Άρθρο 18 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων και των συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού των Κέντρων αυτών, των Προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α., των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων των διδασκόντων,
β) καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που συγκροτούν τις Παιδαγωγικές Ομάδες των Κ.Ε.Α. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα,
γ) εκδίδονται ενιαίοι Κανονισμοί Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Κ.Ε.Α. και των Κ.Ε.Σ.Υ., με τους οποίους καθορίζονται λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητές τους και ρυθμίζονται εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους,
δ) ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταφορά του προσωπικού των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17,
ε) καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια, τα αρμόδια όργανα και οι διαδικασίες επιλογής και απόσπασης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Ε.Κ.Φ.Ε.,
στ) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Ε.Κ.Φ.Ε.,
ζ) κατανέμονται οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 9 στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και στα Κ.Ε.Σ.Υ., αντίστοιχα, ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν,
η) καθορίζονται λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητες των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., ειδικότερα θέματα διασύνδεσής τους με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και ο κανονισμός λειτουργίας τους,
θ) καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 8,
ι) καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό για την πλήρωση των θέσεων της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 και
ια) καθορίζεται η περιοχή ευθύνης των Κ.Ε.Σ.Υ. που εδρεύουν στην ίδια έδρα.
2. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών καθορίζονται σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 1 ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που είναι αρμόδια για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται νέα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μπορεί να συγχωνεύονται ή καταργούνται οι δομές του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να μεταβάλλεται η έδρα τους.
4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθορίζονται οι ενότητες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την ανάθεση της επιστημονικής ευθύνης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5, καθώς και οι ενότητες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου κατά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:53 | Κώστας Κ

  Κύριε Υπουργέ αγαπητοί συνάδελφοι,
  Αφού ευχαριστήσω το Υπουργείο για τη φιλοξενία των απόψεών μας στην ιστοσελίδα ανοιχτής διακυβέρνησης, να κλείσω με μια παράκληση.
  Πέρα από τα προσωπικά μας σχόλια, που λόγω προσωπικών βιωμάτων μπορεί να έχουν και δόσεις υπερβολών (βλέπε «Δημήτρης» για «αργόσχολους, χαραμοφάηδες και αργόμισθους ισόβιους συμβούλους»), πρέπει να μελετήσετε τις θέσεις συλλογικών οργάνων και Επιστημονικών Ενώσεων (ΠΕΣΣ, ΕΕΦ, ΕΕΧ, ΠΕΒ κλπ) και όχι μόνο των ανώνυμων που συμμετείχαμε στη Διαβούλευση.
  Με την ευχή να μείνουν τα δίκαια και αποτελεσματικά μέτρα του νομοσχεδίου και να εξαλειφθούν οι κόφτες, αδικίες και ακρότητες.
  Καλή σταδιοδρομία στα νέα στελέχη, θα είμαστε δίπλα τους από όποια θέση μας προκύψει στις επόμενες κρίσεις για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Κώστας Καφετζόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΔΔΕ Α Αθήνας, Υποδιευθυντής 3ου ΠΕΚ Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΕΚΦΕ.

 • Κάνοντας την παραδοχή ότι στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η άμεση υλοποίηση της προτεινόμενης νέας οργάνωσης των υποστηρικτικών δομών α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του θετικού αποτελέσματος τόσο στους μαθητές, όσο και στο εκπαιδευτικό σύστημα, εν γένει, το συγκεκριμένο κομβικής σημασίας άρθρο έχει ένα εξαιρετικά σημαντικό έλλειμα, αυτό της μη ύπαρξης χρονοδιαγράμματος για την έκδοση των εξουσιοδοτικών Υπουργικών Αποφάσεων, κανονισμών λειτουργίας κ.ο.κ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:04 | ΠΟΣΓΚΑμεΑ

  Κάνοντας την παραδοχή ότι στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η άμεση υλοποίηση της προτεινόμενης νέας οργάνωσης των υποστηρικτικών δομών α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του θετικού αποτελέσματος τόσο στους μαθητές, όσο και στο εκπαιδευτικό σύστημα, εν γένει, το συγκεκριμένο κομβικής σημασίας άρθρο έχει ένα εξαιρετικά σημαντικό έλλειμμα, αυτό της μη ύπαρξης χρονοδιαγράμματος για την έκδοση των εξουσιοδοτικών Υπουργικών Αποφάσεων, κανονισμών λειτουργίας κ.ο.κ., γεγονός που προσδίδει μία χροιά προχειρότητας, κυρίως όμως, ενισχύει την άποψή μας, το φόβο και τον κίνδυνο ότι πρόκειται για ένα «μετέωρο βήμα» ή διαφορετικά για «μία από τα ίδια», δεδομένου ότι γενεσιουργός αιτία της μη επιτυχίας ή του ελλείμματος προηγούμενων (σχεδόν όλων) των νομοθετημάτων που αφορούν την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι η μη όσμωσή τους με την έκδοση των εξουσιοδοτικών διοικητικών και νομοθετικών πράξεων που προέβλεπαν.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:49 | ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Παιδαγωγική Ομάδα

