Άρθρο 05 – Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

1. Για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστώνται πεντακόσιες τριάντα (530) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για τριετή θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ και διακρίνονται στους ακόλουθους κλάδους:
α) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): πενήντα έξι (56) θέσεις,
β) Δασκάλων (ΠΕ 70): εκατόν πενήντα πέντε (155) θέσεις,
γ) Θεολόγων (ΠΕ 01): έντεκα (11) θέσεις,
δ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): πενήντα οκτώ (58) θέσεις,
ε) Μαθηματικών (ΠΕ 03): τριάντα μία (31) θέσεις,
στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): τριάντα μία (31) θέσεις,
ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): οκτώ (8) θέσεις,
η) Αγγλικής (ΠΕ06): είκοσι (20) θέσεις,
θ) Γερμανικής (ΠΕ07): έξι (6) θέσεις,
ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): οκτώ (8) θέσεις,
ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): είκοσι (20) θέσεις,
ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78) : έξι (6) θέσεις,
ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δέκα (10) θέσεις,
ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): έντεκα (11) θέσεις,
ιε) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τρεις (3) θέσεις,
ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): οκτώ (8) θέσεις,
ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): έξι (6) θέσεις,
ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τρεις (3) θέσεις,
ιθ)Πληροφορικής (ΠΕ86): είκοσι (20) θέσεις,
κ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): επτά (7) θέσεις,
κα) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): τέσσερις (4) θέσεις,
κβ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): μία (1) θέση,
κγ) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): δύο (2) θέσεις,
κδ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: είκοσι (20) θέσεις,
κε) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: είκοσι (20) θέσεις,
κστ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): τρεις (3) θέσεις,
κζ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση και
κη) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση.
Οι θέσεις των περιπτ. κστ΄, κζ΄ και κη΄ κατανέμονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι λοιπές θέσεις κατανέμονται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18.
2. Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προΐσταται ο Οργανωτικός Συντονιστής, ο οποίος επιλέγεται με τον αναπληρωτή του μεταξύ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25. Ο Οργανωτικός Συντονιστής κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο αναπληρωτής του προέρχονται από διαφορετική βαθμίδα της εκπαίδευσης.
3. Κάθε Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου έχει την επιστημονική ευθύνη, για τα θέματα του κλάδου του, του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υπηρετούν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η επιστημονική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ορισμένου κλάδου, την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου αυτού αναλαμβάνει Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου άλλου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που ορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. όπου δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή του οικείου κλάδου και να εισηγείται στα θέματα της αρμοδιότητάς του.
4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η παιδαγωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ., πέραν της επιστημονικής ευθύνης που προβλέπεται στην παρ. 3.
5. Η ανάθεση της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και τη σειρά τους στον πίνακα επιλογής της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21. Η παιδαγωγική ευθύνη νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, αντίστοιχα, και η παιδαγωγική ευθύνη των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ενώ η παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των Ε.Κ. ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ89. Η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του προηγούμενου εδαφίου έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ70.
6. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεδριάζουν σε Ολομέλεια και, εξασφαλίζοντας τη συλλογική και διεπιστημονική συνέργεια στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, αποφασίζουν για:
α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων,
β) τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, διατυπώνοντας συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4,
γ) την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και
δ) την τελική ανατροφοδοτική αποτίμηση του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.
7. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της περιφερειακής διεύθυνσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο υπηρετεί ο Συντονιστής.

 • 27 Μαρτίου 2018, 21:11 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
  α) κδ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: είκοσι (20) θέσεις,
  κε) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: είκοσι (20) θέσεις,
  κστ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): τρεις (3) θέσεις,
  θα πρέπει να είναι στα ΚΕΣΥ και όχι στα ΠΕΚΕΣ επειδή πρέπει να σκούν, πέρα από το επιτελικό τους έργο, και παιδαγωγικό έργο στα σχολεία. Θα έχουν δε όλα τα δικαιώματα καιτις υποχρεώσεις των μελών του ΠΕΚΕΣ και θα μετέχουν στην Ολομέλεια.

 • 27 Μαρτίου 2018, 02:13 | Βασίλης

  Έχετε παραλείψει τους χημικούς μηχανικούς ΠΕ 85

 • 27 Μαρτίου 2018, 01:15 | ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Αν σε κάθε περίπτωση οι Συντονιστές έργου παραμείνουν στα ΠΕΚΕΣ και στην Περιφερειακή Διεύθυνση, τότε θα πρέπει να ορίζεται μεθοδολογικός και παιδαγωγικός υπεύθυνος μέσα από κάθε σχολείο, ο οποίος θα έχει τη συνευθύνη με τους Συντονιστές έργου της παιδαγωγικής εργασίας στο σχολείο.

