Άρθρο 12 – Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:
α. Τμήμα Φιλοσοφίας και
β. Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ενώ ο Τομέας Ψυχολογίας εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
2. Τα νέα Τμήματα εντάσσονται στη Φιλοσοφική Σχολή.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των νέων Τμημάτων διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 και τα προγράμματα θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. Έως τις 31-8-2019 οι Γενικές Συνελεύσεις του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. καταρτίζουν προσχέδιο του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αντίστοιχα.
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
6. Σε κάθε ένα από τα νέα Τμήματα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. κατανέμεται με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. στα δύο νέα Τμήματα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
7. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν κατανεμηθεί στους τομείς Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του κατατεμνόμενου Τμήματος εντάσσονται στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ψυχολογίας, αντίστοιχα. Για την κατανομή και ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όσα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες έχουν διατηρηθεί στο κατατεμνόμενο τμήμα κατανέμονται και εντάσσονται σε ένα από τα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
8. Στα νέα Τμήματα λειτουργεί από την 1-9-2019 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την 31η-10-2019 οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, άλλως έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Η θητεία του εκλεγέντος Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου του οικείου ακαδημαϊκού έτους. Ως τις 31 Αυγούστου παρατείνεται και η θητεία των εκλεγμένων εκπροσώπων των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του τελευταίου έτους της θητείας του Προέδρου. Οι πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
9. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το οποίο υπηρετεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τμήμα Φ.Π.Ψ., κατανέμεται και εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα νέα Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανάλογα με τον Τομέα του Τμήματος Φ.Π.Ψ. στον οποίο καθένας υπηρετεί. Οι θέσεις που κατέχουν μεταφέρονται ταυτοχρόνως με την πράξη κατανομής και ένταξής τους στα νέα Τμήματα. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού, εξέλιξης ή μετακίνησης συνεχίζονται από ένα από τα τρία (3) Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή Ψυχολογίας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
10. Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού, η σύμβαση των οποίων δεν λήγει μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εντάσσονται στα νέα Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την ένταξη. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύμβασής του.
11. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσονται από την κατάτμηση σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή Ψυχολογίας ως εξής:
α) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας,
β) οι φοιτητές της παιδαγωγικής κατεύθυνσης, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται ή στο Τμήμα Φιλοσοφίας ή στο Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
γ) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν δικαίωμα να ενταχθούν σε οποιοδήποτε από τα δύο νέα Τμήματα ή το Τμήμα Ψυχολογίας.
Η ένταξη γίνεται ύστερα από δήλωση προτίμησης που υποβάλλει ο φοιτητής και απόφαση της Συγκλήτου και η εγγραφή του φοιτητή γίνεται στο αντίστοιχο εξάμηνο. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και δεν ανακαλείται. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος υποδοχής, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Φ.Π.Ψ. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.
12. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και όσοι από τους φοιτητές της παρ. 11 δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται τα όργανα που είναι αρμόδια μεταξύ των οργάνων των δύο νέων Τμημάτων, για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του κατατεμνόμενου Τμήματος. Στο Τμήμα αυτό περιέρχεται και το αρχείο του Τμήματος Φ.Π.Ψ., όσον αφορά φοιτητικά θέματα, μετά την παύση της διοικητικής λειτουργίας του, σύμφωνα με την παρ. 8.
13. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν στο κατατεμνόμενο Τμήμα κατανέμονται στα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του κατατεμνόμενου Τμήματος εντάσσονται σε ένα από τα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 02:35 | Μαρία

  Κατα τη γνωμη μου η κατάτμηση του τμήματος θα έπρεπε να ειχε γινει εδω και καιρο . Το τμήμα μπορει να ειναι αρκετά καλο και να παρεχει ακαδημαικές γνωσεις υψηλου επιπεδου αλλα παντα υπηρχε μια συγχυση για τα επαγγελματικα δικαιωματα των αποφοιτων. Αρκετοι επελεγαν αυτο το τμημα θελοντας και εχοντας σκοπο να γίνουν ψυχολόγοι και οχι εκπαιδευτικοί. Θεωρω πως αύτη η αλλαγή θα βοηθήσει σε μεγαλο βαθμό και θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Σπουδάζω στο ΦΠΨ και πιστεύω πως ειναι αρκετά ορθή αυτη η απόφαση.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 01:47 | Μ.Χ., MSc

  Αξιότιμε Υπουργέ της Παιδείας,

  διαβάζουμε μέσα σε όλα τα σχόλια που αναφέρονται στα δίκαια αιτήματα του Τομέα Παιδαγωγικής για να διατηρήσει τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματά του και την αναμενόμενη αυτονόμηση του Τομέα Φιλοσοφίας και άλλα σχόλια που δεν ισχύουν. Πρώτον, οι φοιτητές και οι γονείς τους που παραπονιούνται για το τμήμα και την κατεύθυνση της Ψυχολογίας έχουν απόλυτο λάθος. Ήξεραν και έπρεπε να ξέρουν ότι το Τμήμα ΦΠΨ που είναι πολύ αξιόλογο οδηγεί σε πτυχίο Φιλολόγου και βγάζει τους πιο κατάλληλα προετοιμασμένους καθηγητές. Και αυτοί που επέλεγαν την κατεύθυνση Ψυχολογίας έπαιρναν γνώσεις Ψυχολογίας για το εκπαιδευτικό έργο αλλά μέχρι εκεί. Ποτέ δεν τους έταξε κανείς ότι θα γίνουν ψυχολόγοι! Τώρα τι ζητούν; Να γίνουν ξαφνικά όλοι ψυχολόγοι; Και του έτους εισαγωγής 2015 και 2014 και 2013… και πάει λέγοντας… Δεύτερον, στα αμφιθέατρα μπορεί να συζητούσαν ανεπίσημα διδάσκοντες και φοιτητές πολλά για τη φημολογούμενη διάσπαση. Η Κοσμητεία της Σχολής στα επίσημα έγγραφά της και στις προτάσεις της δεν έταξε ποτέ ότι θα μετέβαιναν *όλοι* στο τμήμα της Ψυχολογίας μεταξύ των οποίων και οι τεταρτοετείς. Κάκιστα ευνοούνται κάποιοι κατά το παρόν σχέδιο νόμου. Όλοι οι φοιτητές του τμήματος και της κατεύθυνσης Ψυχολογίας πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν το πτυχίο του ΦΠΨ. Σε αυτό το τμήμα μπήκαν. Τρίτον, οι πρωτοετείς του 2018-19 δεν έχουν ακόμα επιλέξει κατεύθυνση! Γιατί να μπορούν να μεταβούν στο τμήμα Ψυχολογίας; Οι φοιτητές του 2015 είναι τεταρτοετείς και έχουν περάσει παραπάνω από τα μισά μαθήματα του πτυχίου τους που είναι Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ιστορίας και δεν έχουν καμμιά σχέση με του Τμήματος Ψυχολογίας. Έχει νόημα να μετακινηθούν; Θα είναι σκάνδαλο για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές όλων των τμημάτων και πανεπιστημίων να ευνοείται έτσι μια μερίδα φοιτητών. Δεν υφίσταται καμία αδικία προς αυτούς! Παρακαλώ όπως καταργήσετε και τροποποιήσετε τις παραγρ. 11γ. και 12. και μην επηρεαστείτε από την προσπάθεια κάποιων φοιτητών που λένε ότι αδικούνται δήθεν. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και αρκετοί φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας που θα παραμείνουν στο τμήμα ΦΠΨ και κρίνουν ότι έτσι πρέπει να γίνει για όλους. Εν κατακλείδι, τροποποιήστε ό,τι έχει σχέση με τον Τομέα Παιδαγωγικής και την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

  Σας ευχαριστώ πολύ.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 01:08 | Μαρίνα

  Αν δεν τροποποιηθεί το Σχέδιο Νόμου έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι εισακτέοι του 2015-2016 στις αλλαγές, τότε το υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει σε διαδικασία αλλαγής των ακαδημαϊκών που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις και πληροφορούν με σιγουριά τους φοιτητές πάνω σε τόσο σοβαρά ζητήματα δείχνοντας ανευθυνότητα, εφόσον οι καταστάσεις δεν είναι τόσο δεδομένες όσο τις παρουσίαζαν παιρνοντας στο λαιμό τους τόσα παιδιά που δεν έχουν πραγματικά κανενα μερίδιο ευθύνης για ο,τι συνέβη.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 23:14 | Αννα Κ.

