Άρθρο 28 – Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς αλφαβητικούς πίνακες. Το συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη, η οποία τους κοινοποιεί στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των πινάκων εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή τους.
2. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους, το συμβούλιο κρίνει αιτιολογημένα τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
3. Το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει πίνακες των υποψηφίων με αξιολογική σειρά σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 23. Οι πίνακες κοινοποιούνται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν γραπτές αντιρρήσεις σε προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών. Το συμβούλιο, ύστερα από την αιτιολογημένη κρίση επί των ενστάσεων, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
4. Στη συνέχεια το συμβούλιο επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το πέρας της συνέντευξης κάθε μέλος του συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23, καθώς και στο κριτήριο της περίπτ. γ΄ της ίδιας παραγράφου για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν διατελέσει σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, είναι για κάθε κριτήριο ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον βαθμολόγησαν τα παρόντα μέλη του συμβουλίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
5. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά ενιαίους πίνακες επιλογής με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου. Για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου καταρτίζονται ενιαίοι πίνακες επιλογής ανά κλάδο. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.
6. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23.
7. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα του συμβουλίου.
8. Εντός πέντε ημερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στο αρμόδιο όργανο για την κύρωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21.

 • 25 Μαρτίου 2018, 23:20 | Κώστας Κ

  Θερμή παράκληση προς τον κο Υπουργό και τους διακινητές της διαδικασίας:

  Παρακαλούμε αυτή τη φορά η επιλογή των στελεχών να γίνει από «πάνω» προς τα «κάτω» ξεκινώντας από εκείνες τις θέσεις με τα περισσότερα μόρια/μονάδες και τους λιγότερους υποψήφιους.
  Είναι απαράδεκτο εκλεκτοί υποψήφιοι (που έγιναν τελικά Διευθυντές σχολείων) να είχαν αποκλεισθεί από τη διαδικασία των σχολικών συμβούλων (σ.σ.) το 2011-2012.
  Ευχαριστώ
  Κώστας Κ. πρώην υποψήφιος Διευθυντής και νυν σ.σ.

 • 25 Μαρτίου 2018, 23:13 | Κώστας Κ

  Και πάλι «Δημήτρης» …..
  Προς όλους τους παθιασμένους κατά των σχολικών συμβούλων (σ.σ.) παραθέτω το κείμενο Επιστημονικής Ένωσης με το οποίο συμφωνώ. Συμφωνώ όχι μόνο για το συμφέρον μου ως στέλεχος, (είμαι σ.σ. και πριν τη θητεία μου ήμουν στην τάξη), αλλά διότι οι «ενάντια» στους σ.σ., τυφλωμένοι, δεν βλέπουν που θα τους πάει ο νέος νόμος. Διαφωνώ με κόφτες και προαπαιτούμενες γλώσσες έστω κι αν προσωπικά με ευνοούν.
  Αφιερωμένο στον «Δημήτρης» τυφλωμένο από – ίσως όχι άδικο- πάθος κατά των σ.σ. με τον οποίο διαφωνούμε κάθετα, αλλά θα γνωριστούμε τελικά.

  Αν δεν σας πείθουν και οι επιστημονικές ενώσεις τότε … καληνύχτα σας!

  Όπως έγραψα και αλλού …αφήστε τα μίση και αρχίστε το … διάβασμα!

  ENΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»Η Ένωση Ελλήνων ΦΥΣΙΚΩΝ (ΕΕΦ) σε συνέχεια των απόψεων που είχε καταθέσει από κοινού με την ΕΕΧ και την ΠΕΒ …. θεωρεί υποχρέωσή της να τοποθετηθεί εκ νέου στην Δημόσια Διαβούλευση.
  …. Οι διαδικασίες επιλογής στελεχών, καθώς και ο ουσιαστικός αποκλεισμός των Σχολικών Συμβούλων περισσότερο παραπέμπουν σε μια κατεύθυνση ελέγχου της διοίκησης της εκπαίδευσης, παρά σε οργάνωση της αποτελεσματικής και σύγχρονης λειτουργίας της σε όφελος των μαθητών. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και ο αναδρομικός χαρακτήρας της θέσπισης του ορίου των δύο θητειών για τα στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς και η ισχυρή μοριοδότηση μη αντικειμενικών και μετρήσιμων χαρακτηριστικών τους. Επίσης δεν αναγνωρίζεται ως διδακτική η υπηρεσία του Σχολικού Συμβούλου.
  …. Υποβαθμίζεται δραματικά η υποστήριξη στα γνωστικά αντικείμενα, ως το σχολείο να μην έχει μαθησιακούς στόχους, όπως καθίσταται σαφές στα άρθρα 8-9 για τα ΚΕΣΥ, στα οποία εκτός των άλλων δεν προβλέπεται καμία θέση για τον κλάδο των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04).Η ΕΕΦ εκφράζει την ανησυχία της για τις συνέπειες της εφαρμογής του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου στην ποιότητα της Δημόσιας Εκπαίδευσης και τον φόβο της για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δομών διαφορετικών ταχυτήτων, οι οποίες θα παραβιάζουν την θεμελιώδη συνταγματική αρχή των ίσων ευκαιριών στην Εκπαίδευση και καλεί το ΥΠΠΕΘ να επανεξετάσει τον προσανατολισμό των υποστηρικτικών δομών, δίνοντας έμφαση στο ΓΝΩΣΤΙΚΟ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και στην συγκρότηση ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  ΤΟ ΔΣ ΕΕΦ
  …και για την αντιγραφή Κώστας Κ, σ.σ. μάχιμος πριν τη ατελείωτη θητεία μου με την ακούσια παράταση.

 • 22 Μαρτίου 2018, 11:05 | Maria

  Το έργο και πάλι δε θα λαμβάνεται υπόψη, αν στην συνέντευξη θεωρείται αυτονόητο πως η βαθμολογία πρέπει να ξεκινά από το 9,5 – και μάλιστα για τους διδάκτορες. Μα οι τίτλοι σπουδών έχουν ήδη μοριοδοτηθεί/προσμετρηθεί. Στη συνέντευξη θα πρέπει να αποτελεί κύριο εργαλείο διεξαγωγής της το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (αντικειμενικό στοιχείο) και ό,τι πέραν των μοριοδοτούμενων πεδίων δηλώνεται. Τα στοιχεία δε αυτά να οφείλει ο έχων μελετήσει τον φάκελο να καταγράψει και να παρουσιάσει συγκεκριμένα ενώπιον όλων, αλλά και του υποψηφίου.

 • 21 Μαρτίου 2018, 20:33 | Δημήτρης

  Από τις διαδικασίες και από τους αξιολογικούς πίνακες θα πρέπει να αποκλείονται όσοι έχουν διατελέσει σχολικοί σύμβουλοι. Διότι οι απερχόμενοι σχολικοί σύμβουλοι, έχουν ξεπεράσει το όριο των 6 ετών που ορίζει το νομοσχέδιο και οφείλουν να επιστρέψουν στις σχολικές τάξεις. Τόσα χρόνια καθόντουσαν στα σπίτια τους και πληρώνονταν χωρίς να εργάζονται! Αυτά τα γνωρίζει ο Υπουργός.
  Αργομισθίες στην Εκπαίδευση δεν νοούνται.