Άρθρο 13 – Οργάνωση και στελέχωση των Κ.Ε.Α.

1. Τα Κ.Ε.Α. στελεχώνονται από Παιδαγωγική Ομάδα αποσπασμένων εκπαιδευτικών με διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18. Στην Παιδαγωγική Ομάδα, η οποία συγκροτείται για τριετή θητεία, μετέχουν τουλάχιστον:
α) δύο εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
β) δύο εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή ΠΕ70 Δασκάλων.
2. Ο Προϊστάμενος κάθε Κ.Ε.Α. επιλέγεται μεταξύ των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25. Ο Προϊστάμενος ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και εποπτεύεται ως προς την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ ως προς την άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων του από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. παρίσταται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. που αφορούν στο συλλογικό προγραμματισμό της δράσης του τελευταίου, καθώς και όποτε καλείται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
3. Με ευθύνη του Προϊσταμένου, η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Ε.Α. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο και αποφασίζει ιδίως για:
α) τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, διατυπώνοντας συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την επίτευξη του έργου του σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται,
β) την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και
γ) την τελική ανατροφοδοτική αποτίμηση του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Οι εκθέσεις του αρχικού συλλογικού προγραμματισμού δράσης και της τελικής ανατροφοδοτικής αποτίμησης υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
4. Η παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού δράσης και γενικότερα η παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του Κ.Ε.Α. γίνεται από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
5. Οι δαπάνες των χώρων λειτουργίας των Κ.Ε.Α. αντιμετωπίζονται από τους Δήμους, οι οποίοι μπορεί να επιχορηγούνται με πιστώσεις που εγγράφονται γι’ αυτόν το σκοπό στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για τη στέγαση των Κ.Ε.Α. μπορεί να διατίθενται σχολικά κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτικής επιτροπής παιδείας.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:56 | Θεμιστοκλής Σμπαρούνης

  Διευκρίνηση: Η πρόταση μου (βλέπετε παρακάτω) που αφορά στον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα στελεχώνουν τα ΚΠΕΑ – ΚΕΑ ή όπος αλλοιώς ονομαστούν αφορά μόνο στις λειτουργίες των ΚΠΕ και όχι στις λειτουργίας των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και λοιπών Σχολικών Δραστηριοτήτων για τους οποίους θεωρώ ότι πρέπει να διατηρηθούν οι διακριτές και συμπληρωματικές δομές (δηλαδή και ΚΠΕ και Υπεύθυνοι). Στην περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας επιμείνει στην κατάργηση των Υπευθύνων Π.Ε., Α.Υ. Π.Θ. και Σχ.Δρ. θα πρέπει να προβλέπονται επιπλέον 2 τουλάχιστον θέσεις (στις μικρές Δ/νσεις), 4 θέσεις στις μεσαίου μεγέθους Δ/νσεις και 6 στις μεγάλες Δ/νσεις των περιοχών με μεγάλο μαθητικό πληθυσμό για να επιτελούν το ρόλο των Υπευθύνων (Δηλαδή 1-2ή 3 για Πρωτοβάθμια και αντίστοιχο αριθμό για τη Δευτεροβάθμια).

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:51 | Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Μεσολογγίου

  Το όραμα της «Αναδιοργάνωσης των Δομών Υποστήριξης της Εκπαίδευσης» στηρίζεται στη θεσμοθέτηση τριών νέων διακριτών δομών: ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ. Όμως, ενώ για τις δύο πρώτες δομές υπάρχει στο νομοσχέδιο σαφής προσδιορισμός λειτουργίας τους (σύνολο δομών ανά την Ελλάδα με ορισμό της έδρας τους, αριθμός υπηρετούντων ανά δομή, ειδικότητες υπηρετούντων, κλπ) και έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, για τα ΚΠΕ/ΚΕΑ δεν υπάρχει αντίστοιχα σαφής προσδιορισμός λειτουργίας τους. Το νομοσχέδιο περιορίζεται μόνο στην αναφορά ύπαρξης Προϊσταμένου, δύο εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και δύο εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης-αριθμός μάλιστα εξαιρετικά μικρός για το προβλεπόμενο-διευρυμένο έργο τους, αλλά και σε σύγκριση με τις δύο άλλες δομές (για τα μεν ΠΕΚΕΣ γνωρίζουμε ότι θα είναι 23 συνολικά, με 23 από τους 530 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου να αναλογούν στο καθένα, και αντίστοιχα για τα ΚΕ.Σ.Υ. γνωρίζουμε ότι θα είναι 71 συνολικά, με 15 από τα 1067 μέλη προσωπικό το καθένα).
  Για τα ΚΠΕ/ΚΕΑ ωστόσο δεν αναφέρονται:
  – ούτε ο συνολικός αριθμός ανά την Ελλάδα, ανά νομό ούτε η έδρα τους
  – ούτε ο συνολικός αριθμός υπηρετούντων ανά ΚΠΕ/ΚΕΑ (κριτήρια στελέχωσης)
  – ούτε προσόντα-κριτήρια για την επιλογή και ειδικότερα με συνάφεια προς το ειδικό εκπαιδευτικό έργο που παρέχεται από τα ΚΠΕ/ΚΕΑ (π.χ. σπουδές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, προϋπηρεσία σε ΚΠΕ, κλπ)
  – Ούτε πώς θα γίνεται η στελέχωση ενός ΚΠΕ/ΚΕΑ αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις Προϊσταμένων ΚΠΕ/ΚΕΑ, ενώ το νομοσχέδιο έχει αντίστοιχη πρόβλεψη ακόμα και για τους υποδιευθυντές των σχολείων (άρθρο 29)
  – Ούτε για πόσες θέσεις Προϊσταμένων ΚΠΕ/ΚΕΑ μπορεί κάποιος να θέσει υποψηφιότητα, ενώ αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο για όλες τις άλλες κατηγορίες στελεχών (άρθρο 27)
  Η μη συμπερίληψη όλων των παραπάνω στοιχείων συνιστά αδυναμία του νόμου γιατί δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού των ΚΠΕ/ΚΕΑ. Το νομοσχέδιο χρήζει επανεξέτασης. Χωρίς τις παραπάνω προσθήκες ο θεσμός παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτος (λειτουργία των ΚΠΕ/ΚΕΑ με κυρίαρχο κριτήριο τις πλεονάζουσες ειδικότητες, ειδικότητες από καταργούμενα τμήματα, κλπ, και όχι με κίνητρο το ειδικό εκπαιδευτικό έργο των ΚΠΕ, όπως έχουμε δει να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τις παρατάσεις θητείας).
  Τα ΚΠΕ/ΚΕΑ για να λειτουργήσουν ανταποκρινόμενα στο ειδικό βάρος του ειδικού εκπαιδευτικού έργου που καλούνται να υποστηρίξουν θα πρέπει στο νομοσχέδιο να συμπεριληφθούν:
  1. Το σύνολο των λειτουργούντων ανά νομό ΚΠΕ/ΚΕΑ και η έδρα τους, μέσα από κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των σχολικών μονάδων ανά νομό, την προσβασιμότητα των ΚΠΕ, το περιβαλλοντικό δυναμικό του κάθε νομού, κλπ.
  2. Ως ελάχιστος αριθμός μελών Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε ΚΠΕ τουλάχιστον τα εφτά μέλη (λαμβανομένων υπόψη των νέων διευρυμένων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων) και πέραν αυτών, να προβλέπεται βάσει κριτηρίων η δυνατότητα αύξησης των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας.
  3. Η αναφορά προσόντων-κριτηρίων επιλογής του προσωπικού στελέχωσης των ΚΠΕ/ΚΕΑ.

  Επίσης στο νομοσχέδιο πρέπει να γίνουν οι εξής βελτιώσεις:
  1. Αύξηση του επιδόματος θέσης του Προϊσταμένου ΚΠΕ, το οποίο ως έχει (δηλ. 150 ευρώ) δεν συνάδει ούτε με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια διεκδίκησης της θέσης (δώδεκα εκπαιδευτικά έτη και δέκα διδακτικά) ούτε με το εύρος του παρεχόμενου έργου (τα ΚΠΕ/ΚΕΑ υποστηρίζουν το σύνολο των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του νομού τους και επιπλέον άλλων νομών και της τοπικής κοινωνίας, και παρέχουν όχι μόνο διδακτικό έργο αλλά επιπλέον επιμορφωτικό, συγγραφικό, ερευνητικό και καινοτόμο) ούτε με την ιεραρχική δομή (εποπτεύονται ιεραρχικά όπως και οι Προϊστάμενοι ΚΕΣΥ από τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπ/σης -διοικητικά- και το ΠΕΚΕΣ -επιστημονικά και παιδαγωγικά). Επομένως το επίδομα θέσης πρέπει να εναρμονιστεί οπωσδήποτε με αυτό των υπολοίπων στελεχών εκπαίδευσης της ίδιας κατηγορίας (δώδεκα εκπαιδευτικά έτη και δέκα διδακτικά, με διοικητική και επιστημονική-παιδαγωγική υπαγωγή στα ΠΕΚΕΣ) και οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το χαμηλότερο της κατηγορίας αυτής, δηλαδή τα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
  2. Αύξηση στη μοριοδότηση του διοικητικού έργου του Υπευθύνου/Προϊσταμένου ΚΠΕ/ΚΕΑ σε 0,5 μονάδες ανά έτος και έως δύο μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, για τους ίδιους παραπάνω λόγους.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:41 | Θεμιστοκλής Σμπαρούνης

  Σχετικά με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τη μετατροπή τους σε ΚΕΑ.