  Η άποψη που διατυπώθηκε στα σχόλια υπέρ της ένωσης του υπό ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας με τον τομέα Παιδαγωγικής ειναι επιστημονικά εντελώς αστήριχτη. Σε περίπτωση που επικρατήσει η ένωση των Παιδαγωγών με καποιο άλλο Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής, η ιδεώδης λύση, βάσει του γνωστικού αντικειμένου των Παιδαγωγών, είναι να υπαχθεί ο συγκεκριμένος τομέας στο κατεξοχήν καθηγητικό τμήμα, που είναι το τμήμα Φιλολογίας. Είναι απορίας άξιον γιατί οι υπερασπιστές των αιτημάτων του τομέα Παιδαγωγικής, οι οποίοι δεν αποκλείουν την ένωση αυτου του τομέα με άλλα τμηματα,δεν προκρίνουν την προαναφερθείσα λύση, αλλά αντ’αυτής αντιμάχονται κατ’ουσίαν την ύπαρξη ενός καθαρού τμήματος Φιλοσοφίας.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 20:56 | Κατερίνα Σ.

  Κύριοι θεωρούμε ότι πρέπει να επανεξετασθεί το δικαίωμα των ενεργών φοιτητών του ΦΠΨ να ενταχθούν, εφόσον επιθυμούν, στα καινούργια τμήματα ή το τμήμα ψυχολογίας, πάντα με βάση την κατεύθυνση που έχουν δηλώσει.
  Ειδικά οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2015 που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση της ψυχολογίας, διαβεβαωιώθηκαν από την κ. Πρόεδρο του τμήματός τους ότι θα συμπεριληφθεί και το έτος τους στις σχετικές διατάξεις του νόμου.
  Παρακαλούμε να δοθεί αυτή η δυνατότητα στα παιδιά μας που φέρουν την ιδιότητα των εν ενεργεία φοιτητών, να αποφοιτήσουν από το τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ ακόμα και αν είναι απαραίτητο να παραταθούν τα έτη σπουδών τους.
  Έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναμένουμε για τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 12 του παρόντος νομοσχεδίου.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 18:49 | Νίκος

  Συμφωνώ με την κατάτμηση αλλά διαφωνώ απόλυτα με την παροχή του δικαιώματος επιλογής σε δυο μονο ετη και δη στους πρωτοετεις που δεν εχουν καν διαλέξει κατευθυνση! Οι τριτοετείς και τεταρτοετείς (2014-2015, 2015-2016) έχουν διδαχθεί πληθώρα μαθημάτων ψυχολογίας και αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός νομοσχεδίου με μόνο δρόμο, για να ακολουθήσουν αυτό που αγαπούν, τις κατατακτήριες. Διεκδικούν δηλαδή τη μία εκείνη θέση που παρέχεται με απειροελάχιστες πιθανότητες ο καθένας τους. Σε αυτή την εποχή που ζούμε περιμένουμε το κράτος να είναι δίπλα μας και να στηρίζει το πραγματικό ενδιαφέρον για επιστημονική κατάρτιση και όχι να μας περιορίζει στην αβεβαιότητα! Ελπίζω να μας βοηθήσετε.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 16:38 | Παρασκευή

  Από τη στιγμή που οι εισαχθέντες το 2014-2015 είμαστε εν δυνάμει φοιτητές και γίνεται μια τέτοια εξέλιξη ενώ δεν έχουμε εξαντλήσει τα έτη σπουδών μας, γιατί να αποφοιτήσουμε από ένα τμήμα που θα έχει καταργηθεί; Από τη στιγμή που έτυχε να γίνεται μια τέτοια αλλαγή σε διάστημα των φοιτητικών μας χρόνων παρόλο που δεν συμπεριλαμβανόμαστε στο νομοσχέδιο, καλό θα ήταν να υπάρξει μέριμνα για όλα τα έτη και όχι μόνο για δυο. Προτιμότερο αυτό πάρα απόφοιτος από ένα τμήμα που μόλις καταργήθηκε και όλοι καταλαβαίνουμε τις πιθανές συνέπειες που ίσως έχει αυτό και στην αγορά εργασίας αλλά και στον βαθμό τον οποίο θα μας αντιμετωπίζουν ως απόφοιτους με «ληγμένο «πτυχίο.
  Σας παρακαλώ να επανεξετάσετε.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 15:57 | Όλγα Παναγοπούλου

  Οι φοιτητές του έτους 2014-2014 αδικούνται γιατί υποχρεώνονται να πάρουν ένα πτυχίο από ένα τμήμα που τελεί υπό κατάργηση,ενώ είναι ενεργείς φοιτητές. Το Υπουργείο πρέπει να ξαναδεί το θέμα και να διορθώσει την αδικία τοποθετώντας τους στα αντίστοιχα νέα τμήματα.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 14:44 | Κωνσταντίνος

  Υπουργέ, δώστε στο δικαίωμα στα παιδιά μας που εισήχθησαν to 2015 στο τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Αθηνών, να έχουν όμοια αντιμετώπιση με τους υπόλοιπους ενεργούς φοιτητές του ΦΠΨ.
  Διατελώ με τιμή, αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 14:36 | Σπύρος

  Το Υπουργείο πρέπει άμεσα να εξετάσει το δίκαιο αίτημα των εισαχθέντων το έτος 2014-2015 και 2015 -2016 και να διορθώσει την κατάφωρη αδικία σε βάρους τους. Αναρωτιέμαι είναι άραγε όλοι οι Έλληνες ίσοι απέναντι στον νόμο;;;
  Όταν τον Μάρτιο του 2018 το Υπουργείο Παιδείας κατάργησε τα ΤΕΙ και ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όλοι οι εγγεγραμμένοι στα ΤΕΙ φοιτητές που δεν είχαν ολοκληρώσει την φοίτηση τους, εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σήμερα σε αυτό το νομοσχέδιο η πολιτεία καταργεί ένα τμήμα και ενώ είναι στην ίδια σχολή και στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, αποκλείει φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το ν+2 χρόνο φοίτησής τους και τους οδηγεί στο να πάρουν πτυχίο από ένα τμήμα καταργημένο. Αναρωτιέμαι γιατί ο νομοθέτης μέσα στον ίδιο χρόνο σκέφτεται τόσο διαφορετικά; Νομίζω κατ’ ελάχιστον ότι οι φοιτητές ετών εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις μεταβατικές διατάξεις. Πιστεύουμε ότι ο Υπουργός θα λάβει υπόψη το δίκαιο αίτημα για όλη αυτήν την προσπάθεια που έκαναν για να μπουν στον Πανεπιστήμιο και να πάρουν ένα πτυχίο από ένα τμήμα που θα υφίσταται και θα λειτουργεί.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 14:21 | Ε.Π.