 • 27 Μαρτίου 2018, 01:07 | ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλαδων
  α) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): πενήντα έξι (56) θέσεις,
  β) Δασκάλων (ΠΕ 70): εκατόν πενήντα πέντε (155) θέσεις,
  δ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): πενήντα οκτώ (58) θέσεις,
  ε) Μαθηματικών (ΠΕ 03): τριάντα μία (31) θέσεις,
  στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): τριάντα μία (31) θέσεις,
  θα πρέπει να είναι στα ΚΕΣΥ και όχι στα ΠΕΚΕΣ επειδή πρέπει να έχουν και να ασκούν το παιδαγωγικό τους ρόλο στα σχολεία και να μην έχουν μόνο επιτελικό ρόλο. Θα μπορούν να συμμετέχουν στην Ολομέλεια των ΠΕΚΕΣ αλλά η κύρια εργασία τους πρεπει να είναι στα σχολεία και στις τάξεις. Θα υπάρξει παιδαγωγικό κενό στα σχολεία και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν μπορούν να επωμισθούν αυτό το ρόλο και τα παιδαγωγικά προβλήματα των σχολείων. Επιπλέον όταν το κλιμάκιο του ΚΕΣΥ (Ψυχολόγος, Κοιν. λειτουργός κ.ά.) θα επισκέφτεται τα σχολεία για ζητήματα συμπεριφοράς και άλλων ζητημάτων με ε.ε.α μετά την εκτίμηση απαιτείται η παρέμβαση του ΠΕ70 Συντονιστή. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορεί να συμβαίνει επειδή ο Συντονιστής του ΠΕΚΕΣ απλά δεν θα πηγαίνει στα σχολεία αλλά θα έχει επιτελικό ρόλο. Δεν χρειάζονται τέτοιοι ρόλοι, αλλά εργασία στα σχολεία όλων και οι Συντονιστές θα πρέπει να είναι και στα σχολεία. Επιπρόσθετα, θα πρέπει κάποιος να έχει αποψη για την παιδαγωγική και μεθοδολογική εργασία στα σχολεία και αυτό μόνο ο Συντονιστής Εκπ. έργου μπορεί να το κάνει. Αν αυτός εκλείψει θα υπάρξει πρόβλημα.

 • 26 Μαρτίου 2018, 22:28 | Αναστάσιος Μπέσιος

  Γιατί αποκλείονται οι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ85 σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους κλάδους των Μηχανικών. Παρακαλώ διορθώστε άμεσα την αδικία.

 • 26 Μαρτίου 2018, 21:31 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Προτείνω σημαντική αύξηση των συντονιστών. Δεν επαρκούν οι 530.

 • 26 Μαρτίου 2018, 16:41 | Αθανασία

  Θα πρέπει να συμπεριληφθεί κλάδος ΠΕ, σχετικά με τον Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Επιπλέον, ο αριθμός των Συντονιστών Ειδικής Αγωγής είναι ελάχιστος σε σχέση με τις ανάγκες, που υπάρχουν. Ακόμη, καλό θα ήταν να γίνει η διάκριση μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 • 26 Μαρτίου 2018, 16:40 | Χριστινα

  Σημαντική παράλειψη, να μην συμπεριλαμβάνονται οι Νηπιαγωγοί και οι Δάσκαλοι Ειδικης Αγωγής , ΠΕ 61/71. Αποφοιτούν από ΑΕΙ με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και τόσα χρόνια στηριζουν την ειδική αγωγή.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:23 | Γεωργια

  Που ειναι οι πε61/71?!

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:19 | Χριστινα

  Ειναι λαθος να παραλειπονται οι εκπαιδευτικοι ειδικης αγωγης πε 71, που ως τωρα εχουν στηριξει την ειδικη αγωγη και ειναι αρμοδιοι να αξιολογησουν τους μαθητες προς διαγνωση

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:08 | Ευγενία

  Για ποιο λόγο απουσιάζει ο κλάδος πε71.πε61 ;; ανάρμοστη και άδικη η παράλειψη καθώς είναι καθολα απαραίτητοι στην εκπαίδευση

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:02 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Πολύ μικρός αριθμός Συντονιστών αναλογικά με τον αριθμό παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή/και αναπηρία εκτός του ότι δεν αναγράφεται πουθενά συγκεκριμένο ΠΕ για την επιλογή τους (δηλαδή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο οι θέσεις να καλυφθούν από μη επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό).
  Επίσης, πού είναι οι Συντονιστές για το ΕΕΠ και ΕΒΠ;
  Πού είναι οι αντίστοιχες θέσεις ειδικοτήτων για την Β’βάθμια;

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:54 | Στέλλα

  Θα πρέπει να συμπεριληφθεί κλάδος ΠΕ, αναφορικά με τον Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Επίσης, καλό θα ήταν να γίνει η διάκριση μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας δεν υποστηρίζονται επαρκώς! Τέλος, θεωρώ ελάχιστο τον αριθμό των Συντονιστών Ειδικής Αγωγής δεδομένου των αυξανόμενων αναγκών, όπως και των Συντονιστών θεατρικής αγωγής, εφόσον το μάθημα είναι πλέον υποχρεωτικό στα δημοτικά.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:53 | παπακώστα

  Συγγνώμη, αλλά για ποιο λόγο απουσιάζουν οι θέσεις για εκπαιδευτικούς ΠΕ71 και ΠΕ61;

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:53 | Κ. Αποστολόπουλος

  Στο άρθρο 5 διαπιστώνει κανείς την περικοπή των θέσεων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου σε σχέση με τις θέσεις των Σχολικών Συμβούλων που υπάρχουν σήμερα. Οι θέσεις περικόπτονται σε ποσοστό από 20 έως 50%, ανάλογα με τον κλάδο.
  Όλες οι μέχρι σήμερα μελέτες διαπίστωναν ότι το πλήθος των Σχολικών Συμβούλων ήταν μικρό και δεν επαρκούσε για την καλύτερη δυνατή επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών δομών.
  Η μεγάλη μείωση του αριθμού τους σε ποιες άραγε μελέτες, έρευνες ή ανάγκες στηρίχθηκε;
  Πώς μπορεί να είναι κοντά στους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες ένας Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου όταν στην περιοχή ευθύνης του αντιστοιχούν πάνω από 100 σχολικές μονάδες και πάνω από 500 εκπαιδευτικοί;

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:47 | Γραμματή Καπνιά

  Η στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.με είκοσι(20)μόνο θέσεις από τον κλάδο ΠΕ06,Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καιχωρίς καμμία θέση του συγκεκριμένου κλάδου στα Κ.Ε.Σ.Υ.,πιστεύω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφτούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών ΠΕΟ6 και στις δύο βαθμίδες, με τόσα σημαντικά διδακτικά και μαθησιακά ζητήματα, που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:47 | Κωνσταντίνα Τ.

  Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ΠΕ61/ΠΕ71 για ποιο λόγο έχουν παραληφθεί;

  Μήπως δεν είναι σωστά καταρτισμένοι;;;

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:47 | Ευφροσύνη

  Πρόκειται για μεγάλη παράλειψη η μη αναφορά των κλάδων ΠΕ61/71. Είναι επιτακτική ανάγκη η συμπερίληψη τους στο παρόν άρθρο.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:46 | Πέτρος

  Επανέρχομαι με τη μείωση των θέσεων συντονιστών ηλεκτρολόγων σε σχέση με τους Μηχανολόγους. Δεν υπάρχει αιτιολογία για τη δραστική μείωση των θέσεων των συντονιστών ηλεκτρολόγων που ενώ είχαν ίδιες θέσεις με τους μηχανολόγους στο σχέδιο νόμου έχουν 2 λιγότερες. Επειδή πιστεύω ότι το λάθος έγινε από αβλεψία περιμένω τη διόρθωσή του. Αν δεν αλλάξει ο αριθμός τότε είναι βέβαιο ότι υπάρχει βούληση να αφεθεί ο κλάδος στην τύχη του αβοήθητος ένας κλάδος που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας (ας μου επιτραπεί περισσότερο από το κλάδο των Μηχανολόγων) με συνεχείς τεχνολογικές ανατροπές.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:46 | Ελενη Μακρίδου

  Για την στελέχωση των ΠΕΚΕΣ θα έπρεπε να προβλέπεται θέση συντονιστή ΠΕ23 με ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία, που να υποστηρίζει και να εποπτεύει το έργο των σχολικών ψυχολόγων στα ΚΕΣΥ και να οργανώνει και θα συντονίζει τις αντίστοιχες δράσεις επιμόρφωσης, προγραμματισμού της ψυχολογικής υποστήριξης στη σχολική κοινότητα και εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού. Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για τις υπόλοιπες διακριτές ειδικότητες του ΕΕΠ. Είναι προφανές ότι δε μπορεί να συντονίσει, να εποπτεύσει και να οργανώσει το αντίστοιχο έργο ένα στέλεχος «ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης», δηλαδή ένας εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή ή ένα μέλος ΕΕΠ διαφορετικής ειδικότητας. Όπως ακριβώς υπάρχουν διακριτές ειδικότητες για τους συντονιστές των εκπαιδευτικών, το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για τις διαφορετικές ειδικότητες του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, εάν θεωρείται ουσιαστικό και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:45 | Κώστας

  Πώς ο νομοθέτης ιδρύει Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και δεν περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τη στιγμή που σε κάθε σχολείο πλέον φοιτούν πολλοί μαθητές με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; Να ενταχθούν άμεσα οι ειδικότητες ΠΕ71 και ΠΕ61 στη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:41 | Αικατερίνη

  Σε αυτό το άρθρο υπάρχει παράλειψη του κλάδου ΠΕ 61/71. πρέπει να διορθωθεί!

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:41 | Κατερίνα

  Είναι σημαντικό να ενταχθούν και οι ειδικότητες Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής ΠΕ71 και ΠΕ61

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:37 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΠΕ 71/61 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΜΕ 4ΕΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ??

  ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ?!?

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑ ΣΤΕΡΟΥΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΝ ΣΚΟΠΙΜΑ ΣΥΝΕΧΩΣ!

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΑΝΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ!

  ΠΕ 71/61!!!

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:34 | ΕΝΕΛΕΑ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής – ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α., θεωρεί ότι το νομοσχέδιο περί αναδιοργάνωσης δομών υποστήριξης και άλλες διατάξεις που βρίσκεται σε διαβούλευση χρειάζεται σαφέστατα περισσότερο χρόνο για να υπάρξει τόσο διαβούλευση όσο και ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τους αρμόδιους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, πρωτίστως δε με τους σχετικούς φορείς στους οποίους αναφέρεται.
  Ο μεγάλος ήδη αριθμός προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και απόψεων αποδεικνύει του λόγου το αληθές σε συνδυασμό μάλιστα ότι ακόμα οι περισσότεροι συνδικαλιστικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει να το επεξεργαστούν επαρκώς με αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμα ανακοινώσει τις απόψεις τους.
  Η ψήφιση ενός τέτοιου νόμου που αγγίζει εξαιρετικά κρίσιμες και ευαίσθητες περιοχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας κινδυνεύει να γίνει αντικείμενο αμφισβήτησης και δικαστικών προσφυγών ενώ θα έπρεπε να λύνει τα κύρια αν όχι όλα προβλήματα του χώρου όπως αυτά έχουν αναδειχθεί διαχρονικά ως αποτέλεσμα ενός έντιμου διαλόγου. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η βιωσιμότητα του ν.1566/1985 ο οποίος μέχρι σήμερα αντέχει στο χρόνο και αποτελεί τη βάση για την εκπαίδευση έχοντας τύχει κοινής αποδοχής.
  Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε καθώς ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος καθώς εδώ και μήνες έχει ανακοινωθεί και διακινείται ότι πρόκειται να υπάρξει νέο νομοθέτημα, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι το απτό.

  ΤΟ Δ.Σ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:26 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Και σε αυτο το αρθρο υπαρχει παράλειψη του κλαδου ΠΕ 61/71. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:19 | Πέτρος

  Στις 26 Μαρτίου 2018, 09:00 | ο Νικόλαος έγραψε «Ενώ μέχρι σήμερα οι θέσεις των Ηλεκτρολόγων σχολικών συμβούλων συνολικά ήταν ίδιες με αυτές των Μηχανολόγων στο σχέδιο νόμου για τις αντίστοιχες θέσεις των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου είναι κατά 2 περισσότερες στους Μηχανολόγους. Μεγαλύτερη έκπληξη όμως προκαλεί η ΑΥΞΗΣΗ!!! των θέσεων των ηλεκτρονικών συντονιστών. Δαίμων του τυπογραφείου ή σκέτο Δαίμων παρεισφρέων στο υπουργείο. Κύριε υφυπουργέ ως ηλεκτρολόγος εκπαιδευτικός μελετήστε τη περίπτωση. Είναι άδικο να περάσει αβλεπτί.»
  Συμφωνώ πλήρως με τον Νικόλαο. Ο υφυπουργός κ. Μπαξεβανάκης πρέπει να διορθώσει την αδικία εις βάρος του κλάδου του.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:06 | Ζωη

