Άρθρο 45 – Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δεν αξιολογείται η συμβολή στη συνοχή και συνέπεια των εκτιμήσεων και των συμπερασμάτων της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, σε σχέση με τη στοχοθεσία του συλλογικού προγραμματισμού, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5, την παρ. 4 του άρθρου 8, την παρ. 3 του άρθρου 13 και το άρθρο 47.
2. Οι αξιολογητές όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.
3. Η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων των προηγούμενης παραγράφου από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋπόθεση για να συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.
4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται κατά την πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου.
5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 43 λήγει την 30ή-7-2021.
6. Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα καθήκοντά του ως αξιολογητή σύμφωνα με τις περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του ίδιου Υπουργείου.

 • 25 Μαρτίου 2018, 23:10 | Ιωάννης Κυργιόπουλος-Ψυχολόγος-ΚΕΔΔΥ Φθιώτιδας

  1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Β.Π
  Σύμφωνα με το αρ. 29, παρ 1. του ν. 4521/18 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που υπηρετεί σχολικές μονάδες Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης, ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του αρ. 12 παρ.3 του νόμου 3699/2008. Το προσωπικό αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία ΤΕ 01, κατ αντιστοιχία με το προσωπικό της κατηγορίας ΤΕ 01.30 της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού απαιτείται πτυχίο – δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο – δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο -δίπλωμα ΕΠΑΛ ή Πτυχίο -δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ.
  Για τους κατόχους Πτυχίου –Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου-Διπλώματος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ.
  Η διαδικασία ο τρόπος και ο χρόνος για την παιδαγωγική επιμόρφωση θα οριστούν με Υπουργική Απόφαση.

  2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ
  Τα μέλη του Ε.Ε.Π. του αρ. 12, παρ3. του ν. . 3699, απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. του κλάδου ΤΕ, επανακατατάσσονται στην κατηγορία ΠΕ μετά την απόκτηση πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:31 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  • Η μέχρι τώρα λειτουργία των ΚΕΔΔΥ στηρίζονταν στην διεπιστημονική προσέγγιση του κάθε μαθητή, και στη συνέχεια συντάσσονταν γνωμάτευση από όλη την διεπιστημονική ομάδα.
  • Κάθε ειδικότητα έκανε τη δική της αξιολόγηση σύμφωνα με την επιστημονική του γνώση και εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία.
  • Στην προτεινόμενη δομή του Κ.Ε.Σ.Υ., δεν υπάρχει πουθενά ο όρος διεπιστημονική αξιολόγηση και διάγνωση που να οδηγεί σε γνωμάτευση και διαμόρφωση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Πως λοιπόν τα ΚΕΣΥ θα οδηγηθούν σε μία ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση και διεπιστημονική παρέμβαση;
  • Πως θα συντάσσεται η γνωμάτευση (αν συντάσσεται) χωρίς να χρησιμοποιούνται διαγνωστικά εργαλεία που να είναι έγκυρα;
  • Πως μπορούν να διαγνωστούν τα ψυχικά, ψυχοκοινωνικά και δυσλειτουργικά προβλήματα των παιδιών χωρίς τη συμμετοχή στις διεπιστημονικές ομάδες παιδοψυχίατρων;
  • Αν τα ΚΕΣΥ δεν έχουν ρόλο διάγνωσης, πως και από ποιόν θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις;
  • Αρκεί άραγε η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών χωρίς να αξιολογηθεί ο βαθμός και η έκταση της ανάγκης και χωρίς να διαγνωστεί η αιτία που προκαλεί αυτή τη δυσλειτουργία;
  • Μπορεί να εξαλειφθεί το αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας χωρίς να συνδεθεί με την αιτία και χωρίς να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του μαθητή;
  • Ποια μπορεί να είναι τα διερευνητικά εργαλεία που μπορεί να οδηγήσουν σε ασφαλή αξιολογικά στοιχεία και πως θα συντάσσεται το τελικό πόρισμα; Ως έκθεση αποτελούμενη από ατομικές άλλες εκθέσεις των μελών του ΚΕΣΥ;
  • Πως θα γίνει αποτελεσματική η συνεργασία μεταξύ του ΚΕΣΥ, των εκπαιδευτικών και των ΕΔΕΑΥ ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης ( Ε.Π.Ε) όταν το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τα μέλη των ΚΕΣΥ ως σύνολο και όχι ως διαφορετικές ειδικότητες;
  • Ποιος θα έχει την ευθύνη της επιστημονικής καθοδήγησης του ΕΕΠ των ΚΕΣΥ αλλά και των ΣΜΕΑΕ, όταν δεν προβλέπεται η στελέχωση της επιτελικής δομής που είναι το ΠΕΚΕΣ από τις αντίστοιχες ειδικότητες;
  • Πως θα καλυφθούν οι ανάγκες των ΚΕΣΥ με ΕΕΠ όταν ήδη προβλέπεται στις περισσότερες ειδικότητες αριθμός μικρότερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων ΚΕΣΥ;

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:28 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Επανακατάταξη στους κλάδους ΠΕ και ΤΕ του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
  • Για την επανακατάταξη του προσωπικού στους κλάδους ΠΕ και ΤΕ έγιναν πολλές συζητήσεις και προτάσεις και μάλιστα για το Ε.Β.Π. κατατέθηκε επίσημα στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής νομική γνωμοδότηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Περιφερειακού Συλλόγου Αττικής, που δικαιολογούσε απόλυτα την επανακατάταξη του προσωπικού αυτού, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης του προσωπικού με τα αντίστοιχα προσόντα που υπηρετεί στην επαγγελματική εκπαίδευση από ΔΕ σε ΤΕ.
  1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Β.Π
  Σύμφωνα με το αρ. 29, παρ 1. του ν. 4521/18 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που υπηρετεί σχολικές μονάδες Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης, ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του αρ. 12 παρ.3 του νόμου 3699/2008. Το προσωπικό αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία ΤΕ 01, κατ αντιστοιχία με το προσωπικό της κατηγορίας ΤΕ 01.30 της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού απαιτείται πτυχίο – δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο – δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο -δίπλωμα ΕΠΑΛ ή Πτυχίο -δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ.
  Για τους κατόχους Πτυχίου –Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου-Διπλώματος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ.
  Η διαδικασία ο τρόπος και ο χρόνος για την παιδαγωγική επιμόρφωση θα οριστούν με Υπουργική Απόφαση.
  2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ
  Τα μέλη του Ε.Ε.Π. του αρ. 12, παρ3. του ν. . 3699, απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. του κλάδου Τ.Ε, επανακατατάσσονται στην κατηγορία ΠΕ μετά την απόκτηση πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 • 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Β.Π
  Σύμφωνα με το αρ. 29, παρ 1. του ν. 4521/18 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που υπηρετεί σχολικές μονάδες Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης, ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του αρ. 12 παρ.3 του νόμου 3699/2008. Το προσωπικό αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία ΤΕ 01, κατ αντιστοιχία με το προσωπικό της κατηγορίας ΤΕ 01.30 της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού απαιτείται πτυχίο – δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο – δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο -δίπλωμα ΕΠΑΛ ή Πτυχίο -δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ.
  Για τους κατόχους Πτυχίου –Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου-Διπλώματος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ.
  Η διαδικασία ο τρόπος και ο χρόνος για την παιδαγωγική επιμόρφωση θα οριστούν με Υπουργική Απόφαση.

  2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ
  Τα μέλη του Ε.Ε.Π. του αρ. 12, παρ3. του ν. . 3699, απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. του κλάδου ΤΕ, επανακατατάσσονται στην κατηγορία ΠΕ μετά την απόκτηση πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 • Για να μην υπάρξουν κενά στην υποστήριξη των σχολικών μονάδων, είναι σημαντικό να προβλεφθεί ότι «0ι Υπεύθυνοι ΣΣΝ όλης της χώρας, όπως καθορίζονται στην Υ.Α. 93008/Γ7/10.8.2012, θα ασκούν το έργο τους έως ότου αναλάβει υπηρεσία το προσωπικό των νέων δομών». Το ίδιο να ισχύσει για τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων/Αγωγής Υγείας.

 • 22 Μαρτίου 2018, 23:05 | Αναστασία Κουτσίδου

  Καλησπέρα σας!
  Επιθυμώ να αιτηθώ, με αφορμή τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τις νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου, να ληφθεί υπόψη και να συμπεριληφθεί σε αυτή η διάταξη που προβλεπόταν στον νόμο 4186/2013 άρθρο 35 παράγραφος 2 για τη διατήρηση της οργανικής θέσης εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με αυτή « Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, να διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και να επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε ετών, για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η οργανική θέση που κατέχουν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).»
  Κρίνω απαραίτητο να σας ενημερώσω ότι λόγω μετάθεσης του συζύγου μου, Αξιωματικός της Π.Α.στις Βρυξέλλες για τρία έτη, από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Αύγουστο του 2020, διαμένουμε οικογενειακώς στο Βέλγιο. Επιθυμώ διακαώς να εργαστώ ως δασκάλα στο ελληνικό δημοτικό σχολείο Βρυξελλών, όμως έπειτα από 20 έτη διδακτικής εμπειρίας έχω έρθει στη δυσμενή θέση να λάβω άδεια άνευ αποδοχών, καθώς με βάση τον υπάρχοντα νόμο, δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τη διασφάλιση της οργανικότητας. Κατέχοντας οργανική θέση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου επιθυμώ να τη διατηρήσω, ύστερα από 20 έτη εργασίας ως δασκάλα και να συνεχίσω το διδακτικό μου έργο. Παρακαλώ θερμά, για λόγους ισονομίας και οικογενειακής συνοχής, να δείτε θετικά το αίτημά μου, καθώς αυτό αφορά καθαρά την ιδιαίτερη περίπτωση απόσπασης στο εξωτερικό εκπαιδευτικού λόγω συνυπηρέτησης σε στρατιωτικό.
  Με εκτίμηση,
  Κουτσίδου Αναστασία Α.Μ.605567

 • 22 Μαρτίου 2018, 11:34 | Δημήτρης

  Η μεταρρύθμιση που επιχειρείται με τον νέο νόμο είναι σημαντικότατη! Ο νέος νόμος χτυπάει κατεστημένες νοοτροπίες και παθογένειες ετών, όπως ήταν η αργομισθία των ΤΕΩΣ σχολικών συμβούλων.