Άρθρο 22 – Προϋποθέσεις επιλογής

1. Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των στελεχών της παρ. 7, είναι η κατοχή του βαθμού Α΄, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 86.
2. Ως Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη. Ως Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας.
3. Ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου επιλέγονται εκπαιδευτικοί των οικείων κλάδων με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη και οι οποίοι διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων για τους οποίους η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί προσόν διορισμού. Ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, ενώ ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία ή μέλη του Ε.Ε.Π. με πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Ως Συντονιστές Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για δέκα τουλάχιστον έτη στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της αντίστοιχης βαθμίδας. Ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μουσουλμανικής Θρησκείας επιλέγεται εκπαιδευτικός με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια σε μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για τη θέση Συντονιστή Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τη θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μουσουλμανικής Θρησκείας, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς τη γνώση ξένης γλώσσας.
4. Ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί ή Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη και οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
5. Ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη.
6. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά. Από τα ανωτέρω οκτώ έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία τουλάχιστον πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτ. ζ΄. Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη Ε.Ε.Π. με δέκα τουλάχιστον έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ., από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχη με την προς κάλυψη θέση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης.
Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (Α΄ 139) και στην υπ’ αρ. 172260/Ε1/17.10.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3391).
β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 60.
γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι:
αα) Για τις θέσεις Διευθυντών γυμνασίων, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91.
ββ) Για τις θέσεις Διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ90.
δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι:
αα) για θέσεις Διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π.
ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε. (Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ή Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
γγ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγείων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π.
ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία αυτά.
ζ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραματικών και πρότυπων σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).
7. Ως Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή.
Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή και υπευθύνου τομέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ.
Ως υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα τουλάχιστον μαθητές και τα οποία εξυπηρετούν τουλάχιστον δύο ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας (πρωινό κύκλο, απογευματινό κύκλο, εσπερινό κύκλο), καθώς και ως υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι, κατά το χρόνο της επιλογής.
Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές μπορεί να επιλέγονται και μέλη Ε.Ε.Π. με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. την οποία αφορά η επιλογή.
Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
8. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δεκαετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. Ως Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για τουλάχιστον δέκα έτη, από τα οποία τουλάχιστον έξι σε μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης.
9. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 31.
10. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
11. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 9 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

 • 27 Μαρτίου 2018, 22:57 | Μάριος

  Το πιστοποιητικό Β1 μιας ξένης γλώσσας από τις ευρέως ομιλούμενες παγκοσμίως είναι απαραίτητο να αποτελεί προϋπόθεση για τους υποψηφίους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και για τους προϊσταμένους τους (Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης). Διαφορετικά θα προωθηθούν παιδαγωγικά αναλφάβητοι εκπαιδευτικοί.

 • 26 Μαρτίου 2018, 21:08 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ

  Αρ. 22. Προϋποθέσεις επιλογής
  Να προστεθεί στην παράγραφο 3: Στις θέσεις συντονιστών εκπαιδευτικού έργου του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προσλαμβάνονται μέλη του Ε.Ε.Π. με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., καθώς και προϋπηρεσία του Ε.Ε.Π. που έχει αποκτηθεί σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. όπου ασκούσαν την ειδικότητα με την οποία προσελήφθησαν στην Ειδική Αγωγή( άρθρο 82, του ν.4368/2016, όπως αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.) Παρ.4. Ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί των κλάδων που προβλέπονται στις περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη ή Ε.Ε.Π. της περ. β τηςπαρ.1 του άρθρου 9, με δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Κ.Δ.Α.Υ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και εκπαιδευτική υπηρεσία του άρθρου 82, του ν.4368/2016, όπως αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 και οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 20:16 | anastasia kiriakou

  Άρθρο 22

  Στην παράγραφο 9 εδάφιο β’ του άρθρου αυτού ορίζεται ότι δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 31.

