Άρθρο 09 – Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.

1. Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται χίλιες εξήντα επτά (1.067) θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:
α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.):
αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): ογδόντα έξι (86) θέσεις,
ββ) Δασκάλων (ΠΕ70): εκατό εξήντα έξι (166) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
γγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): ενενήντα τρεις (93) θέσεις και
δδ) Μαθηματικών (ΠΕ03): τριάντα οκτώ (38) θέσεις.
β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):
αα) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες δέκα επτά (217) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
ββ) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες δέκα επτά (217) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
γγ) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21): σαράντα επτά (47) θέσεις,
δδ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέσεις,
εε) Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): τριάντα τρεις (33) θέσεις,
στστ) Ειδικών στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών και στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις και
γ) Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό: εκατόν σαράντα (140) θέσεις.
δ) Διοικητικών υπαλλήλων:
αα) ΠΕ 1 Διοικητικού: είκοσι έξι (26) θέσεις και
ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: σαράντα πέντε (45) θέσεις.
2. Η κάλυψη των θέσεων των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ. Η κάλυψη των θέσεων της περίπτ. γ΄ της ίδιας παραγράφου γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών.
3. Οι θέσεις της παρ. 1 για τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατανέμονται με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 στα Κ.Ε.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης. Οι λοιπές θέσεις της ίδιας παραγράφου κατανέμονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. της χώρας με την ίδια υπουργική απόφαση.
4. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε οργανική θέση σε Κ.Ε.Σ.Υ., αρμόδιο είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 • 27 Μαρτίου 2018, 16:16 | Ανδρέας Οικονόμου

  To Άρθρο 9, παράγραφο 1γ και 2, προϋποθέτει 7ετή διδακτική προϋπηρεσία σε τάξη. Ενώ η ΥΑ του 2012 των καθηκόντων των ΚΕΣΥΠ αναγνωρίζει τη θητεία στα ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ και ως διοικητική και ως διδακτική-εκπαιδευτική, εντούτοις δεν θα την λάβει υπόψη στις προϋποθέσεις των νέων δομών.
  Να μειωθεί από 7ετής σε 5ετής ή και λιγότερο η διδακτική προϋπηρεσία.
  Είναι αρκετά εκτιμώ τα 5 χρόνια για να έχει το στέλεχος του νέου φορέα και εμπειρία από τάξη και όρεξη για δουλειά στα νέα του καθήκοντα.

 • 26 Μαρτίου 2018, 18:36 | ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ

  ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Σύμφωνα με τους σκοπούς ίδρυσης του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ν. 3599/2007), ο Σύλλογος έχει αρμοδιότητα τη σύνταξη εισηγήσεων επί φυσικοθεραπευτικών θεμάτων και την κατάθεσή τους στους αρμόδιους Υπουργούς και θεσμικούς φορείς.
  Μελετώντας το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», στο οποία υπάρχουν άρθρα που αφορούν την επιστήμη της φυσικοθεραπείας και το ρόλο των φυσικοθεραπευτών στην εκπαίδευση, έχουμε να καταθέσουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις και προτάσεις.
  Ιδρύονται Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) τα οποία υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας. Ταυτόχρονα, καταργούνται τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), ενώ μέρος των αρμοδιοτήτων τους και το προσωπικό τους ενσωματώνονται στα Κ.Ε.Σ.Υ.
  Ο αριθμός των Κ.Ε.Σ.Υ. που προβλέπεται να ιδρυθούν φτάνει τα εβδομήντα ένα (71), καλύπτοντας πολλές περιοχές που δεν είχαν Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., συμβάλλοντας στην αποκέντρωση της υποστήριξης των σχολικών μονάδων.
  Επίσης, στη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. προβλέπετε η σύσταση είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων Φυσικοθεραπευτών (ΠΕ 28), εξέλιξη θετική εφόσον στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. δεν προβλεπόταν η υποχρεωτική παρουσία του κλάδου των φυσικοθεραπευτών.
  Σε ότι αφορά την αποστολή και τις αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ. στο Σχέδιο Νόμου υπάρχει μια σαφή αναφορά περί προάσπισης της αρμονικής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και προόδου των μαθητών, δημιουργώντας προϋποθέσεις παραγκωνισμού των μαθητών με κινητικά και σωματικά προβλήματα. Η παραπάνω πολιτική του Σχεδίου Νόμου έχει σαν αποτέλεσμα την υπέρμετρα ετεροβαρή στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. με Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των ψυχοκοινωνικών επιστημών.
  Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείο, στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η ισόρροπη συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ν. 2101/92 «τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν ότι τα πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρα παιδιά πρέπει να διάγουν πλήρη αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται την αξιοπρέπεια τους, ευνοούν την αυτονομία τους και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή του συνόλου».
  Σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς και εθνικού δικαίου, οι οποίες συνοπτικά αναφέρθηκαν πιο πάνω, αλλά και με τα υπάρχοντα δεδομένα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου να επιτευχθεί η διασφάλιση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για τα πρόσωπα με κινητικά προβλήματα, είναι απαραίτητο να οργανωθούν και στελεχωθούν οι προβλεπόμενες ειδικές δομές, ανάμεσά τους και τα Κ.Ε.Σ.Υ., με το αναγκαίο Ε.Ε.Π. που ασχολείται με τα παραπάνω προβλήματα, όπως κυρίως είναι οι φυσικοθεραπευτές ΠΕ 28. Την παραπάνω έλλειψη προσωπικού υποστήριξης των μαθητών με κινητική αναπηρία έχει εντοπίσει σε εκθέσεις του και ο Συνήγορος του Πολίτη.
  Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε πως τα ιδιαίτερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των φυσικοθεραπευτών στις δομές ειδικής αγωγής, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 449 τ. Β΄ 3/4/2007, είναι η αξιολόγηση των κινητικών και λειτουργικών ικανοτήτων των μαθητών, καθώς και ο προσδιορισμός των αναγκών τους και ο καθορισμός των θεραπευτικών στόχων μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι παραπάνω αρμοδιότητες και καθήκοντα δεν μπορούν να αναπληρωθούν ή αντικατασταθούν από άλλες ειδικότητες.
  Προτείνουμε στο άρθρο 7 του Σχεδίου Νόμου να υπάρξει προσθήκη και αναφορά σε όλες τις σχετικές παραγράφους, για την προάσπιση της αρμονικής σωματικής, λειτουργικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και προόδου των μαθητών.
  Ταυτόχρονα, θεωρούμε πως η ίδρυση (71) Κ.Ε.Σ.Υ. στελεχωμένα μόνο με (24) φυσικοθεραπευτές/τριες ΠΕ 28, θα δημιουργήσει αποκλεισμούς από τις αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ. των μαθητών με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα εφόσον θα υπάρχουν Κ.Ε.Σ.Υ. στη περιφέρεια που δεν θα έχουν φυσικοθεραπευτή και θα πρέπει αυτοί οι μαθητές, αλλά και οι οικογένειές τους, που έχουν ανάγκη από τις ανάλογες αρμοδιότητες να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις με μεγάλο κόστος σε χρόνο και χρήμα. Έτσι μια μεταρρύθμιση με αποκεντρωμένο χαρακτήρα, σε ότι αφορά τη φυσικοθεραπεία θα εξακολουθεί να είναι συγκεντρωτική στα μεγάλα αστικά κέντρα και ακυρώνει στη πράξη την ισότιμη πρόσβαση που έχει ως στόχο. Προτείνουμε την αύξηση των οργανικών θέσεων των φυσικοθεραπευτών ώστε να είναι μια (1) για κάθε Κ.Ε.Σ.Υ., δηλαδή από (24) να γίνουν (71).
  Σε ότι αφορά το άρθρο 18 «εξουσιοδοτικές διατάξεις», όταν καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση τα ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των φυσικοθεραπευτών των Κ.Ε.Σ.Υ., προτείνουμε κατά το καθορισμό τους τη συμμετοχή και του Π.Σ.Φ., διαδικασία που προβλέπεται και από τη κείμενη νομοθεσία λειτουργίας του Συλλόγου.
  Στο άρθρο 22. για τις προϋποθέσεις επιλογής Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., υπάρχει ένας τεχνικός αποκλεισμός των φυσικοθεραπευτών εφόσον σύμφωνα με τα αναφερόμενα «ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί ή Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περιπτ. α΄και γ΄της παρ. 1 του άρθρου 9, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη και οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου». Τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν μπορεί να έχει κάποιος φυσικοθεραπευτής/τρια, ακόμα και αν υπηρετεί στα Κ.Δ.Α.Υ.-Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. από ιδρύσεώς τους.
  Προτείνουμε να νομοθετηθεί με σαφήνεια ότι η υπηρέτηση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Δ.Α.Υ., Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελεί διδακτική προϋπηρεσία για το Ε.Ε.Π., οπότε και τους φυσικοθεραπευτές και να αρθούν όλες οι προϋποθέσεις και παράμετροι που εμποδίζουν την ισότιμη υπηρεσιακή εξέλιξη των φυσικοθεραπευτών στις παραπάνω δομές (αρθ. 22 και 24).

  ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 • 26 Μαρτίου 2018, 18:28 | Μαρία

  Ο Επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί βασική αναγκαιότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος δεδομένου ότι οι μαθητές/τριες μας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις . Το μόνο που έχει απομείνει στην κατεύθυνση αυτή είναι τα ΚΕΣΥΠ , δεδομένου ότι τόσο το μάθημα του ΣΕΠ όσο και οι υπόλοιπες συμβουλευτικές δομές επαγγελματικού προσανατολισμού ( ΓΡΑΣΕΠ- ΓΡΑΣΥ) δεν λειτουργούν πια. Οι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας που υπηρετούν στα ΚΕΣΥΠ της χώρας διευκολύνουν τους μαθητές /τριες στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία μέσα από δράσεις ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής. Παράλληλα υλοποιούν μια σειρά δράσεων σχετικών με την ομαλή μετάβαση των μαθητών/τριών από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στη άλλη. Η δημιουργία summer school για μαθητές Λυκείου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, η δικτύωση σχολείων στο πλαίσιο της δημιουργίας δικτύων προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας, η υποστήριξη κοινών δράσεων των σχολικών μονάδων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, η υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων υπηρετούν ένα ανοιχτό σχολείο στις προκλήσεις της εποχής μας. Ο Επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να αναβαθμίζεται και η ήδη υπάρχουσα εμπειρία να αξιοποιείται στις νέες δομές.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:02 | Μαρία Μπονάτου

  Προτείνω ανεπιφύλακτα να παραταθεί το χρονικό διάστημα για την ανοικτή διαβούλευση!! Δεν μπορεί να γίνει η επεξεργασία ενός τόσο μείζον θέματος μόνο μέσα σε δέκα ημέρες, όταν αυτή η αλλαγή θα αλλάξει την καθημερινότητα των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων και το σημαντικότερο θα τροποποιήσει τις παροχές και τις υπηρεσίες που θα δέχονται οι μαθητές και οι οικογένειές τους.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:58 | Ευγενία

  Είναι λίγο άχαρος ο ρόλος του σχολιαστή σε διαβούλευση που συζητείται η πλήρωση θέσεων εξειδίκευσης στην εκπαίδευση. Συχνά είναι αναπόφευκτο να τοποθετούμαστε ανάλογα με την προσωπική μας διαδρομή και προσόντα. Το δέχομαι εκ των προτέρων αυτό για τον εαυτό μου, αλλά θα ήθελα να σημειώσω τα εξής: οι θέσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που αντικαθιστούν τα ΚΕΣΥΠ στη νέα δομή ορθώς έχουν ως βασικό προσόν την εξειδίκευση στη ΣυΕΠ και όχι συγκεκριμένο πτυχίο εισόδου στην εκπαίδευση. Η ποικιλία επιστημών προέλευσης δίνει την ιδιαίτερη δυναμική αυτού του χώρου και οδηγεί σε γόνιμες συνεργασίες. Λέμε στους μαθητές μας ότι η καινοτομία γεννιέται μέσα από τη σύζευξη διαφορετικών επιστημών, γιατί να ισχύει το αντίθετο και για τους Συμβούλους; Και η ίδια η εργασία μας απαιτεί χρήση διαφορετικών οπτικών και δεξιοτήτων: γνώσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, εξοικείωση με τις συμπεριφορές των εφήβων, παιδαγωγική προσέγγιση, ενθάρρυνση των συμβουλευόμενων να αναζητούν οι ίδιοι την αξιόπιστη πληροφορία αφού γνωρίσουν τον εαυτό τους (και όπου χρειαστεί παραπέμπουμε σε ψυχολόγους ή ΚΕΔΔΥ, είναι το πρώτο που μαθαίνουμε στις επιμορφώσεις μας), χρήση των δικών μας ιστοσελίδων με εφαρμογές και παραπομπές που οι ίδιοι επιμεληθήκαμε και άλλα πολλά. Οι θεωρητικές γνώσεις είναι απαραίτητες, αλλά πλέον η γνώση βρίσκεται παντού. Η εμπειρία είναι το κρίσιμο πρόσθετο που καθιστά έναν Σύμβουλο αποτελεσματικό.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:57 | ΜΑΡΚΟΣ ΖΩΡΖΟΣ

  Δεν είναι δυνατόν στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, επαγγελματίες των Σχολών Υγείας και Πρόνοιας όπως οι φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές να μην στελεχώνουν επαρκώς τις δομές αυτές. Ποιος θα υπογράψει για την κινητική αξιολόγηση, για την ικανότητα της συμμετοχής στις δραστηριότητες της καθημερινότητας, για την ικανότητα στο λόγο και διάφορα άλλα που άπτονται των τριών προαναφερόμενων ειδικοτήτων; Ήδη παρατηρείται αυτό σε πολλά ΚΕΔΔΥ λογώ πλημμελούς στελέχωσης να βγαίνουν γνωματεύσεις χωρίς την κρίση αυτών των ειδικοτήτων και έπειτα να γίνονται πισωγυρίσματα από ειδικό σε γενικό σχολείο και τούμπαλιν..Καλώς ή κακώς, απο τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με παιδιά με αναπηρίες και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να στελεχώνονται οι χώροι αυτοί από επαγγελματίες υγείας που ανήκουν στην Ειδική Αγωγή.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:56 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Γιατί δεν αναφέρονται πουθενά οι ΠΕ71 δάσκαλοι ΕΑΕ και οι ΠΕ61 νηπιαγωγοί ΕΑΕ;
  Πώς ακριβώς περιμένετε μόνο 24 Φυσιοθεραπευτές, 33 Εργοθεραπευτές και 47 Λογοθεραπευτές να καλύψουν τις ανάγκες 70 ΚΕΣΥ;

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:55 | Κωνσταντίνα Τ.

  Δηλαδή οι απόφοιτοι των τμημάτων ειδικής αγωγής δεν είναι καταλληλα καταρτισμένοι για τη στελέχωση των ΚΕΣΥ;; Ή μήπως ξέχασε να συμπεριλάβει τους ΠΕ61/71 ο νομοθέτης;
  Εκτός αν έχει καταργηθεί ο κλάδος και δεν το θυμάμαι…

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:52 | ευαγγελία παπακώστα

  Με αυτές τις προτάσεις απορρίπτετε τους εκπαιδευτικούς ΠΕ71/61 με πτυχίο βασικών σπουδών στην ΕΑΕ. πώς είναι δυνατόν να στελεχώνετε τέτοιες μονάδες ΜΟΝΟ με συναδέλφους με διετή εκπαίδευση στην ΕΑΕ;

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:51 | ΕΝΕΛΕΑ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής – ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α., θεωρεί ότι το νομοσχέδιο περί αναδιοργάνωσης δομών υποστήριξης και άλλες διατάξεις που βρίσκεται σε διαβούλευση χρειάζεται σαφέστατα περισσότερο χρόνο για να υπάρξει τόσο διαβούλευση όσο και ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τους αρμόδιους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, πρωτίστως δε με τους σχετικούς φορείς στους οποίους αναφέρεται.
  Ο μεγάλος ήδη αριθμός προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και απόψεων αποδεικνύει του λόγου το αληθές σε συνδυασμό μάλιστα ότι ακόμα οι περισσότεροι συνδικαλιστικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει να το επεξεργαστούν επαρκώς με αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμα ανακοινώσει τις απόψεις τους.
  Η ψήφιση ενός τέτοιου νόμου που αγγίζει εξαιρετικά κρίσιμες και ευαίσθητες περιοχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας κινδυνεύει να γίνει αντικείμενο αμφισβήτησης και δικαστικών προσφυγών ενώ θα έπρεπε να λύνει τα κύρια αν όχι όλα προβλήματα του χώρου όπως αυτά έχουν αναδειχθεί διαχρονικά ως αποτέλεσμα ενός έντιμου διαλόγου. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η βιωσιμότητα του ν.1566/1985 ο οποίος μέχρι σήμερα αντέχει στο χρόνο και αποτελεί τη βάση για την εκπαίδευση έχοντας τύχει κοινής αποδοχής.
  Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε καθώς ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος καθώς εδώ και μήνες έχει ανακοινωθεί και διακινείται ότι πρόκειται να υπάρξει νέο νομοθέτημα, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι το απτό.

  ΤΟ Δ.Σ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:51 | Ευφροσύνη

  Πρόκειται για μεγάλη παράλειψη η μη αναφορά των κλάδων ΠΕ61/71. Είναι επιτακτική ανάγκη η συμπερίληψη τους στο παρόν άρθρο.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:45 | Ελένη

  Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται:
  δδ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέσεις,

  Είναι αδιανόητο οι μόνοι επαγγελματίες που έχουν δικαίωμα αξιολόγησης της κινητικής ικανότητας των μαθητών να περιορίζονται σε 24 ενώ τα Κ.Ε.Σ.Υ είναι 70

  Πρόταση

  Τουλάχιστον 140 θέσεις Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28)

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:43 | Μενελαος

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:41 | Δημήτρης Μαυραγάνης

  Καθώς το νομοσχέδιο προσφέρει ευκαιρία – μερικής έστω – αναπλήρωσης των σημαντικών απωλειών που έχουν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια στο θεσμό του επαγγελματικού προσανατολισμού (κατάργηση των εξειδικευμένων υπηρεσιών εντός σχολικών μονάδων, κατάργηση των μαθημάτων ΣΕΠ σε Γυμνάσιο και Λύκειο), προτείνω τη γενναία αύξηση του αριθμού των 140 προβλεπόμενων θέσεων εκπαιδευτικών με ειδίκευση στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού τουλάχιστον στο διπλάσιο, με μέριμνα ειδικά για τις περιοχές με μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και μαθητικού πληθυσμού.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:40 | Ηλίας

  Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται:
  δδ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέσεις,

  Είναι αδιανόητο οι μόνοι επαγγελματίες που έχουν δικαίωμα αξιολόγησης της κινητικής ικανότητας των μαθητών να περιορίζονται σε 24 ενώ τα Κ.Ε.Σ.Υ είναι 70

  Πρόταση

  Τουλάχιστον 140 θέσεις Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28)

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:35 | Χρήστος

  Ένα ακομα χτυπημα στην ειδικη αγωγή με την βαθμιαία κατάργηση του κλάδου πε 71. Άμεση απόσυρση του νομοσχεδιου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:33 | Απόστολος Παπαδόπουλος

  Στη Φυσική Αγωγή περιλαμβάνονται μορφές και είδη άσκησης με στόχο την ισόρροπη ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού. Η Φυσική Αγωγή αποτελεί συστατικό της δομής του σχολείου και της παιδείας, η οποία με τη σειρά της «αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων» (Σύνταγμα Ελλάδος, Άρθρο 16, παρ. 2). Το μάθημα της φυσικής αγωγής είναι αποτέλεσμα, περιεχόμενο και προϊόν των Αναλυτικών Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής, τα οποία συνάδουν με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο των ελληνικών Προγραμμάτων Σπουδών, ΔΕΠΠΣ και δομούνται με βάση μια ενιαία θεώρηση ολόκληρης βαθμίδας εκπαίδευσης ή κύκλου σπουδών. Η ενιαία αυτή θεώρηση περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς στόχους, τις διδακτικές μεθόδους, την εκπαιδευτική αξιολόγηση, κ.ά.
  Ένας από τους κύριους στόχους της Φυσικής Αγωγής είναι η ενίσχυση της υγείας του μαθητή/τριας και η εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων. Βασικό, επίσης, στόχο αποτελεί η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση του παιδιού μέσα από τον σεβασμό των κανόνων των δραστηριοτήτων της Φυσικής Αγωγής.
  Επίσης, είναι προφανές, ότι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την υποστήριξη μαθητών στο σχολείο, στο μάθημα της φυσικής αγωγής, είναι ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής και καμιά άλλη (έστω και παρεμφερής) ειδικότητα.

  Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11.01 όχι μόνο πρέπει να παραμείνουν ως ειδικότητα στα ΚΕΣΥ, αλλά θα πρέπει να αναβαθμιστεί και ο ρόλος τους.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:31 | Κατερίνα

  Γιατί δεν αναφέρονται και δεν λαμβάνονται υπόψη οι Ειδικότητες ΠΕ71 και ΠΕ61; Γιατί ο νομοθέτης κάνει λόγο για εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση χωρίς να υπολογίζει τους απόφοιτους δύο δημόσιων πανεπιστημίων;

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:30 | Στέλλα

  Προφανώς για ακόμη μία φορά εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε ο κλάδος ΠΕ71/ΠΕ61. Να συμπεριληφθεί άμεσα, καθώς εκτός των άλλων διχάζεται ο εκπαιδευτικός κόσμος.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:28 | ΒΕΡΑ ΓΟΥΛΙΑΡΜΟΥ

  ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΕΝ «ΒΛΕΠΕΙ» ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ71/61.
  ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΓΙΑ 16 ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ.
  ΣΑΤΕΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
  ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:28 | PINIOTI ELENI

  Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται:
  δδ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέσεις,

  Είναι αδιανόητο οι μόνοι επαγγελματίες που έχουν δικαίωμα αξιολόγησης της κινητικής ικανότητας των μαθητών να περιορίζονται σε 24 ενώ τα Κ.Ε.Σ.Υ είναι 70

  Πρόταση

  Τουλάχιστον 140 θέσεις Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28)

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:28 | Θ. Μάξιμος/γονέας

  ΑΣΓΜΕ

  Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και οι σχετικές δράσεις που πραγματοποιούνται από τα ΚΕΣΥΠ (Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) βοηθούν τα παιδιά μας στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων.

  Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας στα ΚΕΣΥΠ της χώρας διευκολύνουν τους/τις μαθητές/τριες στις δύσκολες και σοβαρές αποφάσεις που καλούνται να πάρουν για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία (στο Γενικό ή στο Επαγγελματικό Λύκειο θα φοιτήσω; ποια ομάδα προσανατολισμού μου ταιριάζει; πώς θα συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου;). Τους βοηθούν με την Ατομική Συμβουλευτική, τις ενημερωτικές ημερίδες για το εκπαιδευτικό σύστημα, τις βιωματικές ομάδες που διοργανώνουν, τις Ημέρες Σταδιοδρομίας που συντονίζουν, τις Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού που υλοποιούν και με μια σειρά άλλων δράσεων που εκπονούν. Όλες οι δράσεις παρέχονται δωρεάν, οι γονείς δεν χρειάζεται να πληρώσουν ούτε να σκεφτούν πόσες φορές τα παιδιά τους θα επισκεφτούν τα ΚΕΣΥΠ, αφού δεν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο, όπως στα ιδιωτικά κέντρα.

  Η πρόταση του Υπουργείου για συνένωση των ΚΕΣΥΠ με τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης), τους ΣΣΝ (Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων) και τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) που δέχονται καθημερινά πολλά αιτήματα, στα οποία ανταποκρίνονται – κυρίως όσον αφορά στα ΚΕΔΔΥ – μετά από μεγάλο διάστημα, θα μειώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εφόσον υλοποιηθεί με λογικές «εξοικονόμησης πόρων». Η επισκεψιμότητα των μαθητών/τριών των απομακρυσμένων περιοχών στην ενοποιημένη δομή θα συρρικνωθεί, λόγω απόστασης και εάν μειωθεί ο αριθμός των στελεχών των ΚΕΣΥΠ, θα ελαχιστοποιηθούν και οι δράσεις τους, αφού δεν θα στοχεύουν πλέον στους μαθητές μιας περιοχής, αλλά μιας ολόκληρης Διεύθυνσης.

  Με την συνένωση των συγκεκριμένων δομών, οι δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα μειωθούν και οι γονείς θα προσφύγουν – εάν έχουν την οικονομική δυνατότητα (;)– σε ιδιωτικά κέντρα.

  Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) πιστεύoντας στην αναγκαιότητα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των υπολοίπων δομών καθώς και των σχετικών δράσεων που διενεργούνται στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, μετά την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τις Δομές Εκπαιδευτικού Έργου, ζητούμε τη διατήρηση και διεύρυνση των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) καθώς επίσης και των ΚΕΔΔΥ, των ΣΣΝ και των ΚΕΠΛΗΝΕΤ και όχι την ενοποίηση τους σε μια δομή. Οι μαθητές κι οι μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων χρειάζονται τις δομές αυτές. Με δημόσιο χαρακτήρα και περιεχόμενο αντίστοιχο με τις ανάγκες. Κι όχι «κρισάρες» σκληρής ταξικής επιλογής σε όφελος των κάθε λογής συμφερόντων των λίγων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:26 | Βάσω

  Οι αρμοδιότητες των κεδδυ είναι ήδη δυσανάλογες με τον αριθμό των εργαζομένων που τα στελεχώνουν!Αυτό εχει σαν αποτέλεσμα μεγάλη αναμονή και διαγνώσεις πολλες φορές χωρίς να προτείνεται παρεμβατικό πρόγραμμα!!!Με την νεα δομή των Κ.Ε.Σ.Υ που επιφορτίζεται με ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες θα λύσετε το υπάρχον πρόβλημα με τον αριθμό των θεσεων που προκηρύσσονται;Πώς καθορίστηκε αυτός ο αριθμός;βασιστήκαμε σε κάποια μελέτη;Επίσης πουθενα στο άρθρο δεν αναφέρεται για τις θέσεις εκπαιδευτικών ε.ε.α ο κλάδος Π.Ε 61/71!Αυτό τί σημαίνει;θα στελεχωθούν οι νέες δομές μόνο απο μόνιμους στην ε.ε.α;Μα αφού θα κάνετε διορισμούς το 2018 και σε βάθος 3ετιας…Οι εργαζομενοι στην ε.ε.α ΠΕ 61/71 θα αλλάξουμε ξαφνικά Π.Ε ή θα μας καταργήσετε εν μια νυκτί;

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:25 | Κώστας

  Όσον αφορά στη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι απαραίτητοι οι Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης ΠΕ71 και ΠΕ61 αντίστοιχα και όχι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:20 | Κώστας

  Με βάση ποιο παιδαγωγικό κριτήριο δεν περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής ΠΕ71 στις ειδικότητες που θα στελεχώσουν τα ΚΕΣΥ; Άμεση πρόταξη του βασικού τίτλου σπουδών.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:13 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ.

  Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής ΠΕ 61/71 για ποιο λόγο δεν αναφέρονται στη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.; Παρακαλώ τροποποιήστε το άρθρο και συμπεριλάβετε τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής με βασικό τίτλο σπουδών!

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:11 | Ζωη

  Απαραδεκτο να μην γινεται ξεκαθαρη αναφορα στος πε 71/61.ντροπη να απαξιωνεται ετσι τις σχολες

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:10 | Θεόδωρος Σταμκόπουλος/Υπευθυνος ΚΕΣΥΠ Κοζάνης

  Η αποτελεσματική λειτουργία των δομών ΣΕΠ στη δημόσια εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η λήψη απόφασης, μπορεί να υποστηρίξει το έργο του σχολείου όσον αφορά την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών (π.χ. ανάπτυξη αυτογνωσίας) και να ενισχύσει τους δεσμούς σχολείου και κοινωνίας. Σε μια εποχή που οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στο ελληνικό αλλά στο διεθνές περιβάλλον μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς, η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μηχανισμούς για την ανταπόκριση των χωρών στις σύγχρονες οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και των ατόμων και των κοινωνιών στις ανάγκες για ικανοποίηση των βιοποριστικών αναγκών τους καθώς και των αναγκών τους για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη.
  Παρά τη γενικότερη αναγνώριση που έχει διεθνώς ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στη χώρα μας λειτουργεί αποσπασματικά και στο περιθώριο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Παράλληλα παρά τη διαπιστωμένη ανάγκη του κοινού για παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, οι δομές του στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου δεν έτυχαν της αναμενόμενης προσοχής από την Πολιτεία όσον αφορά στην οργάνωση και την υποστήριξή τους, τον καθορισμό της στοχοθεσίας και του πλαισίου λειτουργίας τους. Αποκορύφωμα της αντιμετώπισης αυτής ήταν η αναστολή της λειτουργίας των ΓΡΑ.ΣΥ. της χώρας το 2010, η κατάργηση των ΓΡΑ.ΣΕΠ, η υπολειτουργία των ΚΕ.ΣΥ.Π. και η κατάργηση του μαθήματος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Λύκειο. Για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού εντός του εκπαιδευτικού συστήματος, απαιτείται η ανάπτυξη μητρώου ειδικών επιμορφωμένων Συμβούλων–Εκπαιδευτικών, καθώς και η καθιέρωση του μαθήματος στο Λύκειο (πρότζεκτ) καθώς και η αναβάθμισή του στο Γυμνάσιο( βιωματικές δράσεις) με την ανάθεσή του σε εξειδικευμένους-ειδικά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς. Τέλος απαιτείται η ενημέρωση του κοινού αλλά και των εκπαιδευτικών σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας και το ρόλο των ΚΕΣΥΠ καθώς και η διερεύνηση της επαναλειτουργίας των δομών που καταργήθηκαν ή είναι σε αναστολή λειτουργίας(ΓΡΑΣΕΠ,ΓΡΑΣΥ) .
  Η αποτελεσματική λειτουργία των δομών της Συμβουλευτικής και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενημέρωση και υποστήριξη των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους όσον αφορά τις επιλογές τους για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη, να ενισχύσει την ενημέρωση και υποστήριξη των σχολικών μονάδων όσον αφορά σε θέματα διαχείρισης συμπεριφοράς καθώς και σε θέματα πολιτισμικών, κοινωνικών ή άλλων διαφορών, να συμβάλει στην προβολή της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και να αναβαθμίσει το ρόλου του Λυκείου όσον αφορά την προετοιμασία των νέων για την ενήλικη ζωή τους, να συνδέσει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, υποστηρίζοντας όχι μόνο τις ανάγκες τους για επαγγελματική και για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη αλλά και για επιχειρηματική κουλτούρα. Με την έννοια αυτή, η επιχειρηματικότητα θα αποτελεί εναλλακτική διαδικασία δυναμικής προσαρμογής αλλά και αξιοποίησης των ιδιαίτερων συνθηκών, που ορθώνονται μπροστά μας. Έτσι θα αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες και θα τις μετατρέπουμε σε δημιουργικές ευκαιρίες και εναλλακτικές προκλήσεις.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:09 | Στέλιος

  Που είναι οι ΠΕ71/61 οέο;;;;;;;; οι πλεον καταληλλοι για τη στελεχωση των δομων ειδικης αγωγης μιας και ειναι οι μονοι με βασικο πτυχιο στην ειδικη αγωγη!!!Ειναι απαραδεκτο να μη γινεται αναφορα σε αυτούς!!!!!!

