Άρθρο 43 – Όργανα εξέτασης ενστάσεων

1. α) Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
β) Οι Περιφερειακές Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα ακόλουθα μέλη:
αα) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,
ββ) τον Οργανωτικό Συντονιστή του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του,
γγ) έναν Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του ύστερα από κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και
δδ) τους δύο τακτικούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά. Αν ο ενιστάμενος είναι μέλος του Ε.Ε.Π., στην Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετέχουν οι δύο τακτικοί εκπρόσωποι του Ε.Ε.Π. στο οικείο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι οποίο αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στο συμβούλιο αυτό.
γ) Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Περιφερειακής Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας για θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού οργανικής μονάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ως γραμματέας της επιτροπής.
δ) Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.
ε) Η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης είναι τριετής.
2. Αρμόδιο για την εξέταση των ενστάσεων των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης είναι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) Αν το Συμβούλιο της Αρχής κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος.

 • 22 Μαρτίου 2018, 19:00 | Δημήτριος

  Επιτέλους κάτι πραγματικά σωστό.
  Δεν είναι δυνατόν να εξετάζει την ένσταση το ίδιο συμβούλιο που πραγματοποίησε τη συνέντευξη.

 • 22 Μαρτίου 2018, 00:19 | Κώστας Κ

  Για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.adippde.gr/

  Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε είναι σαν τον Ο.Ο.Σ.Α. (εδώ: http://www.oecd.org/).

  Αναφέρει στις εκθέσεις της/εκθέσεις του, πράγματα που σου φαίνονται μελλοντικά ή ανεφάρμοστα, και σε λίγα χρόνια διαπιστώνεις ότι έχουν γίνει πραγματικότητα ή και παρελθόν.

  Από τις εκθέσεις της ΑΔΙΠΠΔΕ μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πληροφορηθεί με ποιό τρόπο εφαρμόστηκε η αξιολόγηση πριν λίγα χρόνια και να προβληματισθεί για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί στα επόμενα χρόνια (τουλάχιστον για τα στελέχη- έχω την εντύπωση ότι απευθύνομαι σε αυριανά στελέχη).

  Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
  Όπως στρώσεις θα κοιμηθείς.