  Παρακαλούμε όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους αλλά και τον ίδιο τον κύριο Υπουργό προσωπικά, να συμπεριλάβει στον νέο νόμο κι εμάς που πετύχαμε την εισαγωγή μας στο ΦΠΨ ΕΚΠΑ το 2015.
  Διατηρούμε τη φοιτητική μας ιδιότητα, είμαστε ενεργοί φοιτητές και απλώς ζητάμε το δίκαιο και το αυτονόητο, αυτό της ίσης αντιμετώπισης με τους λοιπούς ενεργούς φοιτητές του τμήματος.
  Αναμένουμε θετική έκβαση.
  Ευχαριστώ!

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:23 | Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζιδης

  Η ίδρυση Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι μια ορθή κίνηση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η εκπαίδευση των ενηλίκων αποτελεί εξειδίκευση επιστημόνων που έχουν ήδη τίτλο σπουδών σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο. Ωστόσο, αν δεν κάνω λάθος, ένα Τμήμα δεν πρέπει υποχρεωτικά να δίνει προπτυχιακόύς τίτλους. Τα μέλη του είναι δυνατόν να εξυπηρετούν τα άλλα τμήματα της ίδιας Σχολής με προπτυχιακά μαθήματα στο πεδίο τους (δηλαδή στην εκπαίδευση ενηλίκων) εμπλουτίζοντας έτσι άλλα επιστημονικά πεδία και από την άλλη να οργανώνουν ισχυρά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αλλά η δημιουργία ενός συγκροτημένου Τμήματος θα ενισχύσει την έρευνα στο πεδίο. Νομίζω ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση η απόφαση.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 10:27 | Μαρία Κ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Καθώς το τμήμα ΦΠΨ ΕΚΠΑ κατατμίζεται, ζητάμε την ένταξη των ενεργών φοιτητών (ν+2) και ειδικά όσων φοιτητών μπήκαν το έτος 2015 και οι οποίοι πήραν υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις από τους καθηγητές τους,να συμπεριληφθούν στα νέα τμήματα ή στο τμήμα ψυχολογίας πάντα σε συνάρτηση με την κατεύθυνση που έχει επιλεγεί από τους φοιτητές.
  Ίση μεταχείριση στους εν ενεργεία φοιτητές του τμήματος.
  Μην αγνοήσετε τα πολυπληθή σχόλια των φοιτητών 2015 για το αυτονόητο.
  Ευχαριστούμε!

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 08:56 | Γεράσιμος

  Καταρχάς, ας ενημερωθούν οι σχολιαστές και της σελίδας αυτής της Διαβούλευσης και όσοι απλώς διαβάζουν τα σχόλιά της ότι οι τρεις επιστήμες που συστεγάζονται στα Τμήματα ΦΠΨ, δηλαδή η Φιλοσοφία, η Παιδαγωγική και η Ψυχολογία, δεν είναι ετερόκλητα αντικείμενα. Αντιθέτως, έχουν άμεση συνάφεια και σχέση μεταξύ τους. Καλό είναι στη χώρα μας να μελετούμε καλύτερα, προτού τοποθετούμαστε, ώστε να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις. Ο σημαντικότατος λοιπόν Αμερικανός φιλόσοφος, ψυχολόγος και παιδαγωγός John Dewey είναι ο εμπνευστής και ιδρυτής του πρώτου Τμήματος ΦΠΨ στο Σικάγο, όταν το 1894 ζήτησε να συμπεριληφθεί στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας η Παιδαγωγική, η οποία σύμφωνα και με τα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά εγχειρίδια βρίσκεται ανάμεσα στη Φιλοσοφία-Ηθική και την Ψυχολογία. Επομένως, όταν οι Έλληνες καθηγητές ίδρυσαν τα ελληνικά πανεπιστημιακά Τμήματα ΦΠΨ, ήξεραν ως ειδικοί επιστήμονες πολύ καλά τι έκαναν…
  Η Σχολή Επιστημών Αγωγής, δηλαδή των ΠΤΔΕ και ΤΕΑΠΗ, που αναφέρθηκε κακώς από κάποιους, αφού αφορά στην Πρωτοβάθμια και την εκπαίδευση των δασκάλων και των νηπιαγωγών, ιδρύθηκε στην Αθήνα μόλις το 2013, δηλαδή πριν από 5 (!) χρόνια. Η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, στην οποία ανήκει το ΦΠΨ, είναι μία από τις τέσσερις παλαιότερες πανεπιστημιακές Σχολές στη χώρα μας, από τότε που ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο (το Αθήνησι, 1837). Ακόμα λοιπόν και το αντικείμενο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που έχει προταθεί, δεν έχει καμία σχέση, όπως αντιλαμβανόμαστε, με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, άρα είναι ατυχής η αναφορά της Σχολής των ΠΤΔΕ και ΤΕΑΠΗ.
  Τέλος, προτείνω με όλο το σεβασμό στον Υπουργό να αναθεωρήσει το ζήτημα της μετεξέλιξης του Τομέα Παιδαγωγικής και να αντικαταστήσει το «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» με το επιστημονικά ορθό «Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές» που αρμόζει και στη Φιλοσοφική Σχολή και συμπίπτει με το πρόγραμμα σπουδών του Τομέα, τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του και τα
  επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του. Διαφορετικά, να μην προχωρήσει στην ίδρυση Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αλλά ή να ενσωματώσει στο νέο Τμήμα Φιλοσοφίας αυτούσιο τον Τομέα Παιδαγωγικής, όπως έκανε και στην περίπτωση των Ιωαννίνων, ή να υιοθετήσει την πιο αρμόζουσα λύση της μετονομασίας του Τμήματος σε Φιλοσοφίας ΚΑΙ Παιδαγωγικής, κατά το πρότυπο της Θεσσαλονίκης.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 08:39 | Μαρία Π.

  Επιβάλλεται να ενταχθούν και οι ενεργοί φοιτητές και δη όσοι εισήχθησαν το 2015 διότι οι τελευταίοι έλαβαν διαβεβαιώσεις από τους καθηγητές τους γι΄αυτό.
  Ζητείται δικαίωση κύριε Γαβρόγλου και το ζητάμε από εσάς, τον Υπουργό μας.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 08:27 | Αναστασία

  Χαίρεται!
  Το Υπουργείο πρέπει να λάβει υπόψη του το γεγονός ότι όσοι εισάχθηκαν στο ΦΠΨ το έτος 2015-2016 εξακολουθούν να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα και σαφώς πρέπει να περιληφθούν στο νομοσχέδιο.
  Άλλωστε δόθηκε ρητή υπόσχεση και από το ίδιο το Τμήμα.
  Έχουμε εμπιστοσύνη στον κ. Υπουργό ως δάσκαλο.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 06:28 | Χήστος Ρ.

  Για την απόδοση δικαιοσύνης, επιβάλλεται να συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου και όσοι εισήχθηκαν κατά το έτος 2015-2016 διότι λάβαμε διαβεβαίωση από την κ. Πρόεδρο του τμήματος.
  Μάλιστα μετά από δική της προτροπή προς τους φοιτητές του της κατεύθυνσης ψυχολογίας δεν δόθηκαν στην εξεταστική τα μαθήματα των άλλων κατευθύσεων.
  Ζητάμε και οι νυν 4ετείς ως ενεργοί φοιτητές να ενταχθούμε στον παρόντα νόμο.
  Διατηρούμε τη φοιτητική μας ταυτότητα και ιδιότητα και ζητάμε το αυτονόητο, την ίση μεταχείριση.xristosrokos@hotmail.com

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 02:31 | Γιώργος Δ.

  Ως ανώτατος φορέας οφείλετε να λάβετε υπόψιν τις αρχές της ισότητας καθώς επίσης και τις αρχές της αποκατάστασης του δικαίου όταν αυτό απειλείται. Με την πρότασή σας αυτή βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Οι εισαχθέντες του 2015-2016 έχουν βρεθεί σε τεράστιο τέλμα με το «Σχέδιο Νόμου». Πρέπει να μεριμνήσετε έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όλοι οι φοιτητές με τον ίδιο και ισάξιο τρόπο. Από τη στιγμή που αποφασίσατε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να περάσετε το νόμο της κατάτμησης και όχι πιο αργά, έχετε την υποχρέωση να δώσετε σε όλους τους φοιτητές το δικαίωμα επιλογής για το αν θα πάρουν πτυχίο Φ.Π.Ψ ή για το αν θα ενταχθούν στην ψυχολογία καθώς είναι ενεργοί φοιτητές, αλλά κυρίως επειδή είχαν λάβει αυτή την ενημέρωση από τους υπεύθυνους του τμήματός τους εδώ και καιρό. Είναι ανήθικο να ανακοινώνετε κλείσιμο και μεταποίηση τμήματος και να μην δίνετε την επιλογή στους φοιτητές του τέταρτου έτους να κάνουν τις επιλογές τους σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις, μιας και αφενός βρισκόμαστε στις αρχές του νέου ακαδημαικού έτους και αφετέρου εφόσον υπάρχει η δυνατότητα για άμεση ενδοτμηματική διευθέτηση του ζητήματος.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 01:28 | κέλλυ

  πραγματικά, προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το σκεπτικό πίσω απ’ τη μετονομασία του τομέα Παιδαγωγικής σε τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έχουν καλυφθεί από κάπου αλλού οι ανάγκες των φοιτητών της Φιλοσοφικής οι σχετικές με την παιδαγωγική τους επάρκεια και αποφασίστηκε ότι είναι αναγκαίο ένα τμήμα που θα ασχολείται εξολοκλήρου με κάτι τόσο ειδικό και άσχετο με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση;

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 00:48 | ΦΑΝΗ Ν.

  Είμαι γονέας απόφοιτης τού τμήματος ΦΠΨ Ιωαννίνων που αποφοίτησε το 2016.(Δεν νομίζω ότι θα διέφερε κάτι αν προερχόταν από το ΕΚΠΑ.)Για 4 χρόνια η οικογένειά μας έκανε τεράστιες θυσίες για να ολοκληρωθούν οι σπουδές της κόρης μου μέχρι που απέκτησε ένα πτυχίο χωρίς αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας πού έλεγε ότι σπούδασε την ψυχολογία στο ελληνικό πανεπιστήμιο καθώς ακολούθησε την κατεύθυνση της ψυχολογίας. Το θέμα είναι ότι στη συνέχεια τα μόνα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει είναι του φιλόλογου πράγμα ακατανόητο γιατί φυσικά δεν κατέχει το επιστημονικό αυτό πεδίο (αφοί το πρόγραμμα σπουδών της περιείχε πάνω από 90% μαθήματα συναφή με την ωυχολογια )και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ωυχολογου στην Ελλάδα είναι πολύ καλά κλειδωμένη μόνο για τους αποφοίτους από αμοιγεις σχολές της ψυχολογίας. Ακολούθησαν προσπάθειες για κατατακτήριες σε τμήματα ψυχολογίας όπου ποιος να πρωτομπει και από ότι γνωρίζω συμφοιτητριες της κατέφυγαν εκ νέου σε πανελλήνιες ή στην Κύπρο με υπέρογκα δίδακτρα σε ιδιωτικά πανεπιστήμια για να αποκτήσουν ένα πτυχίο με επαγγελματικα δικαιώματα.
  Εγώ θα δώσω τα συγχαρητήρια μου στον Υπουργό για την κατάτμηση των ΦΠΨ προκείμενου άλλα παιδιά και οικογένειες να μην παγιδευτούν σε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Θα ήθελα όμως να θέσω ένα ερώτημα Είναι πραγματικά θέμα γνώσεων η στέρηση της άδειάς ασκήσεως επαγγέλματος του ωυχολογου στους αποφοίτους του ΦΠΨ ?Αν ναι τότε πως φοιτητές με το ίδιο πρόγραμμα σπουδών για 3 έτη με ένα έτος στο νέο τμήμα θα εφοδιαστούν με πτυχια ωυχολογιας?
  Αν το θέμα είναι καθαρά συντεχνιακό, δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2018 να κρατάμε κλειστά τα επαγγελματικά δικαιώματα υπέρ μιας ελίτ.
  Η δική μου πρόταση είναι αν οι απόφοιτοι των ΦΠΨ κατεύθυνσης ψυχολογίας πραγματικά υπολείπονται στο γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας να ενταχθούν σε προγράμματα εξομοίωσης των πτυχίων τους με τα νέα τμήματα που δημιουργουνται για να τελειώσει αυτή η αδικία και η ομηρία όλων των άτυχων αυτών παιδιών που βρέθηκαν με τα άχρηστα αυτά χαρτιά στα χέρια τους και δεν μπορούν να εργαστούν πουθενά στο χώρο της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Σήμερα είναι πιο επίκαιρη από πότε η λύση αυτή όταν μάλιστα διαφημίζετε από παντού ότι θα παραχωρηθούν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των ιδιωτικών κολεγίων.
  Άρα να εξομοιωθούν όλοι οι απόφοιτοι και μην κοιτάτε ποιοι εισήχθησαν το 2015 η 2014 έτσι και αλλοιώς ίδιο πρόγραμμα σπουδών ακολούθησαν. Η διάκριση αυτή τείνει να είναι ακόμη και αντισυνταγματική.
  Ας γίνουν προγράμματα εξομοίωσης των πτυχίων, πρακτική που ακολουθήθηκε παλαιότερα και σε άλλες σχόλες που διαφοροποιήθηκαν (νοσηλευτικες, παιδαγωγηκες κ.α)
  Ελπίζω έστω και τώρα να δοθεί μαι δίκαιη λύση για όλους νυν φοιτητές και παλαιότερους αποφοίτους των ΦΠΨ έτσι ώστε να εργαστούν και να υπηρετήσουν το επιστημονικό πεδίο της ψυχολογίας που αγάπησαν και σπούδασαν και να αποκτήσουν τα κατάλληλα επαγγελματικά δικαιώματα .
  Με εκτίμηση ευελπιστώ επιτέλους για μια δίκαιη λύση.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 00:28 | κέλλυ

  Σε πρώτη φάση, θα ήθελα να θέσω τα εξής ερωτήματα σχετικά με την κατάτμηση του Φ.Π.Ψ:
  – Για ποιο λόγο θεωρήθηκε τόσο αναγκαία η κατάτμηση ενός τμήματος που τόσα χρόνια στελεχώνει τα σχολεία μας με φιλολόγους, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, διαθέτουν αυτό που τόσα χρόνια οι ίδιοι οι κυβερνώντες διαφημίζουν και διατυμπανίζουν ως μέγα ζητούμενο – και είναι φυσικά!- δηλαδή, την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών;
  – Τελικά, πού θα εδρεύει η Παιδαγωγική επιστήμη σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και ο τομέας για την άσκηση των φοιτητών που πρόκειται να διδάξουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Σε ένα τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή στο Παιδαγωγικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης; Νομίζω ότι άφησαν απέξω μια κρίσιμη περίοδο (11 – 18) για τη ζωή και την εκπαίδευση του ανθρώπου. απλά για να αποδείξουμε ακόμα μια φορά ότι, μόλις κάνουμε ένα βήμα προόδου, μετά το καταστρέφουμε και πάμε εκατό χρόνια πίσω.Υποκριτικό,λοιπόν, τόσα χρόνια το ενδιαφέρον για το ψυχοπαιδαγωγικό κομμάτι της εκπαίδευσης που απευθύνεται στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας και τα άπειρα σεμινάρια για τις διδακτικές τεχνικές!!
  – τέλος, γιατί τόση αγωνία ότι οι επιστημονικοί κλάδοι δε θα αναπτυχθούν επαρκώς αν δεν αποτελέσουν ξεχωριστά τμήματα; άραγε οι επιστήμες δεν εξελίσσονται μέσα από τη διεπιστημονική έρευνα και τη σύμπραξη των επιστημόνων διαφορετικών αντικειμένων; Η φιλοσοφία υπήρξε μητέρα όλων των επιστημών. μέσα στο ΦΠΨ θα μπορούσε να γιγαντωθεί επιστημονικά, να βρει την πραγματωσή της και να αποδειχθεί πραγματικά χρήσιμη. όλοι όσοι μελετούμε ψυχοπαιδαγωγικά ζητήματα διαπιστώνουμε μέσα από μελέτη το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο αλλά και την άρρηκτη σχέση των επιστημών της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας.
  Πραγματικά λυπάμαι για ένα όραμα κάποιων επιστημόνων που το θαύμασα ως έφηβη, το ακολούθησα επαγγελματικά, το παρακολούθησα να εξελίσσεται και τώρα απλά…ανακαλύψαμε ότι δεν είχε λόγο..

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 22:42 | Νικόλαος

  Το 2015 εισαχθήκαμε στο ΦΠΨ ΕΚΠΑ με πολλές χιλιάδες μόρια έχοντας το δηλώσει ως πρώτη επιλογή μας.
  Εν έτει 2018 το τμήμα διασπάται με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε λίγα χρόνια από τώρα το τμήμα μας θα θεωρείται παρωχημένο και κατά συνέπεια υποτιμημένο, όχι για τον δημόσιο τομέα, σίγουρα όμως για τον ιδιωτικό τομέα καθώς πλέον το τμήμα δεν θα υφίσταται. Αν γνωρίζαμε ότι επρόκειτο κάποια στιγμή να διασπαστεί προφανώς και να μην το είχαμε επιλέξει.
  Όμως θα δεχτούμε τη διάσπαση αυτή αφού θα είναι προς όφελος της ακαδημαικής κοινότητας.
  Όμως, θεωρούμε σωστό και δίκαιο να δοθεί και σ΄εμάς τους εισαχθέντες κατά το έτος 2015 το δικαίωμα να ενταχθούμε στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου και να απορροφηθούμε από τα σχετικά τμήματα σύμφωνα με την κατεύθυνση που έχουμε επιλέξει.
  Άλλωστε γι΄αυτό μας είχε διαβεβαιώσει και η Πρόεδρος του τμήματος παρουσία καθηγητών και φοιτητών.
  Ο κος Γαβρόγλου ως ακαδημαικός δάσκαλος, θεωρούμε ότι τάσσεται υπέρ του δικαίου.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 21:21 | Αλεξάνδρα

  Οι φοιτητές Φ.Π.Ψ με έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16 διαμαρτυρόμαστε για την εξαίρεσή μας από τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 12. Η αρχή της ισότητας επιβάλλει όλοι να αντιμετωπίζονται με δικαιοσύνη και όχι κάποιοι να ευνοούνται και κάποιοι άλλοι να χαντακώνονται με τυχαία κριτήρια όπως είναι το έτος εισαγωγής. Εξάλλου, και τα δυο έτη εισαγωγής δεν υπερβαίνουν το ν+2 χρόνο φοίτησης οπότε και ως φοιτητές θεωρούμαστε ενεργοί. Θα παρακαλούσαμε το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει το θέμα και να αποκαταστήσει αυτήν την αδικία.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 21:09 | Βασιλική

  Είμαι φοιτήτρια ΦΠΨ κατεύθυνσης Ψυχολογίας με έτος εισαγωγής το 2014 .Το πάσο μου λήγει το 2020 ,άρα είμαι ενεργή φοιτήτρια και αποκλείομαι. Γιατί; Όταν η πολιτεία καταργεί ενα πανεπιστημιακό Τμήμα πρέπει να φροντίζει οι φοιτούντες να μην βρεθούν με πτυχία επί της ουσίας ανύπαρκτα. Γιατί δώσαμε πανελλήνιες, κοπιάσαμε και στο τέλος θα έχουμε πτυχίο από καταργημένο Τμήμα. Μιλώ εκ μέρους πολλών συμφοιτητών μου. Επιπροσθέτως έχω να κάνω μια παρατήρηση επί κάποιου σχολίου. Ανησυχεί ο σχολιαστής για τους φοιτητές του τμήματος Ψυχολογίας ότι θα ενοχληθούν αν το τμήμα απορροφήσει τους φοιτητές με έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16. Προκαλεί εντύπωση ότι δεν σχολιάζει τους φετινούς πρωτοετείς στο Φ.Π.Ψ, οι οποίοι χωρίς να έχουν επιλέξει κατεύθυνση θα έχουν το δικαίωμα να προωθηθούν στο τμήμα Ψυχολογίας κυριολεκτικά με πλάγιο τρόπο. Αυτό δεν ενοχλεί; Και δεν αποτελεί άνιση μεταχείριση;

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 18:10 | Φ.Σ.

  Κύριε Υπουργέ, όπως θα διαπιστώσετε, τα περισσότερα σχόλια προέρχονται από φοιτητές που εισήχθησαν κατά το έτος 2015
  Αυτό συμβαίνει γιατί λάβαμε τη διαβεβαίωση της Προέδρου του τμήματος ότι θα ενταχθούν και οι φοιτητές του έτους μας στον Νόμο.
  Μάλιστα μας προέτρεψε να μην δώσουμε στην εξετασττική τα μαθήματα των άλλων κατευθύνσεων καθώς θα μεταβούμε στο τμήμα της Ψυχολογίας και πλέον έχουμε μπει στο νέο ακαδ. έτος με οφειλόμενο μαθήματα χωρίς να οφείλεται αυτό σε δική μας υπαιτιότητα.
  Ζητούμε το αυτονόητο. Να ενταχθούμε κι εμείς στα νέα τμήματα ή το τμήμα της ψυχολογίας, ανάλογα με την κατεύθυνσή μας.
  Ευχαριστώ και αναμένω θετική ανταπόκριση.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 16:24 | Νανά

  Διαφωνώ καθέτως σε ότι αφορά στη διάσπαση του τμήματος. Εκπαιδευτής ενηλίκων γίνεται όποιος το θελήσει, μόνο με την παρακολούθηση κάποιων ωρών σεμιναρίων και μέσω μιας τυπικής γραπτής εξέτασης…Αν τεθεί σε ισχύ ο νόμος αυτός, προφανώς και θα λειτουργήσει περιοριστικά τόσο για το ίδιο το τμήμα, όσο και τους φοιτητές του, ως μελλοντικούς φιλολόγους. Το θεωρώ απλά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ….