  Άρθρο 18, §1

  Η Εκπαίδευση για την Αειφορία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ότι αφορά τα ΚΕΑ ως υποστηρικτική δομή θα πρέπει να καθοριστούν με ένα σταθερό και μακροπρόθεσμο νομοθετικό πλαίσιο μέσω ενός ενιαίου Νόμου και όχι με αποσπασματικές και ευμετάβλητες Υπουργικές αποφάσεις. Προτείνουμε να αξιοποιηθεί για το σκοπό αυτό η πρόταση που συνέταξε η σχετική επιτροπή που είχε συσταθεί από τον πρώην ΓΓ του ΥΠΠΕΘ και να ρυθμιστούν όλα τα ζητήματα μέσα από έναν Νόμο.

 • 26 Μαρτίου 2018, 00:07 | Δημήτρης

  Κώστα Κ.,

  Οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν τελειώσει, γιατί ήταν αργόμισθοι και δεν προσέφεραν τίποτα στην εκπαίδευση. Να παρακαλάς να γίνουν πρόωρες εκλογές και να μην ψηφΙστεί ο νέος νόμος και να βγει η Ν.Δ.! Μέχρι τώρα ήσουν ανεξέλεγκτος χωρίς ωράριο και σε πλήρωναν τα κορόιδα! Αν δεν γίνουν εκλογές πριν το Καλοκαίρι, από το Φθινόπωρο σε βλέπω να ξυπνάς κάθε μέρα το πρωί και να πας για μάθημα στο σχολείο.
  Από το Φθινόπωρο, αργομισθία και αραλίκι ΤΕΛΟΣ.

  Με εκτίμηση.

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:57 | Κώστας Κ

  Προς όλους τους παθιασμένους κατά των σχολικών συμβούλων (σ.σ.) παραθέτω το κείμενο Επιστημονικής Ένωσης με το οποίο συμφωνώ. Συμφωνώ όχι μόνο για το συμφέρον μου ως στέλεχος, (είμαι σ.σ. και πριν τη θητεία μου ήμουν στην τάξη), αλλά διότι οι «ενάντια» στους σ.σ., τυφλωμένοι, δεν βλέπουν που θα τους πάει ο νέος νόμος. Διαφωνώ με κόφτες και προαπαιτούμενες γλώσσες έστω κι αν προσωπικά με ευνοούν.
  Αφιερωμένο στον «Δημήτρης» τυφλωμένο από – ίσως όχι άδικο- πάθος κατά των σ.σ. με τον οποίο διαφωνούμε αλλά θα γνωριστούμε τελικά, το όνομά μου είναι στα σχόλια του άρθρου 51 και το μέιλ μου στην ΔΔΕ Α Αθήνας. Κώστας Κ.
  Αν δεν σας πείθουν και οι επιστημονικές ενώσεις τότε … καληνύχτα σας!
  Όπως έγραψα και αλλού …αφήστε τα μίση και αρχίστε το … διάβασμα!

  ENΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»Η Ένωση Ελλήνων ΦΥΣΙΚΩΝ (ΕΕΦ) σε συνέχεια των απόψεων που είχε καταθέσει από κοινού με την ΕΕΧ και την ΠΕΒ …. θεωρεί υποχρέωσή της να τοποθετηθεί εκ νέου στην Δημόσια Διαβούλευση.
  …. Οι διαδικασίες επιλογής στελεχών, καθώς και ο ουσιαστικός αποκλεισμός των Σχολικών Συμβούλων περισσότερο παραπέμπουν σε μια κατεύθυνση ελέγχου της διοίκησης της εκπαίδευσης, παρά σε οργάνωση της αποτελεσματικής και σύγχρονης λειτουργίας της σε όφελος των μαθητών. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και ο αναδρομικός χαρακτήρας της θέσπισης του ορίου των δύο θητειών για τα στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς και η ισχυρή μοριοδότηση μη αντικειμενικών και μετρήσιμων χαρακτηριστικών τους. Επίσης δεν αναγνωρίζεται ως διδακτική η υπηρεσία του Σχολικού Συμβούλου.
  …. Υποβαθμίζεται δραματικά η υποστήριξη στα γνωστικά αντικείμενα, ως το σχολείο να μην έχει μαθησιακούς στόχους, όπως καθίσταται σαφές στα άρθρα 8-9 για τα ΚΕΣΥ, στα οποία εκτός των άλλων δεν προβλέπεται καμία θέση για τον κλάδο των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04).Η ΕΕΦ εκφράζει την ανησυχία της για τις συνέπειες της εφαρμογής του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου στην ποιότητα της Δημόσιας Εκπαίδευσης και τον φόβο της για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δομών διαφορετικών ταχυτήτων, οι οποίες θα παραβιάζουν την θεμελιώδη συνταγματική αρχή των ίσων ευκαιριών στην Εκπαίδευση και καλεί το ΥΠΠΕΘ να επανεξετάσει τον προσανατολισμό των υποστηρικτικών δομών, δίνοντας έμφαση στο ΓΝΩΣΤΙΚΟ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και στην συγκρότηση ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  ΤΟ ΔΣ ΕΕΦ

 • 24 Μαρτίου 2018, 19:08 | Δημήτρης

  Αξιότιμε κε Υπουργέ της Παιδείας,

  Σας παραθέτω αυτούσιο σχόλιο του συναδέλφου «Σχολιαστή» στο άρθρο 17 του παρόντος σχεδίου νόμου, με την παρατήρηση ότι αυτό απηχεί τις απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των μάχιμων εκπαιδευτικών:

  «Είναι δυνατόν Σχολικός Σύμβουλος να έχει αδιάλειπτη θητεία από το 2007 ως και σήμερα;;
  Είναι δυνατόν στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων να παρίσταται καθημερινά από ένας(ο ίδιος) ως κανένας;;
  Είναι δυνατόν να συμβουλεύει όντας εκτός τάξης 11 έτη;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν expert και παιδαγωγό απλά και μόνο επειδή είναι 11 χρόνια στην ίδια θέση;; Δίχως κανένα άλλο εφόδιο;;
  Είναι δυνατόν να έχει δημιουργήσει κλίκα με παρατρεχάμενους τους οποίους χρησιμοποιεί πετόντας «τυράκι»;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν, πρώτο στην ειδικότητά του εντός περιοχής ευθύνης του και ως εκ τούτου να απαιτεί διάφορα, προτάσσοντας την ιδιότητά του ως Σχολικός Σύμβουλος;;
  Είναι δυνατόν να ψάχνεται από πέρυσι πώς θα καβατζωθεί εκτός τάξης σε περίπτωση που έρθει στη Βουλή ΣΝ όπως το τρέχον;;
  Είναι δυνατόν να έχει λιγότερες δυνατότητες στο γνωστικό του αντικείμενο από το μέσο εκπαιδευτικό και να καλύπτει αυτή του την ανεπάρκεια, παίζοντάς το «παιδαγωγός»;;
  Είναι δυνατόν να είναι εσκεμμένα κρυψίνους και να μη μοιράζεται απόψεις με τους συναδέλφους του;;
  Είναι δυνατόν να κοιτάει μόνο την πάρτη του;;
  …και άλλα πολλά…
  Δυστυχώς, επτωχεύσαμεν!!»

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ τί κάνετε για να απαλλάξετε την εκπαίδευσης από τις κλίκες και τους αργόμισθους.
  Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών περιμένει τις ΑΜΕΣΕΣ ενέργειές σας. Να στείλετε τους αργόμισθους να διδάξουν στις σχολικές τάξεις. Αν δεν θέλουν να εργαστούν, να τους απολύσετε.

  Με εκτίμηση.

 • 24 Μαρτίου 2018, 19:04 | Δημήτρης

  Παραθέτω κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις του συναδέλφου Λ.Λ., τις οποίες ψιθυρίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί αλλά αποφεύγουν για ευνόητους λόγους να τις εκθέσουν ανοιχτά. ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΕΝ ΠΑΤΑΝΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΟΜΙΣΘΟΙ:

  1) «Οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν γενικώς εκτός τάξης άπειρα χρόνια (οι περισσότεροι). Μερικοί από αυτούς και πριν γίνουν σύμβουλοι ήταν σε γραφεία, πανεπιστήμια, υπουργία κ.τ.λ. και γενικώς ο μέσος σύμβουλος είναι εκτός τάξης 15 – 20 χρόνια. (Αυτό με μια μικρή έρευνα διαπιστώνεται).Αλλά το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι θεωρούν ντροπή και ξεφτίλα να γυρίσουν στην τάξη. Και αυτό είναι που τους απασχολεί. Θα δείτε ότι θα βρούνε τρόπους και «τόπους» να μην γυρίσουν στην τάξη. Ήδη ψάχνουν!»

  2) «Οι δύο θητείες είναι σωστό αλλά δυστυχώς(ΙΣΩΣ) θα καταρριφθεί από το ΣΤΕ. Προαπαιτούμενο θα πρέπει να είναι τα τελευταία 5 χρόνια μέσα στην τάξη. Κι όποιος θέλει να ξαναγίνει στέλεχος να γυρνάει στην τάξη για τέσσερα χρόνια για ανατροφοδότηση κι έπειτα να ξαναβάζει για στέλεχος.»

  3) «ΠΡΟΤΑΣΗ: Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ+τυπικά προσόντα + διδακτικά χρόνια+ συνέντευξη. Διδακτική υπηρεσία είναι ΜΟΝΟ μέσα στην τάξη. Δεν είναι διδακτική υπηρεσία ούτε υπεύθυνοι Αγωγή υγείας, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων ούτε σχολικοί σύμβουλοι που έρχονται για δέκα λεπτά στη τάξη.»

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, διαλύστε τις κλίκες, τις συντεχνίες και τους αργόμισθους. Επαναφέρετε τους παλιούς σχολικούς συμβούλους στις σχολικές τάξεις για ανατροφοδότηση και επιλέξτε για στελέχη, τους καλύτερους μάχιμους εκπαιδευτικούς! Δεν είναι ανάγκη να γεράσουν περιμένοντας όσους ανήκουν σε ισόβιες κλίκες και συντεχνίες να αποσυρθούν οικειοθελώς!

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, όλα τα παραπάνω απηχούν τις απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών, η οποίοι δεν τολμούν να εκφραστούν ελεύθερα γιατί φοβούνται την εκδίκηση των κλικών και των συντεχνιών των ισόβιων και των αργόμισθων.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, σπάστε τα αποστήματα και κάντε ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ!

 • 24 Μαρτίου 2018, 16:37 | Εύα

  Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου σε μια εποχή πολυδιάστατης κρίσης είναι σκόπιμο να ενδυναμωθεί κ βελτιωθεί κ όχι να καταργηθεί!!! Είναι λυπηρό να ακυρώνεται κ απαξιώνεται το έργο των πλέον προσοντούχων στελεχών της Π/θμιας κ Δ/θμιας εκπαίδευσης που με τις σπουδές κ το πολύπλευρο έργο τους διασυνδέονται με το Ευρωπαικό κ Διεθνές εκπαιδευτικό γίγνεσθαι κ μπολιάζουν το σχολείο με καινοτόμες παιδαγωγικές κ διδακτικές πρακτικές!!! Είναι πρωτοφανής κ κοινωνικά κ οικονομικά επιζήμια η ασυνέχεια που χαρακτηρίζει την εκπαίδευση καθώς κάθε νέα κυβέρνηση ή κ Υπουργός δεν οικοδομεί πάνω σε ότι καλό με κόπο έχει δομηθεί. Τα αποτελέσματα αυτής της ασυνέχειας είναι ιδιαιτέρως επιζήμια π.χ. αξιόλογο κ δαπανηρό εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό που παρήχθη στα χρόνια της κρίσης πολύ πρόσφατα δηλαδή (βλ. π.χ. ΜΠΕ ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Κ ΝΕΑ ΠΣ)παραμένει αναξιοποίητο στα συρτάρια!!!! Ποιά είναι άραγε η σκοπιμότητα αλλαγών που δεν βασίζονται σε αποτίμηση _ αξιολόγηση?, Που αποσκοπούν αλλαγές βασισμένες σε στοχευμένα φωτογραφικά κριτήρια επιλογής (βλ. πιστ. γλωσσομ. μόνο για επιλογή των νέων συντονιστών). Η Εκπαίδευση έχει ανάγκη από συνέχεια, από ευρείες συναινέσεις, από τη συγκρότηση ενός σώματος των ικανότερων στελεχών που θα εργάζονται με γνώμονα την οικοδόμηση αξιών κ ικανοτήτων για μια ελληνική εκπαίδευση ικανή να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της πολύπλοκης κρίσης της εποχής μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα κ κοντόφθαλμες θεωρήσεις.

  τέλος….δεν καταργούμε τους γιατρούς επειδή κάποιοι πιθανόν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους!!! Εντοπίζουμε λάθη δυσλειτουργίες κ τις θεραπεύουμε.

 • 22 Μαρτίου 2018, 18:48 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Οι θέσεις ΔΕΝ μπορεί να κατανέμονται ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν. Αυτή η άποψη παραβλέπει την βαρύτητα των ειδικοτήτων !

 • 21 Μαρτίου 2018, 22:03 | Κώστας Κ

  Η μόνη λύση για να μη δημιουργηθεί άλλη μια ομάδα αργόμισθων είναι αυτό που λέμε αποτίμηση ή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Να θεσμοθετηθεί ο έλεγχος αποτελεσματικότητας κάθε δημόσιου υπάλληλου.
  Είναι απαράδεκτο οι γονείς να κατηγορούν τους εκπαιδευτικούς,
  αυτοί με τη σειρά τους να κατηγορούν τους σχολικούς σύμβουλους,
  οι σ.σ. να κριτικάρουν τους υπευθύνους υποστηρικτικών δομών (ΕΚΦΕ ΚΕΔΔΥ ΠΛΗΝΕΤ ΣΣΝ κλπ)
  και όλοι μαζί την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και τις τράπεζες.

  Ως φορολογούμενοι πολίτες πρέπει να ξέρουμε αν οι μισθοί των δημόσιων υπαλλήλων πιάνουν τόπο. Οι εκπαιδευτικοί που αρνούνται τη λογοδοσία και τον κρατικό έλεγχο είναι το χειρότερο παράδειγμα για τους μαθητές. Αξιολογητές των πάντων και οι ίδιοι στο απυρόβλητο.

  Ως πότε οι εργατικοί εκπαιδευτικοί θα κατηγορούνται ως «γραφικοί» και αυτοί που προσπαθούν να αξιολογήσουν σωστά τους μαθητές τους (από βαθμό 8 αν και τους αξίζει το 2 ή 4) ως «σκληροί και άκαρδοι»;;

  Εάν με το νέο νομοσχέδιο παραμείνουν «θύλακες λούφας», τίποτα δεν πρόκειται να βελτιωθεί και «ένα σάπιο μήλο θα σαπίζει και τα άλλα».

 • 21 Μαρτίου 2018, 20:06 | Δημήτρης

  Θα πρέπει όλα τα στελέχη της Εκπαίδευσης να έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες. Και να τα τηρούν. και να έχουν και ωράριο. Να βρίσκονται στην Υπηρεσία τους και όχι στα σπίτια τους. Το λέω αυτό γιατί οι απερχόμενοι σχολικοί σύμβουλοι δεν είχαν ξεκάθαρα καθήκοντα και αρμοδιότητες. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν πατούσαν στην εργασία τους, ήταν αργόμισθοι, και έκαναν ζημιά στην Εκπαίδευση. Αυτά τα άτομα, επί χρόνια έμεναν ξεχασμένα και ανεξέλεγκτα, συσσωρεύοντας πλασματική προϋπηρεσία χωρίς να εργάζονται και ελάμβαναν υψηλό μισθό. Αυτά τα άτομα θα πρέπει να αποκλειστούν από τις θέσεις στελεχών εκπαίδευσης και να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες όπου υπάρχουν τεράστια κενά.
  Ο νέος νόμος θα πρέπει να θεραπεύει παθογένειες του παρελθόντος που έβλαψαν το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Επιπλέον, άσχετα με την εκπαίδευση, κανείς Δημόσιος Υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να κάθεται σπίτι του, να μην προσέρχεται στην εργασία του, όπως έκαναν και κάνουν οι απερχόμενοι σχολικοί σύμβουλοι, και να πληρώνεται. Στην περίοδο οικονομικής κρίσης, τέτοια κρούσματα είναι προκλητικά. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για ενδεχόμενα κρούσματα αργομισθίας και στο μέλλον. Αρνητικά φαινόμενα αργόμισθων υπαλλήλων, όπως ήταν και είναι οι απερχόμενοι σχολικοί σύμβουλοι, πρέπει να αποτελέσουν ΠΑΡΕΛΘΟΝ, οριστικά και αμετάκλητα.
  Αν ληφθούν υπόψη οι παραπάνω σημαντικές παράμετροι, τότε θεωρώ ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.