Άρθρο 48 – Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων

1. Καθιερώνεται στις σχολικές μονάδες η λειτουργία ομάδων εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα ή διδάσκουν στην ίδια τάξη, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στις συνεδριάσεις κάθε ομάδας οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας, την ανταλλαγή ιδεών και διδακτικού υλικού και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου. Οι ομάδες εκπαιδευτικών συνεργάζονται συστηματικά με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των αντίστοιχων κλάδων.
2. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζουν ομάδες όμορων σχολείων, με ελάχιστο αριθμό σχολικών μονάδων τις πέντε (5) και μέγιστο τις δέκα (10). Κάθε σχολική μονάδα εκπροσωπείται στην ομάδα σχολείων από τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή ή, όπου δεν προβλέπεται υποδιευθυντής, από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από το σύλλογο διδασκόντων. Τα ολιγοθέσια σχολεία εκπροσωπούνται στην ομάδα σχολείων μόνο από τον προϊστάμενο τους. Οι σύλλογοι διδασκόντων των ομάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση μεταξύ τους σχετικά με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, δράσεις, συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή εμπλοκή των εκπαιδευτικών τους κοινοτήτων. Οι εκπρόσωποι των σχολικών ομάδων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων πραγματοποιούν τουλάχιστον τρεις (3) συσκέψεις στη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις οποίες ανταλλάσσονται ιδέες, προτάσεις και προβληματισμοί γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων, με επίκεντρο την διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου ως ακολούθως:
α) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού και περιγραφής των επιδιωκόμενων στόχων του συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας, τους οποίους θέτει κάθε σύλλογος διδασκόντων για το σχολικό έτος, ώστε να δημιουργηθεί γόνιμος διάλογος για τις τυχόν προτεραιότητες, ιεραρχήσεις, κοινά πεδία επιδιώξεων και εντοπισμούς συμπτώσεων ή διαφοροποιήσεων.
β) Στο μέσο της σχολικής χρονιάς, με σκοπό την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των στόχων του προγραμματισμού και ανταλλαγή σχετικών απόψεων.
γ) Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ύστερα από την ολοκλήρωση της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας και την αποστολή της σχετικής έκθεσης στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ..
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικών και των ομάδων σχολείων και την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:04 | Κώστας Μ.

  Μάλλον προβληματική η δημιουργία ομάδας σχολείων και οι συνεδριάσεις της. Δηλαδή θα ανακοινώνει κάθε σχολείο στο διπλανό σχολείο, τους πολλούς ή λίγους στόχους, αν υλοποιούνται και σε ποιό βαθμό και τα όμοια; Και θα κάνουν άλλα σχολεία παρατηρήσεις για προτεραιότητες, ιεραρχήσεις κλπ; Δηλαδή θα κάνουμε έναν υπερσύλλογο ενός υπερσχολείου.
  Σε τι θα εξυπηρετήσει; Στη γνωριμία των διευθυντών; Συνήθως γνωρίζονται. Στη διάχυση καλών πρακτικών;(θα διαγωνιζόμαστε ποιός θα πεί πρώτος μια εξυπνάδα!!) Υπάρχει η ιστοθέση κάθε σχολείο και άλλα ιστολόγια με καλές πρακτικές. Στο να παρουσιάζονται ορισμένα σχολεία οτι δουλεύουν; Ή μήπως αν πράγματι κάποιο σχολείο θέτει ή δεν θέτει στόχους, τους υλοποιεί ή όχι;
  Ας προχωρήσει δύο τρία χρόνια η αποτίμηση και βλέπουμε.
  Προτείνω να διαγραφούν τα περί δημιουργίας ομάδας σχολείων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 00:58 | Σοφία

  Πολύ σημαντικό βήμα προς τη συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων,αλλά καλό θα είναι να προσδιοριστεί ο χρόνος συνεργασίας μέσα στο προβλεπόμενο εργασιακό ωράριο

 • 24 Μαρτίου 2018, 23:11 | Dr A.A.

  Θεωρώ ότι πρέπει να προσδιοριστεί ο χρόνος των προβλεπόμενων εργασιών-συνεργασιών. Θα γίνονται εντός του εκπαιδευτικού ωραρίου των 30 ωρών ή θα αυξηθεί το ωράριο των εκπαιδευτικών ad hoc;

 • 23 Μαρτίου 2018, 16:19 | Α. Μητρογιαννοπούλου

  Πως θα μπορέσουν να συνεργούν τα σχολεία που θα είναι στην ίδια ομάδα, όταν απέχουν μεγάλη χιλιομετρική απόσταση ?

 • 22 Μαρτίου 2018, 19:06 | Δημήτριος

  Είναι πολύ σωστή αυτή η διάταξη, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:
  Οι εκπαιδευτικοί ίδιας ειδικότητας του ίδιου σχολείου που αποτελούν την ομάδα διδασκόντων ειδικότητας, θα ανταλλάξουν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τουλάχιστον τρεις επισκέψεις παρακολούθησης του μαθήματος ενός εκάστου των μελών της ομάδας, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Οι επισκέψεις αυτές είναι υποχρεωτικές και εξασφαλίζονται από τον συντονιστή της ομάδας, σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου.
  Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικότητα που εκπροσωπείται με έναν μόνον εκπαιδευτικό, επιλέγουν τρεις συναδέλφους άλλων ή συγγενών ειδικοτήτων για να παρακολουθήσουν της διδασκαλία τους, μετά από σύμφωνη γνώμη των ιδίων και σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.

 • 17 Μαρτίου 2018, 00:17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤA ΧΟΥΛΙΑΡΑ

  Καλό ως προς το σκοπό, άλλωστε η εφαρμογή του έχει καλά αποτελέσματα. Παρουσιάζει όμως μία αδυναμία. Σε περίπτωση μη καλής συνεργασίας των σχολείων ή μη εφαρμογής όσων θα έχουν συμφωνηθεί, πώς θα διαπιστώνεται αυτό, ώστε να κριθεί και να διορθωθεί;

 • 16 Μαρτίου 2018, 22:07 | Αντώνης

  Έχει γίνει μάλλον λάθος. Αναφέρεται: «Οι εκπρόσωποι των σχολικών ομάδων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων πραγματοποιούν τουλάχιστον τρεις (3) συσκέψεις…». Αντί για «Οι εκπρόσωποι των σχολικών ομάδων» θα έπρεπε να λέει «Οι εκπρόσωποι των σχολικών μονάδων»