  Έχοντας υπηρετήσει δύο θητείες σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε διαφορετικές θέσεις θέλω να καταθέσω τον προβληματισμό μου και τις προτάσεις μου σχετικά με τη νέα δομή που προτείνεται στο παρόν νομοσχέδιο.

  Α) Ονομασία (Γενικά σε όλα τα σχετικά Άρθρα)

  Το Κ.Ε.Α. είναι καινοφανής όρος σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας όπου η έννοια της Αειφορίας πολύ πρόσφατα έχει αρχίσει να μπαίνει στο λεξιλόγιο των πολιτών υπάρχει ο κίνδυνος παρανοήσεων και παρερμηνειών.

  Α1. Προτείνεται η υιοθέτηση της ονομασίας: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Π.Ε.Α.) ή Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Έτσι γίνεται πιο σαφής ο χαρακτήρας αλλά και η ιστορικότητα και η συνέχεια της πρωτοπόρου (για τα ελληνικά δεδομένα) και πολύ σημαντικής (ακόμα και σήμερα) υποστηρικτικής δομής.

  Β) Αποστολή και αρμοδιότητες (Άρθρο 12)

  Η έννοια της Αειφορίας γεννήθηκε και εξελίχθηκε από την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα πεδία. Η αειφόρος ανάπτυξη ή αειφορία περιλαμβάνει εκτός από το περιβάλλον και τους πυλώνες της κοινωνίας (άρα και του πολιτισμού) και της οικονομίας. Όμως οι πυλώνες αυτοί δεν λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά στηρίζουν το εποικοδόμημα της Αειφορίας. Η κοινωνική διάσταση, η πολιτιστική διάσταση και η οικονομική διάσταση ουσιαστικά συνιστούν παραμέτρους και οπτικές γωνίες υπό τις οποίες οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε ολιστικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
  Υπό αυτή τη λογική και δεδομένου ότι ήδη στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των ΚΠΕ εδώ και αρκετά χρόνια, αν όχι από την αρχή, έχουν ενσωματωθεί οι παραπάνω διαστάσεις , δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει συγχώνευση με τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας και τα Πολιτιστικά Προγράμματα, ούτε βέβαια και των υποστηρικτικών τους δομών. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι η Αειφορία δεν αποτελεί ένα χωνευτήρι, αλλά μια πολύπλευρη και σύνθετη θεώρηση.

  Η προτεινόμενη κατάργηση των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και των άλλων Σχολικών Δραστηριοτήτων, της Αγωγής Υγείας και των Πολιτιστικών θεμάτων πιστεύω ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση και δεν εξυπηρετεί καθόλου την υποστήριξη των Σχολείων και σε κανένα επίπεδο. Αντίθετα πρόκειται να προκαλέσει σύγχυση, αδυναμία συμβουλευτικής στήριξης των Σχολείων, αδυναμία καθοδήγησης των πολλών δεκάδων ή και εκατοντάδων εκπαιδευτικών σε κάθε Δ/νση Εκπ/σης που ασχολούνται με αυτά τα πολύμηνα Προγράμματα και τα έχουν εντάξει στην διδακτική πράξη. Εν τέλει θα καταλήξει να σπαταλήσει πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς αφού η όποια υποστήριξη θα είναι ελλειπής, αποσπασματική και μεγάλο μέρος της εξειδικευμένης (στους παραπάνω τομείς) τεχνογνωσίας θα χαθεί.

  Πρόταση Β1: Να διατηρηθεί ο θεσμός των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Σχολικών Δραστηριοτήτων και να συνεχίσουν να λειτουργούν στα πλαίσια της κάθε τοπικής Δ/νσης Εκπ/σης, όπου θα έχουν τη δυνατότητα της άμεσης και αποτελεσματικότερης στήριξης των συναδέλφων των Σχολείων.
  Σε Διευθύνσεις Εκπ/σης στις οποίες τυχαίνει να υπάρχει ΚΠΕ και μάλιστα μέσα στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομού), δηλαδή στην ίδια πόλη, θα μπορούσε, εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμοι χώροι και υποδομές να στεγαστεί ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ ώστε να υπάρχει άμεση συνεργασία και επικοινωνία με την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ.

  Πρόταση Β2: Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό προτείνεται να απαλειφθούν από το άρθρο 12 παρ. 1α (στο τέλος της παραγράφου) οι αυτοτελείς αναφορές στην υγεία και τον πολιτισμό και στην παρ. 2β (στο τέλος) η τελευταία πρόταση να καταλήγει «… και είναι προσανατολισμένες στην ολιστική θεώρηση των περιβαλλοντικών θεμάτων και της αειφόρου ανάπτυξης»

  Πρόταση Β3: Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται να απαλειφθεί η παράγραφος 2ε μια και αυτά αποτελούν αρμοδιότητες των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι οποίοι κατά τη γνώμη μου μπορούν καλύτερα και αποτελεσματικότερα να επιτελούν το έργο αυτό.
  Επίσης στην παραγραφο 2ι) να προστεθούν στα Δίκτυα άλλων φορέων (ΚΠΕ, σχολικών μονάδων) και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

  Πρόταση Β4: Δεδομένης της μεγάλης προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών των ΚΠΕ λόγω των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού τους αλλά και της γειτνίασης με σημαντικά οικολογικά πεδία προτείνεται η υλοποίηση προγραμμάτων της παραγράφου 2α να γίνεται ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ σχολικές μονάδες (να διορθωθεί ανάλογα η διατύπωση στο τέλος της παραγράφου).

  Γ. Οργάνωση και στελέχωση των ΚΕΑ -ή Κ.Π.Ε.Α. σύμφωνα με την πρόταση μου (Άρθρο 13)

  Το πρόβλημα του ελάχιστου αριθμού των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν την Παιδαγωγική Ομάδα των ΚΠΕ/ΚΕΑ έχει τεθεί και τεκμηριωθεί από τους περισσότερους συμμετέχοντες στη διαβούλευση. Προτείνεται ότι εφόσον η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία θεωρείται ότι είναι σημαντική στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, να υπάρχει μεν κλιμάκωση στη στελέχωση, αλλά συνολικά να μη μειωθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν τη δομή αυτή. Επίσης είναι σημαντικό να κατοχυρώνεται η διδακτική υπηρεσία όλων των εκππαιδευτικών που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στα ΚΠΕ /ΚΠΕΑ γιατί μόνο έτσι θα διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών και το πολύπλευρο έργο τους, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

  Πρόταση Γ1: Κατ΄ αρχήν θα πρέπει να αναφέρεται ρητά (να προστεθεί σχετικό εδάφιο στην αρχή) ότι Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, ανεξάρτητα αν πρόκειται για τον Υπεύθυνο, τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο ή απλό μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας (δηλαδή χωρίς διοικητικά καθήκοντα).

  Πρόταση Γ2: Με την προϋπόθεση των ανωτέρω προτάσεων (στο Άρθρο 12) για τη διατήρηση του θεσμού των Υπευθύνων Π.Ε., Αγ.Υγ., Πολ.Θεμ. και Σχ.Δρ. προτείνεται η εξής κλιμάκωση (παρ. 1α και 1β):
  α) Για τα ΚΠΕ που βρίσκονται σε Δ/νσεις με μικρό αριθμό σχολικών μονάδων και μαθητών
  τουλάχιστον 4μελής Παιδαγωγική Ομάδα (2 εκπ/κοί Β/θμιας και 2 εκπ/κοι Α/θμιας) εκ των οποίων ο ένας θα ορίζεται ως Διευθυντής του ΚΠΕΑ ) και ένας ως Αναπληρωτής του.
  β) Για τα ΚΠΕ που βρίσκονται σε Δ/νσεις Εκπαίδευσης των Πολεοδομικών Συγκροτημάτων Αθηνών, Θεσαλονίκης, Πατρών ή σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες με μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και μαθητών,
  τουλάχιστον 6μελής Παιδαγωγική Ομάδα (3 εκπ/κοί Β/θμιας και 3 εκπ/κοι Α/θμιας) εκ των οποίων ένας θα ορίζεται ως Δ/ντής (προϊστάμενος) και ένας ως Αναπληρωτής του.
  γ) Για τα ΚΠΕ που βρίσκονται σε Περιφερειακές Ενότητες με μέσο αριθμό Σχολικών Μονάδων και Μαθητών
  τουλάχιστον 5μελής Παιδαγωγική Ομάδα (2 ή 3 εκπ/κοί Β/θμιας και 2 ή 3 εκπ/κοι Α/θμιας) εκ των οποίων ένας θα ορίζεται ως Δ/ντής (προϊστάμενος) και ένας ως Αναπληρωτής του.

  Πρόταση Γ3:
  Σύμφωνα με τα παραπάνω σχόλια στην παράγραφο 2 προτείνω να τροποποιηθεί η διατύπωση (στην αρχή της παραγράφου) ως εξής: «Ο Προϊστάμενος κάθε Κ.Π.Ε.Α. καθώς και ο Αναπληρωτής του επιλέγονται μεταξύ των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας …
  Επίσης σε όσα σημεία αναφέρονται οι διακριτές αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των ΚΕΑ (νυν Υπευθύνων των ΚΠΕ) να γίνεται αναφορά και στις αρμοδιότητες των Αναπληρωτών των Προϊσταμένων (νυν Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ).

  Γενική Σημείωση
  Ολες οι παραπάνω προτάσεις επί της αλλαγής της ονομασίας, επί της αναγνώρισης της διδακτικής υπηρεσίας και των σχετικών αποτιμήσεων και κριτηρίων επιλογής, επί των διακριτών θέσεων και αρμοδιοτήτων (Προϊστάμενος ΚΠΕΑ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΚΠΕΑ, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κλπ θα πρέπει να είναι ενιαίες και να ισχύσουν σε όλες τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:09 | Drama

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Στην περίπτωση της αύξησης και της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων – καθηκόντων των Κ.Ε.Α. σε σχέση με τα παλιά ΚΠΕ και μάλιστα και με την ενσωμάτωση σε αυτά των αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων που καταργούνται (περιβαλλοντική εκπαίδευση, υγεία, πολιτισμός), ο αριθμός των τεσσάρων εκπαιδευτικών συμπεριλαμβανομένου και του Προϊσταμένου του ΚΕΑ κρίνεται ανεπαρκής.

 • Εν συντομία:
  Τα νέα ΚΠΕ είναι αδύνατον να λειτουργήσουν σωστά και να ανταποκριθούν στις αυξημένες αρμοδιότητές τους, μειώνοντας το προσωπικό από 5 εκπαιδευτικούς που ήταν μέχρι τώρα σε 4. Προτείνουμε τουλάχιστον 6 εκπαιδευτικούς (3 από την Α/θμια και 3 από την Β/θμια) συν ένας εκπαιδευτικός στο ρόλο του προϊσταμένου. Επιπλέον είναι απαραίτητη και μια θέση γραμματέα.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:36 | Σταυρούλα Τριανταφύλλου

  Προκειμένου να ανταποκρίνεται το ΚΕΑ σε όλα τα καθήκοντά του, να αξιοποιούνται στο μέγιστο οι υπάρχουσες υποδομές (εργαστήρια, αίθουσες κλπ) και να επωφελούνται όσο το δυνατό περισσότερο σχολικές ομάδες, χρειάζεται μεγαλύτερη στελέχωση, δηλαδή να υπάρχουν τουλάχιστον 7μελείς παιδαγωγικές ομάδες με πρόβλεψη για 9 μελή παιδαγωγική ομάδα, και, συγκεκριμένα, τρεις, τέσσερις ή πέντε εκπαιδευτικοί Α/θμιας και τρεις, τέσερις ή πέντε εκπαιδευτικοί Β/θμιας, ενώ ο προϊστάμενος του ΚΕΑ μπορεί να επιλεχθεί ανεξάρτητα από τη βαθμίδα που υπηρετεί.
  Επιπλέον, προτείνουμε την ενίσχυση του προσωπικού των Κ.Ε.Α. με διοικητικό γραμματέα. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των παιδαγωγικών ομάδων χρειάζεται να είναι μονός, δεδομένου ότι χρειάζονται πάντα δύο εκπαιδευτικοί για κάθε εκπαιδευτική δράση που υλοποιείται. Αυτό εξασφαλίζει τη δυνατότητα να υλοποιούνται συγχρόνως προγράμματα για 3 ή 4 σχολικές ομάδες την ίδια μέρα, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι υποδομές, ενώ επιτρέπει και την άσκηση των υπολοίπων έργων που ανήκουν στο καθηκοντολόγιο των ΚΕΑ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:08 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Τα ΚΠΕ ή όπως αλλιώς ονομαστούν θα πρέπει να έχουν Διευθυντή και όχι προϊστάμενο ή οποιαδήποτε άλλη σοφιστεία προταθεί.
  Ο αριθμός της Π.Ο θα πρέπει να ανέρχεται σε έξι(6)τουλάχιστον πλην του Διευθυντή,τρεις από την πρωτ/θμια και τρεις από την δευτ/θμια σύμφωνα με τις νέες αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν και που προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες και διαρκώς αυξανόμενες και υποχρεώσεις.
  Όλες οι ειδικότητες είναι απαραίτητες και χρήσιμες αφήνοντας επιτελούς τις συντεχνιακές αντιλήψεις για τη μια ή την άλλη ειδικότητα. Όλα εξάλλου καθορίζονται με βάση τα προσόντα και να τελειοποιήσει εδώ.Θα έκανα ωστόσο μια αναφορά-εξαίρεση όπου είναι δυνατόν στη ειδικότητα του Νηπιαγωγού.
  Δεν θα πρέπει επί ουδενί λόγο τα νέα ΚΠΕ να περιοριστούν-κλειστούν σε επίπεδο περιφέρειας ή νομού και ως προς τις σχολικές μονάδες που τα επισκέπτονται και ως προς την επιμόρφωση και γενικά τις όποιες δράσεις τους άλλα σε επίπεδο χώρας και Ευρώπης και ας αφήσουμε κατά μέρος τις Υ.Α.
  Να γίνει επιτέλους ένας θεσμοθετημένος έλεγχος στις εγκαταστάσεις στέγασης των ΚΠΕ είται εξ αρχής τα στέγαζαν οι Δήμοι είται προέρχονταν από την υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας το γνωστό ΙΝΕΔΙΒΙΜ τις γνωστές μαθητικές εστίες.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:27 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  Στο άρθρο 12, παράγραφος 2, χρειάστηκαν 10 περιπτώσεις, α έως ι, για να περιγραφεί ο ρόλος (παιδαγωγικός, εκπαιδευτικός, επιστημονικός & ερευνητικός) και οι αρμοδιότητες των Κ.Ε.Α., που περιλαμβάνουν όχι μόνο τις μέχρι σήμερα αρμοδιότητες των Κ.Π.Ε. αλλά και την ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων Υπευθύνων των Διευθύνσεων (Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περ. Εκπαιδ., Αγ. Υγείας, Πολιτ. Θεμάτων), ενώ παράλληλα διευρύνεται η θεματολογία της ενασχόλησής τους.
  Πώς είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όλο αυτό το έργο με 4 μόνον εκπαιδευτικούς κι ενώ υπάρχει ως επιπρόσθετη όλη η γραφειοκρατική δουλειά που απαιτείται για τη λειτουργία του Κ.Ε.Α.; Είναι προφανές ότι η επέκταση των αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Α. σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση της στελέχωσής τους θα επιφέρει σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του έργου τους.
  Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη εμφάνιση του νόμου, το φθινόπωρο, προβλέπονταν 5 εκπ/κοί για κάθε Κ.Ε.Α. Και τότε όμως είχαμε διατυπώσει την αντίρρησή μας, τονίζαμε ότι η λειτουργία των Κ.Ε.Α. με 5 μόνον εκπ/κούς είναι αδύνατη και είχαμε αντιπροτείνει τον αριθμό των 7 τουλάχιστον εκπαιδευτικών για την ορθολογική λειτουργία και την εκπλήρωση των καθηκόντων που ανατίθενται στα Κ.Ε.Α. Παράλληλα, είχαμε διατυπώσει την άποψη ότι απαιτείται η ενίσχυση κάθε Κ.Ε.Α. με την πρόσθεση μίας θέσης διοικητικού γραμματέα για την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών να ασχοληθούν με τον παιδαγωγικό και διδακτικό τους ρόλο.
  Αντ’ αυτών διαπιστώνουμε περαιτέρω αποδυνάμωση του πλήθους των υπηρετούντων σε κάθε Κ.Ε.Α. Είναι προφανές ότι με την αποδυνάμωση αυτή δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική λειτουργία και ότι αντί να βελτιωθεί η λειτουργία του θεσμού θα αποδυναμωθεί και ενδεχομένως θα ευτελιστεί.
  Προτείνουμε τη στελέχωση με 7 τουλάχιστον εκπαιδευτικούς και την ενίσχυση του προσωπικού των Κ.Ε.Α. με διοικητικό γραμματέα. Ως προς τις βαθμίδες εκπ/σης, προτείνουμε οι τρεις να προέρχονται από τη δευτεροβάθμια και οι τρεις από την πρωτοβάθμια, ενώ ο Προϊστάμενος του ΚΕΑ να επιλέγεται ανεξάρτητα από τη βαθμίδα που υπηρετεί.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:10 | ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΑ

  Σε ότι αφορά στα ΚΕΑ έχω να σημειώσω τα εξής:
  1. To νομοσχέδιο εκφράζει την πολιτική φιλοσοφία του Υπουργείου και της Κυβέρνησης για την οποία δεν μας είχε ενημερώσει προγραμματικά. Μάλιστα, όλοι θυμόμαστε ότι άλλα μας έλεγε η πολιτική ηγεσία (Νίκος Φίλης, γνωστός για τις οικολογικές του ευαισθησίες από την εποχή των οικολογικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών – Γιάννης Παντής, Καθηγητής Οικολογίας του ΑΠΘ) το φθινόπωρο του 2017 και άλλα μας λέει η σημερινή ηγεσία (Κ. Γαβρόγλου – Γ. Αγγελόπουλος). Φαίνεται ότι σε θέματα Παιδείας που θα έπρεπε να υπάρχει διακομματική συναίνεση εδώ δεν υπάρχει ούτε ενιαία άποψη στο ίδιο κόμμα.
  2. Επιχειρείται η μετονομασία και ο μετασχηματισμός των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) και όχι σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, τα οποία θα αποτελούσαν μια αναμενόμενη μετεξέλιξη. Σε κανένα μέρος του κόσμου οι όροι «περιβάλλον», «περιβαλλοντική» δεν έχουν απαλειφθεί από παρόμοιες δομές. Να θυμίσω ότι τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχουν αξιολογηθεί θετικά και υπερθετικά τρείς φορές από εξωτερικούς αξιολογητές και διαρκώς από εκπαιδευτικούς και μαθητές και τις τοπικές κοινωνίες. Η μετονομασία σε ΚΕΑ προδιαθέτει εξαρχής για υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που τη σεβάστηκαν από το 1990 μέχρι σήμερα όλες οι Κυβερνήσεις. Σεβάστηκαν και το θεσμό του Υπευθύνου Π.Ε. και το θεσμό των ΚΠΕ. Είναι περίεργο αυτό που επιχειρείται από ομάδα στελεχών του Συνασπισμού της Αριστεράς, της Προόδου και της … Οικολογίας!
  3. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ήταν το πρώτο πεδίο του εκπαιδευτικού μας συστήματος που ενσωμάτωσε τα θέματα της Αειφορίας συνδέοντας τους τρεις πυλώνες περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία. Τα ΚΠΕ ανέπτυξαν εκπαιδευτικά προγράμματα συνδέοντας αυτούς τους πυλώνες. Τα προγράμματά τους έχουν ιδιαίτερες αρχές και χαρακτηριστικά, όπως βιωματική προσέγγιση στα πεδία εφαρμογής, διεπιστημονική θεώρηση, ομαδοσυνεργατική μάθηση. Αυτή τη στιγμή επιχειρείται να υπηρετηθεί η Εκπαίδευση για την Αειφορία με την προσθήκη στα ΚΠΕ της Αγωγής Υγείας και των Πολιτιστικών με τρόπο που θα αποδυναμώσει το έργο που επιτελούσαν μέχρι τώρα. Είναι αδύνατο το προβλεπόμενο έργο των ΚΕΑ στην Περιβαλλοντική, στην Αγωγή Υγείας και στον Πολιτισμό να επιτελεστεί από τέσσερα άτομα τη στιγμή που βλέπουμε ότι με τέτοιο αριθμό σήμερα ούτε το έργο της Περιβαλλοντικής δεν μπορεί να υπηρετηθεί. Εξ’ άλλου, τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διέπονται από μια σειρά αρχών, χαρακτηριστικών, φάσεων και μεθοδολογίας που δεν ακολουθούνται ούτε από την Αγωγή Υγείας, ούτε από τα Πολιτιστικά. Το γεγονός της ενσωμάτωσης από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θεμάτων υγείας και πολιτισμού δεν σημαίνει ομογενοποίηση των τριών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων.Το σωστό θα ήταν η Εκπαίδευση για την Αειφορία να διατρέχει όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και όλα τα γνωστικά του αντικείμενα. Είναι λάθος να αφεθεί μόνο στα ΚΕΑ ως άθροισμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών. Για παράδειγμα, ο αξιακός προσανατολισμός των μαθητών προς την Ειρήνη, τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, την Αλληλεγγύη δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί μόνο από τα ΚΕΑ και τα προγράμματά τους, αλλά κυρίως και από τα αναλυτικά προγράμματα μιας σειράς γνωστικών αντικειμένων στην καθημερινή σχολική διαδικασία.
  4. Ως προς το φυσικό αντικείμενο που θα επιτελούν θεωρώ ότι δεν πρέπει να απομειωθούν τα ήδη οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί, ούτε να χαθούν τα ιδιαίτερα στοιχεία της βιωματικής προσέγγισης στα πεδία εφαρμογής, της διεπιστημονικής θεώρησης, της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και των άλλων χαρακτηριστικών τους. Τα ΚΠΕΑ πρέπει να συνεχίσουν την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητικές ομάδες και τα στελέχη τους να μη μετατραπούν σε επισκέπτες για διαλέξεις και παρουσιάσεις σε Σχολεία. Να ληφθεί υπόψη ότι με σημαντικές επενδύσεις του Δημοσίου και Ευρωπαϊκών κονδυλίων έχουν αναπτυχθεί υποδομές, εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί που είναι προσανατολισμένα εργαλεία εκπαίδευσης ενώ γίνεται συνδυασμός της εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις με εκπαίδευση σε επιλεγμένα κοντινά οικολογικά πεδία.
  Να δοθούν προτεραιότητες σε θέματα αιχμής της σημερινής πραγματικότητας όπως:
  • η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον τόσο στη διαχείριση των φυσικών πόρων, παίρνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων σε μία λογική βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας.
  • η αντιμετώπιση της ρύπανσης από οικιστικές, παραγωγικές και μεταφορικές δραστηριότητες, που υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής.
  • η κλιματική αλλαγή που σήμερα είτε λόγω περιοδικότητας είτε ως συνέπεια της χρήσης των ορυκτών καυσίμων ως κύριας ενεργειακής πηγής όχι μόνο υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής αλλά απειλεί την ίδια τη ζωή και όλες τις παραγωγικές και οικιστικές υποδομές. Στη χώρα μας όπως δείχνουν τα γεγονότα των τελευταίων ετών απειλούμεθα και θα συνεχίσουμε να απειλούμαστε ιδιαίτερα από τις δασικές πυρκαγιές (διεύρυνση της περιόδου, ένταση, συχνότητα) και από τις πλημμύρες.
  • η διαχείριση του τοπικού περιβάλλοντος από τους ενεργούς περιβαλλοντικά αυριανούς πολίτες με συμμετοχή της Σχολικής κοινότητας στις δράσεις της τοπικής κοινωνίας, χωρίς όμως να χαθεί η αντίληψη των παγκόσμιων και εθνικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.
  • εννοείται ότι η υλοποίηση της εκπαίδευσης στην παραπάνω θεματολογία πρέπει να γίνει από εκπαιδευτικούς με σπουδές, γνώσεις και εμπειρία, που σχετίζονται με αυτήν. Πίσω από κάθε πτυχίο βρίσκεται πρόγραμμα σπουδών με συγκεκριμένο περιεχόμενο, ενώ τα θέματα των μεταπτυχιακών και διδακτορικών είναι επίσης σαφώς διακριτά.
  5. Δομές όπως ΚΠΕ, ή ΚΕΠΑ ή ΚΕΑ πρέπει να στελεχωθούν με αριθμό εκπαιδευτικών ανάλογο με τον αριθμό των Σχολικών μονάδων της περιοχής στην οποία θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ανάλογα με τον αριθμό των Σχολικών προγραμμάτων (αυτά τα στοιχεία τα έχουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενώ στοιχεία για το παραχθέν έργο των ΚΠΕ π.χ. κατά την τελευταία πενταετία έχει το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου).
  6. Δεν νομίζω μεβάση τη σχολική πραγματικότητα ότι οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων χρειάζονται Συμβουλευτική από Κέντρα ή Υπευθύνους προκειμένου να αναπτύξουν πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα. Αντίθετα, στα Σχολεία μας υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό και η σχετική κουλτούρα και έχει αποδειχθεί ότι αυτός ο τομέας λειτουργεί αποτελεσματικά και δημιουργικά με αυτονομία. Αν το Υπουργείο Παιδείας κρίνει ότι οπωσδήποτε χρειάζονται Υπεύθυνοι συντονισμού πολιτιστικών θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα χίλια και πλέον Πολιτιστικά Κέντρα που υπάρχουν σε όλη τη χώρα για συνεργασία των Σχολείων με τις τοπικές κοινωνίες.
  7. Ο εκπαιδευτικός με τις σπουδές του, την επιμόρφωσή του και την εμπειρία του, είναι αυτός που πρέπει σε ένα Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα να αναλάβει την εκπαίδευση των μαθητών. Αλλοίμονο αν αφήσουμε τη Δημόσια Δωρεάν Παιδεία στα χέρια Εταιρειών. Αν αφήσουμε το συντονισμό και την υλοποίηση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία μόνο σε ΜΚΟ, τότε με την ίδια λογική θα αφήσουμε τα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, την Ιστορία, τη Φυσική κοκ. Οι Σχολικές κοινότητες πρέπει να συνεργάζονται με την κοινωνία των πολιτών και τις ΜΚΟ, αλλά ο συντονισμός και η κύρια ευθύνη να είναι έργο των εκπαιδευτικών που είναι Λειτουργοί του Δημοσίου Εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι προβλέπει και ο Νόμος και θα είναι περίεργο αν μια Κυβέρνηση προχωρήσει σε αντίθετη κατεύθυνση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:49 | Niki

  Σύμφωνα με το άρθρο 13: Τα Κ.Ε.Α. στελεχώνονται από Παιδαγωγική Ομάδα αποσπασμένων εκπαιδευτικών με διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18. Στην Παιδαγωγική Ομάδα, η οποία συγκροτείται για τριετή θητεία, μετέχουν τουλάχιστον: α) δύο εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και β) δύο εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή ΠΕ70 Δασκάλων. Από τα παραπάνω φαίνεται πως από τη στελέχωση των Κ.Ε.Α. αποκλείονται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ),αρκετοί από τους οποίους μπορεί να διαθέτουν αυξημένα προσόντα και ειδίκευση για τις παραπάνω θέσεις. Στο πλαίσιο λοιπόν της ισότιμης αντιμετώπισης εκπαιδευτικών και ΕΕΠ, θεωρώ απαραίτητο τα Κ.Ε.Α. να στελεχώνονται, όχι μόνο από εκπαιδευτικούς αλλά και από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) με τα ανάλογα προσόντα.

  Ευχαριστώ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:47 | Niki

  Προτείνεται επίσης να υπάρχει διακριτή θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στα ΚΕΣΥ ή στα ΚΕΑ, την οποία θα μπορεί να διεκδικήσει όχι μόνο εκπαιδευτικός αλλά και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ), στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:41 | ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Παιδαγωγική Ομάδα

  Άρθρο 13, §5

  Η λειτουργικές δαπάνες των ΚΕΑ να αντιμετωπίζονται όπως και των σχολικών μονάδων προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Προτείνουμε την αναδιατύπωση του εδαφίου ως εξής:
  Οι δαπάνες των χώρων λειτουργίας των Κ.Ε.Α. αντιμετωπίζονται από τους Δήμους, οι οποίοι επιχορηγούνται με πιστώσεις που εγγράφονται γι’ αυτόν το σκοπό στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:41 | Niki

  Προτείνεται η σύσταση δικτύου Υπευθύνων Σχολικής Αγωγής Υγείας, που να αποτελείται όχι μόνο από εκπαιδευτικούς αλλά και από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (π.χ. σχολικό νοσηλευτή) με τα ανάλογα προσόντα, ώστε να εφαρμόζεται, να συντονίζεται και να αξιολογείται με επιτυχία το έργο της αγωγής υγείας στα σχολεία όλων των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών, υγειονομικών, πανεπιστημιακών, διοικητικών κλπ.).

  Ευχαριστώ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:40 | ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Παιδαγωγική Ομάδα

  Άρθρο 13, §2

  Η λειτουργία του ΚΕΑ σχετίζεται πολύ περισσότερο με το ΠΕΚΕΣ, με το οποίο καλείται να συνεργαστεί σε θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, παρά με το ΚΕΣΥ. Προτείνουμε την αναδιατύπωση του εδαφίου ως εξής:
  Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. παρίσταται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που αφορούν στο συλλογικό προγραμματισμό της δράσης του τελευταίου καθώς και όποτε άλλοτε καλείται. Επίσης παρίσταται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. που αφορούν τη συνεργασία των δυο υπηρεσιών.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:36 | ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Παιδαγωγική Ομάδα

  Άρθρο 13, §1

  Με δεδομένο τις αυξημένες και νέες διευρυμένες αρμοδιότητες που ανατίθενται στα ΚΕΑ (συνεργασία με συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία, ΚΕΣΥ, ΠΕΚΕΣ, σχολικές μονάδες, ευρωπαϊκά προγράμματα, ενσωμάτωση πέραν της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολικών δραστηριοτήτων πολιτισμού και αγωγής υγείας κλπ) και εφόσον καταργηθεί ο θεσμός των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Αγωγής Υγείας/Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων, η Παιδαγωγική Ομάδα προτείνουμε να αποτελείται από τουλάχιστον 7 μέλη και σε μεγάλες Διευθύνσεις να συσχετίζεται αναλόγως με τον αριθμό των σχολικών μονάδων τις οποίες καλείται να υποστηρίξει. Παράλληλα είναι απαραίτητη η διοικητική/γραμματειακή υποστήριξη του ΚΕΑ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:28 | Niki

  Σύμφωνα με το άρθρο 13: Τα Κ.Ε.Α. στελεχώνονται από Παιδαγωγική Ομάδα αποσπασμένων εκπαιδευτικών με διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18. Στην Παιδαγωγική Ομάδα, η οποία συγκροτείται για τριετή θητεία, μετέχουν τουλάχιστον:
  α) δύο εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
  β) δύο εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή ΠΕ70 Δασκάλων.

  Από τα παραπάνω φαίνεται πως από τη στελέχωση των Κ.Ε.Α. αποκλείονται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ),αρκετοί από τους οποίους μπορεί να διαθέτουν αυξημένα προσόντα και ειδίκευση για τις παραπάνω θέσεις. Στο πλαίσιο λοιπόν της ισότιμης αντιμετώπισης εκπαιδευτικών και ΕΕΠ, θεωρώ απαραίτητο τα Κ.Ε.Α. να στελεχόνονται, όχι μόνο από εκπαιδευτικούς αλλά και από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) με τα ανάλογα προσόντα.

  Ευχαριστώ.

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:39 | Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

  Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων θεωρεί τα ΚΠΕ ως μια επιτυχημένη δομή που έχει συμβάλει στην καλλιέργεια υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων πολιτών μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων βιωματικών δράσεων. Χωρίς να είμαστε αντίθετοι με την μετονομασία τους σε ΚΕΑ, θεωρούμε ως ελάχιστα προαπαιτούμενα για την αποδοτική λειτουργία τους:
  1) την αύξηση του αριθμού των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας.
  2) την υποχρεωτική στελέχωση της Παιδαγωγικής Ομάδας με Βιολόγο (ΠΕ04.04). Το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων Βιολογίας περιέχει εκτεταμένη γνώση Οικολογίας, εμπειρία πεδίου και εργαστηριακή εμπειρία. Στην περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η συμμετοχή Βιολόγου θα πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά άλλος εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04 ή άλλος επιστήμονας με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στα θέματα περιβάλλοντος.

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:34 | Χριστίνα Τ

  Ως στελέχη εκπαίδευσης αναφέρονται μόνο οι Υπεύθυνοι των ΚΕΑ. Δεν ισχύει το ίδιο και για τα υπόλοιπα μέλη;

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:27 | Evangelos

  Τα ΚΕΑ θα πρέπει να στελεχωθούν με τουλάχιστον 6 άτομα δεδομένου των νέων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν.

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:04 | ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.

  Οι Σχολικές Δραστηριότητες σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους παιδαγωγούς κάθε ειδικότητας στην Α/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση. Πρέπει να υποστηρίζονται από τους Υπεύθυνους μέσα κι έξω από την τάξη. Και από άλλους φορείς & πρόσωπα. Να διευκολύνεται, να παρακολουθείται και να αξιολογείται σωστά το επίπονο αυτό έργο. Εκεί πρέπει να εστιάσει ο νόμος όσο αφορά τη σπουδαία υπόθεση της Αγωγής Υγείας, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Πολιτιστικών Θεμάτων. Κίνητρα για την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων και ουσιαστική στήριξη. Στα ΚΕΑ να υπάρχει ικανός αριθμός έμπειρων ατόμων που διαθέτουν όραμα, δύναμη και γνώση στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Να μη γίνει συρρίκνωση, οπισθοδρόμηση και απώλεια της τόσο μεγάλης ιστορίας αλλά και προοπτικής, ιδιαίτερα με τόσες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν.

 • 25 Μαρτίου 2018, 18:21 | anna

  Αριθμός εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ΚΕΑ: στις παραγράφους 1 και 2 δεν γίνεται σαφές πόσοι εκπαιδευτικοί θα στελεχώνουν κάθε ΚΕΑ. 4 + ένας ο Προϊστάμενος, δηλαδή 5; Αν μιλάμε για 4 ή 5 άτομα, ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με τα νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν!
  Τα ΚΕΑ θα πρέπει να στελεχώνονται από 6 ή 7 άτομα, συν ένα άτομο καθαρά για γραμματειακή υποστήριξη, δεδομένου του φόρτου εργασίας και των νέων αρμοδιοτήτων που θα έχουν.

 • 24 Μαρτίου 2018, 03:04 | ΛΕΩΝ

  Ο αριθμός στελέχωσης είναι πολύ μικρός σε σχέση με τις αυξημένες ευθύνες και δραστηριότητες των μελών. Για να μην απαξιωθούν και καταστούν απρόσιτα και απρόσωπα τα μέλη, είναι πιο αποτελεσματικό να αυξηθεί ο αριθμός τους.

 • 23 Μαρτίου 2018, 19:05 | Βασίλης

  Ο ρόλος των υπευθύνων δραστηριοτήτων ήταν συγκεχυμένος κι εξαρτιόταν από το μεράκι του καθενός. Τα ΚΠΕ έκαναν τον κύκλο τους κι έπρεπε να αλλάξουν χαρακτήρα και για πολλούς η δομή αυτή ήταν πολυτέλεια. Γιατί δεν καθορίζεται για τα μέλη 3 μέρες στα ΚΕΑ και 2 στο σχολείο;

 • 23 Μαρτίου 2018, 13:08 | Δ.Μιχελακη

  Χωρίς σοβαρότητα η νέα πρόταση για τις καινοτόμες δράσεις, τις υποστηρικτικές δομές, το άδηλο πρόγραμμα της εκπαίδευσης που λειτουργώντας δυναμικά προσέδιδε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές την δυνατότητα να βγουν από την τάξη, »συνοδοιπόροι» στο δρόμο της περιέργειας και της γνώσης με στόχο της εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιωσιμότητα. Προγράμματα συντονισμένα από τους υπευθύνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αγωγής υγείας,πολιτιστικών θεμάτων έδιναν στη σχολική κοινότητα την ευκαιρία να ανάδειξη τις δεξιότητες των μαθητών, να γίνουν ενεργοί πολίτες, να συνεργαστούν με διάφορους φορείς, να μάθουν να βλέπουν κι όχι άπλα να κοιτούν, να κάνουν συνεργασίες να συμμετέχουν με ίσες ευκαιρίες σε προγράμματα, γιορτές, επιμορφώσεις και να χουν λόγο σε θέματα που αφορούν την τοπική η την ευρύτερη κοινωνία.Δεν μπορούν τα ΚΕΑ να αντικαταστήσουν το θεσμό των υπεύθυνων η των ΚΠΕ ιδιαίτερα στις μεγάλες δ/νσεις οπού ο τοπικός και προσωπικός χαρακτήρας του συντονισμού χρειάζεται να παραμείνει ενεργός….όποιος έχει την ανάλογη πείρα μπορεί να καταλάβει τη σημασία του προσωπικού χαρακτήρα της κινητοποίησης για αποτελέσματα συλλογικά …οι υπεύθυνοι- τα ΚΠΕ- οι σχολικοί σύμβουλοι που στήριζαν τις δράσεις ακυρώνονται συλλήβδην μέσα από κάποιες αποφάσεις ανθρώπων που δεν έχουν όπως φαίνεται την πείρα να αξιολογήσουν το έργο που συντελείται και που για τους υπεύθυνους υπηρετείται χωρίς επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές

 • 23 Μαρτίου 2018, 12:38 | ΜΑΡΙΑ

  ΧΑΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ,ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ. ΧΑΝΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΝΕ ΑΝΑΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠ΄ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ Κ.Π.Ε. ΠΟΥ ΕΔΙΝΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΤΑ Κ.Ε.Α ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΥΤΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ Κ.Π.Ε. ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΑΙ ΤΗ ΛΥΠΗ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

 • 23 Μαρτίου 2018, 12:04 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Μετά τη δημοσίευση του σχεδίου νόμου σχετικά με την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( 15-3-18) ο ΠΣΕΑΥ επισημαίνει τα κάτωθι:
  1. Τα ΚΕΑ με τη στελέχωση που περιγράφεται στο σχέδιο νόμου είναι πολύ μικρές οντότητες για να στηρίξουν το συντονισμό, την υλοποίηση και τη διάχυση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στις σχολικές τάξεις και μάλιστα παράλληλα στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα μετά την ‘επιστράτευση’ των υγειονομικών, εκπαιδευτικών & κοινωνικών φορέων όλης της χώρας για να συνδράμουν οργανωμένα στο έργο της Αγωγής Υγείας, ώστε να υπάρξει πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, χωρίς βέβαια αυτά να εξέλθουν από το πλαίσιο ευθύνης των εκπαιδευτικών της σχολικής τάξης, όπως άλλωστε γίνεται διεθνώς με τη Σχολική Αγωγή Υγείας. Οι ανάγκες πρόληψης και αντιμετώπισης που διαφαίνεται να υπάρχουν τα επόμενα χρόνια σε θέματα ψυχικής & συναισθηματικής υγείας, κοινωνικών σχέσεων, υγιεινής διατροφής, ατυχημάτων κ.λ.π. απαιτούν πολύ καλή οργάνωση και γενναία στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών εφαρμογής δράσεων & προγραμμάτων.
  2. Ο μη διακριτός ρόλος αυτών που υπηρετούν την Αγωγή Υγείας στα ΚΕΑ ή όπου αλλού, αποπροσανατολίζει, αποθαρρύνει, γενικεύει και οδηγεί στην απώλεια της αποστολής και του οράματος. Η εφαρμογή και στήριξη των θεματικών της Αγωγής Υγείας στα σχολεία είναι από μόνη της μια πολύ μεγάλη – σε εύρος και δυναμική – αποστολή.
  3. Τα ΚΕΑ είναι πολύ λίγα σε αριθμό και σε αναλογία με το μαθητικό πληθυσμό, δεν επαρκούν για τις ανάγκες όλων των δράσεων (περιβάλλοντος, υγείας, πολιτισμού…) και εδρεύουν στις περισσότερες περιπτώσεις αρκετά μακριά από τις σχολικές μονάδες.
  4. Η ύπαρξη του τμήματος Αγωγής Υγείας στο Υπουργείο Παιδείας που επιτέλους επιτεύχθηκε μετά από μακροχρόνιο αγώνα και συγχαίρουμε όλους όσους συνέδραμαν σ’ αυτό με όποια ιδιότητα ή θέση, συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη δικτύου Υπευθύνων Σχολικής Αγωγής Υγείας, ώστε να εφαρμόζεται, να συντονίζεται και να αξιολογείται με επιτυχία το έργο όλων των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών, υγειονομικών, πανεπιστημιακών, διοικητικών κλπ.).
  5. Πιστεύουμε όπως τονίζονταν άλλωστε συνεχώς και σε όλα μας τα έγγραφα, ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι η πιο κατάλληλη έδρα για τους Υπεύθυνους της Σχολικής Αγωγής Υγείας, όντας έτσι πιο κοντά τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους συνεργαζόμενους θεσμικούς φορείς και πρόσωπα. Eναλλακτικά ο Υ.Α.Υ. θα μπορούσε τελικά να ενσωματωθεί στο ΚΕΣΥ που θα λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας στήριξης της ψυχικής υγείας των παιδιών.
  6. Η θέση των μέχρι τώρα Υπευθύνων Α.Υ./Σ.Δ. συνδύασε για πρώτη φορά τη διδακτική δράση μέσα στη σχολική τάξη με τον αγώνα έξω από αυτήν (σεμινάρια, επιμορφώσεις, προώθηση σύγχρονων στρατηγικών κλπ.). Οι Υπεύθυνοι υπηρέτησαν την Αγωγή Υγείας σε όλο της το φάσμα και με όλες τους τις δυνάμεις, με βάση την Υπουργική απόφαση 93008/Γ7/10.8.2012 σε ρόλο διδακτικό, καθοδηγητικό, επιστημονικό και διοικητικό. Και αυτό αξιολογείται ομολογουμένως πολύ θετικά από τον εκπαιδευτικό κόσμο.
  7. Η απόκτηση εμπειρίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία απαιτεί παράλληλα πολλές γνώσεις και μεγάλα χρονικά διαστήματα και αφορά τα εκπαιδευτικά εργαλεία, τις τεχνικές προώθησης, την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, τις επαφές & συνεργασίες, τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς μας κλπ. Κατά τη στελέχωση των δομών, ιδιαίτερα όσο αφορά τον ευαίσθητο τομέα της Αγωγής Υγείας, πρέπει να ληφθεί υπεύθυνα υπόψη η εμπειρία κατά τη διαδικασία επιλογής των στελεχών. Για να μη χαθούν ‘επενδύσεις’ δεκαετιών και να εξασφαλιστεί η συνέχιση του έργου της Αγωγής Υγείας στα σχολεία, κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια της φάσης μετάβασης στις νέες υποστηρικτικές δομές.
  8. Σχετικά με τη φάση μετάβασης που αναφέρθηκε ισχύει επίσης απαράβατα ότι δεν πρέπει να υπάρξει κενό υποστήριξης της Αγωγής Υγείας. Να λήξουν οι θητείες αφού έχουν αναλάβει καθήκοντα οι νέες δομές & πρόσωπα.
  Με μοναδικό σκοπό & κίνητρο τη συνέχιση, βελτίωση και ανάπτυξη του παιδαγωγικού έργου της Σχολικής Αγωγής Υγείας με τον αντίστοιχο κοινωνικό & ανθρωπιστικό αντίκτυπο προτείνουμε:
  I.Διακριτή θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στα ΚΕΣΥ ή στα ΚΕΑ (παρ. 1-2-3-4-5).
  II.Ένταξη της θητείας των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις άσκησης διδακτικών καθηκόντων στη σχολική μονάδα βάση της Υ.Α. 93008/Γ7/10.8.2012 (παρ. 6).
  III.Μοριοδότηση κατά την επιλογή, με τουλάχιστον 0,5 / έτος στη θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας/ΣΔ μετά το 2012 (τελευταία περίοδο θητείας) (παρ. 7)
  IV.Λήξη των θητειών των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας/ΣΔ παράλληλα με την ανάληψη καθηκόντων από νέες δομές & πρόσωπα (παρ. 8) .

 • 23 Μαρτίου 2018, 10:06 | Μαιρη Γιάννη

  Η αναγνώριση της διδακτικής υπηρεσίας των ήδη μελών των ΚΠΕ, όπως ίσχυε, θα έπρεπε να ισχύει και βάση αυτού πολλοί υπηρετούσαν στα ΚΠΕ,δεν αναφέρεται πουθενά. Η σαφής διατύπωση σε αυτό το θέμα θεωρείται καίρια, διαφορετικά δεν υφίσταται ίση μεταχείριση υπαλλήλων, ίδιων μάλιστα τυπικών προσόντων.

 • 22 Μαρτίου 2018, 19:49 | Κατερίνα

  Σχετικά με τη διδακτική των ΚΠΕ: Έχει ήδη αναγνωρισθεί στο νομοσχέδιο.

  α)Άρθρο 2 «Ορισμοί»:η) Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα: η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, περιλαμβανομένων των Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους, ή στις υπηρεσίες της περίπτ. ζ΄ ή υπό την ιδιότητα του προϊσταμένου ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Ε.Α. ή του υπευθύνου λειτουργίας ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Π.Ε.

  β) Άρθρο 24:αα) Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και δημόσια Ι.Ε.Κ.: 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν των 10 ετών.

  Στο άρθρο 24 μοριοδοτείται η «άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες», η οποία έχει ορισθεί με το άρθρο 2.

 • 22 Μαρτίου 2018, 19:12 | Γεωργία Μ

  Με την προσθήκη των καθηκόντων που απορρέουν από το άρθρο 12 (παράγραφος 1 & 2(α), 2(β) 2(γ)), ο συνολικός αριθμός των μελών της Π.Ο. πρέπει να αυξηθεί και να ανέρχεται σε 7 μέλη (3 εκπαιδευτικοί B/θμιας, 3 εκπαιδευτικοί A/θμιας – εφόσον υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον, διαφορετικά να συμπληρώνεται ο αριθμός από την άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης, συν τον προϊστάμενο) προκειμένου η Π.Ο. του Κ.Ε.Α. να ανταπεξέρχεται στις αυξημένες αρμοδιότητες και καθήκοντά της.
  Eίναι δυνατό να μειωθεί το προσωπικό των Κ.Ε.Α ενώ επιβαρύνεται και με επιπλέον αρμοδιότητες;
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί οι μετακινήσεις στις σχολικές μονάδες των νομών αν θα καλύπτονται οικονομικά.

 • 22 Μαρτίου 2018, 17:18 | Μιχάλης Καρυδιάς

  Μεγάλη αίσθηση προκαλεί επίσης η κατανομή επιδομάτων σε σχέση με τις υποχρεώσεις αλλά και την επιλογή στελεχών στα ΚΕΑ. Τα ΚΕΑ είναι πρωτοπόρες δομές έτσι όπως λειτουργούσαν ως ΚΠΕ στη χώρα μας. Δεν είναι τόσο ο αριθμός ή οι ειδικότητες, που σίγουρα κάποιες είναι αναγκαιότητα όσον αφορά την παιδαγωγική πλευρά. Ενώ είναι υποχρεωμένοι σε επιλογή από περιφερειακό συμβούλιο με όσο το δυνατό καλύτερο βιογραφικό, λαμβάνουν μηδενικό επίδομα ή ακόμη και ο πρώην υπεύθυνος υποβιβάζετε σε προϊστάμενο, με επίδομα ίσο με εκείνου που τον επιλέγει ο διευθυντής ή στη καλύτερη περίπτωση η σχολική του μονάδα ή υποχρεωτικά λόγω τοποθέτησή του σε ολιγοθέσια σχολεία ή νηπιαγωγεία. Το να έχουν 10-20€ επιπλέον κάποιοι δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Εάν δεν βγαίνουν τα νούμερα καλό θα ήταν να κοπούν 10-20€ απ΄όλα τα υπόλοιπα στελέχη, εάν πραγματικά υπάρχει η αγωνία της επιτυχίας αυτού του πρωτοπόρου αλλά και πολύπαθου τμήματος της ελληνικής εκπαίδευσης. Μην αντιγράφετε τα κακώς κείμενα των προηγουμένων. Αδράξτε την ευκαιρία να στελεχωθεί η καινοτόμος εκπαιδευτική πρωτοπορία της χώρας μας με στελέχη με όραμα και γνώση γι αυτό που κάνουν κι όχι για την απόσπαση! Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αγωνιά για το καλύτερο, στο σταυροδρόμι που βρισκόμαστε χρειάζεται ενίσχυση, έστω και πενιρχή, θα ανταποδώσει τα μέγιστα!!!

 • 22 Μαρτίου 2018, 11:22 | Π.Ο. Κ.Π.Ε. Αρναίας

  Με την προσθήκη των καθηκόντων που απορρέουν από το άρθρο 12 (παράγραφος 1 & 2(α), 2(β) 2(γ)), ο συνολικός αριθμός των μελών της Π.Ο. πρέπει να ανέρχεται σε 7 μέλη (3 εκπαιδευτικοί β/θμιας, 3 εκπαιδευτικοί α/θμιας – εφόσον υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον, διαφορετικά να συμπληρώνεται ο αριθμός από την άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης, συν τον προϊστάμενο)προκειμένου η Π.Ο. του Κ.Ε.Α. να ανταπεξέρχεται στις αυξημένες αρμοδιότητες και καθήκοντά της.

 • 22 Μαρτίου 2018, 10:51 | ΑΝΤΡΕΑΣ

  Το άρθρο 12 περιγράφει αφενός την αποστολή των Κ.Ε.Α., η οποία περιλαμβάνει όλη την αποστολή των καταργούμενων Κ.Π.Ε. όπως ορίζεται από την Υ.Α.: «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»(Για τη λειτουργία τους είχαν οριστεί τουλάχιστον 5 άτομα), αφετέρου τα Κ.Ε.Α. έχουν επωμιστεί τις αρμοδιότητες των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης (βλέπε τις παραγράφους 2γ και 2ε του άρθρου 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου). Πως είναι δυνατό να μειωθεί το προσωπικό των Κ.Ε.Α, ενώ επιβαρύνεται και με επιπλέον αρμοδιότητες (που υλοποιούνταν από 2 άτομα τουλάχιστον τους υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ανά περιφερειακή ενότητα?)
  Συμπερασματικά, η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του διαβούλευση νομοσχεδίου πρέπει να διορθωθεί ως προς το πλήθος της Παιδαγωγικής Ομάδας, στην οποία πρέπει να μετέχουν τουλάχιστον 6 άτομα.

 • 21 Μαρτίου 2018, 13:36 | Λιάνα Στυλιανού

  Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ΚΠΕ, στο μέλλον ΚΕΑ, θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον σε 7 ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες αρμοδιότητες που επωμίζονται. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στελέχωσης (όχι κατά ανάγκη οικονομικά), π.χ. δυνατότητα να λαμβάνουν άδειες για εκπαιδευτική επιμόρφωση σε erasmus, αν θέλουμε να αποσπαστούν εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και όχι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μετακινηθούν από την οργανική τους και ουδεμία σχέση έχουν με τις καινοτόμες δράσεις – σχολικές δραστηριότητες.
  Επίσης να ενισχυθεί ο ρόλος των δικτύων (μια πολύ σπουδαία διάσταση συνεργατικής εκπαίδευσης) και να λειτουργήσει υποστηρικτικά -περιφερειακά με τα σχολικά δίκτυα που επιθυμεί το νομοσχέδιο να διαμορφώσει.
  Τέλος θα πρέπει να διευκρινιστεί αν οι μετακινήσεις στις σχολικές μονάδες των νομών θα καλύπτονται οικονομικά.

 • 21 Μαρτίου 2018, 13:23 | Πέτρος Σινάκος

  Καλό θα ήταν τα μέλη των Π.Ο των ΚΕΑ να έχουν οργανική θέση εντός των περιφερειών που έχουν έδρα αυτά, προκειμένου να μην εμφανίζονται διάφοροι οι οποίοι θέλουν απλώς να βολευτούν μέσω της απόσπασης εκεί.

 • 21 Μαρτίου 2018, 13:20 | ΤΑΚΗΣ

  Συνάδελφοι της Φυσικής Αγωγής : το νομοσχέδιο δεν σας αποκλείει από την διαδικασία .
  Έλεος με τις συντεχνιακές συμπεριφορές.
  Με τη λογική σας χρειάζεται ένας φυσικός για τα εργαστήρια ,ένας γεωπόνος για μελέτη του Φυσικού περιβάλλοντος ,ένας δάσκαλος για τα παιδαγωγικά ,κτλ

 • 21 Μαρτίου 2018, 12:59 | DIM

  Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι αλληλένδετη με την υγεία και τις αθλητικές δραστηριότητες στη φύση. Υποχρεωτική κρίνεται η παρουσία και στελέχωση των ΚΕΑ με εκπαιδευτικό ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής.

 • 21 Μαρτίου 2018, 12:51 | ΙΟΥΛΙΑ ΓΚΙΚΑ

  θα πρέπει να ΣΥΜΜΕΤΈΧΕΙ και μ εκπαιδευτικός ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα ΚΕΑ. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν είναι ανεξάρτητη από τις υπαίθριες δραστηριότητες στην φύση.

 • 21 Μαρτίου 2018, 07:52 | ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.

  Τα ΚΕΑ με τη στελέχωση που περιγράφεται στο σχέδιο νόμου είναι πολύ μικρές οντότητες για να στηρίξουν το συντονισμό, την υλοποίηση και τη διάχυση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στις σχολικές τάξεις και μάλιστα παράλληλα στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα μετά την ‘επιστράτευση’ των υγειονομικών, εκπαιδευτικών & κοινωνικών φορέων όλης της χώρας για να συνδράμουν οργανωμένα στο έργο της Αγωγής Υγείας, ώστε να υπάρξει πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, χωρίς βέβαια αυτά να εξέλθουν από το πλαίσιο ευθύνης των εκπαιδευτικών της σχολικής τάξης, όπως άλλωστε γίνεται διεθνώς με τη Σχολική Αγωγή Υγείας. Οι ανάγκες πρόληψης και αντιμετώπισης που διαφαίνεται να υπάρχουν τα επόμενα χρόνια σε θέματα ψυχικής & συναισθηματικής υγείας, κοινωνικών σχέσεων, υγιεινής διατροφής, ατυχημάτων κλπ. απαιτούν πολύ καλή οργάνωση και γενναία στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών εφαρμογής δράσεων & προγραμμάτων.Επιπλέον τα ΚΕΑ είναι πολύ λίγα σε αριθμό και σε αναλογία με το μαθητικό πληθυσμό, δεν επαρκούν για τις ανάγκες όλων των δράσεων (περιβάλλοντος, υγείας, πολιτισμού…) και εδρεύουν στις περισσότερες περιπτώσεις αρκετά μακριά από τις σχολικές μονάδες. Θα πρέπει να προβλεφθεί ένας πιο διακριτός & δυναμικός ρόλος υποστήριξης στα ΚΕΑ ή στα ΚΕΣΥ λόγω της σημαντικότητας/αναγκαιότητας της Αγωγής Υγείας

 • 20 Μαρτίου 2018, 13:05 | ΘΩΜΑΣ

  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο οι παράγραφοι 2γ και 2ε του άρθρου 12 περιγράφουν συνοπτικά τις περισσότερες αρμοδιότητες των υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών προγραμμάτων, αγωγής υγείας, σχολικών δραστηριοτήτων τις οποίες αναλαμβάνει η παιδαγωγική ομάδα του Κ.Ε.Α. Αυτό προκύπτει από την αντιπαραβολή των παραπάνω παραγράφων με το καθηκοντολόγιο των παραπάνω υπευθύνων συμφώνα με το ΦΕΚ 2314/2012. Οι παραπάνω εργασίες υλοποιούνταν από 2 άτομα τουλάχιστον τους υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ανά περιφερειακή ενότητα. Επομένως η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του παρόντος πρέπει να διορθωθεί ως προς το πλήθος της Παιδαγωγικής Ομάδας, στην οποία πρέπει να μετέχουν τουλάχιστον 6 άτομα.

 • 20 Μαρτίου 2018, 13:04 | Χρήστος

  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, το άρθρο 12 περιγράφει την αποστολή των Κ.Ε.Α. η οποία περιλαμβάνει όλη την αποστολή των καταργούμενων Κ.Π.Ε. όπως αυτή ορίζεται από την Υ.Α.: «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)» Για τη λειτουργία των Κ.Π.Ε. είχαν οριστεί τουλάχιστον 5 άτομα. Επιπλέον τα Κ.Ε.Α. έχουν επωμιστεί τις αρμοδιότητες των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης. Πως είναι δυνατό να μειωθεί το προσωπικό των Κ.Ε.Α ενώ επιβαρύνεται και με επιπλέον αρμοδιότητες;

 • 19 Μαρτίου 2018, 09:21 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΙΑΜΟΥΡΗ

  Τα ΚΕΑ θα πρέπει να στελεχωθούν και με έναν εκπαιδευτικό ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση θα έπρεπε να είναι συνυφασμένη με τις υπαίθριες δραστηριότητες πχ πεζοπορία και άθληση στην φύση.

 • 18 Μαρτίου 2018, 18:07 | Κωνσταντίνος

  Τελικά οι υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων καταργούνται, δεν είδα σχετικό άρθρο. Οι δραστηριότητες όμως φαίνεται να επικαλύπτονται από τα ΚΕΑ.

 • 18 Μαρτίου 2018, 15:20 | Γιάννης Που.

  Τα περισσότερα ΚΕΑ θα είναι μακριά από τις έδρες των νομών, στις οποίες και βρίσκεται το 70-80% των σχολείων και των μαθητών. Πόσο ουσιαστική υποστήριξη θα μπορούν να προσφέρουν στις σχολικές δραστηριότητες με αυτή την απόσταση; Πού θα οργανώνονται οι επιμορφωτικές δράσεις; Θα καλούνται συνεχώς οι εκπαιδευτικοί να μετακινούνται και τα σχολεία ομοίως; Οι εγκαταστάσεις των ΚΠΕ πρέπει προφανώς να αξιοποιηθούν για επιμορφωτικούς λόγους, η έδρα όμως των ΚΕΑ πρέπει να βρίσκεται στην έδρα του νομού, εκεί που βρίσκονται και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης.