Άρθρο 39 – Έκθεση αξιολόγησης

1. Η έκθεση αξιολόγησης απαρτίζεται από δύο τμήματα, το πρώτο από τα οποία συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο και το δεύτερο από τους αξιολογητές, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
α) Το πρώτο τμήμα:
αα) τους τίτλους σπουδών του αξιολογουμένου, καθώς και τις επιμορφώσεις του,
ββ) συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, και
γγ) συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο, κατά τη διάρκεια της θητείας του.
β) Το δεύτερο τμήμα:
αα) τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης του άρθρου 41 και
ββ) τη βαθμολογία του αξιολογουμένου, βάσει των κριτηρίων των επόμενων παραγράφων.
2. α) Το δεύτερο τμήμα των εκθέσεων αξιολόγησης συμπληρώνεται από τους αρμόδιους αξιολογητές μία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του αξιολογουμένου και, ειδικότερα, εντός των τελευταίων πέντε μηνών πριν από τη λήξη της θητείας.
β) Η προθεσμία της περίπτ. α΄ ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από το τέλος της αξιολογούμενης θητείας λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία.
γ) Αν ο αξιολογητής άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συμπληρώνονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας για θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού οργανικής μονάδας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιπτ. β΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 ή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιπτ. ε΄ και στ΄ της ίδιας παραγράφου, πριν από την αποχώρησή του.
δ) Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του αξιολογητή, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου.
ε) Σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.
3. α) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτ. γ΄ της παρ. 2, καθώς και η αρμόδια για θέματα στελεχών της εκπαίδευσης οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αξιολόγηση σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 38. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας αυτής για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.
β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία υποχρεωτικά στο στέλεχος που αφορά.
γ) Ο αξιολογούμενος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητά από την αρμόδια υπηρεσία να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.
4. Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:01 | Κώστας Κ

  Κύριε Υπουργέ αγαπητοί συνάδελφοι,
  Αφού ευχαριστήσω το Υπουργείο για τη φιλοξενία των απόψεών μας στην ιστοσελίδα ανοιχτής διακυβέρνησης, να κλείσω με μια παράκληση.
  Πέρα από τα προσωπικά μας σχόλια, πρέπει να μελετήσετε τις θέσεις συλλογικών οργάνων και Επιστημονικών Ενώσεων (ΠΕΣΣ, ΕΕΦ, ΕΕΧ, ΠΕΒ κλπ) και όχι μόνο των ανώνυμων που συμμετείχαμε στη Διαβούλευση.
  Με την ευχή να μείνουν τα δίκαια και αποτελεσματικά μέτρα του νομοσχεδίου και να εξαλειφθούν οι κόφτες, αδικίες και ακρότητες.

  Κώστας Καφετζόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΔΔΕ Α Αθήνας, Υποδιευθυντής 3ου ΠΕΚ Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΕΚΦΕ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:00 | Κώστας Κ

  Κύριε Υπουργέ αγαπητοί συνάδελφοι,
  Αφού ευχαριστήσω το Υπουργείο για τη φιλοξενία των απόψεών μας στην ιστοσελίδα ανοιχτής διακυβέρνησης, να κλείσω με μια παράκληση.
  Πέρα από τα προσωπικά μας σχόλια, που λόγω προσωπικών βιωμάτων μπορεί να έχουν και δόσεις υπερβολών (βλέπε «Δημήτρης» για «αργόσχολους, χαραμοφάηδες και αργόμισθους ισόβιους συμβούλους»), πρέπει να μελετήσετε τις θέσεις συλλογικών οργάνων και Επιστημονικών Ενώσεων (ΠΕΣΣ, ΕΕΦ, ΕΕΧ, ΠΕΒ κλπ) και όχι μόνο των ανώνυμων που συμμετείχαμε στη Διαβούλευση.
  Με την ευχή να μείνουν τα δίκαια και αποτελεσματικά μέτρα του νομοσχεδίου και να εξαλειφθούν οι κόφτες, αδικίες και ακρότητες.
  Καλή σταδιοδρομία στα νέα στελέχη, θα είμαστε δίπλα τους από όποια θέση μας προκύψει στις επόμενες κρίσεις για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Κώστας Καφετζόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΔΔΕ Α Αθήνας, Υποδιευθυντής 3ου ΠΕΚ Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΕΚΦΕ.

 • 24 Μαρτίου 2018, 11:07 | Κώστας Δ

  Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τα στελέχη και κανείς δεν θα διαφωνήσει. Και τα κριτήρια εκ πρώτης όψεως είναι επαρκή και καλύπτουν τους προβλεπόμενους τομείς. Ωστόσο, θα πρέπει, να συνυπολογίζεται, προκειμένου να αξιολογηθεί ένας στέλεχος, η ποσότητα και η ποιότητα των πόρων που έχει στη διάθεσή του και αυτό σταθμισμένα και όχι αυθαίρετα. Δεν μπορεί να αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο στελέχη που έχουν στη διάθεσή τους περισσότερους και πιο ποιοτικούς πόρους (εν γένει) σε σχέση με συναδέλφους τους που εργάζονται σε δυσμενέστερο περιβάλλον.
  Πιστεύω επίσης, ότι η επίδοση, η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα του στελέχους, εξαρτάται από τις αντίστοιχες επιδόσεις των υφισταμένων του. Χωρίς τη δυνατότητα αξιολόγησης των υφισταμένων, χωρίς τη δυνατότητα επιμόρφωσης και αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προσόντων, η δουλειά του στελέχους είναι μάταιη. Αυτό σημαίνει αξιλολόγηση ΟΛΩΝ.
  Το να χαϊδεύει κανείς αυτιά (Οι εκπαιδευτικοί της τάξης δεν αξιολογούνται) είναι καταστροφικό για το σχολείο συνολικά.

 • 23 Μαρτίου 2018, 14:25 | Ευα

  Θα μας αξιολογήσουν για το διδακτικό μας έργο; Καλό θα ήταν η αξιολόγηση να περιλαμβάνει και το κομμάτι εκείνο της λειτουργίας του σχολείου όσο αφορά επισκευή τουαλέτας, νιπτήρα, αλλαγή λαμπτήρων οροφής και ένα σωρό άλλα καθημερινά που έχουμε να αντιμεπωπίσουμε με τη λειτουργικότητα των κτιρίων, το ελλιπές παιδαγωγικό υλικό, το ψυχοκινητικό υλικό, τα βιβλία, γιατί τα χρήματα δε φτάνουν να αντικατασταθούν και βασιζόμαστε στις καλές προθέσεις τις δικές μας και των γονέων. Ας λυθούν όλα αυτά ή ένα κομμάτι από αυτά και μετά να μιλάμε για αξιολόγηση…

 • 21 Μαρτίου 2018, 23:44 | Κώστας Κ

  Δεν είναι παράξενο που η αξιολόγηση έχει τα λιγότερα σχόλια.
  Λένε οι εκπαιδευτικοί «η αξιολόγηση είναι για τα στελέχη, καλά να πάθουν!»
  Και ο πόλεμος είναι στη Συρία, αλλά αλίμονο πόσο εύκολα μεταφέρεται δίπλα μας, στην Τουρκία.
  Αν η αξιολόγηση των στελεχών αποδώσει και οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διοίκηση, θα γίνει πλέον αίτημα της κοινωνίας να μεταφερθεί και στα σχολεία.
  Αφού καταργηθούν τα στελέχη-λουφαδόροι με μια διαδικασία αξιολόγησης, γιατί να μην την επεκτείνουμε και στους εκπαιδευτικούς;;;
  Λαμπρή κοντή γιορτή!(στην περίπτωσή μας κυριολεκτώ).