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:08 | Θανάσης

  Το έργο των περισσότερων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) την τελευταία εξαετία, μετά το 2012, ήταν αξιόλογο και πολυδιάστατο πάνω στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και τη σύνδεση των σχολικών μονάδων με την οικογένεια και τις δομές ψυχικής υγείας. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα: http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/index.php?storytopic=18
  Η αξιοποίηση των Υπεύθυνων των δομών αυτών, Σ.Σ.Ν., στις νέες δομές Κ.Ε.Σ.Υ. ακόμα και με κριτήριο την προϋπηρεσία στις δομές των Σ.Σ.Ν. κρίνεται απαραίτητη.
  Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Παιδαγωγική Επιστήμη κρίνονται απαραίτητες ως κριτήριο στελέχωσης των νέων δομών τόσο των Κ.Ε.Σ.Υ. όσο και των Κ.Ε.Α. , καθώς τα όποια προβλήματα και οι δυνατότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας αξιολογούνται πρωτίστως με κριτήρια παιδαγωγικά.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:06 | Εύη Γάτου

  γ) Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό: εκατόν σαράντα (140) θέσεις.

  Στο σημείο αυτό αφαιρείται το δικαίωμα συμμετοχής σε όσους από εμάς υπηρετούμε στην Αθμια μετά από μετάταξη από την βθμια και διαθέτουμε ειδίκευση και έργο στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και δεν είμαστε μόνο οι μεταταγμένοι που διαθέτουμε ειδίκευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι Αθμιας που διαθέτουν την απαραίτητη γνώση. Θεωρώ ότι η εξαίρεση δεν είναι καν νόμιμη και αν περιληφθεί στο νόμο θα κινηθώ για την αποκατάσταση ισότητας και νομιμότητας.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:06 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Aπαράδεκτο να μην αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ71/61!!! Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:58 | Ρούλα

  Αρ. 9 Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ
  Παρ.1, εδ. γγ) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21): εβδομήντα μία (71) θέσεις
  Παρ.1 εδ. δδ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ 28): εβδομήντα μία (71) θέσεις
  Παρ.1. εδ εε) Εργοθεραπευτών (ΠΕ 29): εβδομήντα μία (71) θέσεις
  Να προστεθεί: εδάφιο ζζ) Παιδοψυχίατροι (ΠΕ24) : δεκαπέντε (15) θέσεις
  Παρ.2. Η κάλυψη των θέσεων των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών, ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ. και μελών του Ε.Ε.Π., ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ. Η κάλυψη των θέσεων της περίπτ. γ΄ της ίδιας παραγράφου γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:47 | Δήμητρα Μ.

  Απαράδεκτο να μην γίνεται ξεκάθαρη αναφορά των κλάδων Πε71/61. Απαξιώνετε το βασικό μας πτυχίο. Απαιτούμε άμεση και ξεκάθαρη αναφορά στους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής Πε71/61.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:47 | Κατερινα

  Ειναι πιο κατάλληλοι και πιο εξιδεικευμένοι οι ΠΕ70.50 από τους ΠΕ71;;;;;;;Ενημερωτικά αποποιουνται ευθυνες ιταν προδλαμβανονται λεγοντας δεν ειμαστε της ειδικγς αγωγης και δεν γνωριζουμε!!!!

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:42 | κατερινα

  Είναι λάθος να μην συμπεριληφθεί η ειδικότητα ΠΕ 11 Ειδικής Αγωγής στη στελέχωση των νέων υποστηρικτικών και διαγνωστικών δομών της εκπαίδευσης. Η διαφοροδιάγνωση και ο σχεδιασμός της παρέμβασης για την άρση των δυσκολιών των μαθητών σύμφωνα με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και πρακτική συμπεριλαμβάνει και τον τομέα της κίνησης. Επίσης πολλές αδυναμίες των μαθητών μας οφείλονται ή έχουν τα αίτιά τους και σε κινητικές δυσλειτουργίες. Από τα παραπάνω λίγα συμπεραίνει την αναγκαιότητα. Σε αντίθετη περίπτωση η διάγνωση και η παρέμβαση θεωρούνται και είναι ελλιπείς.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:38 | Ξένια

  Από πότε το βασικό πτυχίο σπουδών και μάλιστα από πανεπιστήμια της χώρας μας δεν θεωρείται το πλέον καταλληλότερο για στελέχωση αντίστοιχων δομών;;;
  Με ποιο δικαίωμα η κυβέρνηση καταργεί τα βασικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που προκύπτουν άμεσα από το πτυχίο και την εκπαίδευσή μας;;;
  Για ποιον λόγο αλλάζετε νόμους στην εκπαίδευση ακυρώνοντάς την;
  Για την Ειδική Αγωγή υπάρχουν Τμήματα και είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να εξαιρούνται.
  Οι ΠΕ 61/71 κατά απόλυτη προτεραιότητα σε ο,τι έχει να κάνει με την Ειδική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:34 | ΣΟΦΙΑ Χ

  Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται:
  δδ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέσεις,Είναι αδιανόητο οι μόνοι επαγγελματίες που έχουν δικαίωμα αξιολόγησης της κινητικής ικανότητας των μαθητών να περιορίζονται σε 24 ενώ τα Κ.Ε.Σ.Υ είναι 70ΠρότασηΤουλάχιστον 140 θέσεις Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:33 | Ελενη

  Απαράδεκτο να μην αναγράφεται ο κλάδος ΠΕ71/61 για την στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.!! Οι ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ με βασικο τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή!!!
  Να γίνει ΞΕΚΆΘΑΡΗ αναφορά στον κλάδο των εκλογών ΠΕ71-ΠΕ61!!!!

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:31 | Στέλλα

  Οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής ΠΕ11 που υπηρετούν στα ΚΕΔΔΥ έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την αξιολόγηση του κινητικού επιπέδου των παιδιών και επιπλέον είναι οι πλέον κατάλληλοι να παρέχουν υποστηρικτικό έργο στους μαθητές που βρίσκονται στην γενική εκπαίδευση και να βοηθήσου τους εκπαιδευτικούς(φυσικής αγωγής) των σχολείων να ανταποκριθούν στην ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών αυτών,καταρτίζοντας το καταλληλότερο πρόγραμμα εκπαίδευσης.Άλλωστε η μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση των μαθητών επιτυγχάνεται μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:29 | Φωτης

  28 φυσικοθεραπευτες για 70 ΚΕΣΥ…Μαλλον θα πετανε απ το ενα στο αλλο ετσι ώστε να καλύπτουν τις αναγκες.. ( που αυξανονται ολο κ περισσοτερο…)

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:28 | Παναγιώτης Χηνάς

  Σημειώνω για να ληφθεί υπόψη ότι «ο τύπος της εξειδικευμένης υποστήριξης που πιο συχνά προτείνεται από τις ανωτάτου επιπέδου εκπαιδευτικές αρχές είναι αυτός που παρέχεται από Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους/ Σχολικούς Ψυχολόγους. Τριάντα εννέα (39 στα 43) εκπαιδευτικά συστήματα προσφέρουν αυτήν την υποστήριξη. (Η νέα έκδοση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη «Ευρυδίκη», 2018)

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:24 | Δημήτρης Κοκαρίδας

  Η κατάργηση της ειδικότητας καθηγητών ειδικής φυσικής αγωγής (ΠΕ11.01/ΕΑΕ) ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας στα ΚΕΣΥ είναι άστοχη ως απόφαση και θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Το σχέδιο νόμου που τίθεται σε διαβούλευση επιθυμεί να προωθήσει την αυτονομία της σχολικής μονάδας επιδιώκοντας να καταστήσει τον εκπαιδευτικό ως τον κύριο υπεύθυνο για την υποστήριξη των μαθητών και την ομαλή ένταξη τους στο σχολείο και την κοινωνία. Αυτό προϋποθέτει ωστόσο ότι ο εκάστοτε εκπαιδευτικός κάθε ειδικότητας έχει τις απαραίτητες γνώσεις εξατομίκευσης και προσαρμογών της διδασκαλίας όποτε αυτό χρειάζεται, κάτι που δεν είναι δεδομένο.
  Ως παράδειγμα εξατομίκευσης και προσαρμογών άσκησης στην ειδική φυσική αγωγή, με μία επίσκεψη στην αντίστοιχη Βάση Πληροφοριών (www.pe.uth.gr/efa) που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια στα πλαίσια της ειδικότητας της ΣΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου 3699/08 περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, μπορεί εύκολα κανείς να πληροφορηθεί μέσω των υπαρχόντων e-books στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμο Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) Ειδικής Φυσικής Αγωγής (http://www.pe.uth.gr/efa/media/ebook/eep/index.html) όπως και βάση πληροφοριών με αναφερόμενες προσαρμογές ανά αναπηρία/εκπαιδευτική ανάγκη και αντίστοιχα πλάνα μαθημάτων από το 2009 έως σήμερα. Το ΕΕΠ με την αντίστοιχη βάση πληροφοριών έχει μάλιστα παρουσιαστεί εδώ και χρόνια σε αντίστοιχα βιωματικά σεμινάρια με μεγάλη επιτυχία. Αντίστοιχες προσπάθειες παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, συγγραφής βιβλίων, εκπόνησης ερευνών, διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων ένταξης μαθητών με και χωρίς αναπηρία μέσω της άσκησης, έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται από όλους τους διδάσκοντες της αντίστοιχης ειδικότητας σε όλες τις ΣΕΦΑΑ.
  Διαθέσιμη γνώση και έτοιμο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό επομένως υπάρχει που μπορεί να βοηθήσει άμεσα τον καθηγητή ειδικής φυσικής αγωγής στο έργο του τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης σε διεπιστημονική ομάδα όσο και στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης παιδιών με και χωρίς αναπηρία στο σχολείο. Παράλληλα, η αξία της φυσικής αγωγής είναι αδιαμφισβήτητη ως η μοναδική επιστήμη που συνδυάζει τον κινητικό με τον συναισθηματικό και τον γνωστικό τομέα, με τους καθηγητές ειδικής φυσικής αγωγής να κατέχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ένταξη μαθητών με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο, μέσα από την συμμετοχή στο παιχνίδι και την άσκηση που κάθε παιδί με και χωρίς αναπηρία επιζητεί να συμμετέχει ισότιμα και με την ίδια επιτυχία.
  Είναι γνωστό σε όλους ότι δεν υπάρχει κανείς μαθητής που να μην του αρέσει η φυσική αγωγή, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος ένταξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το παιχνίδι και δεν υπάρχει κοντινότερος φίλος των μαθητών από τον καθηγητή φυσικής αγωγής που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και ο πρώτος εκπαιδευτικός που εντοπίζει την όποια διαταραχή κίνησης, αντίληψης ή συμπεριφοράς που εκδηλώνεται εντονότερα κατά την διάρκεια της άσκησης.
  Παρόλα αυτά, η ειδική φυσική αγωγή δεν συμπεριλαμβάνεται ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας αξιολόγησης στα ΚΕΣΥ στο προτεινόμενο νομοσχέδιο. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει και τα ΚΕΣΥ να στελεχωθούν με καθηγητές φυσικής αγωγής της αντίστοιχης ειδικότητας (ΠΕ11.01/ΕΑΕ).

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:22 | Κωνσταντινα

  ΟΙ ΠΕ61/71, απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (δημοσίων ελληνικών πανεπιστημίων, χρηματοδοτούμενων από τους φορολογούμενους της χώρας) γιατί δεν αναφέρονται;

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:22 | Δημήτρης Κοκαρίδας

  Η κατάργηση της ειδικότητας καθηγητών ειδικής (προσαρμοσμένης) φυσικής αγωγής ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας στα ΚΕΣΥ θεωρώ ότι είναι άστοχη ως απόφαση και θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Το σχέδιο νόμου που τίθεται σε διαβούλευση επιθυμεί να προωθήσει την αυτονομία της σχολικής μονάδας επιδιώκοντας να καταστήσει τον εκπαιδευτικό ως τον κύριο υπεύθυνο για την υποστήριξη των μαθητών και την ομαλή ένταξη τους στο σχολείο και την κοινωνία. Αυτό προϋποθέτει ωστόσο ότι ο εκάστοτε εκπαιδευτικός κάθε ειδικότητας έχει τις απαραίτητες γνώσεις εξατομίκευσης και προσαρμογών της διδασκαλίας όποτε αυτό χρειάζεται, κάτι που δεν είναι δεδομένο.
  Ως παράδειγμα εξατομίκευσης και προσαρμογών άσκησης στην ειδική φυσική αγωγή, με μία επίσκεψη στην αντίστοιχη Βάση Πληροφοριών (www.pe.uth.gr/efa) που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια στα πλαίσια της ειδικότητας της ΣΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου 3699/08 περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, μπορεί εύκολα κανείς να πληροφορηθεί μέσω των υπαρχόντων e-books στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμο Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) Ειδικής Φυσικής Αγωγής (http://www.pe.uth.gr/efa/media/ebook/eep/index.html) όπως και βάση πληροφοριών με αναφερόμενες προσαρμογές ανά αναπηρία/εκπαιδευτική ανάγκη και αντίστοιχα πλάνα μαθημάτων από το 2009 έως σήμερα. Το ΕΕΠ με την αντίστοιχη βάση πληροφοριών έχει μάλιστα παρουσιαστεί εδώ και χρόνια σε αντίστοιχα βιωματικά σεμινάρια με μεγάλη επιτυχία. Αντίστοιχες προσπάθειες παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, συγγραφής βιβλίων, εκπόνησης ερευνών, διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων ένταξης μαθητών με και χωρίς αναπηρία μέσω της άσκησης, έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται από όλους τους διδάσκοντες της αντίστοιχης ειδικότητας σε όλες τις ΣΕΦΑΑ.
  Διαθέσιμη γνώση και έτοιμο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό επομένως υπάρχει που μπορεί να βοηθήσει άμεσα τον καθηγητή ειδικής φυσικής αγωγής στο έργο του τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης σε διεπιστημονική ομάδα όσο και στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης παιδιών με και χωρίς αναπηρία στο σχολείο. Παράλληλα, η αξία της φυσικής αγωγής είναι αδιαμφισβήτητη ως η μοναδική επιστήμη που συνδυάζει τον κινητικό με τον συναισθηματικό και τον γνωστικό τομέα, με τους καθηγητές ειδικής φυσικής αγωγής να κατέχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ένταξη μαθητών με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο, μέσα από την συμμετοχή στο παιχνίδι και την άσκηση που κάθε παιδί με και χωρίς αναπηρία επιζητεί να συμμετέχει ισότιμα και με την ίδια επιτυχία.
  Είναι γνωστό σε όλους ότι δεν υπάρχει κανείς μαθητής που να μην του αρέσει η φυσική αγωγή, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος ένταξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το παιχνίδι και δεν υπάρχει κοντινότερος φίλος των μαθητών από τον καθηγητή φυσικής αγωγής που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και ο πρώτος εκπαιδευτικός που εντοπίζει την όποια διαταραχή κίνησης, αντίληψης ή συμπεριφοράς που εκδηλώνεται εντονότερα κατά την διάρκεια της άσκησης.
  Παρόλα αυτά, η ειδική φυσική αγωγή δεν συμπεριλαμβάνεται ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας αξιολόγησης στα ΚΕΣΥ στο προτεινόμενο νομοσχέδιο. Αυτό θα πρέπει επομένως να αλλάξει και τα ΚΕΣΥ να στελεχωθούν με καθηγητές ειδικής φυσικής αγωγής.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:20 | Τ.Γ.

  α) Ενσωμάτωση στις ΕΔΕΑΥ η ειδικότητα των λογοθεραπευτών προκειμένου να γίνεται εγκαίρως η ανίχνευση προβλημάτων λόγου και επικοινωνίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

  β) Παρουσία στην αξιολογητική ομάδα των ΚΕΣΥ, λογοθεραπευτών. Αυτό σημαίνει πως κάθε ΚΕΣΥ θα πρέπει να έχει λογοθεραπευτή καθώς επίσης και περιφερειακά ΚΕΣΥ, που δέχονται μεγάλο αριθμό μαθητών να έχουν στο δυναμικό τους δύο-τρεις λογοθεραπευτές.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:17 | Ζωή Ρ.

  Να γίνει άμεση αναφορά στους κλάδους ΠΕ 71/61 που είναι οι πλέον καταρτισμένοι να στελεχώσουν τις δομές αυτές. Το βασικό πτυχίο δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία εξειδικευση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:17 | Αλέξης κωνσταντοπουλος

  Οι κλάδοι ΠΕ 71 και ΠΕ61 γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται? Δεν έχουν βασικό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγη?

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:15 | ΒΑΣΩ

  Να γίνει ΆΜΕΣΗ και ΞΕΚΆΘΑΡΗ αναφορά στον ΜΟΝΑΔΙΚΟ κλάδο με Βασικό Πτυχίο πάνω στην Ειδική Αγωγή!! ΠΕ71/ΠΕ61

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:15 | Γιωργος Κορμάς

  Είναι λάθος το πρότυπο του ΚΕΣΥ με παράλληλη κατάργηση των ενδιάμεσων δομών (ΣΣΝ,Αγωγής Υγείας ,ΚΕΣΥΠ,κ.α.).
  Αντι να ενισχυθουν καταργούνται, αποκόβονται τελείως τα σχολεία
  απο τις κεντρικές δομές ΚΕΣΥ που θα έχουν πυροσβεστικό ρόλο χωρίς δυνατότητα να παρεμβαινουν ουσιαστικα στην σχολική κοινότητα.
  Τα προγράμματα πρόληψης θα ατονίσουν και στελέχη με εμπειρία θα χαθουν.
  Μετα απο 11 χρόνια σε θέματα πρόληψης και εχοντας ζησει ανάλογα μέτρα στο παρελθόν (κατάργηση γραφείων αγωγής υγείας στην περιφέρεια ) το νεο σύστημα υδροκεφαλο και δυσκίνητο θα διαλύσει οτι εχει γίνει με κόπο ολα αυτα τα χρόνια και ολη αυτή η νεα προσπάθεια θα πέσει στο κενό γιατι χάνει σε διασύνδεση και εμπειρία
  Αλλωστε πουθενα στην Ευρώπη δεν εχω συναντησει κεντρική δομή χωρις δομές διασύνδεσης με τα σχολεία οπου αντι εκει να υπαρχουν οι υποστηρικτικές δομές που θα διαχειρίζονται τις περιπτώσεις θα αναμένουν την λύση τους απο μια νεα δομη 100 χλμ και ισως και παράνω

  Γιώργος Κορμάς
  Υπεύθυνος Γραμμής Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου