Άρθρο 30 – Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.
2. Οι τοποθετηθέντες σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, από την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση του στελέχους διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής και θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχουν παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που τυχόν κατέχουν.
3. Με εξαίρεση την επιλογή σε θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, προϊσταμένων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καθώς και υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη συναπτή θητεία σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Ως όμοιες θέσεις για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοούνται στο σύνολό τους οι θέσεις των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 21, καθώς και οι θέσεις των περιπτ. α΄ έως γ΄ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.
4. Οι θέσεις διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, αφορούν σε σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων θέσεων και άνω. Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26. Από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, καθώς και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα.
5. Οι θέσεις προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, αφορούν σε σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέσεων. Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου.
6. Οι θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, αφορούν τις σχολικές μονάδες που ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του Κεφ. Α΄ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985. Αν ο αριθμός των μαθητών της σχολικής μονάδας, όπως διαμορφώνεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, καθώς και κατά τη λήξη του Α΄ τετραμήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δεν δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του υποδιευθυντή ή των υποδιευθυντών που πλεονάζουν. Αν έχουν τοποθετηθεί υποδιευθυντές Α΄ και Β’, θεωρείται ως πλεονάζων κατά προτεραιότητα ο υποδιευθυντής Β΄. Αν ο αριθμός των μαθητών, όπως διαμορφώνεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, καθώς και κατά τη λήξη του Α΄ τετραμήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών σε σχολική μονάδα για την οποία δεν είχε προκηρυχθεί τέτοια θέση, επιλέγονται και τοποθετούνται ένας ή περισσότεροι υποδιευθυντές, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας κατά το οποίο εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 6 και 7, κατά περίπτωση, του Κεφ. Α΄ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985.

 • 26 Μαρτίου 2018, 20:44 | Κώστας

  Δεν βλέπω που υπάρχει ο περιορισμός της θητείας στα 6 χρόνια. Το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι «δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη συναπτή θητεία σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης». Άρα μετά τις δύο θητείες, μπορεί να πάει σε άλλη θέση στελέχους ή να επιστρέψει στο σχολείο του/της. Έπειτα από 3 χρόνια, μπορεί να διεκδικήσει ξανά, άλλες δύο θητείες κ.ο.κ. Αν κάποιος είναι ικανός και άξιος, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Άλλωστε, η επαφή με την τάξη και τα παιδιά είναι μεγάλο βάλσαμο.
  Τόσα χρόνια, αυτοί που δεν είχαν γίνει ξανά στελέχη στην εκπαίδευση, ξεκινούσαν από χαμηλότερη αφετηρία σε σχέση με αυτούς που ήταν ήδη στελέχη. Καιρός ήταν να αλλάξει αυτό. Και όσον αφορά τις «αξιοκρατικές διαδικασίες» των προηγούμενων ετών (πριν από 5 χρόνια και νωρίτερα), πάρα πολλοί γίνονταν διευθυντές με 2 μόνο προσόντα, τα χρόνια υπηρεσίας και το «άριστα» στη συνέντευξη.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:08 | Κ. Αποστολόπουλος

  Ο αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής όσων έχουν δύο συνεχόμενες θητείες σε όμοιες θέσεις στελέχους αποτελεί σαφή προσπάθεια αποκλεισμού των εν ενεργεία στελεχών.
  Η επιλογή αυτή είναι σε ευθεία αντίθεση με την επιλογή των καλυτέρων στελεχών και, κυρίως, με την αρχή της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις, κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας.

  Προτάσεις
  Να μην μπουν περιορισμοί θητειών για τις θέσεις στελέχους.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:06 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.

  Είναι δυνατόν να αποκλείουμε τους έμπειρους και δοκιμασμένους εκπαιδευτικούς που μπορεί να έχουν περισσότερα προσόντα από κάποιους άλλους άπειρους υποψήφιους που δεν έχουν διευθύνει ποτέ σχολείο ή δεν είναι στελέχη της εκπαίδευσης με λιγότερα προσόντα?
  Σε όσους δεν μπορούσαν να γίνουν στελέχη, υπήρχε όμως κάτι ως σήμερα, που να τους εμπόδιζε στο να καταλάβουν τέτοιες θέσεις εάν ήταν ικανότεροι; Θεωρώ ότι είναι παράλογο να στερείς την Δημόσια Διοίκηση από έμπειρα στελέχη βάζοντας κόφτη στις θητείες. Και γιατί αυτό να ισχύει μόνο στο Παιδείας και όχι και στην επιλογή στελεχών για τα άλλα υπουργεία; Ο εκπαιδευτικός, είναι Δημόσιος υπάλληλος και πολίτης Έλληνας. Η Πολιτεία επιζητά ικανά στελέχη. Αν κάποιος είναι άξιος, αρκεί να κρίνεται φυσικά και να αξιολογείται, ας κατέχει την θέση μέχρι την συνταξιοδότηση

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:00 | Φραγκίσκος

  Το όριο των δύο θητειών θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και των άλλων δομών και υπηρεσιών διότι θα στερήσει από τη Διοίκηση άτομα ικανά , με δεξιότητες και μεράκι για το έργο τους. Εδώ και δεκαετίες μέσα από νόμιμες διαδικασίες και διαφορετικούς νόμους επιλογής, επιλέγονται τα Στελέχη Εκπαίδευσης των οποίων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα δημοσιεύονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις. Αιρετοί μας υπάρχουν σε όλα τα Συμβούλια Επιλογής! Είναι άδικο λοιπόν να μιλάμε για ΚΛΙΚΕΣ,ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ και ΚΑΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΑΠΟΣΤΗΜΑ κλπ. Εκπαιδευτικοί είμαστε όλοι που πασχίζουμε καθημερινά για το καλό της Εκπαίδευσης!

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:59 | Μαρία Λυμπεροπούλου

  Για ποιο λόγο να θεσπίζεται ανώτατο πλαφόν θητείας στις θέσεις στελεχών εκπαίδευσης;Το σωστό είναι να μπαίνουν στη διαδικασία ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως και εφόσον γίνεται επιλογή ύστερα από αξιολόγηση και μετρήσιμα κριτήρια, θα προκύψει αξιολογικός πίνακας. Παρομοίως δεν είναι σωστό να υπάρχει ανώτατο πλαφόν μετρήσιμων κριτηρίων. ΟΛΑ τα μετρήσιμα κριτήρια να προσμετρώνται ανάλογα με τον αριθμό των προσόντων και ας προκριθούν οι αξιότεροι!

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:57 | Κώστας Κ

  Κύριε Υπουργέ αγαπητοί συνάδελφοι,
  Αφού ευχαριστήσω το Υπουργείο για τη φιλοξενία των απόψεών μας στην ιστοσελίδα ανοιχτής διακυβέρνησης, να κλείσω με μια παράκληση.
  Πέρα από τα προσωπικά μας σχόλια, που λόγω προσωπικών βιωμάτων μπορεί να έχουν και δόσεις υπερβολών (βλέπε «Δημήτρης» για «αργόσχολους, χαραμοφάηδες και αργόμισθους ισόβιους συμβούλους»), πρέπει να μελετήσετε τις θέσεις συλλογικών οργάνων και Επιστημονικών Ενώσεων (ΠΕΣΣ, ΕΕΦ, ΕΕΧ, ΠΕΒ κλπ) και όχι μόνο των ανώνυμων που συμμετείχαμε στη Διαβούλευση.
  Με την ευχή να μείνουν τα δίκαια και αποτελεσματικά μέτρα του νομοσχεδίου και να εξαλειφθούν οι κόφτες, αδικίες και ακρότητες.
  Καλή σταδιοδρομία στα νέα στελέχη, θα είμαστε δίπλα τους από όποια θέση μας προκύψει στις επόμενες κρίσεις για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Κώστας Καφετζόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΔΔΕ Α Αθήνας, Υποδιευθυντής 3ου ΠΕΚ Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΕΚΦΕ.