Άρθρο 04 – Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

1. Στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύονται ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ως εξής:
α) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.
β) Αττικής, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα την Αθήνα και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,
ββ) 2ο με έδρα το Μαρούσι και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας,
γγ) 3ο με έδρα το Αιγάλεω και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής,
δδ) 4ο με έδρα τη Νέα Σμύρνη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας,
εε) 5ο με έδρα την Παιανία και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και
στστ) 6ο με έδρα τον Πειραιά και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
γ) Βορείου Αιγαίου, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα τη Μυτιλήνη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και
ββ) 2ο με έδρα τη Χίο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και Σάμου.
δ) Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.
ε) Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.
στ) Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα.
ζ) Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.
η) Ιονίων Νήσων, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα την Κέρκυρα και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και Λευκάδας και
ββ) 2ο με έδρα τη Αργοστόλι και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.
θ) Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής,
ββ) 2ο με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης,
γγ) 3ο με έδρα τη Βέροια και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας και
δδ) 4ο με έδρα τις Σέρρες και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς.
ι) Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.
ια) Νοτίου Αιγαίου, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα τη Σύρο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και
ββ) 2ο με έδρα τη Ρόδο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
ιβ) Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.
ιγ) Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.
2. Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., και Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής ευθύνης τους, η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η οργάνωση της επιμόρφωσης, καθώς και η υποστήριξη του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.
3. Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, διεύθυνσης εκπαίδευσης, ομάδας σχολείων ή σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εφόσον πρόκειται για κεντρικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα, ή με δικό τους σχεδιασμό για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους.
β) Οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή/και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή/και επιστημονικών φορέων.
γ) Υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους στη διαδικασία συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της υλοποίησης και της ανατροφοδοτικής αποτίμησής του.
δ) Μελετούν συστηματικά τις εκθέσεις συλλογικού προγραμματισμού και ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους, με σκοπό την αποδελτίωση των αιτημάτων και των αναγκών των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και υποστήριξη, και προβαίνουν στον κατάλληλο σχεδιασμό και συλλογικό προγραμματισμό του έργου τους.
ε) Οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, προάγοντας καλές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη.
στ) Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία, τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων και μαθητών.
ζ) Μεριμνούν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για:
αα) την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός,
ββ) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις, και
γγ) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή/και άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας.
η) Στηρίζουν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α., τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ.
θ) Παρακολουθούν και στηρίζουν τη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, υποστηρίζουν την αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισμού τους και εισηγούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 1566/1985, για τον εκσυγχρονισμό των εποπτικών μέσων και του εργαστηριακού εξοπλισμού.
ι) Φροντίζουν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση.
ια) Διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας.
4. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από το Ι.Ε.Π. και τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που είναι αρμόδια για θέματα σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου και υποβάλλουν τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό και την ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου τους. Ειδικότερα, για τα θέματα που αφορούν στα εκκλησιαστικά σχολεία και τα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από το Ι.Ε.Π. και την αρμόδια για θέματα θρησκευτικής διοίκησης Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην οποία επίσης υποβάλλουν τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό και την ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου τους.

 • Μια γενναίά και σωστή απόφαση θα ήταν η ίδρυση δεύτερου ΠΕΚΕΣ στις Κυκλάδες, καθώς η ακτοπλοϊκή σύνδεση των ανατολικών Κυκλάδων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση των αναγκών των σχολείων από το ΠΕΚΕΣ της Σύρου. Ένα δεύτερο ΠΕΚΕΣ στη Νάξο με τις βασικές ειδικότητες συντονιστών εκπαίδευσης θα ήταν λυτρωτικό για τα σχολεία αυτά που πλέον θα αποκοπούν εντελώς από την καθοδηγητική, παιδαγωγική, επιμορφωτική υποστήριξη και φυσικά από τη φυσική παρουσία ενός φορέα από τα σχολεία. Είναι αδύνατον οι συντονστές από τη Σύρο να καταφέρουν να επισκεφτούν τα σχολεία για να αποκτήσουν μια εικόνα για τη λειτοργία τους, να συναντήσουν, να παρακολουθήσουν και να διεξαγάγουν διδασκαλίες, να επιμορφώσουν κατά νησί ή ενδοσχολικά, να συναντήσουν γονείς, τοπικούς φορείς κ.ο.κ. Κι αυτό γιατί απλά δεν υπάρχει καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση από Σύρο για να μπορεί κανείς να προγραμματίσει πολυήμερη επίσκεψη στα νησιά των Ανατολικών Κυκλάδων.
  Η μοναδική λύση είναι δεύτερο ΠΕΚΕΣ στη Σύρο, το οποίο θα έχει στην ευθύνη του τουλάχιστον 12 από τα 24 κυκλαδονήσια.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:16 | Δημήτρης

  Αγαπητοί συνάδελφοι,
  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Παιδείας,

  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης ακούστηκαν όλες οι απόψεις, ακόμα και των απλών ανώνυμων εκπαιδευτικών που δεν έχουν τη δυνατότητα να τις εκφράσουν ελεύθερα και επώνυμα στα σχολεία, αφού οι ΚΛΙΚΕΣ, οι ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ και τα ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, καραδοκούν για να μας τιμωρήσουν. Ακόμα και εδώ κάποιοι ακραίοι(Κώστας Κ.) ζητούν λογοκρισία και τιμωρία της αντίθετης άποψης.
  Μακάρι να προχωρήσει η μεταρρύθμιση και να μην υποκύψει το Υπουργείο στις πιέσεις των συντεχνιών, των κλικών και των κυκλωμάτων. Οι τέως σχολικοί σύμβουλοι πρέπει να επιστρέψουν στις σχολικές τάξεις χωρίς να μπορούν να βρουν παραθυράκια για να πάνε σε θέσεις αργομισθίας! Και οι νέοι Συντονιστές θα πρέπει να έχουν θητεία και ωράριο. Φαινόμενα αργομισθίας και ασυδοσίας πρέπει να παταχθούν και να αποτελέσουν παρελθόν ΟΡΙΣΤΙΚΑ και ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ.
  Από 1-9-2018 τίποτα δεν θα πρέπει να θυμίζει τους σχολικούς συμβούλους και το παρελθόν!
  Καλή επιτυχία στη μεταρρύθμιση!

  Με εκτίμηση!

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:57 | Μαργαρίτα

  Σχετικά με την στελέχωση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) δεν προβλέπτεται η θέση συντονιστή κλάδου ΠΕ23, με ειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία, ο οποίος θα εποπτεύει το έργο των σχολικών ψυχολόγων στα ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ και θα αναλάβει το σχεδιασμό των δράσεων που αφορούν το έργο του ψυχολόγου. Αλλωστε, ορισμένες σημαντικές αρμοδιότητες των ΠΕ.ΚΕ.Σ.αποτελούν κατεξοχήν έργο του σχολικού ψυχολόγου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:34 | ΕΝΕΛΕΑ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής – ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α., θεωρεί ότι το νομοσχέδιο περί αναδιοργάνωσης δομών υποστήριξης και άλλες διατάξεις που βρίσκεται σε διαβούλευση χρειάζεται σαφέστατα περισσότερο χρόνο για να υπάρξει τόσο διαβούλευση όσο και ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τους αρμόδιους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, πρωτίστως δε με τους σχετικούς φορείς στους οποίους αναφέρεται.
  Ο μεγάλος ήδη αριθμός προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και απόψεων αποδεικνύει του λόγου το αληθές σε συνδυασμό μάλιστα ότι ακόμα οι περισσότεροι συνδικαλιστικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει να το επεξεργαστούν επαρκώς με αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμα ανακοινώσει τις απόψεις τους.
  Η ψήφιση ενός τέτοιου νόμου που αγγίζει εξαιρετικά κρίσιμες και ευαίσθητες περιοχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας κινδυνεύει να γίνει αντικείμενο αμφισβήτησης και δικαστικών προσφυγών ενώ θα έπρεπε να λύνει τα κύρια αν όχι όλα προβλήματα του χώρου όπως αυτά έχουν αναδειχθεί διαχρονικά ως αποτέλεσμα ενός έντιμου διαλόγου. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η βιωσιμότητα του ν.1566/1985 ο οποίος μέχρι σήμερα αντέχει στο χρόνο και αποτελεί τη βάση για την εκπαίδευση έχοντας τύχει κοινής αποδοχής.
  Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε καθώς ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος καθώς εδώ και μήνες έχει ανακοινωθεί και διακινείται ότι πρόκειται να υπάρξει νέο νομοθέτημα, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι το απτό.

  ΤΟ Δ.Σ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:42 | Δημήτρης

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Παιδείας,

  Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι μια καινοτόμα δομή, η οποία επιχειρεί να εκσυγχρονίσει τη διοίκηση της εκπαίδευσης και να την φέρει πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. έχουν μια πολύ σωστή διασπορά ανά την επικράτεια.
  Με βάση τις αρμοδιότητες των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν άρθρο, είναι φανερό ότι αυτά εντάσσονται σε μια νέα σύγχρονη νοοτροπία, η οποία θέλει τον μάχιμο εκπαιδευτικό και κυρίως τον μαθητή στο επίκεντρο των εξελίξεων. Μέχρι σήμερα, στο επίκεντρο ήταν ο έλεγχος και η άσκηση εξουσίας από τον αποτυχημένο θεσμό του σχολικού συμβούλου. Στην επαρχία, οι σχολικοί σύμβουλοι ήταν άφαντοι, αφού δεν είχαν ωράριο και προτιμούσαν να κάθονται σπίτια τους στα αστικά κέντρα. Όμως, το ζητούμενο, στο οποίο ανταποκρίνονται επάξια τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., είναι η υποβοήθηση του εκπαιδευτικού στο έργο του, μέσω της ανατροφοδότησης. Καταργείται η καθοδήγηση από την αυθεντία και στο επίκεντρο έρχεται η αυτενέργεια του εκπαιδευτικού, ο οποίος μέσω της ανατροφοδότησης, έχει την δυνατότητα να διορθώνει τις ατέλειες της διδασκαλίας του και να βελτιώνεται συνεχώς.
  Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., λειτουργούν σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους θεσμούς της εκπαίδευσης και όχι ως κλίκα ή συντεχνία, όπως λειτουργούσαν οι καταργούμενοι πλέον σχολικοί σύμβουλοι. Στην εκπαίδευση δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι. Υπάρχουν μόνο συνάδελφοι που βάζουν στο επίκεντρο τον μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί δε νοείται να απομακρύνονται για περισσότερα από έξι έτη από τη διδασκαλία και να μην έχουν ωράριο, γιατί έτσι αποθρασύνονται και γίνονται αργόμισθοι. Τα νέα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., λοιπόν, ορθά στελεχώνονται από νέους εκπαιδευτικούς και πολύ σωστά προβλέπεται στον νέο νόμο η επιστροφή των καταργούμενων σχολικών συμβούλων(οι οποίοι είχαν πιστέψει ότι ήταν ισόβιοι και «ελέω Θεού») στις σχολικές τάξεις.
  Αν υπάρξει πολιτική σταθερότητα το επόμενο εξάμηνο, η μεταρρύθμιση ίσως και να μπορέσει να ολοκληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό.