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 16:11 | Ιωάννα

  Τα άτομα τα οποία είναι εκτός του τμήματος Φ.Π.Ψ. θα ήταν καλύτερο να μην εκφράζουν την αποψή τους με τέτοια άνεση σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, εφόσον δεν γνωρίζουν με ακρίβεια το τι συμβαίνει μέσα στο τμήμα και τι ενημερώσεις έχουν οι ίδιοι οι φοιτητές. Ως φοιτήτρια του τμήματος, διαβάζοντας κάποια από τα παρακάτω σχόλια είδα να γίνεται αναφορά σε «μη αξιοκρατικη απαίτησή μας να αποφοιτήσουμε ως ψυχολόγοι». Ας σκεφτεί η δημιουργός του παρακάτω σχολίου ότι όταν οι φοιτητές έχουν επίσημη ανακοίνωση από καθηγητές και από την ίδια την Πρόεδρο(εφόσον η απόφαση είχε ψηφιστεί από τη Συνέλευση, την Κοσμητεία και τη Σύγκλητο) μέσα σε ένα ολόκληρο αμφιθέατρο και μπροστά και σε άλλον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να επιβεβαιώσει όσα ισχυριζόμαστε, ότι είναι σίγουρο ότι θα αλλάξουμε τμήμα και ότι μπορούμε να μη δώσουμε καν στην εξεταστική όσα μαθήματα δεν συσχετίζονται με το τμήμα της επιλογής μας δεν πρόκειται για μια απλώς ῾῾μη αξιοκρατική απαίτηση῾῾, και προφανώς είναι κάτι που δεν σχετίζεται καν με την επιλογή μας ως μαθητές για το τμήμα του Φ.Π.Ψ. Θα ήθελα πολύ να ξέρω ποια θα ήταν η δική σας αντίδραση αν μαθαίνατε ότι το τμήμα σας κλείνει τη στιγμή που εσείς θα έπρεπε παρόλα αυτά να φοιτήσετε έναν ακόμα χρόνο ενώ ξέρατε πολύ καιρό πριν ότι θα ληφθεί μέριμνα και τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να μη βρεθείτε ῾῾μετέωροι῾῾ . Δυστυχώς,διακρίνω ότι υπάρχει έλλειψη ενσυναίσθησης καθώς δε μπορείτε να κατανοήσετε πώς είναι να μην αναγνωρίζονται οι κόποι τόσο οι δικοί μας όσο και των οικογενειών μας και να βρισκόμαστε ξεκρέμαστοι από τη στιγμή που άλλα μας τάζουν και άλλα προκύπτουν.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 15:59 | Μάνος

  Ο νόμος 4521″ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις , στο άρθρο 5 όριζε:»οι εγγεγραμμένοι φοιτητές,ήτοι όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου ,των Τμημάτων των συγχωνευόμενων ΤΕΙ εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής …»
  Στις 2 /3/2018 το ΥΠΕΠΘ είχε μια εντελώς άλλη λογική.
  Το άρθρο 12 παρ.11και 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου αποκλείει φοιτητές με έτη εισαγωγής2014-2015 και 2015-2016,οι οποίοι είναι ενεργοί φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το ν+2 χρόνο φοίτησής τους.
  Ας επανεξετάσει το Υπουργείο το θέμα ,γιατί αφορά φοιτητές στην ίδια Σχολή και στην ίδια βαθμίδα .
  Δεν εναι δυνατόν οι φοιτητές αυτοί να λάβουν πτυχίο χωρίς αντίκρυσμα ,από ένα Τμήμα καταργημένο ,με μια αβασάνιστη και αυθαίρετη διάκριση όπως είναι το έτος εισαγωγής. Αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 15:48 | Γιώργος Παπαοικονόμου

  Διάβασα με προσοχή το άρθρο 12 και τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα σχόλια.

  Υπάρχει μια πληθώρα σχολίων αναφορικά με τη λεγόμενη «αδικία» εις βάρος όσων εισήχθησαν στο τμήμα ΦΠΨ από το 2014-2015 και πίσω, με κύρια εστία, βέβαια, το ζήτημα του λεγόμενου «αποκλεισμού» τους από το υπαρκτό, ήδη από το 2013, τμήμα Ψυχολογίας. Και αναρωτιέμαι, με έκπληξη, γιατί κάποιος δεν αντιλαμβάνεται την αδικία που εκ των πραγμάτων θα υποστούν οι ενεργοί φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας λόγω της μεταπήδησης φοιτητών από την κατ. Ψυχολογίας του ΦΠΨ, και μάλιστα φοιτητές 3 ετών; Σας το ορκίζομαι: Δεν είμαι φοιτητής του τμήματος Ψυχολογίας!

  Επιπλέον, το σκεπτικό του νομοθέτη, ο οποίος επιδιώκει κατ’ αρχήν έναν εξορθολογισμό, είναι αρκετά σαφές: Οι εισαχθέντες από το 2014-2015 και πίσω, αν και βρίσκονται κατά μεγάλο μέρος εντός της εμβέλειας του ν+2, έχουν ήδη διανύσει, μέχρι τούτη την ώρα που διαβουλευόμαστε, τουλάχιστον 3 χρόνια στο υπάρχον τμήμα ΦΠΨ, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης. Σίγουρα, υπήρξαν καθυστερήσεις από πλευράς του Υπουργείου, αλλά ο νόμος θα ισχύσει κατ’ ουσίαν από το Σεπτέμβρη 2019, πράγμα που σημαίνει ότι οι εν λόγω φοιτητές θα έχουν τουλάχιστον διανύσει ήδη τα 4 χρόνια. Πώς είναι δυνατόν, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, να λάβουν ένα πτυχίο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή στους τυπικούς όρους οργάνωσης των σπουδών τους; Με το έτσι θέλω; Και επειδή «μας βολεύει», επειδή συμβαίνει να προτιμάμε πτυχίο, λ.χ., Ψυχολογίας και να έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου την ύστατη ώρα; Κανείς δεν μας υποχρέωσε να μπούμε στο ΦΠΨ, κανείς δεν μας υποχρέωσε να μην ξαναδώσουμε Πανελλήνιες κ.ο.κ. Τώρα, το εάν οι εσωτερικοί θεσμοί του Πανεπιστημίου λέγανε το ένα ή το άλλο στους φοιτητές τους, αυτό είναι σοβαρό ζήτημα, που έχει να κάνει με την αξιοπιστία τόσο αυτών των θεσμών, όσο και αυτών με τους οποίους οι τελευταίοι συζητούσαν, δηλ. κατ’ εξοχήν το Υπουργείο Παιδείας.

  Γιατί, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν οι εισηγήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίως όσον αφορά την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του τμήματος Εκπαίδευσης που θα δημιουργηθεί. Αυτό θέτει ζήτημα όχι τόσο «αυτοδιοίκητου» όσο «συνεργασίας» και «εμπιστοσύνης» μεταξύ Πανεπιστημίου και Υπουργείου. Εν προκειμένω, θέτει, βέβαια, ζητήματα ουσίας, πράγματα που ειπώθηκαν ήδη, όπως, πρωτίστως, τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελλοντικών αποφοίτων του τμήματος Εκπαίδευσης.

  ΠΑΡ’ ΟΛ’ ΑΥΤΑ:

  Με την ελπίδα οι φοιτητές του τμήματος Ψυχολογίας να υποδεχτούν θερμά τους νέους φοιτητές από την κατεύθυνση Ψυχολογίας του ΦΠΨ, και με απόλυτο σεβασμό στους εύλογους και δίκαιους προβληματισμούς φοιτητών και διδασκόντων της κατεύθυνσης Παιδαγ. του τμήματος Παιδαγωγικής, είναι ώρες χαράς. Θα ήταν άδικο, προσπαθώντας να διαλύσουμε το σκοτάδι ορισμένων σημείων του άρθρου 12, να κλείσουμε τα μάτια μας σε κάτι τόσο ουσιώδες όσο η δημιουργία ενός Τμήματος Φιλοσοφίας.

  Κ. Υπουργέ, ελπίζω να αφουγκραστείτε τη φωνή όλων μας, αποκαθιστώντας το δίκαιο εκεί όπου πρέπει – διορθώνοντας, μήτε διαλύοντας, μήτε επιβάλλοντας.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 15:42 | Georgios

  ΑΠΟΡΩ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ 2015 ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΨ ( ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΑΝΕ ΚΑΠΟΟΙ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ. ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΝΑ ΨΟΦΗΣΕΙ Η ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ. ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΙ. ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ.