  Περαιτέρω, στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ιδίου σχεδίου νόμου ορίζεται ότι με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου που είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του αξιολογικού πίνακα ή της πρότασης, αντίστοιχα, τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

  Θα πρέπει όμως περαιτέρω να επισημανθεί ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν καταργεί διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα που ρυθμίζουν αντίστοιχα ζητήματα.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 10 εδ. β’ του Υπαλληλικού Κώδικα, ως έχει πλέον διαμορφωθεί και ισχύει, με απόφαση του οικείου οργάνου κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο προϊστάμενος μπορεί επίσης να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτηση του, ύστερα από απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες.

  Ταυτόχρονα, δυνάμει του άρθρου δεύτερου της παρ. 9α του ν. 4464/2017, ΦΕΚ Α΄ 46/4.4.2017, στο άρθρο 86 προστέθηκαν οι παράγραφοι 14 και 15. Σύμφωνα με τη νέα αυτή παράγραφο 15 «Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου δεν έχει ο προϊστάμενος που απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, πριν από την πάροδο δύο (2) ετών από την απόφαση απαλλαγής του ως προϊσταμένου».

  Προκύπτει λοιπόν νομική ασάφεια και έλλειψη εναρμόνισης της προτεινόμενης διατύπωσης της παραγράφου 9 εδάφιο β’ του άρθρου αυτού με τα όσα γενικότερα ισχύουν για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, κατά τις προβλέψεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς δεν τίθεται κανένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο απαλλαγείς από τη θέση ευθύνης που κατείχε εκπαιδευτικός στερείται του δικαιώματος να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου. Μια τέτοια διαφοροποίηση συνιστά κύρωση σε βάρος εκπαιδευτικού δια βίου, αντικείμενη στην αρχή της ισότητας και στις αρχές της αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας που πρέπει να διέπουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την επιλογή υπαλλήλου σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν γίνεται στην προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 31 καμία εξειδίκευση για το κατά πόσον η απαλλαγή εκπαιδευτικού από την άσκηση των καθηκόντων του για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων συνιστά διοικητικό μέτρο σε βάρος του ή πειθαρχική ποινή, καθώς σε κάθε μία εκ των περιπτώσεων αυτών θα πρέπει να ακολουθούνται διαφοροποιημένες διαδικασίες και να εξασφαλίζονται αποτελεσματικότερες εγγυήσεις, ενώ είναι διαφορετικός και ο χρόνος που η κύρωση αυτή παραμένει στον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου εκπαιδευτικού.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:50 | Αντωνία Δαρδιώτη

  Οι προϋποθέσεις επιλογής στελεχών για την Εκπαίδευση για την Αειφορία (δηλ. συντονιστών εκπαιδευτικών έργου για την ΕΑ και προϊσταμένων ΚΕΑ), λαμβάνοντας υπόψη την κατάργηση του θεσμού των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγ. Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων (άρθρο 19), ουσιαστικά αποκλείουν από θέσεις ευθύνης εκπαιδευτικούς που έχουν πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχες με το αντικείμενο θέσεις ευθύνης και γνώση στο συντονισμό σχολικών μονάδων και στην επικοινωνία και υποστήριξη εκπαιδευτικών που υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα στα σχολεία. Προτείνεται να προστεθούν στις προϋποθέσεις επιλογής, αντί μόνο της δεκαετούς διδακτικής υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες ή σε ΚΠΕ, και τα έτη προϋπηρεσίας σε θέσεις υπευθύνων Σ.Δ/Π.Ε./Α.Υ/Π.Θ., ειδικά για τις θέσεις στελεχών για την Εκπαίδευση για την Αειφορία.