  Με εκτίμηση

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:31 | Νησιώτης

  Η νησιωτικότητα είναι απαραίτητο να ληφθεί σοβαρά υπόψη στον καθορισμό τόσο του αριθμού των μελών των ΠΕΚΕΣ όσο και στις ειδικότητες που θα τα απαρτίζουν. Να δημιουργηθεί οπωσδήποτε ΠΕΚΕΣ σε κάθε νομό της χώρας και ειδικότερα στη Σάμο. Είναι ο μόνος νομός του Β. Αιγαίου, στον οποίο δεν θα λειτουργήσει ΠΕΚΕΣ. Αν δεν ιδρυθούν ΠΕΚΕΣ σε κάθε νησιωτικό νομό της χώρας, οι Συντονιστές Εκπαίδευσης με αρμοδιότητα σε νησιά, που έχουν έδρα ΚΕΣΥ, να εδρεύουν στα κατά τόπους ΚΕΣΥ και όχι στα ΠΕΚΕΣ. Τα νησιά, λόγω της συρρίκνωσης της δαπάνης των οδοιπορικών εξόδων και των αραιών δρομολογίων μεταξύ των νησιών είναι καταδικασμένα σε απομόνωση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:15 | Κωνσταντινα

  Ως προς την παρ.3ι, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό στην ΕΑΕ όπως υπάρχει στη Γενική Αγωγή.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:13 | Κωνσταντινα

  Φαίνεται πως η υπερδομή αυτή περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει παρά θα λύσει. Η διαχείριση των όποιων προβλημάτων βαραίνει στο εξής μόνο τον σύλλογο διδασκόντων και μόνο.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:44 | Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων

  ΘΕΜΑ: «Σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της εκπαίδευσης»

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νάξου, Αμοργού & Μ. Κυκλάδων, μελετώντας το καινούριο σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκφράζει τον προβληματισμό του για την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου, καθώς τα όσα αναφέρονται για τις νέες δομές, παρά τους διακηρυσσόμενους στόχους για αποτελεσματική παιδαγωγική παρέμβαση και επιστημονική εποπτεία, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι θα οδηγήσει σε ένα συγκεντρωτικό, χαώδες, αναποτελεσματικό σύστημα απομακρυσμένο από το σχολείο και τις ανάγκες του, υπηρετώντας επιδιώξεις που βρίσκονται στον αντίποδα των επιτακτικών και διαχρονικών αιτημάτων του εκπαιδευτικού κλάδου με αρνητικά αποτελέσματα για την εκπαίδευση. Όσο και αν προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε θετικά σημεία, όπως ο διαχωρισμός της διοίκησης από την επιστημονική καθοδήγηση, οι ομάδες εκπαιδευτικών και σχολείων, η επιλογή και όχι ο διορισμός των Περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης από συμβούλια όμως απόλυτα ελεγχόμενα από την Κυβέρνηση θεωρούμε ότι είναι τόσο λιγοστά και τόσο υπονομευμένα από τις υπόλοιπες διατυπώσεις, που δεν στοιχειοθετούν ούτε κατ’ελάχιστο μια αντίληψη μεγάλης μεταρρύθμισης, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Υπουργός.
  Κυρίαρχο και βασικότερο χαρακτηριστικό του σχεδίου είναι ότι διακατέχεται από τη μνημονιακή λογική των περικοπών και ξεκάθαρος στόχος του είναι η συγχώνευση δομών και υπηρεσιών. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. απορροφούν τα τμήματα επιστημονικής καθοδήγησης, τους σχολικούς συμβούλους και τα Π.Ε.Κ. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. ουσιαστικά καταργούν και συγχωνεύουν τα ΚΕΔΔΥ, τα ΚΕΣΥΠ, τους Σταθμούς Συμβουλευτικής Νέων. Τα Κ.Ε.Α. συνενώνουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την αγωγή υγείας, τις σχολικές δραστηριότητες, των πολιτιστικών θεμάτων, την περιβαλλοντική αγωγή για τη μείωση θέσεων και όχι για την καλύτερη λειτουργία της εκπαίδευσης. Η ουσία είναι ότι για ακόμη μια φορά η νησιωτική Ελλάδα και συγκεκριμένα τα νησιά των Κυκλάδων αδικούνται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η νησιωτικότητα, η άσχημη ακτοπλοϊκή σύνδεση, το πλήθος των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 24 νησιά.
  Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 4 για την Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) σε όλες τις νησιωτικές εκπαιδευτικές περιφέρειες ιδρύονται ΠΕ.Κ.Ε.Σ. τα οποία έχουν στην περιοχή ευθύνης τους 2-3 νησιά, όπως για παράδειγμα στο Βόρειο Αιγαίο το 1ο με έδρα τη Μυτιλήνη και το 2ο με έδρα τη Χίο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες Χίου και Σάμου. Στα Ιόνια Νησιά 1ο με έδρα την Κέρκυρα και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Κέρκυρας και Λευκάδας και το 2ο με έδρα τη Αργοστόλι και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. Σε αντίθεση με το Νότιο Αιγαίο, ιδρύονται το 1ο με έδρα τη Σύρο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές όλων των Κυκλάδων δηλαδή 24 νησιών και το 2ο με έδρα τη Ρόδο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες της Δωδεκανήσου.
  Σχετικά με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που ιδρύεται στις Κυκλάδες διερωτόμαστε πώς θα μπορούσε να είναι εφικτά δυνατό να συντονίζονται 24 νησιά από ένα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και έχοντας ως δεδομένες τις δυσκολίες της νησιωτικότητας, της συγκοινωνίας και της διασύνδεσής τους; Τη στιγμή που τα πολλαπλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια του καλοκαιριού μειώνονται κατά τους χειμερινούς μήνες με αποτέλεσμα κάποια νησιά να έχουν ακτοπλοϊκή σύνδεση μόνο μία με δύο φορές την εβδομάδα; Η ανάγκη ίδρυσης τουλάχιστον 2 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στις Κυκλάδες κρίνεται επιτακτική. Προτείνεται η ίδρυση ακόμη ενός ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκτός αυτού της Σύρου με έδρα τη Νάξο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί και την περιοχή ευθύνης του Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου των οποίων η περιοχή ευθύνης θα συνδυάζει την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών με βάση την υφιστάμενη κατάσταση. Συγκεκριμένα, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νάξου θα μπορούσε να περιλαμβάνει Πάρο, Αντίπαρο, Νάξο και Μικρές Κυκλάδες, Αμοργό, Ίο, Σαντορίνη, Θηρασία, Ανάφη, Σίκινο, Φολέγανδρο και αυτό της Σύρου τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Επίσης, με τη διατήρηση του Κ.Ε.Σ.Υ. στη Νάξο και ο συνδυασμός του με την ίδρυση ενός ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στη Νάξο θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην περιοχή της Νάξου και της ευρύτερης περιοχής.
  Σε αυτό το σημείο αξίζει, να σημειωθεί ότι με την κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων και η αντικατάστασή τους από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και από απομακρυσμένες συγκεντρωτικές δομές στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα, τα οποία αντί να επιλυθούν θα διογκωθούν, με κυρίαρχο την αποδυνάμωση των σχολείων από την απαραίτητη επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση. Η μη δημιουργία ενός ακόμη ΠΕ.Κ.Ε.Σ. θα επιφέρει πολλές δυσκολίες, προβλήματα, αβεβαιότητα, δυσλειτουργίες, στερώντας από εκπαιδευτικούς, μαθητές, σχολική κοινότητα την ουσιαστική υποστήριξη και αρωγή στο δύσκολο και απαιτητικό έργο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, εκφράζεται η αγωνία και ο έντονος προβληματισμός για την περαιτέρω υποβάθμιση και απαξίωση του εκπαιδευτικού έργου. Η μη υπογραφή από καμία επιστημονική ομάδα, η μη παράθεση βιβλιογραφίας ή επιστημονικής καθοδήγησης του νέου σχεδίου για τις δομές, αποδεικνύει την προχειρότητά του και τη μη λήψη παραγόντων και περιπτώσεων, όπως αυτών της νησιωτικότητας. Αναπόφευκτα λοιπόν, η εφαρμογή του νέου σχεδίου θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου, της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές και θα συντελέσει στην πλήρη αποδυνάμωση της δημόσιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο μνημονιακών υποχρεώσεων και όχι υπαρκτών ζητημάτων και προβλημάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί πως η ίδρυση ενός Κ.Ε.Α. και στη Νάξο μαζί με τις παραπάνω δομές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Σ.Υ., κρίνεται εξίσου αναγκαίο καθώς, τα Κ.Ε.Α., ως μετεξέλιξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ενσωματώνουν τις αρμοδιότητες των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και θα είναι κοινό για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Πόσο αποτελεσματικό θα μπορεί να είναι άραγε για μια τόσο μεγάλη περιοχή όπως αυτή των Κυκλάδων να υποστηρίζεται από 1 Κ.Ε.Α. αυτό της Άνδρου; Η ίδρυση ενός ακόμη Κ.Ε.Α. θα έχει εκπαιδευτικό και επιστημονικό περιεχόμενο, αφού θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πυρήνας μελέτης του ιδιαίτερου φυσικού και του πολιτισμικού περιβάλλοντος της περιοχής και θα συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.
  Ένας από τους στόχους του νέου σχεδίου είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, ότι αναπτύσσεται αλληλεπιδραστική (δυναμική) σχέση μεταξύ του σχολείου και των δομών υποστήριξης σε επίπεδο Περιφέρειας (ΠΕΚΕΣ) & σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΚΕΣΥ & ΚΕΑ), και οι εκπαιδευτικοί, αντί να απευθύνονται στον ένα και μοναδικό Σχολικό Σύμβουλο, αιτούνται υποστήριξης από τις διεπιστημονικές ομάδες που πλαισιώνουν τις εν λόγω δομές και εκείνες ανταποκρίνονται, προάγοντας παράλληλα τις αλλαγές και καινοτομίες που προβλέπονται από τον περιφερειακό και κεντρικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αναμφισβήτητα, όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποτελούν το ιδανικό και το ζητούμενο για την εκπαίδευση. Για ποια υποστήριξη όμως μιλάμε όταν η περιοχή ευθύνης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Α. των Κυκλάδων έχει 24 νησιά; Όποια είδους τεχνολογία και να υπάρχει είναι διόλου αμφίβολο ότι η παρεχομένη υποστήριξη δεν θα μπορεί να είναι αυτή που χρήζει ανάγκης, για μια περιοχή όπως αυτή των Κυκλάδων. Δεν γίνεται να αντιμετωπίζονται όλες οι περιοχές με τον ίδιο τρόπο καθώς οι διαφορές και οι συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή είναι μοναδικές και ιδιαίτερες.
  Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας πιστεύει πως, αν πραγματικά επιθυμεί το Υπουργείο να περιορίσει την εξάρτηση των σχολικών μονάδων από την κεντρική διοίκηση, να μειώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών της εκπαιδευτικής κοινότητας γενικότερα και αυτές να είναι συνυφασμένες με την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα για τη βέλτιστη εκπαίδευση.

  Για το Δ.Σ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:51 | Άρης

  Α) ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ΚΕΣΥ και ΚΕΑ είναι τρεις δομές που συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους έχοντας έναν σύνδεσμο- συντονιστή. Β) Ενώ αυτές οι δομές συνδέονται με τις σχολικές μονάδες και τις ομάδες σχολείων, η διοίκηση απουσιάζει από τους προγραμματισμούς, την παρακολούθηση των δράσεων και από τις τελικές αποτιμήσεις των δομών. Είναι αναγκαίο να συνδεθεί ο συντονισμός του παιδαγωγικού- εκπαιδευτικού έργου με τη διοίκηση σε επίπεδο δ/νσεων εκπαίδευσης. Προτείνω:
  1. Θεσμοθέτηση κοινών συναντήσεων Προϊσταμένου του ΚΕΣΥ, του ΚΕΑ και αρμόδιων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου σε επίπεδο Δ/νσεων με τους Δ/ντές Εκπ/σης τρεις φορές το σχολικό έτος και όποτε χρειαστεί έκτακτα για ζητήματα όπως: Λειτουργικότητα σχολείων, αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων σχολικών μονάδων, μαθησιακές και εκπαιδευτικές δυσκολίες μαθητών, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προγραμματισμός εκπαιδευτικών δράσεων, συναντήσεις με γονείς και εκπαιδευτικούς κ.α.
  2. Συνάντηση του Δ/ντή Εκπαίδευσης με τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και με κάθε ομάδα σχολείων όπως προβλέπεται στον προγραμματισμό του ΠΕ.ΚΕ.Σ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 10:43 | Σταυρουλα

  Φαίνεται πως επιχειρείται η δημιουργία μιας υπερδομής των μέχρι πρότινος επιμέρους κέντρων- υπηρεσιών της υποστήριξης της εκπαίδευσης. Αυτό δημιουργεί προβληματισμό, καθώς κεντρικοποιούνται και συμπυκνώνονται πολλές αρμοδιότητες σε μια νέα δομή. Παρά το ότι εξαγγέλλεται η σύσταση νέων θέσεων για τη στελέχωσή τους, η συγκέντρωση ενός ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων (ως επί το πλείστον διοικητικών έναντι καθαρά παιδαγωγικών – εκπαιδευτικών) κρίνεται προβληματική από πρακτικής άποψης και κρίνουμε πως δε θα είναι αποτελεσματικό να φέρει εις πέρας ένα τόσο πολύπλευρο έργο. Η ευθύνη φαίνεται πως επιρρίπτεται στη σχολική μονάδα και στον σύλλογο διδασκόντων για την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων που ανακύπτουν. Ακόμη ο νομοθέτης εισάγει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, θέτοντας υπόλογο το εκπαιδευτικό προσωπικό και ζητώντας ως αποδεικτικό για τις όποιες ενέργειές του πρακτικά ή εισήγηση.Παρ3,ζ-γγ οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή/και άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας.ΣΧΟΛΙΟ: Κρίνουμε θετικό το γεγονός πως μια από τις αρμοδιότητες θα είναι και οι επιμορφώσεις γονέων από δημόσια δομή. Θα πρέπει να υπάρξει, όμως, αναλυτικότερη καταγραφή του τρόπου με τον οποίο θα οργανώνονται οι επιμορφώσεις και πώς αυτές θα αφορούν τη συνεργασία- επικοινωνία με το σχολείο. Από τη στιγμή που ήδη είναι θεσμοθετημένες οι προγραμματισμένες συναντήσεις ενημέρωσης γονέων – εκπαιδευτικών τι περιεχόμενο μπορεί να προσφέρει μια τέτοιου είδους επιμόρφωση (λ.χ. ενημέρωση για δικαιώματα μαθητών ή γονέων στο πλαίσιο του σχολείου, συμβουλευτική γονέων;). 3,ι) Φροντίζουν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίησηΣχόλιο: Για δομές ΕΑΕ, όπου δεν υπάρχει σε αντίστοιχο βαθμό με τη Γενική Εκπαίδευση έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό από το ΥΠΠΕΘ, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για “δεξαμενή” τέτοιου υλικού, προκειμένου να υποστηριχτεί η διαφοροποίηση, η προσαρμογή ή η εξατομίκευση του εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στη χρήση τρισδιάστατου εποπτικού υλικού (λ.χ. ανάγλυφοι χάρτες, φιλικά υλικά για μαθητές με ανάγκη για συγκεκριμένα αισθητηριακά ερεθίσματα). Δεν αρκεί μόνο η μετατροπή των βιβλίων και η ανάρτηση του λογισμικού στο prosvasimo, καθώς οι ανάγκες για δημιουργία πρωτότυπου υλικού είναι μεγάλες.ια) Διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας.Σχόλιο: Διερωτόμαστε πώς θα θα γίνεται αυτή η συνεργασία και σε τι επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες (π.χ. μη αμειβόμενη πρακτική);

 • 26 Μαρτίου 2018, 06:50 | Ελένη

  Φαίνεται πως προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια υπερδομή. Την αποτελεσματικότητα αυτής που τη βασίζεται;

 • 26 Μαρτίου 2018, 02:56 | Γιάννης

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,

  ΚΑΝΤΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ. ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ Η’ ΥΠΟΚΕΙΨΤΕ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΚΑΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ. ΒΑΛΤΕ ΠΑΛΑΦΟΝ ΣΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Η’ ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΙΣΟΒΙΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΙΣΟΒΙΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ.
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΧΤΟΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ.
  ΤΗΝ ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΚΑΣ, ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΕΤΕ! ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 02:16 | DIMAS

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

  Θεωρούμε ότι οι υπό ίδρυση νέες δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικό αποπροσανατολισμό.
  Αυτό θα έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να ανταποκριθούν στοχευμένα στις ανάγκες των σχολικών μονάδων.
  Προτείνουμε: Να μην γίνει Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) διότι αυτά τα κέντρα θα λειτουργούν ως τροχοπέδη στην εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτικός Σχεδιασμός δε να υπαχθεί στο Υπουργείου Παιδείας.

 • 26 Μαρτίου 2018, 01:25 | ΣΤΕΛΛΑ Β.

  Συμφωνώ με τα σχόλια του ΣΑΤΕΑ:
  Φαίνεται πως επιχειρείται η δημιουργία μιας υπερδομής των μέχρι πρότινος επιμέρους κέντρων- υπηρεσιών της υποστήριξης της εκπαίδευσης. Αυτό δημιουργεί προβληματισμό, καθώς κεντρικοποιούνται και συμπυκνώνονται πολλές αρμοδιότητες σε μια νέα δομή. Παρά το ότι εξαγγέλλεται η σύσταση νέων θέσεων για τη στελέχωσή τους, η συγκέντρωση ενός ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων (ως επί το πλείστον διοικητικών έναντι καθαρά παιδαγωγικών – εκπαιδευτικών) κρίνεται προβληματική από πρακτικής άποψης και κρίνουμε πως δε θα είναι αποτελεσματικό να φέρει εις πέρας ένα τόσο πολύπλευρο έργο. Η ευθύνη φαίνεται πως επιρρίπτεται στη σχολική μονάδα και στον σύλλογο διδασκόντων για την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων που ανακύπτουν. Ακόμη ο νομοθέτης εισάγει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, θέτοντας υπόλογο το εκπαιδευτικό προσωπικό και ζητώντας ως αποδεικτικό για τις όποιες ενέργειές του πρακτικά ή εισήγηση.
  Παρ3,ζ-γγ οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή/και άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας.
  Σχόλιο: Κρίνουμε θετικό το γεγονός πως μια από τις αρμοδιότητες θα είναι και οι επιμορφώσεις γονέων από δημόσια δομή. Θα πρέπει να υπάρξει, όμως, αναλυτικότερη καταγραφή του τρόπου με τον οποίο θα οργανώνονται οι επιμορφώσεις και πώς αυτές θα αφορούν τη συνεργασία- επικοινωνία με το σχολείο. Από τη στιγμή που ήδη είναι θεσμοθετημένες οι προγραμματισμένες συναντήσεις ενημέρωσης γονέων – εκπαιδευτικών τι περιεχόμενο μπορεί να προσφέρει μια τέτοιου είδους επιμόρφωση (λ.χ. ενημέρωση για δικαιώματα μαθητών ή γονέων στο πλαίσιο του σχολείου, συμβουλευτική γονέων;).
  3,ι) Φροντίζουν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση.
  Σχόλιο: Για δομές ΕΑΕ, όπου δεν υπάρχει σε αντίστοιχο βαθμό με τη Γενική Εκπαίδευση έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό από το ΥΠΠΕΘ, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για “δεξαμενή” τέτοιου υλικού, προκειμένου να υποστηριχτεί η διαφοροποίηση, η προσαρμογή ή η εξατομίκευση του εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στη χρήση τρισδιάστατου εποπτικού υλικού (λ.χ. ανάγλυφοι χάρτες, φιλικά υλικά για μαθητές με ανάγκη για συγκεκριμένα αισθητηριακά ερεθίσματα). Δεν αρκεί μόνο η μετατροπή των βιβλίων και η ανάρτηση του λογισμικού στο prosvasimo, καθώς οι ανάγκες για δημιουργία πρωτότυπου υλικού είναι μεγάλες.
  ια) Διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας.
  Σχόλιο: Διερωτόμαστε πώς θα γίνεται αυτή η συνεργασία και σε τι επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες (π.χ. μη αμειβόμενη πρακτική);

 • 26 Μαρτίου 2018, 00:28 | Καλαθάκη Μαρία

  ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΕΚ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
  Τα ΠΕΚ χρειάζονται στην ανεξάρτητη μορφή που έχουν σήμερα. Kαι χρειάζεται να γίνουν ακόμη πιο αυτόνομα από χρηματοδοτικής και χρηματοληπτικής άποψης, γι αυτό σας προτείνω ΝΑ ΤΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΑΠ’ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ και να συνεννοηθείτε με τους Πανεπιστημιακούς οι οποίοι τα χρειάζονται στις μελλοντικές επιμορφώσεις. Θα μπορούν να εξυπηρετήσουν σκοπούς εκπαιδευτικών/ερευνητικών προγραμμάτων για να προσελκύουν τους επιμορφούμενους, για να μπαίνουν στα σχολεία για Πρακτική Άσκηση, για να αναλαμβάνουν τη διάχυση των αποτελεσμάτων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που θα υλοποιούν, να συνδράμουν στη συλλογή παραδοτέων, αποτιμήσεων, αξιολογήσεων κλπ. Δώστε στα ΠΕΚ και στην Επιμόρφωση τη δυνατότητα ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ κι όχι σε υπαλλήλους και Γραφεία του Κρατικού Μηχανισμού. Επιλέξιμοι εταίροι για επιλέξιμες δαπάνες είναι τα Εκπαιδευτικά Κέντρα, όπως είναι τα ΠΕΚ (Regional Training Centers).
   Τα ΠΕΚ είναι έτοιμη ΚΟΜΒΙΚΗ ΔΟΜΗ για να συνδέσετε τις επιμέρους μονάδες από το εκπαιδευτικό δίκτυο της χώρας. Η δομή υπάρχει και θέλει μεγαλύτερη αυτονομία για να εξυπηρετεί ΟΛΕΣ τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας, με τον κρατικό προϋπολογισμό που ήδη έχει και με έμμεσες χρηματοδοτήσεις που θα μπορεί να λαμβάνει από άλλους φορείς. Έτσι όπως είναι τώρα, αλλά και στο μέλλον, μπορεί να χρησιμοποιεί όποιους Επιμορφωτές νομίζει καταλληλότερους, να διαλέγει, κι όχι να είναι μόνο οι Πανεπιστημιακοί ή μόνο οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου οι μελλοντικοί επιμορφωτές, αλλά να στήνει συνέργειες κατά περίπτωση, αφού αυτή ορίζεται ως Έργο των ΠΕΚ. Κρατήστε τη όπως είναι, ως δομή που θα εκτελεί άμεσα έργο του ΙΕΠ και θα μπορεί να οργανώνει τοπικά τις επιμορφώσεις/επανακαταρτίσεις που θα παραγγέλουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, που θα μπορεί να παίρνει και να δίνει χρήματα, με την απαιτούμενη τροποποίηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας για να εξυπηρετεί το αυτόνομο έργο της, πέραν από αυτό που θα έχουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου των ΠΕΚΕΣ, τα ΚΕΣΥ, τα ΚΕΑ, και τα ΕΚΦΕ. Από την εμπειρία μου ως Διευθύντρια του ΠΕΚ Ηρακλείου, που πέρυσι και φέτος κατέθεσα πρόταση χρηματοδότησης Erasmus ΚΑ2 ως συντονίστρια Προγράμματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο STEM, σας διαβεβαιώνω πως χρειαζόμαστε ΧΡΗΜΑΤΑ να έλθουν στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία, χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα γράφουν προτάσεις τέτοιων προγραμμάτων και θα τρέχουν ειδικά γι αυτά τα προγράμματα ώστε να ενδιαφερθούν οι εκπαιδευτικοί να εμπλακούν σε καινοτομίες που θα τους αναπτύξουν επαγγελματικά.

 • 26 Μαρτίου 2018, 00:03 | Γεωργία Μπουλμέτη

  Να αυξηθούν οι θέσεις των συντονιστών Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ειδικά για την Αττική, ένας ανά ΠΕΚΕΣ).

 • 26 Μαρτίου 2018, 00:00 | Γεωργία Μπουλμέτη

  Η αποστολή και οι αρμοδιότητες των ΠΕΚΕΣ έχουν αλληλεπικαλύψεις σε σχέση με τα ΚΕΣΥ. Η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων(ΠΕΚΕΣ)- την υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων(ΚΕΣΥ), τα επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς: Οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς(ΠΕΚΕΣ)- Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων (ΚΕΣΥ), η προαγωγή καλών πρακτικών και νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (ΚΕΠΕΣ)- η υποστήριξη εκπαιδευτικών σε ζητήματα βέλτιστων διδακτικών πρακτικών(ΚΕΣΥ), η προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής , οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει συντονισμός και οργάνωση των αλληλεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων και ρόλων μεταξύ ΚΕΠΕΣ και ΚΕΣΥ το οποίο θα συναντήσει πολλά προβλήματα κατά την εφαρμογή του.

