Άρθρο 27 – Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 25, η προκήρυξη για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδεται ως εξής:
α) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26,
β) από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 και
γ) από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή το Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26.
2. Οι προκηρύξεις για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδονται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε θητείας και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Με την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη.
3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, ως εξής:
α) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
β) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ενός μόνο κλάδου Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
γ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
δ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις δύο κατ’ ανώτατο όριο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
ε) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αντίστοιχα, μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου έχει επιλεγεί.
στ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
ζ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων στις οποίες κατέχουν οργανική θέση.
η) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν οργανική θέση. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα όπου έχει επιλεγεί.
θ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη, είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο τουλάχιστον οκτώ διδακτικών ωρών την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως διευθυντές, υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. όπου έχουν τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
ι) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών ΕΠΑ.Λ. και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο θέση, είτε για θέση υποδιευθυντή ΕΠΑ.Λ., είτε για θέση υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε για θέση υπευθύνου τομέα Ε.Κ.
4. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται και η σειρά προτίμησης των υποψηφίων για την τοποθέτησή τους στις θέσεις για τις οποίες θέτουν υποψηφιότητα, εφόσον είναι περισσότερες από μία.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:36 | Νησιώτης

  Να δοθεί η δυνατότητα στους Συντονιστές Εκπαίδευσης να επιλέγουν μία Εκπαιδευτική Περιφέρεια και όσα ΠΕΚΕΣ λειτουργούν μέσα σ’ αυτήν

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:05 | T.L.

  Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, κάθε υποψήφιος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) μπορεί να θέσει υποψηφιότητα σε μία μόνο Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.). Οι περισσότερες Π.Δ.Ε. έχουν ένα μόνο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ενώ υπάρχουν και κάποιες με περισσότερα, έως πολύ περισσότερα από ένα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (π.χ. η Π.Δ.Ε. Αττικής με 6 ΠΕ.Κ.Ε.Σ., η Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας με 4 ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). Έτσι, δημιουργείται ανισότητα στις δυνατότητες που έχουν οι υποψήφιοι Σ.Ε.Ε.. Για παράδειγμα, υποψήφιος Σ.Ε.Ε. για την Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας θα διαγωνίζεται για 1 (μία) μόνο θέση, ενώ υποψήφιος της Π.Δ.Ε. Αττικής για 6 (έξι) θέσεις. Βεβαίως αναφέρομαι στις ειδικότητες εκπ/κών για τις οποίες προβλέπεται 1 μόνον θέση ανά ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Το γεγονός αυτό δημιουργεί διακρίσεις και ανισότητα στις επιλογές που έχει ο κάθε υποψήφιος και αποτελεί αντισυνταγματική διάταξη, αφού δεν εξασφαλίζει την ίση πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις, που απορρέει από την αρχή της σταδιοδρομίας του καθενός κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας, δηλαδή από την αξιοκρατική αρχή όπως περιγράφεται στα άρθρα 4, παρ. 1, 4, παρ. 4, 5, παρ. 1 και 103 του Συντάγματος. Προτείνω την επέκταση της δυνατότητας υποβολής υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο Σ.Ε.Ε. σε 2 έως και 3 ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ανεξάρτητα από την Π.Δ.Ε. που υπάγονται.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:13 | Κώστας Μ.

  Παρ. 4 οι δηλώσεις της σειράς προτίμησης των υποψηφίων να υποβάλλονται μετά από την ανάρτηση των τελικών αξιολογικών πινάκων (για ευνόητους λόγους)

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:34 | ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Παιδαγωγική Ομάδα

  Άρθρο 27, § 3

  Να προστεθεί ως περίπτωση:
  Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των προϊσταμένων Κ.Ε.Α. μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το σύνολο των ΚΕΑ της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:05 | Στάθης

  Να υπάρχει το δικαίωμα υποβολής αίτησης και σε δεύτερη Διεύθυνση για τους υποψήφιους διευθυντές σχολείων!!

 • 24 Μαρτίου 2018, 22:22 | Βασιλεία Δ.

  «Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται και η σειρά προτίμησης των υποψηφίων για την τοποθέτησή τους στις θέσεις για τις οποίες θέτουν υποψηφιότητα, εφόσον είναι περισσότερες από μία»
  Θεωρώ ότι εξασφαλίζεται καλύτερα η διαφανεια στη διαδικασία επιλογής όταν τα Συμβούλια Επιλογής δεν έχουν γνώση των επιλογών των υποψηφίων κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Η σειρά προτίμησης θα πρέπει να υποβάλεται με ξεχωριστή αίτηση του υποψηφίου μετά την κατάρτιση των τελικών αξιολογικών πινάκων.

 • 24 Μαρτίου 2018, 20:35 | Μ. Γ.

  Για να ΜΗΝ γίνονται μαγειρέματα, θα πρέπει πρώτα να αναρτούνται οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες και ΜΕΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ!!! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ!!

 • 24 Μαρτίου 2018, 18:56 | Αναστασία Μ.

  α) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
  δ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις δύο κατ’ ανώτατο όριο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

  Διαφωνώ, πρέπει να έχουν περισσότερες επιλογές και αυτοί οι υποψήφιοι για τους οποίους γίνεται αρνητική διάκριση. Δεκατρείς είναι όλες κι όλες οι περιφέρειες γιατί να μή μπορούν να βάζουν σε όλες;

  Όσο για τους διευθυντές εκπαίδευσης προτείνω σε όλες τις διευθύνσεις μίας περιφέρειας εκπαίδευσης.
  Στο νόμο 4369/2016 Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων, άρθρο 86 παρ.8 εδ.γ δίνεται η δυνατότητα επιλογής 5 θέσεων για προϊσταμένους διευθύνσεω.

  https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/169375/nomos-4369-2016

 • 24 Μαρτίου 2018, 09:02 | Π.Ε.

  Προκειμένου να αποφευχθεί η υπονόμευση της διαδικασίας της συνέντευξης, η δήλωση των προτιμήσεων πρέπει να γίνεται μετά την ανακοίνωση των συνολικών μορίων, δηλαδή μετά τη συνέντευξη.

 • 23 Μαρτίου 2018, 21:27 | Δημήτρης

  Αναφέρεται ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ οτι:
  Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα όπου έχει επιλεγεί.

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΟΤΙ: ΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΜ ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟΥ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ (π.χ. λόγω μείωσης τμημάτων)ΤΟΤΕ ΑΠΑΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΔΕΔΕ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΔΕ ΕΝΤΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ (για να αποφανθεί εκ νέου ο ΣΔ).

  Δεν είναι σωστό να αφήνονται αδιάθετες ώρες εκπαιδευτικών ενώ μπορούν να καλυφθούν!!!

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ

 • 23 Μαρτίου 2018, 21:11 | Ιωάννης_Ε

  Να έχουν οι υποψήφιοι διευθυντές σχολείων, τη δυνατότητα, να δηλώσουν σχολεία δύο Διευθύνσεων σε όλη την Ελλάδα.

 • 23 Μαρτίου 2018, 14:12 | Βασίλης Χριστινάκης

  Η παράγραφος 4

  «4. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται και η σειρά προτίμησης των υποψηφίων για την τοποθέτησή τους στις θέσεις για τις οποίες θέτουν υποψηφιότητα, εφόσον είναι περισσότερες από μία.»

  ενέχει κινδύνους αναξιοκρατίας αφού θα είναι γνωστές οι προτιμήσεις στα συμβούλια επιλογής. Προτείνω για να διασφαλισθεί το σύστημα ως αξιοκρατικό η σειρά προτίμησης να δηλώνεται με νέα αίτηση μετά το πέρας της συνέντευξης και την κατάρτιση των πινάκων με όλα τα μόρια

 • 23 Μαρτίου 2018, 13:22 | Γ.Α.

  Να μπορούν οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου να υποβάλουν αίτηση σε περισσότερες από μια Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 • 23 Μαρτίου 2018, 08:49 | ΒΙΒΗ

  Να γίνονται πρώτα οι συνεντεύξεις, μετά να καταρτίζονται οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες και μετά να δηλώνονται οι προτιμήσεις.

 • 23 Μαρτίου 2018, 08:33 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.

  Να δοθεί η δυνατότητα στους Συντονιστές Εκπαίδευσης να επιλέγουν μία Εκπαιδευτική Περιφέρεια και όσα ΠΕΚΕΣ λειτουργούν μέσα σ’ αυτήν (άρθρα 27 3β).

 • 22 Μαρτίου 2018, 22:46 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μ

  Θεωρούμε ότι το δικαίωμα επιλογής δύο περιφερειών (π.χ. της οργανικής θέσης και της τρέχουσας θέσης υπηρεσίας) θα έδειχνε μια ευαισθησία προς τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν επί μακρόν μακριά από τη μόνιμη έδρα τους, και αυτός ο παράγοντας θεωρούμε ότι ηθικά οφείλει να ληφθεί υπόψη.
  Σε κάθε περίπτωση,η επιλογή της μίας περιφέρειας πρέπει να ακολουθεί χρονικά την ανακοίνωση του τελικού αξιολογικού πίνακα ώστε ο υποψήφιος να μπορεί να αποφασίσει λαμβάνοντας υπόψη την τελική κατάταξή του και να αποφευχθούν πιθανές δυσλειτουργίες.

 • 22 Μαρτίου 2018, 18:29 | Δημήτριος

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 ορίζεται ότι οι προτιμήσεις των υποψηφίων δηλώνονται με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας. Αυτό όμως δεν διασφαλίζει την αξιοκρατία αφού τα Συμβούλια Επιλογής γνωρίζουν τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Προτείνεται αλλαγή της διάταξης και καθιέρωση αποκλειστικής προθεσμίας δήλωσης προτιμήσεων των υποψηφίων μετά την κατάρτιση των οριστικών αξιολογικών πινάκων, όπως έγινε και με το νόμο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων το 2017. Έτσι διασφαλίζεται η αξιοκρατία και προστατεύεται ο υποψήφιος από τυχόν μεροληψία μελών του Συμβουλίου Επιλογής.
  Ας μην υποκύψει η κυβέρνηση στις σειρήνες των καταδικασμένων πελατειακών σχέσεων, αναδεικνύοντας το νέο της ήθος

 • 22 Μαρτίου 2018, 11:55 | Σ.