  Καλο θα ηταν να δημιουργηθουν θεσεις ειδικης αγωγης ειναι απαραιτητος κλαδος της εκπαιδευσης

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:01 | Drama

  Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνίσταται θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης για την Αειφορία[παρ.1, περ.κε]. Ο Συντονιστής αυτός θα έχει την επιστημονική ευθύνη για κάθε θέμα της εκπαίδευσης για την αειφορία για όλη την εμβέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.[παρ.3], θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των Κ.Ε.Α.[άρθρο 4, παρ.2] και θα έχει την εποπτεία των Κ.Ε.Α. ως προς την άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών τους καθηκόντων και ως προς τον προγραμματισμό της δράσης τους[άρθρο 13, παρ.2 και παρ.4].

  Παραδόξως, δεν προσδιορίζεται η ειδικότητα(Π.Ε.) των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν αυτές τις θέσεις και άρα ούτε και η παιδαγωγική διδακτική και επιστημονική τους κατάρτιση και συνάφεια σε θέματα εκπαίδευσης για την αειφορία. Προκαλεί επίσης προβληματισμό, το ποιά θα είναι η γνώση και η εμπειρία τους σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις ιδιαιτερότητες των ΚΠΕ(πχ συνεργασία με τους τοπικούς Δήμους, βιωματικές και υπαίθριες δράσεις κτλ.), ώστε να επιτελέσουν με επιτυχία το έργο τους.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Είναι αναγκαία η διατήρηση της παιδαγωγικής και επιστημονικής αυτοτέλειας των Κ.Ε.Α. καθώς και η αυτονομία τους στον σχεδιασμό των δράσεών τους. Η εποπτεία και άρα η καθοδήγηση(από έναν Συντονιστή σε ένα γραφείο χιλιόμετρα μακριά από την έδρα του Κ.Ε.Α.) θα είναι αναποτελεσματική και θα λειτουργεί συγκεντρωτικά, αντί να δίνει έμφαση στην αυτονομία και την ευελιξία των περιφερειακών δομών που ήταν τα ΚΠΕ. Αυτονομία χάρη στην οποία τα ΚΠΕ παρήγαγαν ως σήμερα σημαντικό, καινοτόμο και αναγνωρισμένο από την εκπαιδευτική κοινότητα έργο. Διαφορετικά ο ρόλος των ΚΕΑ καθίσταται διεκπεραιωτικός, αποκλειστικά εκτελεστικός, και σίγουρα αναποτελεσματικός.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:00 | Ρούλα

  ΠΑΡ. 1. Για την στελέχωση των Π.Ε.Κ.Ε.Σ. ………….
  Να προστεθεί κατηγορία :
  κθ) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού : πενήντα τέσσερες (54) θέσεις
  παρ. 7. Να προστεθεί ¨Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου που προέρχονται από το Ε.Ε.Π., αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.”

 • Για τον Τομέα Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος

  Ο Επαγγελματικός χώρος που καλύπτει η Γεωπονική Εκπαίδευση είχε πάντα μεγάλη ανταπόκριση στην Ελλάδα, στηρίζοντας την Aγροτική Oικονομία και παρέχοντας στους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. πολλές επαγγελματικές δυνατότητες είτε ως υπαλλήλους είτε ως ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι επίσης από τα λίγα επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Ειδικά τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και της αποβιομηχάνισης, ο αριθμός των ατόμων που στρέφεται στην Γεωργία, και αντίστοιχα των μαθητών του τομέα, έχει αυξητική τάση.
  Η ενίσχυση της Γεωπονικής Εκπαίδευσης μπορεί να υποστηρίξει τη συνολικότερη πολιτική ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα, που ιδίως σε εποχές οικονομικής δυσπραγίας είναι κεντρικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας, να μειώσει την ανεργία και τη σχολική διαρροή.
  Με βάση τα παραπάνω και με κριτήρια την ευκολία πρόσβασης από την αντίστοιχη έδρα, την γεωγραφική διασπορά και τον αριθμό των υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη των αναγκών της γεωπονικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτείνω την αύξηση του αριθμού των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του τομέα Γεωπονίας Διατροφής και Περιβάλλοντος από 4 σε 7 με την εξής κατανομή:

  (Αριθμ. Συντονιστών Ε.Ε. – Έδρα – Περιοχή ευθύνης)
  2 – Αθήνα/Πειραιάς – Αττική, Στ. Ελλάδα, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο
  1 – Θεσσαλονίκη – Κ.Μακεδονία, Αν. Μακεδονία – Θράκη, Δυτ. Μακεδονία,
  1 – Ιωάννινα – Ήπειρος, Κέρκυρα, Λευκάδα.
  1 – Λάρισα – Θεσσαλία
  1 – Πάτρα ή Τρίπολη – Δυτ. Ελλάδα, Κεφαληνία και Ζάκυνθος, Πελοπόννησος
  1 – Ηράκλειο – Κρήτη

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:43 | Μικές Καράβης

  Καλό είναι να αυξηθούν οι θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενσωμάτωσης γενικότερα αλλά και στα νησιά του Β. Αιγαίου, μιας και μιλάμε για νησιωτικότητα. Επίσης θα πρέπει απαραίτητα να συσταθούν θέσεις Συντονιστών για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, ωστε να έχουν και αυτοί σχετική υποστήριξη και καθοδήγηση!!!

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:30 | Μπάμπης

  Το πιο προκλητικό «ρουσφέτι» του Νομοσχεδίου είναι οι 20 θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης για την Αειφορία, που μπορεί να είναι οποιασδήποτε ειδικότητας, για να εποπτεύουν παιδαγωγικά και επιστημονικά τα 53 νυν Κ.Π.Ε. και σύντομα Κ.Ε.Α.
  Με το ΠΔ18/2018 δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας ολόκληρη σχετική Διεύθυνση (Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία) με αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα Α΄ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία), το οποίο υπερεπαρκεί για το συντονισμό των ΚΠΕ/ΚΕΑ.
  Την ίδια στιγμή υπάρχουν κλάδοι που υπηρετούν σε χιλιάδες σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια, για τους οποίους οι θέσεις Συντονιστιών Εκπαίδευσης είναι ελαχιστότατες και λιγότερες από των Συντονιστιών Εκπαίδευσης για την Αειφορία.
  Μάλλον έχει δίκαιο προηγούμενος σχολιαστής που ανέφερε ότι οι θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης στις οποίες δεν αναφέρεται κλάδος «προδίδουν» δύο από τους συντάκτες του Νομοσχεδίου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:28 | Νησιώτης

  Για μια αξιοπρεπή εποπτεία των σχολείων χρειάζεται να αυξηθεί ο αριθμός των Συντονιστών Εκπαίδευσης σε τουλάχιστον 800. Ορισμένες ειδικότητες κατακρεουργήθηκαν με ποσοστά που φτάνουν γύρω στο 50% σε σχέση με τις θέσεις που κατείχαν οι σχολικοί σύμβουλοι (π.χ. δάσκαλοι, φιλόλογοι, αγγλικών κ.ά.). Αν είναι δυνατό να πετσοκόβονται στους μισούς περίπου οι δάσκαλοι και οι φιλόλογοι, που αποτελούν την κορμοστασιά την Εκπαίδευσης; Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι μόνες ειδικότητες που ευνοήθηκαν ήταν αυτές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Τι λέει γι’ αυτό ο προερχόμενος από την Επαγγελματική Εκπαίδευση υφυπουργός μας;

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:18 | Αντωνία

  Στην πραγματικότητα ο εκπαιδευτικός θα μείνει αβοήθητος.Θα αναζητα τον Σύμβουλο και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να τον βρει αφού θα έχει τριπλάσιες σχολικές μονάδες στην ευθύνη του.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:15 | Χρήστος

  Καλό είναι να αυξηθούν οι θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα νησιά του Β. Αιγαίου, μιας και μιλάμε για νησιωτικότητα, για δυσκολίες επικοινωνίας και συγκοινωνίας μεταξύ των νησιών του Β. Αιγαίου και λόγω του αυξημένου φόρτου της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών.

 • Το μείζον ερώτημα που αφορά το άρθρο 5 είναι «πως προκύπτει το πλήθος των 530 Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, που θα στελεχώσουν τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.;», ενώ δύο επιπλέον ερωτήματα είναι:
  α. γιατί δεν προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της 3ετούς θητείας των Συντονιστών, όταν αυτοί κρίνονται θετικά για το έργο τους; και
  β. ποιες ειδικότητες είναι αυτές που στελεχώνουν τους κλάδους κδ) και κε), δηλαδή τις 20 θέσεις Ειδικής Αγωγής κι Ενταξιακής Εκπαίδευσης και τις 20 θέσεις Εκπαίδευσης για την Αειφορία;».