 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Π.Ε.Σ.Ε.Α.
  για το νομοσχέδιο τον Υπουργείου Παιδείας που αφορά την
  Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης σε Π.Ε.&Δ.Ε.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής-Π.Ε.Σ.Ε.Α, αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», θεωρεί ότι το προαναφερόμενο Σχέδιο Νόμου για τον επανασχεδιασμό και αναδιάρθρωση των δομών, των λειτουργιών των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των δομών της εκπαίδευσης χρειάζεται περισσότερο χρόνο διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς. Ήδη στον περιορισμένο τελεσιγραφικό χρόνο ηλεκτρονικής διαβούλευσης (διάρκειας 1 εβδομάδας) που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας κατατέθηκαν -από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς- σημαντικές αναλύσεις και προτάσεις που ζητούν είτε απόσυρσή του είτε εύλογο χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή ενός έντιμου ουσιαστικού διαλόγου.
  Επομένως χρειάζεται οι σχετιζόμενοι με το εκπαιδευτικό σύστημα φορείς να αποτυπώσουν και να συζητήσουν με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τα μειονεκτήματά του και τα πλεονεκτήματά του για να αποτραπεί η ψήφιση ενός κρίσιμου νομοθετήματος που θα σέρνεται, θα αμφισβητείται η συνταγματικότητά του και, ταυτόχρονα θα απορρυθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση, μέχρι την έκδοση πλήθους μεταβατικών υπουργικών αποφάσεων και κανονιστικών πράξεων. Δεν αποτελεί ισχυρό επιχείρημα «η αποστασιοποίηση των εκπαιδευτικών από το ίδιο το έργο τους» ούτε «ο προσωπικοκεντρικός χαρακτήρας» για να δικαιολογήσει την αντικατάσταση του συστήματος. Ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που βλέπει την εκπαίδευση ως μέσο για την παραγωγικότητα με βάση τα οικονομικά μοντέλα της αγοράς, αποτελεί εμπόδιο για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας που είναι μεν αναγκαία αλλά δεν αρκεί. Κρίσιμη σημασία αποτελεί και η διαχείρισή της, για ποιους σκοπούς χρησιμοποιείται.
  Στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου οι αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο με την ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών υπηρεσιών και οι αλλαγές στον τρόπο στελέχωσης των νέων υπηρεσιών θεωρούνται ικανές για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους στη μάθηση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές όχι μόνο στη νομοθεσία αλλά σε πρακτικό και κυρίως σε οικονομικό επίπεδο. Στις νέες υπηρεσίες που προτείνονται είναι τα Κ.Ε.Σ.Υ. που ενσωματώνουν υπηρεσίες που μέχρι σήμερα έχουν διαφορετικό αντικείμενο και απευθύνονται σε διαφορετικό μαθητικό πληθυσμό. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. ανάμεσα στις «πολυδιάστατες» αρμοδιότητες τους είναι να παρέχουν υποστήριξη «στο σύνολο της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας της περιοχής ευθύνης του (σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, τοπική κοινότητα) σε πολλαπλά επίπεδα (πρόληψη, αξιολόγηση, εισήγηση, παρέμβαση, ενημέρωση-επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση) με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό».
  Η προτεινόμενη οργανωτική σύνθεση θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα σε λειτουργικό αλλά και εργασιακό επίπεδο, γιατί η σημερινή πραγματικότητα με βαθιές κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες έχει δημιουργήσει ένα χάσμα ανάμεσα στην εκπαιδευτική πολιτική και στην πρακτική της εφαρμογή. Αυτό το χάσμα δεν γεφυρώνεται με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου. Ωστόσο αν αυτό είναι το όραμα δεν πρέπει να αποσιωπάται ότι αποτελεί ένα ζήτημα περίπλοκο που απαιτεί μια δύσκολη μεταβατική διαδικασία. Μια διαδικασία που απαιτεί άλλον προσανατολισμό στην εκπαίδευση, γενναία χρηματοδότηση, αλλαγή στα προγράμματα σπουδών και στη διδασκαλία, υποστήριξη, επιμόρφωση και ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών ώστε σταδιακά και σταθερά να εξασφαλιστεί η ισότιμη εκπαίδευση για όλους.
  Στο όνομα της αποκέντρωσης η σχολική μονάδα επιφορτίζεται με πολλές και πολυδιάστατες αρμοδιότητες και το εκπαιδευτικό προσωπικό καλείται να διαδραματίσει νέους ρόλους, χωρίς την απαραίτητη τεχνογνωσία μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προτείνονται «συνεργασίες» του σχολείου με φορείς και υπηρεσίες, χωρίς να έχει καθοριστεί ούτε το νομικό πλαίσιο ούτε και τα πρωτόκολλα συνεργασίας. Το σημερινό σχολείο πριν από οποιαδήποτε νέα καινοτόμα δράση χρειάζεται μόνιμο, σταθερό και ενισχυμένο οικονομικά και επαγγελματικά προσωπικό. Η συνεχής ανασφάλεια και απαξίωση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί μέσα σε συνθήκες οικονομικής λιτότητας δεν προμηνύει καλούς οιωνούς αλλά μάλλον ενισχύει την «αποστασιοποίησή» τους. Επιχειρείται η συγχώνευση δομών και υπηρεσιών, όπως: α) τα ΠΕΚΕΣ για να απορροφήσουν τα τμήματα επιστημονικής καθοδήγησης, τους Σχολικούς Συμβούλους, τα ΠΕΚ, β) τα ΚΕΣΥ για να καταργηθούν και συγχωνευτούν τα ΚΕΔΔΥ, τα ΚΕΣΥΠ, οι Σταθμοί Συμβουλευτικής Νέων, και γ) τα ΚΕΑ για να συνενωθούν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η Αγωγή Υγείας, οι Σχολικές Δραστηριότητες και τα Πολιτιστικά Τμήματα με στόχο την μείωση θέσεων και όχι την ενίσχυση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος.
  Με τη δημιουργία και λειτουργία των ΠΕ.ΚΕ.Σ. στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε.&Δ.Ε. το Υπουργείο Παιδείας μετακυλά την επιτελική ευθύνη του και την ουσιαστική υποστήριξή του στο εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πλήθος των αρμοδιοτήτων του νέου θεσμού στο οποίο συγκεντρώνονται ευθύνες παιδαγωγικές, διοικητικές, γνωμοδοτικές, εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, επιμορφωτικές, συμβουλευτικής γονέων, συντονισμού άλλων εκπαιδευτικών φορέων, προσδίδουν στον θεσμό αυτό βραδυκίνητα και δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά. Η προφανής αδυναμία στοιχειώδους ανταπόκρισης στις πολλαπλές ανάγκες που ανακύπτουν στο πεδίο της εφαρμογής του, αναπόφευκτα θα οδηγήσει το όλο εγχείρημα να παραμείνει «κενό γράμμα» και να καταγραφεί στην ιστορία της εκπαίδευσης, ως ακόμα ένας νόμος που έμεινε «στα χαρτιά».
  Η κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων που λειτουργούσαν ανά διεύθυνση εκπαίδευσης, υποβαθμίζει τον αποκεντρωτικό, επιστημονικό, καθοδηγητικό και υποστηρικτικό τους ρόλο προς τις σχολικές μονάδες και τις άλλες εκπαιδευτικές δομές. Η παιδαγωγική καθοδήγηση εξ αποστάσεως, δεν μπορεί να λύσει ζητήματα και ουσιαστικά δεν υπάρχει. Η Πολιτεία μέχρι σήμερα δεν επεδίωξε την ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου. Ένα θεσμό που διεκδίκησαν τα Συνδικάτα με αγώνες, ενάντια στον διοικητικό αυταρχισμό της μακρινής περιόδου των επιθεωρητών, που το Ελληνικό Κράτος επιχειρεί σήμερα -εκδικητικά και αναιτιολόγητα- να τον απαξιώσει και να τον καταργήσει. Η εμμονή σε αναιτιολόγητα προαπαιτούμενα, φωτογραφικές διατάξεις και εμφανείς αποκλεισμούς ικανών εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στις Περιφέρειες, τη μεγάλη μείωση του αριθμού των στελεχών Π.Σ.Ε. και το δικαίωμα αίτησης σε μια μόνο Περιφέρεια, προαναγγέλλουν διακρίσεις με αντισυνταγματικές προεκτάσεις, αλλά και μεγάλα ελλείματα στελέχωσης των νέων δομών Π.Ε.&Δ.Ε.
  Με την ίδρυση της υπερδομής του ΚΕΣΥ και την ενίσχυση των ΕΔΕΑΥ που λειτουργούν με Προγράμματα ΕΣΠΑ καταστρέφει τον εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και διεπιστημονικό προσανατολισμό των ΚΕΔΔΥ, τα προγράμματα συνεκπαίδευσης, καθώς και τις ενταξιακές, & συμπεριληπτικές δομές του ελληνικού σχολείου, που ενισχύθηκαν στους εκπαιδευτικούς νόμους 4368/2006, 4415/2016 και 4452/2017. Μέχρι σήμερα τα ΚΕΔΔΥ επικεντρώνονταν με διεπιστημονικότητα στους μαθητές/τριες με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζοντας την ένταξή τους στο γενικό ή το ειδικό σχολείο, παρά την εγκατάλειψή τους με ευθύνη των εκάστοτε ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Αντιθέτως, φαίνεται ότι το ΚΕΣΥ εστιάζεται σε ένα απροσδιόριστο διοικητικοκεντρικό καθηκοντολόγιο που θα αφορά την επιμόρφωση, την ειδική αγωγή, την συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
  Είναι προφανές πλέον, αν ψηφιστεί αυτό το νομοθέτημα, η διάγνωση θα αποδοθεί πλήρως στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ). Αυτά, αποτελούν μηχανισμό της ελληνικής κρατικής νοσοκομειακής δομής υγείας, η οποία με τη σειρά της αποτελεί έναν από τους πλέον προβληματικούς τομείς της κρατικής διοίκησης, με αποκορύφωμα ίσως, τα ιδιωτικά κέντρα ειδικής αγωγής που λειτουργούν με όρους αγοράς-πελατών-κόστους-κέρδους. Η επιστροφή στο ιατρικό μοντέλο με ουρές στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα για απλές διαγνώσεις, κατά παραγγελία, γυρνάνε δεκαετίες πίσω την εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση των αναπήρων παιδιών και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Φαίνεται ότι στο νέο νόμο καταργείται το κοινωνικό και εκπαιδευτικό μοντέλο στη διαχείριση του μαθητικού πληθυσμού με αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γι’ αυτό ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- ζητά από τον Υπουργό Παιδείας να συνεχιστεί η Διαβούλευση και ο Διάλογος για το νομοσχέδιο με όλους τους φορείς, για όσο χρόνο απαιτείται, με την παραδοχή ότι η εκπαίδευση, ως θεσμός είναι καθολικός και ενιαίος. Επομένως οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις όπου και όταν απαιτούνται, θα πρέπει να είναι μέρος μιας ενιαίας νομοθετικής πρότασης που να εναρμονίζεται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, να συνυφαίνονται με την γενική εκπαιδευτική διαδικασία και κατά κανόνα να υλοποιούνται στους χώρους, τα πλαίσια και τα προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης.
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α.
  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Μηνάς Ευσταθίου Λευτέρης Ρατσιάτος

 • 25 Μαρτίου 2018, 23:07 | ΕΔΙΠ_Πρ_Διευθυντής

  Το παρόν νομοσχέδιο και ο θεσμός των ΠΕ.Κ.Ε.Σ, όπως παρουσιάζεται τουλάχιστον, είναι καινοτόμος και ιδιαίτερα φιλόδοξος. Το αν εκπληρώσει τις προσδοκίες με τις οποίες εισάγεται θα κριθεί με το χρόνο. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση η οποία ίσως φανεί χρήσιμη.
  Τον τελευταίο χρόνο αρκετοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αυξημένα προσόντα (τυπικά προσόντα λέκτορα τουλάχιστον) μεταταχθήκαμε, μιας και ανήκω σε αυτήν την κατηγορία, σε θέσεις ΕΔΙΠ σε ΑΕΙ τις χώρας.
  Στο παρών άρθρο και στην παράγραφο 3 β αναφέρεται ότι τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ :
  «Οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή/και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή/και επιστημονικών φορέων»
  Θα μπορούσε πέρα των Δ.Ε.Π να προστεθούν και τα Ε.ΔΙ.Π. Η προσθήκη αυτή τεκμαίρεται από το γεγονός ότι σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π πλέον υπηρετεί προσωπικό με τυπικά προσόντα ανάλογα με αυτά των Δ.Ε.Π αλλά και γνώση της πραγματικότητας στην Α’/μια και Β’/μια εκπαίδευση. Πολλοί δε από τους πρόσφατα μεταταχθέντες υπηρετούσαμε σε θέσεις ευθύνης, ενώ είχαμε αρκετά χρόνια εκπαιδευτικής αλλά και διδακτικής υπηρεσίας στην Α/μια ή Β/μια εκπαίδευση. Η εμπειρία μας και στις δύο ή ακόμα και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για την επιμόρφωση των νεών εκπαιδευτικών.
  Η παραπάνω παράγραφος λοιπόν θα μπορούσε να γράφει ως :
  «Οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή/και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) των Α.Ε.Ι. ή/και επιστημονικών φορέων»
  Ευχαριστώ πολύ
  Ε.ΔΙ.Π σε ΑΕΙ
  τ. Δ/ντης Λυκείου

 • 25 Μαρτίου 2018, 23:06 | ΕΔΙΠ_Πρ_Διευθυντής

  Το παρόν νομοσχέδιο και ο θεσμός των ΠΕ.Κ.Ε.Σ, όπως παρουσιάζεται τουλάχιστον, είναι καινοτόμος και ιδιαίτερα φιλόδοξος. Το αν εκπληρώσει τις προσδοκίες με τις οποίες εισάγεται θα κριθεί με το χρόνο. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση η οποία ίσως φανεί χρήσιμη.
  Τον τελευταίο χρόνο αρκετοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αυξημένα προσόντα (τυπικά προσόντα λέκτορα τουλάχιστον) μεταταχθήκαμε, μιας και ανήκω σε αυτήν την κατηγορία, σε θέσεις ΕΔΙΠ σε ΑΕΙ τις χώρας.
  Στο παρών άρθρο και στην παράγραφο 3 β αναφέρεται ότι τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ :
  «Οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή/και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή/και επιστημονικών φορέων»
  Θα μπορούσε πέρα των Δ.Ε.Π να προστεθούν και τα Ε.ΔΙ.Π. Η προσθήκη αυτή τεκμαίρεται από το γεγονός ότι σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π πλέον υπηρετεί προσωπικό με τυπικά προσόντα ανάλογα με αυτά των Δ.Ε.Π αλλά και γνώση της πραγματικότητας στην Α’/μια και Β’/μια εκπαίδευση. Πολλοί δε από τους πρόσφατα μεταταχθέντες υπηρετούσαμε σε θέσεις ευθύνης, ενώ είχαμε αρκετά χρόνια εκπαιδευτικής αλλά και διδακτικής υπηρεσίας στην Α/μια ή Β/μια εκπαίδευση. Η εμπειρία μας και στις δύο ή ακόμα και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για την επιμόρφωση των νεών εκπαιδευτικών.
  Η παραπάνω παράγραφος λοιπόν θα μπορούσε να γράφει ως :
  «Οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή/και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) των Α.Ε.Ι. ή/και επιστημονικών φορέων».
  Ευχαριστώ πολύ
  Ε.ΔΙ.Π σε ΑΕΙ της Χώρας
  Τ. Δ/νης Λυκείου