  Τα υποψήφια στελέχη να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις δύο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

  Παρ. 4 οι δηλώσεις της σειράς προτίμησης των υποψηφίων να υποβάλλονται μετά από την ανάρτηση των τελικών αξιολογικών πινάκων (για ευνόητους λόγους)

 • 22 Μαρτίου 2018, 10:49 | Maria

  Γιατί να περιορίζονται οι προτιμήσεις σε μία Περιφέρεια; Οι υποψήφιοι θα έχουν ήδη κριθεί και δε θα υπάρξει κανένα κόστος για το Δημόσιο, αν δηλώσουν συμμετοχή στην κατάσταση υποψηφίων και άλλων Περιφερειών.

 • 21 Μαρτίου 2018, 23:28 | ΜΑΡΙΑ

  Έως τώρα ο υποδιευθυντής έπρεπε να μην έχει κριθεί οργανικά υπεράριθμος. Εάν αλλάξει το καθεστώς, αίρεται η αρχαιότητα στα σχολεία και δημιουργούνται πολλά προβλήματα..

 • 21 Μαρτίου 2018, 22:01 | Βασίλειος Γιάντσιος

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 ορίζεται ότι οι προτιμήσεις των υποψηφίων δηλώνονται με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας. Αν τα Συμβούλια Επιλογής γνωρίζουν τις προτιμήσεις των υποψηφίων θα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν άμεσα την κάθε επιλογή υπέρ του ενός ή του άλλου συνυποψηφίου. Να υπάρχει προθεσμία δήλωσης προτιμήσεων των υποψηφίων μετά την κατάρτιση των οριστικών αξιολογικών πινάκων, όπως έγινε και με τον νόμο 3848 /11 και με το νόμο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων το 2017, για απόλυτη εξασφάλιση αμεροληψίας του Συμβουλίου Επιλογής.

 • 19 Μαρτίου 2018, 18:52 | Βασίλης Κ.

  Για τους υποδιευθυντές των Ε.Κ. προβλέπεται ως προϋπόθεση να μην είναι υπεράριθμοι (εδάφιο θ), ενώ για τις σχολικές μονάδες δεν αναφέρεται αυτή η προϋπόθεση (εδάφιο η), κάτι που μέχρι τώρα ίσχυε πάντα. Αν παραμείνει έτσι η διάταξη θα μπορεί να καταστρατηγείται η αρχαιότητα στις σχολικές μονάδες μέσω της επιλογής κάποιου για υποδιευθυντή, οπότε να καθίσταται λειτουργικά υπεράριθμος εκπαιδευτικός παρότι δεν ήταν οργανικά υπεράριθμος.

 • 18 Μαρτίου 2018, 22:46 | ΗΛΙΑΣ Τ.

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 ορίζεται ότι οι προτιμήσεις των υποψηφίων δηλώνονται με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας. Αυτό όμως δεν διασφαλίζει την αξιοκρατία αφού τα Συμβούλια Επιλογής γνωρίζουν τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Προτείνεται αλλαγή της διάταξης και καθιέρωση αποκλειστικής προθεσμίας δήλωσης προτιμήσεων των υποψηφίων μετά την κατάρτιση των οριστικών αξιολογικών πινάκων, όπως έγινε και με το νόμο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων το 2017. Έτσι διασφαλίζεται η αξιοκρατία και προστατεύεται ο υποψήφιος από τυχόν μεροληψία μελών του Συμβουλίου Επιλογής.

 • 18 Μαρτίου 2018, 13:16 | Γιάννης

  Στο παρόν άρθρο 27 και στην παράγραφο 3 δεν αναφέρεται το που υποβάλλουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας οι υποψήφιοι για τις θέσεις Προισταμένων ΚΕΑ

 • 17 Μαρτίου 2018, 23:40 | Τσιμπλιδου Ελισάβετ

  Οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων κεσυ θα μπορούσαν να δηλώσουν δύο περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης

 • 17 Μαρτίου 2018, 13:06 | Παναγιώτης Α.

  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 27, εδάφιο η αναφέρεται ότι «ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα όπου έχει επιλεγεί».
  Μέχρι τώρα απαιτούνταν ο υποψήφιος υποδιευθυντής να μην έχει κριθεί υπεράριθμος. Οπως διατυπώνεται πλεον η διάταξη θα δημιουργηθούν προβλήματα, καθώς θα καθίστανται πλεονάζοντες εκπαιδευτικοι επειδή αν ενας υποδιευθυντής με λίγες ώρες μαθημάτων Α’ Αναθεσης θα καλύπτει το υποχρεωτικό του ωράριο με μαθήματα Β’ Ανάθεσης, τις οποίες θα παίρνει απο εκπαιδευτικούς άλλων, κλάδων, με συνέπεια εκείνοι να βγαίνουν λειτουργικά υπεράριθμοι.