Άρθρο 29 – Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

1. Η τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης πραγματοποιείται με βάση την σειρά κατάταξής τους στον οικείο αξιολογικό πίνακα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 ή την πρόταση του αρμόδιου οργάνου επιλογής σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους, η οποία δηλώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27.
2. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, καλούνται, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής άλλων περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης ή άλλων διευθύνσεων εκπαίδευσης της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, αντίστοιχα, που δεν έχουν τοποθετηθεί, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής.
3. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής των λοιπών περιφερειακών διευθύνσεων να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
4. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής των λοιπών Κ.Ε.Σ.Υ. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
5. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάποιες σχολικές μονάδες τοποθετούνται, εφόσον εκ νέου το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Αν μετά το πέρας της διαδικασίας των προηγούμενων εδαφίων παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται εκ νέου και μπορούν γι’ αυτές να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 22.
6. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26.
7. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26.
8. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών των προηγούμενων παραγράφων δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες στελεχών της εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται με την εκ νέου προκήρυξη των θέσεων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:39 | Σταυρούλα Τριανταφύλλου ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

  Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η αναφορά στα ΚΕΑ απαλείφεται εντελώς, όπως απαλείφεται και από το άρθρο 27 (χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων), παράλειψη που δεν εξισορροπείται από το άρθρο 2, παράγραφος στ, περίπτωση η, όπου θεωρείται ως διδακτική υπηρεσία σε σχολική η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε ΚΕΑ ή ΚΠΕ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 10:46 | ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Παιδαγωγική Ομάδα

  Να προστεθεί στο Αρθρο 29, παράγραφος:

  Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταμένων ΚΕΑ. τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής των λοιπών ΚΕΑ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

 • 26 Μαρτίου 2018, 10:19 | Γ. Ρ.

  Συμφωνώ με τον taso, πρέπει ΟΛΕΣ οι σχολικές μονάδες να έχουν υποδιευθυντή ανεξαρτήτως πλήθους μαθητών (αν οι μαθητές είναι λίγοι ας μην έχουν μείωση ωραρίου). Καλώς ή κακώς ο υποδιευθυντής ασκεί διοίκηση. Όταν λείπει ο διευθυντής (για αρκετό διάστημα) ποιός θα το κάνει; ο αρχαιότερος; και δεν μιλάμε για μια υπογραφή αντ’ αυτού.
  Επίσης υπάρχει μια αδικία μεταξύ σχολείων γενικής (γυμνάσια-ΓΕΛ) και τεχνικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ). Ένα γυμνάσιο (και ΓΕΛ) με 55 μαθητές ανά τάξη, συνολικά 165, δικαιούται υποδιευθυντή. Αντίθετα ένα ΕΠΑΛ με 200 μαθητές, μοιρασμένους σε αρκετούς τομείς-ειδικότητες, ενδέχεται να μην δικαιούται. Το κριτήριο για τους υποδιευθυντές να είναι το πλήθος των μαθητών και όχι των τμημάτων.

 • 23 Μαρτίου 2018, 18:43 | Αριαδνη Τ.

  Στην περίπτωση που η επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών εκπαίδευσης πραγματοποιηθεί μετά τον Ιούλιο 2018, τότε τα πρώην στελέχη (δ/ντές εκπ/σης και σχολικοί σύμβουλοι που δεν επανεπιλέχθηκαν) έχουν χάσει τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων απόσπασης μέσω ΟΠΣΥΔ (αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή αποσπάσεις σε φορείς του ΥΠΠΕΘ). Αυτό φέρει σε δυσχερή θέση τα πρώην στελέχη εκπ/σης ακυρώνοντας στην πράξη κάθε προγραμματισμό τους. Για το λόγο αυτό προτείνω όπως μετά την επιλογή των νέων στελεχών δοθεί στα πρώην στελέχη δικαίωμα πρόσβασης στον ΟΠΣΥΔ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης. Μια τέτοια πρόβλεψη δεν αντιτίθεται στο προγραμματισμό του ΥΠΠΕΘ, αφού οι υπουργικές αποφάσεις απόσπασης είναι συνεχείς και αφορούν κάθε είδους απόσπαση.

 • 20 Μαρτίου 2018, 15:12 | tasos

  ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΕΣΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 120 ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ 150 ΕΥΡΩ