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:58 | Δωροθέα Σπανούλη

  Συμφωνώ με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του ΣΑΤΕΑ:
  Φαίνεται πως επιχειρείται η δημιουργία μιας υπερδομής των μέχρι πρότινος επιμέρους κέντρων- υπηρεσιών της υποστήριξης της εκπαίδευσης. Αυτό δημιουργεί προβληματισμό, καθώς κεντρικοποιούνται και συμπυκνώνονται πολλές αρμοδιότητες σε μια νέα δομή. Παρά το ότι εξαγγέλλεται η σύσταση νέων θέσεων για τη στελέχωσή τους, η συγκέντρωση ενός ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων (ως επί το πλείστον διοικητικών έναντι καθαρά παιδαγωγικών – εκπαιδευτικών) κρίνεται προβληματική από πρακτικής άποψης και κρίνουμε πως δε θα είναι αποτελεσματικό να φέρει εις πέρας ένα τόσο πολύπλευρο έργο. Η ευθύνη φαίνεται πως επιρρίπτεται στη σχολική μονάδα και στον σύλλογο διδασκόντων για την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων που ανακύπτουν. Ακόμη ο νομοθέτης εισάγει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, θέτοντας υπόλογο το εκπαιδευτικό προσωπικό και ζητώντας ως αποδεικτικό για τις όποιες ενέργειές του πρακτικά ή εισήγηση.
  Παρ3,ζ-γγ οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή/και άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας.
  Σχόλιο: Κρίνουμε θετικό το γεγονός πως μια από τις αρμοδιότητες θα είναι και οι επιμορφώσεις γονέων από δημόσια δομή. Θα πρέπει να υπάρξει, όμως, αναλυτικότερη καταγραφή του τρόπου με τον οποίο θα οργανώνονται οι επιμορφώσεις και πώς αυτές θα αφορούν τη συνεργασία- επικοινωνία με το σχολείο. Από τη στιγμή που ήδη είναι θεσμοθετημένες οι προγραμματισμένες συναντήσεις ενημέρωσης γονέων – εκπαιδευτικών τι περιεχόμενο μπορεί να προσφέρει μια τέτοιου είδους επιμόρφωση (λ.χ. ενημέρωση για δικαιώματα μαθητών ή γονέων στο πλαίσιο του σχολείου, συμβουλευτική γονέων;).
  3,ι) Φροντίζουν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση.
  Σχόλιο: Για δομές ΕΑΕ, όπου δεν υπάρχει σε αντίστοιχο βαθμό με τη Γενική Εκπαίδευση έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό από το ΥΠΠΕΘ, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για “δεξαμενή” τέτοιου υλικού, προκειμένου να υποστηριχτεί η διαφοροποίηση, η προσαρμογή ή η εξατομίκευση του εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στη χρήση τρισδιάστατου εποπτικού υλικού (λ.χ. ανάγλυφοι χάρτες, φιλικά υλικά για μαθητές με ανάγκη για συγκεκριμένα αισθητηριακά ερεθίσματα). Δεν αρκεί μόνο η μετατροπή των βιβλίων και η ανάρτηση του λογισμικού στο prosvasimo, καθώς οι ανάγκες για δημιουργία πρωτότυπου υλικού είναι μεγάλες.
  ια) Διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας.
  Σχόλιο: Διερωτόμαστε πώς θα γίνεται αυτή η συνεργασία και σε τι επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες (π.χ. μη αμειβόμενη πρακτική);

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:54 | Κατερίνα

  Η ίδρυση ΠΕΚΕΣ στην Κομοτηνή, σημαίνει και την ταυτόχρονη κατάργηση των ΠΕΚ Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. Σε μία εποχή κρίσιμη για την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, διερωτάται κανείς γιατί α) θα πρέπει να κλείσουν οι ήδη υπάρχουσες δομές που λειτουργούν εδώ και είκοσι χρόνια σε υφιστάμενους χώρους παραχωρημένους και άρα χωρίς μίσθωση και β) διατρέχοντας τον κίνδυνο η μετεγκατάστασή τους να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή για το δημόσιο, (κόστη μεταφοράς, δημιουργία νέων χώρων υποδοχής και ενδεχόμενη φθορά υλικού και αρχείου). Επιπλέον, προοιωνίζεται ότι το ΠΕΚΕΣ Κομοτηνής, θα μετατραπεί σε ένα υπέρ ΠΕΚΕΣ με αρμοδιότητα 5 νομούς και τα νησιά αυτών (Θάσος, Σαμοθράκη) τη στιγμή που άλλα ΠΕΚΕΣ έχουν στην αρμοδιότητας τους δύο νομούς, βλ. ΠΕΚΕΣ Αργοστολίου, (Ζάκυνθος – Κεφαλλονιά). Τέλος, ας ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα της περιοχής καθώς λειτουργούν σχολεία της μειονοτικής εκπαίδευσης.

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:35 | Γιασεμή Γ.

  Συμφωνώ με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του ΣΑΤΕΑ:
  Φαίνεται πως επιχειρείται η δημιουργία μιας υπερδομής των μέχρι πρότινος επιμέρους κέντρων- υπηρεσιών της υποστήριξης της εκπαίδευσης. Αυτό δημιουργεί προβληματισμό, καθώς κεντρικοποιούνται και συμπυκνώνονται πολλές αρμοδιότητες σε μια νέα δομή. Παρά το ότι εξαγγέλλεται η σύσταση νέων θέσεων για τη στελέχωσή τους, η συγκέντρωση ενός ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων (ως επί το πλείστον διοικητικών έναντι καθαρά παιδαγωγικών – εκπαιδευτικών) κρίνεται προβληματική από πρακτικής άποψης και κρίνουμε πως δε θα είναι αποτελεσματικό να φέρει εις πέρας ένα τόσο πολύπλευρο έργο. Η ευθύνη φαίνεται πως επιρρίπτεται στη σχολική μονάδα και στον σύλλογο διδασκόντων για την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων που ανακύπτουν. Ακόμη ο νομοθέτης εισάγει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, θέτοντας υπόλογο το εκπαιδευτικό προσωπικό και ζητώντας ως αποδεικτικό για τις όποιες ενέργειές του πρακτικά ή εισήγηση.
  Παρ3,ζ-γγ οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή/και άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας.
  Σχόλιο: Κρίνουμε θετικό το γεγονός πως μια από τις αρμοδιότητες θα είναι και οι επιμορφώσεις γονέων από δημόσια δομή. Θα πρέπει να υπάρξει, όμως, αναλυτικότερη καταγραφή του τρόπου με τον οποίο θα οργανώνονται οι επιμορφώσεις και πώς αυτές θα αφορούν τη συνεργασία- επικοινωνία με το σχολείο. Από τη στιγμή που ήδη είναι θεσμοθετημένες οι προγραμματισμένες συναντήσεις ενημέρωσης γονέων – εκπαιδευτικών τι περιεχόμενο μπορεί να προσφέρει μια τέτοιου είδους επιμόρφωση (λ.χ. ενημέρωση για δικαιώματα μαθητών ή γονέων στο πλαίσιο του σχολείου, συμβουλευτική γονέων;).
  3,ι) Φροντίζουν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση.
  Σχόλιο: Για δομές ΕΑΕ, όπου δεν υπάρχει σε αντίστοιχο βαθμό με τη Γενική Εκπαίδευση έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό από το ΥΠΠΕΘ, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για “δεξαμενή” τέτοιου υλικού, προκειμένου να υποστηριχτεί η διαφοροποίηση, η προσαρμογή ή η εξατομίκευση του εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στη χρήση τρισδιάστατου εποπτικού υλικού (λ.χ. ανάγλυφοι χάρτες, φιλικά υλικά για μαθητές με ανάγκη για συγκεκριμένα αισθητηριακά ερεθίσματα). Δεν αρκεί μόνο η μετατροπή των βιβλίων και η ανάρτηση του λογισμικού στο prosvasimo, καθώς οι ανάγκες για δημιουργία πρωτότυπου υλικού είναι μεγάλες.
  ια) Διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας.
  Σχόλιο: Διερωτόμαστε πώς θα γίνεται αυτή η συνεργασία και σε τι επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες (π.χ. μη αμειβόμενη πρακτική);

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:18 | ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ

  ια) Διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας.
  Πώς θα θα γίνεται αυτή η συνεργασία και σε τι επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες (π.χ. μη αμειβόμενη πρακτική);

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:17 | ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ

  Για δομές ΕΑΕ, όπου δεν υπάρχει σε αντίστοιχο βαθμό με τη Γενική Εκπαίδευση έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό από το ΥΠΠΕΘ, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για “δεξαμενή” τέτοιου υλικού, προκειμένου να υποστηριχτεί η διαφοροποίηση, η προσαρμογή ή η εξατομίκευση του εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στη χρήση τρισδιάστατου εποπτικού υλικού (λ.χ. ανάγλυφοι χάρτες, φιλικά υλικά για μαθητές με ανάγκη για συγκεκριμένα αισθητηριακά ερεθίσματα). Δεν αρκεί μόνο η μετατροπή των βιβλίων και η ανάρτηση του λογισμικού στο prosvasimo, καθώς οι ανάγκες για δημιουργία πρωτότυπου υλικού είναι μεγάλες.

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:16 | ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ

  Είναι θετικό το γεγονός πως μια από τις αρμοδιότητες θα είναι και οι επιμορφώσεις γονέων από δημόσια δομή. Θα πρέπει να υπάρξει, όμως, αναλυτικότερη καταγραφή του τρόπου με τον οποίο θα οργανώνονται οι επιμορφώσεις και πώς αυτές θα αφορούν τη συνεργασία- επικοινωνία με το σχολείο. Από τη στιγμή που ήδη είναι θεσμοθετημένες οι προγραμματισμένες συναντήσεις ενημέρωσης γονέων – εκπαιδευτικών τι περιεχόμενο μπορεί να προσφέρει μια τέτοιου είδους επιμόρφωση (λ.χ. ενημέρωση για δικαιώματα μαθητών ή γονέων στο πλαίσιο του σχολείου, συμβουλευτική γονέων;).

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:15 | ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ

  Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., και Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής ευθύνης τους, η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η οργάνωση της επιμόρφωσης, καθώς και η υποστήριξη του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.
  Φαίνεται πως επιχειρείται η δημιουργία μιας υπερδομής των μέχρι πρότινος επιμέρους κέντρων- υπηρεσιών της υποστήριξης της εκπαίδευσης. Αυτό δημιουργεί προβληματισμό, καθώς κεντρικοποιούνται και συμπυκνώνονται πολλές αρμοδιότητες σε μια νέα δομή. Παρά το ότι εξαγγέλλεται η σύσταση νέων θέσεων για τη στελέχωσή τους, η συγκέντρωση ενός ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων (ως επί το πλείστον διοικητικών έναντι καθαρά παιδαγωγικών – εκπαιδευτικών) κρίνεται προβληματική από πρακτικής άποψης και κρίνουμε πως δε θα είναι αποτελεσματικό να φέρει εις πέρας ένα τόσο πολύπλευρο έργο. Η ευθύνη φαίνεται πως επιρρίπτεται στη σχολική μονάδα και στον σύλλογο διδασκόντων για την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων που ανακύπτουν. Ακόμη ο νομοθέτης εισάγει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, θέτοντας υπόλογο το εκπαιδευτικό προσωπικό και ζητώντας ως αποδεικτικό για τις όποιες ενέργειές του πρακτικά ή εισήγηση.

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:52 | Χριστίνα Κ.

  Δίνονται πολλές αρμοδιότητες σε μία μόνο δομή γεγονός που δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητά της. Οι σχολικές μονάδες και ο Σύλλογος Διδασκόντων επωμίζονται μεγάλη ευθύνη για διαχείριση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν.

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:49 | Μαρία Λυμπεροπούλου

  Το 3ο ΠΕΚΕΣ με έδρα το Αιγάλεω και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής.
  Πρόκειται ουσιαστικά για συγχώνευση που συνενώνει υπό την ευθύνη των αρμοδίων 250 σχολεία (μόνο Β/θμιας) από το Αιγάλεω μέχρι τα Βίλια και τις Ερυθρές, από τα Άνω Λιόσια μέχρι την Αγία Βαρβάρα.Αν συνυπολογίσουμε και τα σχολεία της Α/θμιας, μπορείτε να μας πείτε πώς θα γίνει εφικτή η συνεργασία ομάδων σχολείων;

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:04 | Ιωάννης Κ.

  Προβληματίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένο ΠΕ για τους συντονιστές. Δε θα έπρεπε να αναφέρονται συγκεκριμένα κριτήρια (γνωστικό αντικείμενο, βαθμίδα εκπαίδευσης κλπ.); Δηλαδή θα μπορεί να οριστεί Συντονιστής ακόμη και άτομο χωρίς σπουδές στην ΕΑΕ;

 • 25 Μαρτίου 2018, 20:58 | Ελένη

  Φαίνεται πως επιχειρείται η δημιουργία μιας υπερδομής των μέχρι πρότινος επιμέρους κέντρων- υπηρεσιών της υποστήριξης της εκπαίδευσης. Αυτό δημιουργεί προβληματισμό, καθώς κεντρικοποιούνται και συμπυκνώνονται πολλές αρμοδιότητες σε μια νέα δομή. Παρά το ότι εξαγγέλλεται η σύσταση νέων θέσεων για τη στελέχωσή τους, η συγκέντρωση ενός ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων (ως επί το πλείστον διοικητικών έναντι καθαρά παιδαγωγικών – εκπαιδευτικών) κρίνεται προβληματική από πρακτικής άποψης και κρίνουμε πως δε θα είναι αποτελεσματικό να φέρει εις πέρας ένα τόσο πολύπλευρο έργο. Η ευθύνη φαίνεται πως επιρρίπτεται στη σχολική μονάδα και στον σύλλογο διδασκόντων για την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων που ανακύπτουν. Ακόμη ο νομοθέτης εισάγει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, θέτοντας υπόλογο το εκπαιδευτικό προσωπικό και ζητώντας ως αποδεικτικό για τις όποιες ενέργειές του πρακτικά ή εισήγηση.
  Παρ3,ζ-γγ οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή/και άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας.
  Σχόλιο: Κρίνουμε θετικό το γεγονός πως μια από τις αρμοδιότητες θα είναι και οι επιμορφώσεις γονέων από δημόσια δομή. Θα πρέπει να υπάρξει, όμως, αναλυτικότερη καταγραφή του τρόπου με τον οποίο θα οργανώνονται οι επιμορφώσεις και πώς αυτές θα αφορούν τη συνεργασία- επικοινωνία με το σχολείο. Από τη στιγμή που ήδη είναι θεσμοθετημένες οι προγραμματισμένες συναντήσεις ενημέρωσης γονέων – εκπαιδευτικών τι περιεχόμενο μπορεί να προσφέρει μια τέτοιου είδους επιμόρφωση (λ.χ. ενημέρωση για δικαιώματα μαθητών ή γονέων στο πλαίσιο του σχολείου, συμβουλευτική γονέων;).
  3,ι) Φροντίζουν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση.
  Σχόλιο: Για δομές ΕΑΕ, όπου δεν υπάρχει σε αντίστοιχο βαθμό με τη Γενική Εκπαίδευση έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό από το ΥΠΠΕΘ, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για “δεξαμενή” τέτοιου υλικού, προκειμένου να υποστηριχτεί η διαφοροποίηση, η προσαρμογή ή η εξατομίκευση του εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στη χρήση τρισδιάστατου εποπτικού υλικού (λ.χ. ανάγλυφοι χάρτες, φιλικά υλικά για μαθητές με ανάγκη για συγκεκριμένα αισθητηριακά ερεθίσματα). Δεν αρκεί μόνο η μετατροπή των βιβλίων και η ανάρτηση του λογισμικού στο prosvasimo, καθώς οι ανάγκες για δημιουργία πρωτότυπου υλικού είναι μεγάλες.
  ια) Διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας.
  Σχόλιο: Διερωτόμαστε πώς θα γίνεται αυτή η συνεργασία και σε τι επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες (π.χ. μη αμειβόμενη πρακτική);

 • 25 Μαρτίου 2018, 20:29 | Ανδρέας

  Διερωτόμαστε πώς θα γίνεται αυτή η συνεργασία και σε τι επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες (π.χ. μη αμειβόμενη πρακτική);

 • 25 Μαρτίου 2018, 20:26 | Ευη Μπαρμπουτη

  Φαινεται οτι επιχειρειται η δημιουργια μιας υπερδομης των μεχρι προτινων κεντρων- υπηρεσιων υποστηριξης της εκπαιδευσης.Κεντρικοποιουνται και συμπυκνωνονται πολλες αρμοδιοτητεςσε μια νεα δομη αραγε θα ειναι αποτελεσματικη;Ειναι θετικο οτι θα γινονται επιμορφωσεις γονεων αλλα με ποιον τροπο θα συνδεονται στη συνεργασια γονεα-σχολειου;

 • 25 Μαρτίου 2018, 19:08 | Φιλίτσα Κ.

  Φαίνεται πως επιχειρείται η δημιουργία μιας υπερδομής των μέχρι πρότινος επιμέρους κέντρων- υπηρεσιών της υποστήριξης της εκπαίδευσης. Αυτό δημιουργεί προβληματισμό, καθώς κεντρικοποιούνται και συμπυκνώνονται πολλές αρμοδιότητες σε μια νέα δομή. Παρά το ότι εξαγγέλλεται η σύσταση νέων θέσεων για τη στελέχωσή τους, η συγκέντρωση ενός ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων (ως επί το πλείστον διοικητικών έναντι καθαρά παιδαγωγικών – εκπαιδευτικών) κρίνεται προβληματική από πρακτικής άποψης και κρίνουμε πως δε θα είναι αποτελεσματικό να φέρει εις πέρας ένα τόσο πολύπλευρο έργο. Η ευθύνη φαίνεται πως επιρρίπτεται στη σχολική μονάδα και στον σύλλογο διδασκόντων για την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων που ανακύπτουν. Ακόμη ο νομοθέτης εισάγει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, θέτοντας υπόλογο το εκπαιδευτικό προσωπικό και ζητώντας ως αποδεικτικό για τις όποιες ενέργειές του πρακτικά ή εισήγηση.
  Παρ3,ζ-γγ οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή/και άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας.
  Σχόλιο: Κρίνουμε θετικό το γεγονός πως μια από τις αρμοδιότητες θα είναι και οι επιμορφώσεις γονέων από δημόσια δομή. Θα πρέπει να υπάρξει, όμως, αναλυτικότερη καταγραφή του τρόπου με τον οποίο θα οργανώνονται οι επιμορφώσεις και πώς αυτές θα αφορούν τη συνεργασία- επικοινωνία με το σχολείο. Από τη στιγμή που ήδη είναι θεσμοθετημένες οι προγραμματισμένες συναντήσεις ενημέρωσης γονέων – εκπαιδευτικών τι περιεχόμενο μπορεί να προσφέρει μια τέτοιου είδους επιμόρφωση (λ.χ. ενημέρωση για δικαιώματα μαθητών ή γονέων στο πλαίσιο του σχολείου, συμβουλευτική γονέων;).
  3,ι) Φροντίζουν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση.
  Σχόλιο: Για δομές ΕΑΕ, όπου δεν υπάρχει σε αντίστοιχο βαθμό με τη Γενική Εκπαίδευση έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό από το ΥΠΠΕΘ, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για “δεξαμενή” τέτοιου υλικού, προκειμένου να υποστηριχτεί η διαφοροποίηση, η προσαρμογή ή η εξατομίκευση του εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στη χρήση τρισδιάστατου εποπτικού υλικού (λ.χ. ανάγλυφοι χάρτες, φιλικά υλικά για μαθητές με ανάγκη για συγκεκριμένα αισθητηριακά ερεθίσματα). Δεν αρκεί μόνο η μετατροπή των βιβλίων και η ανάρτηση του λογισμικού στο prosvasimo, καθώς οι ανάγκες για δημιουργία πρωτότυπου υλικού είναι μεγάλες.
  ια) Διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας.
  Σχόλιο: Διερωτόμαστε πώς θα γίνεται αυτή η συνεργασία και σε τι επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες (π.χ. μη αμειβόμενη πρακτική);

 • 25 Μαρτίου 2018, 18:37 | Κατερίνα Καραγιάννη

  Συμφωνώ με τα σχόλια του ΣΑΤΕΑ:
  Φαίνεται πως επιχειρείται η δημιουργία μιας υπερδομής των μέχρι πρότινος επιμέρους κέντρων- υπηρεσιών της υποστήριξης της εκπαίδευσης. Αυτό δημιουργεί προβληματισμό, καθώς κεντρικοποιούνται και συμπυκνώνονται πολλές αρμοδιότητες σε μια νέα δομή. Παρά το ότι εξαγγέλλεται η σύσταση νέων θέσεων για τη στελέχωσή τους, η συγκέντρωση ενός ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων (ως επί το πλείστον διοικητικών έναντι καθαρά παιδαγωγικών – εκπαιδευτικών) κρίνεται προβληματική από πρακτικής άποψης και κρίνουμε πως δε θα είναι αποτελεσματικό να φέρει εις πέρας ένα τόσο πολύπλευρο έργο. Η ευθύνη φαίνεται πως επιρρίπτεται στη σχολική μονάδα και στον σύλλογο διδασκόντων για την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων που ανακύπτουν. Ακόμη ο νομοθέτης εισάγει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, θέτοντας υπόλογο το εκπαιδευτικό προσωπικό και ζητώντας ως αποδεικτικό για τις όποιες ενέργειές του πρακτικά ή εισήγηση.
  Παρ3,ζ-γγ οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή/και άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας.
  Σχόλιο: Κρίνουμε θετικό το γεγονός πως μια από τις αρμοδιότητες θα είναι και οι επιμορφώσεις γονέων από δημόσια δομή. Θα πρέπει να υπάρξει, όμως, αναλυτικότερη καταγραφή του τρόπου με τον οποίο θα οργανώνονται οι επιμορφώσεις και πώς αυτές θα αφορούν τη συνεργασία- επικοινωνία με το σχολείο. Από τη στιγμή που ήδη είναι θεσμοθετημένες οι προγραμματισμένες συναντήσεις ενημέρωσης γονέων – εκπαιδευτικών τι περιεχόμενο μπορεί να προσφέρει μια τέτοιου είδους επιμόρφωση (λ.χ. ενημέρωση για δικαιώματα μαθητών ή γονέων στο πλαίσιο του σχολείου, συμβουλευτική γονέων;).
  3,ι) Φροντίζουν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση.
  Σχόλιο: Για δομές ΕΑΕ, όπου δεν υπάρχει σε αντίστοιχο βαθμό με τη Γενική Εκπαίδευση έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό από το ΥΠΠΕΘ, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για “δεξαμενή” τέτοιου υλικού, προκειμένου να υποστηριχτεί η διαφοροποίηση, η προσαρμογή ή η εξατομίκευση του εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στη χρήση τρισδιάστατου εποπτικού υλικού (λ.χ. ανάγλυφοι χάρτες, φιλικά υλικά για μαθητές με ανάγκη για συγκεκριμένα αισθητηριακά ερεθίσματα). Δεν αρκεί μόνο η μετατροπή των βιβλίων και η ανάρτηση του λογισμικού στο prosvasimo, καθώς οι ανάγκες για δημιουργία πρωτότυπου υλικού είναι μεγάλες.
  ια) Διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας.
  Σχόλιο: Διερωτόμαστε πώς θα γίνεται αυτή η συνεργασία και σε τι επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες (π.χ. μη αμειβόμενη πρακτική);

 • 25 Μαρτίου 2018, 18:09 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ

  Φαίνεται πως επιχειρείται η δημιουργία μιας υπερδομής των μέχρι πρότινος επιμέρους κέντρων- υπηρεσιών της υποστήριξης της εκπαίδευσης. Αυτό δημιουργεί προβληματισμό, καθώς κεντρικοποιούνται και συμπυκνώνονται πολλές αρμοδιότητες σε μια νέα δομή. Παρά το ότι εξαγγέλλεται η σύσταση νέων θέσεων για τη στελέχωσή τους, η συγκέντρωση ενός ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων (ως επί το πλείστον διοικητικών έναντι καθαρά παιδαγωγικών – εκπαιδευτικών) κρίνεται προβληματική από πρακτικής άποψης και κρίνουμε πως δε θα είναι αποτελεσματικό να φέρει εις πέρας ένα τόσο πολύπλευρο έργο. Η ευθύνη φαίνεται πως επιρρίπτεται στη σχολική μονάδα και στον σύλλογο διδασκόντων για την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων που ανακύπτουν. Ακόμη ο νομοθέτης εισάγει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, θέτοντας υπόλογο το εκπαιδευτικό προσωπικό και ζητώντας ως αποδεικτικό για τις όποιες ενέργειές του πρακτικά ή εισήγηση.

  Παρ3,ζ-γγ οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή/και άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας.

  Κρίνουμε θετικό το γεγονός πως μια από τις αρμοδιότητες θα είναι και οι επιμορφώσεις γονέων από δημόσια δομή. Θα πρέπει να υπάρξει, όμως, αναλυτικότερη καταγραφή του τρόπου με τον οποίο θα οργανώνονται οι επιμορφώσεις και πώς αυτές θα αφορούν τη συνεργασία- επικοινωνία με το σχολείο. Από τη στιγμή που ήδη είναι θεσμοθετημένες οι προγραμματισμένες συναντήσεις ενημέρωσης γονέων – εκπαιδευτικών τι περιεχόμενο μπορεί να προσφέρει μια τέτοιου είδους επιμόρφωση (λ.χ. ενημέρωση για δικαιώματα μαθητών ή γονέων στο πλαίσιο του σχολείου, συμβουλευτική γονέων;).

  3,ι) Φροντίζουν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση
  Για δομές ΕΑΕ, όπου δεν υπάρχει σε αντίστοιχο βαθμό με τη Γενική Εκπαίδευση έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό από το ΥΠΠΕΘ, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για “δεξαμενή” τέτοιου υλικού, προκειμένου να υποστηριχτεί η διαφοροποίηση, η προσαρμογή ή η εξατομίκευση του εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στη χρήση τρισδιάστατου εποπτικού υλικού (λ.χ. ανάγλυφοι χάρτες, φιλικά υλικά για μαθητές με ανάγκη για συγκεκριμένα αισθητηριακά ερεθίσματα). Δεν αρκεί μόνο η μετατροπή των βιβλίων και η ανάρτηση του λογισμικού στο prosvasimo, καθώς οι ανάγκες για δημιουργία πρωτότυπου υλικού είναι μεγάλες.
  ια) Διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας.
  Διερωτόμαστε πώς θα θα γίνεται αυτή η συνεργασία και σε τι επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες (π.χ. μη αμειβόμενη πρακτική);

 • 25 Μαρτίου 2018, 17:11 | Εκπαιδευτικός

  Προβλέπεται με το νομοσχέδιο η ίδρυση 23 ΠΕΚΕΣ σε όλη τη χώρα. Στην ΠΔΕ ΑΜΘ θα υπάρχει μόνο ένα ΠΕΚΕΣ στην Κομοτηνή για τους 5 νομούς της περιφέρειας ( Δράμα ως Ορεστιάδα και δύο νησιά, Θάσος και Σαμοθράκη). Στην ΠΔΕ ΑΜΘ λειτουργούν με τον ισχύοντα νόμο δύο ΠΕΚ με έδρες την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, ενώ τα ΠΕΚΕΣ ως προς τη λειτουργία και την αποστολή τους φαίνεται ότι προσιδιάζουν, εκσυγχρονίζουν και περιλαμβάνουν το ρόλο των ΠΕΚ. Τα ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης και Καβάλας λειτουργούν σε κτίρια που τους έχουν παραχωρήσει οι Δήμοι, άρα δεν πληρώνουν ενοίκιο, διαθέτουν σύγχρονα εργαστήρια Η/Υ, άρτιο εξοπλισμό, άριστα διαμορφωμένους χώρους για επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιούνται για τους εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού έτους.
  Γιατί με το νέο νόμο να καταργηθούν αυτές οι δύο δομές που ήδη υπάρχουν, και καλύπτουν καλύτερα γεωγραφικά την περιοχή, ως χώροι και εξοπλισμός, και να μαζευτούν όλα στην ΠΔΕ στην Κομοτηνή, πόσος χώρος θα διατεθεί εκεί για το ΠΕΚΕΣ, γραφεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, εργαστήρια Η/Υ, αίθουσες παρουσιάσεων, τι από όλα αυτά; Γιατί να μη λειτουργήσουν δύο ΠΕΚΕΣ στην ΠΔΕ ΑΜΘ στη θέση των ΠΕΚ; Γιατί απλώς να καταργούμε και να αχρηστεύουμε ότι υπάρχει και να μην το αξιοποιούμε και να το βελτιώνουμε;

 • 25 Μαρτίου 2018, 15:56 | Εκπαιδευτικός

  Ο αριθμός των ΠΕΚΕΣ είναι μικρός (23) και οι αρμοδιότητές τους πολλές και ποικίλες. Στην ΠΔΕ ΑΜΘ προβλέπεται μόνο ένα στην Κομοτηνή, με περιοχή ευθύνης πέντε νομούς – από Δράμα ως Ορεστιάδα και δύο νησιά – Θάσο και Σαμοθράκη. Με τον προηγούμενο νόμο στην ΠΔΕ ΑΜΘ λειτουργούν δύο ΠΕΚ στην Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα (η λειτουργία των ΠΕΚΕΣ προσιδιάζει και διευρύνει την αποστολή των ΠΕΚ) σε κτίρια παραχωρημένα από τους Δήμους, άρα χωρίς επιπλέον ενοίκιο, με εργαστήρια Η/Υ, σύγχρονο εξοπλισμό, υλικοτεχνική υποδομή και χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για επιμορφωτικές δράσεις προς τους εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων. Γιατί να καταργηθούν απλώς αυτές οι δύο δομές και να μεταφερθούν στην ΠΔΕ στην Κομοτηνή, πόσος χώρος περισσεύει εκεί για να παραχωρηθεί στο ΠΕΚΕΣ, και να μην αξιοποιηθούν ως χώροι, υποδομές και εξοπλισμός ώστε να στηριχτούν «εν τη γενέσει τους» και οι νέες δομές;

 • 25 Μαρτίου 2018, 15:32 | Γιάννης Θ.

  Διερωτόμαστε πώς θα θα γίνεται αυτή η συνεργασία και σε τι επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες (π.χ. μη αμειβόμενη πρακτική);

 • 25 Μαρτίου 2018, 15:32 | ΣΟΦΙΑ ΠΡΑΣΣΑ

  Διερωτόμαστε πώς θα θα γίνεται αυτή η συνεργασία και σε τι επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες (π.χ. μη αμειβόμενη πρακτική);

 • 25 Μαρτίου 2018, 15:31 | ΤΑΣΟΣ Τ.

  Διερωτόμαστε πώς θα θα γίνεται αυτή η συνεργασία και σε τι επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες (π.χ. μη αμειβόμενη πρακτική);

 • 25 Μαρτίου 2018, 15:25 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΓΕΤΗ

  Τα ΠΕ.ΚΕ.Σ έχουν ιδιαίτερα συγκεντρωτικό χαρακτήρα γεγονός το οποίο επί σειρά ετών έχει σχολιαστεί αρνητικά για το Υπουργείο Παιδείας. Δεν επιτυγχάνεται με αυτή την δομή αποκεντρωτισμός των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πλήθος των ΠΕ.ΚΕ.Σ ανά περιοχή της Ελλάδας. Να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι χιλιομετρικές αποστάσεις και οι δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και η προσβασιμότητα στα σχολεία της νησιωτικής Ελλάδας.