιαίας νομοθετικής πρότασης που να εναρμονίζεται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, να συνυφαίνονται με την γενική εκπαιδευτική διαδικασία και κατά κανόνα να υλοποιούνται στους χώρους, τα πλαίσια και τα προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης.
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α.
  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Μηνάς Ευσταθίου Λευτέρης Ρατσιάτος

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:15 | ΝΙΚΗ

  Η παρουσία υφισταμένων σε συμβούλια επιλογής προϊσταμένων και μελλοντικών αξιολογητών των μελών του συμβουλίου είναι παράλογη και δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης. Πιθανότατα η διάταξη αυτή είναι και αντισυνταγματική.

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:01 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Για την δίκαιη και αντικειμενική κρίση των συμβουλίων στις περιπτώσεις επιλογής Διευθυντών ΣΜΕΑΕ είναι αναγκαίο να συμμετέχουν και αιρετοί εκπρόσωποι του ΕΕΠ.

 • 24 Μαρτίου 2018, 19:51 | ΜΙΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Τα Συμβούλια επιλογής συντονιστών εκπαιδευτικού έργου πρέπει να είναι σε κεντρικό και όχι σε περιφερειακό επίπεδο, όπως δηλαδή ήταν για τους Σχολικούς Συμβούλους μέχρι τώρα.
  Η παρουσία υφισταμένων σε συμβούλια επιλογής προϊσταμένων και μελλοντικών αξιολογητών των μελών του συμβουλίου είναι παράλογη και δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης.

 • 24 Μαρτίου 2018, 14:35 | Δ.Τ.

  Η επιλογή μόνο των με αύξουσα σειρά επιτυχίας εξειδικευμένων(αυξημένων προσόντων: οι επίλεκτοι) στελεχών (από τους Περιφερειακούς Διευθυντές μέχρι και τον υποδιευθυντή σχολείου Π/θμιας και Δ/θμιας) εκπ/σης κατόπιν πανελλήνιου αδιάβλητου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ να γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από ουδέτερη ανεξάρτητη επιτροπή Πανεπιστημιακών παρουσία καθηγητή Ψυχιατρικής, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και χωρίς τη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών των κεντρικών συμβουλίων για τριετή εφάπαξ θητεία για οποιαδήποτε θέση(ιδίως της Ειδικής Αγωγής)ευθύνης.

 • 24 Μαρτίου 2018, 10:08 | Μαδυτινός Ευστράτιος

  Μήπως στα ΠΥΣΔΕ και στα ΠΥΣΠΕ θα έπρεπε να συμμετέχει και κάποιος νομικός έτσι ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα των πράξεων τους; Είναι γνωστό σε όλους άλλωστε από τις αγωγές που κατατίθενται μετα τις κρίσεις ότι πολλές φορές η διαδικασία και οι αποφάσεις των συμβουλίων δεν συνάδουν με την νομιμότητα.

 • 24 Μαρτίου 2018, 09:07 | Π.Ε.

  Οι αιρετοί ως εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στο συμβούλιο για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων (ΠΕ70) και Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73), θα πρέπει να παρευρίσκονται στη συνέντευξη μόνο για τη διασφάλιση της δίκαιης εφαρμογής της διαδικασίας. Αυτός είναι ο ρόλος τους και όχι να αξιολογούν και να βαθμολογούν.

  Στα Συμβούλια Επιλογής μήπως θα πρέπει να συμμετέχει και ένας ψυχολόγος.

 • 23 Μαρτίου 2018, 19:40 | Γιάννης

  Τα μέλη του ΑΣΕΠ αρκούν για όλα τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής;;;Πόσα είναι;;;

 • 23 Μαρτίου 2018, 19:11 | Βασίλης

  Είναι στη φιλοσοφία της επιλογής του διευθυντή από τους εκπαιδευτικούς, Ο κλητήρας το δήμαρχο… Ποιος το σκέφτηκε;

 • 23 Μαρτίου 2018, 13:58 | Ιωάννης Κ.

  Είναι θετική η πρόβλεψη του Σ/Ν ότι οι Περιφερειακοί Δντές θα επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και δεν θα τοποθετούνται όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
  Η επιλογή των συντονιστών θα πρέπει να γίνεται από κεντρικό συμβούλιο για να διασφαλίζεται το ενιαίο της κρίσης. Η επιλογή στα περιφερειακά συμβούλια θα αποδυναμώσει το νέο θεσμό και θα θέσει σε έντονη αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα της κρίσης.
  Η σύνθεση των περιφ. συμβουλίων έχει πρόβλημα όταν ο κριτής Δντής σχολείου θα αξιολογείται από αυτόν που επιλέγει.Αυτό είναι πρόβλημα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

 • 22 Μαρτίου 2018, 22:44 | Δημητρης

  Εαν θελουν αξιοκρατία κατα την επιλογη να ορισθεί μελος ΑΣΕΠ….ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα ορισθουν ημέτεροι..που θα προωθουν τα δικα τους κομματικά παιδια…ηδη εχουν ξεκινήσει οι διεργασίες…..

 • 22 Μαρτίου 2018, 18:58 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΟΛΑ τα Συμβούλια πρεπει να έχουν ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΕΠ.
  Δεν μπορει διευθυντές σχολείων να κρίνουν ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΈΣ !!!!
  Δεν μπορει διευθυντές Διευθύνσεων να κρίνουν ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΈΣ !!!!

 • 20 Μαρτίου 2018, 12:43 | Χαράλαμπος

  Πλαστά/Εξαγορασμένα πτυχία εξωτερικού και Πλαστά/Εξαγορασμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

  Για την εμπέδωση της ουσιαστικής δικαιοσύνης, την αποκατάσταση ίσων ευκαιριών και τη δραστική μείωση των άκυρων υποψηφιοτήτων, προτείνεται η αξιοποίηση της εμπειρίας των Συμβουλίων Επιλογής του 2011 με την παρακάτω πρόβλεψη:

  i. «Όσοι υποψήφιοι για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης επιθυμούν να μοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης γλώσσας με προσκόμιση πτυχίου, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος, οποιουδήποτε αναγνωρισμένου Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εξετάζονται προφορικά ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
  ii. Όσοι υποψήφιοι για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης επιθυμούν να μοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης γλώσσας με προσκόμιση αποδεικτικού ανώτερου του Β2, εξετάζονται προφορικά ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.»

 • 20 Μαρτίου 2018, 10:23 | Μαρία

  Αποτίμησε, αλήθεια, το Υπουργείο ως τόσο εποικοδομητική τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών στις πρόσφατες κρίσεις των Διευθυντών Σχολείων, ώστε προτρέχει τώρα να ορίσει αξιολογητές των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ανθρώπους που κατέχουν θέση ιεραρχικά κατώτερη (Διευθυντές Σχολείων);;;;;

 • 19 Μαρτίου 2018, 16:40 | ΝΟΜΙΚΟΣ

  Εκτιμώ πως η δήλωση προτίμησης απο τον/την υποψήφιο να γίνεται μετά την δημοσίευση των πινάκων αξιολογικών μονάδων των υποψηφίων. Δεν υπάρχει λόγος να δηλώνεται εκ των προτέρων, αφού ο υποψήφιος δεν θα γνωρίζει τον αριθμό των μορίων του, δεν γνωρίζω ποιά σκοπιμόητητα εξυπηρετεί;

 • 18 Μαρτίου 2018, 12:46 | Γιάννης

  Στο άρθρο 26 παραγρ. 3 εδάφιο γ, θα πρέπει να προστεθεί αναφορά και στους «Συντονιστές Εκπαίδευσης για την Αειφορία» εφόσον δεν έχει πουθενά προβλεφτεί γι αυτούς το Συμβούλιο επιλογής τους. Και θα πρέπει να αναφερθούν στο συγκεκριμένο έδάφιο και παράγραφο γιατί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 οι Συντονιστές Εκπαίδευσης για την Αειφορία μπορεί να προέρχονται απο «όλους τους κλάδους»

 • 17 Μαρτίου 2018, 16:28 | Αρσένης Κωνσταντίνος

  Δεν μπορώ να κατανοήσω την σκοπιμότητα της προκαταβολικής δήλωσης των προτιμήσεων των υποψηφίων η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 4 υποβάλλεται μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας. Με τον τρόπο αυτό υπονομεύεται ευθέως η αξιοπιστία της διαδικασίας της συνέντευξης. Θεωρώ πως πρέπει να απαλειφθεί η παράγραφος κ η δήλωση προτίμησης να γίνεται μετά την δημοσίευση των πινάκων με τις αξιολογικές μονάδες των υποψηφίων.

 • 17 Μαρτίου 2018, 13:52 | Μαρία

  Οι αιρετοί εκπρόσωποι από τη στιγμή που ουδεμία σχέση έχουν με τη διοίκηση και τα αντίστοιχα προσόντα και μάλιστα τις περισσότερες φορές υφίστανται σε προσόντα των αξιολογουμένων δεν είναι δυνατόν να βαθμολογούν.

 • 17 Μαρτίου 2018, 13:45 | Μαρία

  Τα πυσπε πυσδε Καλό θα ήταν να ελέγχονται γενικότερα από άλλο ανώτερο ανεξάρτητο αρμόδιο όργανο και όχι μεταξύ ημών. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις πάσης φύσεως ενστάσεις του προσωπικού ή τυχόν επανεξέταση ή θεραπεία να υποβάλλεται σε ανώτερο όργανο και όχι στα διοικητικά δικαστήρια ως είθισται.