  Αντωνία Δαρδιώτη
  Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 • Για τις θέσεις τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν εκπαιδευτικοί και από την Πρωτοβάθμια και από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως οι θέσεις Προϊσταμένων ΚΕΑ και Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια που προβλέπονται μόνο για εκπαιδευτικούς της μιας βαθμίδας από τις δύο όπως το Διδασκαλείο.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:01 | Ρούλα

  Να προστεθεί στην παράγραφο 3: Στις θέσεις συντονιστών εκπαιδευτικού έργου του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προσλαμβάνονται μέλη του Ε.Ε.Π. με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., καθώς και προϋπηρεσία του Ε.Ε.Π. που έχει αποκτηθεί σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. όπου ασκούσαν την ειδικότητα με την οποία προσελήφθησαν στην Ειδική Αγωγή( άρθρο 82, του ν.4368/2016, όπως αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.)

  Παρ.4. Ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί των κλάδων που προβλέπονται στις περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη ή Ε.Ε.Π. της περ. β τηςπαρ.1 του άρθρου 9, με δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Κ.Δ.Α.Υ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και εκπαιδευτική υπηρεσία του άρθρου 82, του ν.4368/2016, όπως αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 και οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:44 | Ιωάννα Παναγιώτου

  Τα προαπαιτούμενα πρέπει να είναι ίδια για όλα τα υποψήφια στελέχη. Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ως προαπαιτούμενο, δημιουργεί ανισότητες και άνιση αντιμετώπιση. Πέρα από το γεγονός ότι δεν εξυπηρετεί τίποτα ουσιαστικό, μόνο για αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, πρέπει να καταργηθεί και όλοι οι υποψήφιοι να έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις.

 • Στην υποπαράγραφο αα) της παραγράφου 6 του άρθρου, εκτιμάται ότι είναι λίγη η διδακτική υπηρεσία 3 ετών, ως προσόν για την επιλογή Διευθυντών δημοτικών σχολείων ΕΑΕ, ενώ αντίστοιχα είναι μάλλον υπερβολική η 8ετής διδακτική υπηρεσία που προβλέπεται στις δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου, για την δυνατότητα ΕΕΠ να γίνουν υποδιευθυντές.
  Επιπλέον, η πρόβλεψη της υποπαραγράφου ββ) της παραγράφου 6 του άρθρου, είτε κάποιος την χαρακτηρίζει ως φωτογραφική, είτε ως δυνητική απλά, πάντως και στις δύο περιπτώσεις, είναι αδιανόητο πως ένας εκπαιδευτικός α’βάθμιας μπορεί να είναι Διευθυντής μίας β’βάθμιας σχολικής μονάδας ΕΑΕ, και αυτό να μην αποτελεί, εντέλει, μία εν τοις πράγμασι περεταίρω υποβάθμιση των ΕΕΕΕΚ.
  Επίσης, στις δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 22, πέραν της «υπερβολικής» διδακτικής υπηρεσίας για τους υποδιευθυντές των ΣΜΕΑΕ, δεν διευκρινίζεται και μένει ανοιχτό εάν ΕΕΠ που έχει την απαιτούμενη διδακτική υπηρεσία μπορεί να γίνει υποδιευθυντής σε ΣΜΕΑΕ, ανεξάρτητα εάν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:07 | Κυριακή

  Θα επανέλθω κι εγώ στο θέμα των παράνομων μετατάξεων ορισμένων ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί (και μιλώ κυρίως γι αυτούς που είχαν ελάχιστα μόρια) βρέθηκαν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας κοντά στο σπίτι τους και μπορούν να αποκτήσουν διδακτική προϋπηρεσία εν αντιθέσει με πολλούς άλλους οι οποίοι για προσωπικούς λόγους αναγκάζονται να αποσπώνται σε διοικητικές θέσεις και φυσικά να μην έχουν διδακτική προϋπηρεσία. Το γεγονός ότι οι πρώτοι μπόρεσαν να βρεθούν σε αυτήν την πλεονεκτική θέση μέσα από μια αδιαφανή διαδικασία αποτελεί κατάφωρη αδικία για πολλούς άλλους οι οποίοι παρότι με περισσότερα μόρια μένουν στάσιμοι και τις περισσότερες φορές χωρίς προοπτική βελτίωσης.