  ΣΩΣΤΗ Η ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΨ, ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2015.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:56 | Νεκτάριος

  Είμαι φοιτητής στην κατεύθυνση ψυχολογίας του τμήματος Φ.Π.Ψ., εισαχθείς την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016. Αν και είμαι υπέρ αυτής της μετεξέλιξης του τμήματος, η διαδικασία όπως έχει διατυπωθεί από το υπουργείο δεν συμπεριλαμβάνει τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το 2015 και νωρίτερα. Θεωρώ δίκαιο να δοθεί η δυνατότητα επιλογής των νέων τμημάτων και στους φοιτητές που εισήλθαν στο τμήμα τις ακαδημαϊκές χρονιές 2014-15 και 2015-16 στα πλαίσια του ν+2έτη σπουδών. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές που θα έχουν συμπληρώσει τα υποχρεωτικά 4 έτη του τμήματος Φ.Π.Ψ. την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 αλλά κατέχουν την φοιτητική ιδιότητα στο πλαίσιο του ν+2έτη θα μπορούν να λάβουν και εκείνοι το νέο πτυχίο από το εκάστοτε τμήμα που θα δημιουργηθεί από την κατεύθυνση της οποίας ήταν μέλος ο καθένας. Επομένως φοιτητές της κατεύθυνσης ψυχολογίας Φ.Π.Ψ. εισαχθέντες το 2015 ή και 2014 θα έχουν την δυνατότητα επιλογής να λάβουν πτυχίο του τμήματος Ψυχολογίας εξεταζόμενοι στα περαιτέρω μαθήματα ψυχολογίας που απαιτούνται. Το ίδιο προτείνω να συμβαίνει με τους φοιτητές των άλλων δύο κατευθύνσεων. Θεωρώ λάθος την απόκτηση πτυχίου Φ.Π.Ψ. από την στιγμή που το τμήμα θα πάψει να λειτουργεί μετά από κάποια χρόνια. Είναι δικαίωμα του κάθε φοιτητή Φ.Π.Ψ. να λάβει το πτυχίο του τμήματος του αυτούσιο αλλά οφείλει το υπουργείο Παιδείας να δώσει στους φοιτητές και το δικαίωμα να λάβουν το πτυχίο των νέων τμημάτων.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2018, με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα για το Σχέδιο Νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα για να συζητήσει το άρθρο 12, το οποίο αφορά στην «Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ».
  Η Κοσμητεία συμφωνεί με την ιδέα της μετεξέλιξης του Τμήματος σε δύο νέα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τα οποία θα προκύψουν από τους τομείς Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, καθώς και της ενοποίησης του Τομέα Ψυχολογίας με το υπάρχον Τμήμα Ψυχολογίας, σύμφωνα με τις διαδοχικές αποφάσεις του ιδίου του Τμήματος, της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.
  Η Κοσμητεία, με βάση το κείμενο του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου, κρίνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί η προτεινόμενη ονομασία του ενός εκ των δύο νέων Τμημάτων ως «Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων», αντί της προταθείσης από τα ως άνω συλλογικά όργανα «Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές».
  Το όνομα αυτό δεν ανταποκρίνεται στα γνωστικά αντικείμενα των υπηρετούντων μελών του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ., το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών καθώς και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και προοπτικές απασχόλησης μετά τη λήψη του πτυχίου. Επιπλέον, δυσχεραίνει την παροχή των παιδαγωγικών μαθημάτων από το υπό δημιουργία Τμήμα στους φοιτητές όλων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής για την διασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των Τμημάτων. Η Κοσμητεία είναι πρόθυμη να συζητήσει με το Υπουργείο προκειμένου να εξευρεθεί λύση για την ονομασία του νέου Τμήματος, η οποία θα πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.
  Τέλος, η Κοσμητεία καλεί το Υπουργείο να λάβει υπόψη συνολικά τις προτάσεις των αρμοδίων πανεπιστημιακών οργάνων και, βάσει αυτών, να προχωρήσει στην τελική νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

  Η Κοσμήτωρ

  Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 12:51 | Μαρία Δημητρίου

  Οι σπουδές στη Φιλοσοφία δεν έχουν συνάφεια με τις σπουδές στη Ψυχολογία, σε όλα τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό προσφέρονται από διακριτά τμήματα. Επιπλέον, δεν είναι εμφανές πως η Παιδαγωγική κατεύθυνση συμπληρώνε τα δύο παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

  Ορισμένοι παλαιότεροι φοιτητές απαιτούν να εισαχθούν σε τμήμα Ψυχολογίας.

  Εάν όμως αυτός ήταν ο σκοπός τους γιατί επέλεξαν να σπουδάσουν 4 χρόνια σε ένα Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, δηλαδή ένα τμήμα που δεν ήταν καθαρό τμήμα Ψυχολογίας;

  Δεν είναι αξιοκρατική η απαίτηση να αποφοιτούν ως ψυχολόγοι επειδή παρακολούθησαν μερικά μαθήματα στην κατεύθυνση ενός τμήματος, που κακώς δομήθηκε με τόσο ετερόκλητα αντικείμενα σπουδών. Αν δεν είχε κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο θα αποφοιτούσαν ψυχολόγοι από το τμήμα ΦΠΨ; Αν κάποιος δεν πέτυχε την εισαγωγή του σε ένα τμήμα Ψυχολογίας σε προηγούμενες πανελλαδικές εξετάσεις μπορεί να ξαναπροσπαθήσει, δεν μπορεί να απαιτεί να ευνοηθεί από μια τυχαία νομοθετική ρύθμιση.

  Χρειάζεται ένα ξεχωριστό τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με τέτοιο βαθμό εξειδίκευσης για τέσσερα έτη σπουδών; Θα ήταν καλύτερο να ενταχθεί ως διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μεταξύ τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών ή και άλλων πανεπιστημίων (Παιδαγωγικά τμήματα, Τμήματα Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας κ.α.).

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 12:33 | ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

  Με το άρθρο 12 (Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ), που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανοίγεται μια νέα σελίδα στην ιστορία της εμβληματικής Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προβλέπεται επιτέλους η ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας.
  Το νέο Τμήμα Φιλοσοφίας αποτελεί το φυσικό διάδοχο του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ. Στο διάταγμα «Περί συστάσεως του Πανεπιστημίου» (1837) προβλέπεται η ίδρυση Φιλοσοφικής Σχολής και ο διορισμός τακτικού καθηγητή Φιλοσοφίας, θέση την οποία αποφασίζεται να καταλάβει ο Ν. Βάμβας. Ο τελευταίος, ως πρώτος τη τάξει καθηγητής, ανέλαβε τα καθήκοντα του πρώτου Σχολάρχη της Φιλοσοφικής Σχολής. Έκτοτε η φιλοσοφία δεν έπαυσε ποτέ να θεραπεύεται στο ΕΚΠΑ. Στον Τομέα Φιλοσοφίας δίδαξαν και φοίτησαν ορισμένες από τις κορυφαίες μορφές της ακαδημαϊκής, πνευματικής και πολιτικής ζωής εντός, αλλά και εκτός Ελλάδος.
  Το 1984 ο Τομέας Φιλοσοφίας εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέν Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (ΦΠΨ). Εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει η διαβούλευση της ακαδημαϊκής κοινότητας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ώστε να ιδρυθεί Τμήμα Φιλοσοφίας. Το βήμα αυτό κρίνεται απαραίτητο τόσο για την ανάπτυξη της φιλοσοφίας καθαυτήν όσο και για τη Φιλοσοφική Σχολή, μιας και δεν υπήρχε αυτοδύναμο Τμήμα στο οποίο να υπηρετείται η επιστήμη που έδωσε το όνομά της στην ίδια τη Σχολή. Μετά την ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ (2013) -το οποίο προήλθε από μερική κατάτμηση του Τμήματος ΦΠΨ- ωρίμασαν οι συνθήκες για την περαιτέρω κατάτμηση του Φ.Π.Ψ. και την αυτοδύναμη πορεία των επιστημών που συστεγάζονται σε αυτό.
  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα μέλη του Τμήματος ΦΠΨ αποφάσισαν (2017) να προτείνουν στα όργανα Διοίκησης του ΕΚΠΑ και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την οριστική κατάτμηση του ΦΠΨ και την ίδρυση δύο νέων Τμημάτων, τα οποία θα προέρχονται από τη μετεξέλιξη των Τομέων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής αντίστοιχα. Τα υπηρετούντα στο ΦΠΨ μέλη ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας προτάθηκε να ενταχθούν στο υπάρχον Τμήμα Ψυχολογίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΦΠΨ εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής και τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και προωθήθηκε αρμοδίως στον Υπουργό Παιδείας.
  Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του σχεδίου νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» για το νέο Τμήμα Φιλοσοφίας είναι σύμφωνα με όσα ζητήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΦΠΨ και τα ακαδημαϊκά όργανα του ΕΚΠΑ, δημιουργώντας μια αισιόδοξη προοπτική για την προαγωγή της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιό μας.
  Η ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα συμβάλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση των φιλοσοφικών σπουδών στην Ελλάδα. Μέσω της έρευνας, διδασκαλίας και μετάδοσης της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας, το Τμήμα Φιλοσοφίας θα λειτουργεί με στόχο την άρτια επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, απαραίτητη για την επιστημονική τους εξέλιξη και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Υπηρετώντας έναν κλάδο που θεμελίωσε τις ανθρωπιστικές επιστήμες, το Τμήμα Φιλοσοφίας θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, αναγκαίας για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων.
  Το ενδιαφέρον για την ελληνική φιλοσοφία –όχι μόνο την αρχαία, αλλά και τη βυζαντινή, τη νεότερη και τη σύγχρονη- είναι έντονο διεθνώς. Σε όλο τον πλανήτη λειτουργούν αυτόνομα Τμήματα Φιλοσοφίας, στα οποία θάλλει η μελέτη της ελληνικής φιλοσοφίας. Η μεγάλη και ακμαία διεθνής φιλοσοφική κοινότητα έχει σταθερά προσανατολισμένο το ενδιαφέρον της στην Αθήνα: την πόλη του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Επίκουρου, των κυριοτέρων Στωικών και Νεοπλατωνικών φιλοσόφων. Καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές φιλοσοφίας από όλη τη Γη επισκέπτονται την Αθήνα, διεξάγοντας μέρος των ερευνών τους και ιδρύοντας παράλληλα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα στην ιστορική παγκόσμια πρωτεύουσα της φιλοσοφίας. Η μη ύπαρξη Τμήματος Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ αποτελούσε σημαντική έλλειψη και υπονόμευε την ακαδημαϊκή πορεία του αρχαιότερου και γνωστότερου ελληνικού πανεπιστημίου.
  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στο απολύτως τεκμηριωμένο επιστημονικό και ακαδημαϊκό αίτημα των μελών του Τομέα Φιλοσοφίας, των υπολοίπων συναδέλφων του ΦΠΨ, της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, προβαίνει στην ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. Εκφράζοντας την ικανοποίηση και την ευαρέσκειά μας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστούν ακαδημαϊκά και επιστημονικά τα εύλογα ζητήματα που θέτουν οι συνάδελφοι του Τομέα Παιδαγωγικής του ΦΠΨ όσον αφορά στην ονομασία του νέου Τμήματος, που αυτοί θα στελεχώσουν, και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος αυτού. Σε καμιά όμως περίπτωση η λύση των εκκρεμών αυτών ζητημάτων δεν μπορεί να παρεμποδίσει την ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας, καθώς αυτή αποτελεί ανεξάρτητο θέμα. Εμείς, ως Τομέας Φιλοσοφίας, δεν πρόκειται να δεχθούμε οποιαδήποτε άλλη λύση πέραν της ίδρυσης Τμήματος Φιλοσοφίας, το οποίο θα στελεχώνεται από τα μέλη του Τομέα Φιλοσοφίας του ΦΠΨ ΕΚΠΑ.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 10:19 | Κωνσταντίνα Δ.

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 2015-2016 ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΜΕ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΡΑ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 09:20 | Κωνσταντίνα Δ.

  ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (2015-2016) ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΩΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 09:14 | Φοιτητής ΦΠΨ

  Είχαμε λάβει τη διαβεβαίωση από την Πρόεδρο του τμήματος ΦΠΨ ότι θα ενταχθούμε στο νέο νόμο και εμείς οι εισαχθέντες κατά το έτος 2015.
  Μάλιστα, σε όσους είχαμε επιλέξει την κατεύθυνση της ψυχολογίας, μας είχε υποδειχθεί να δώσουμε έμφαση στα μαθήματα ψυχολογίας και να επιλέξουμε από αυτά, κάτι που κάναμε σχεδόν όλοι.
  Κάποιοι εξ ημών οφείλουμε μαθήματα άλλων κατευθύνσεων (φιλοσοφίας ή παιδαγωγικής) τα οποία δεν εξετασθήκαμε στις εξεταστικές του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους ακριβώς γιατί μας είχαν διαβεβαιώσει οι καθηγητές ότι θα ενταχθούμε στο τμήμα της Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.
  Ζητούμε το αυτονόητο και το δίκαιο, δηλαδή να συμπεριληφθούμε και εμείς οι εισαχθέντες κατά το ακαδ. έτος 2015-2016 στον παρόντα προς ψήφιση νόμο, τόσο διότι είμαστε ενεργοί φοιτητές με όλα τα δικαιώματα, αλλά και για ηθική αποζημίωση καθώς λάβαμε πολλάκις διαβεβαιώσεις από τους καθηγητές για την ένταξη του έτους μας στις αλλαγές του τμήματος ΦΠΨ ΕΚΠΑ.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 01:38 | Εύα

  Είναι εντελώς άδικο να αποκλείονται οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2014-2015. Δεν έχουμε ξεπεράσει το ν+2 χρόνο σπουδών μας, είμαστε ενεργοί φοιτητές μέχρι το 2020 και το νομοσχέδιο δε μας δίνει καμία ευκαιρία παρά μόνο να πάρουμε ένα πτυχίο από ένα τμήμα που δεν υπάρχει πια, ενώ οι πρωτοετείς θα μπουν στη Ψυχολογία χωρίς να δίνεται το δικαίωμα σε μας που έχουμε διδαχθεί τόσα μαθήματα στην κατεύθυνσή μας να επιλέξουμε το τμήμα Ψυχολογίας και με επιπλέον μαθήματα να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα σπουδών. Ελπίζουμε αυτή η αδικία να διορθωθεί και να συμπεριληφθούμε στις μεταβατικές διατάξεις.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 01:02 | FM

  Η κατάτμηση του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ αποτελεί μια σαφώς θετική εξέλιξη που άργησε ορισμένες δεκαετίες. Ειδικότερα, η ένταξη του Τομέα Ψυχολογίας στο υπάρχον Τμήμα Ψυχολογίας αποτελεί έναν σαφώς χαραγμένο μονόδρομο, με καθαρά επιστημονικά κριτήρια, αφού δίνει τέλος στην παράλογη συνύπαρξη ενός Τομέα και ενός Τμήματος με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης, η ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας, δηλ. ενός τμήματος με σαφώς διακριτό γνωστικό αντικείμενο και μάλιστα σε μια Σχολή που είχε μόνο το όνομα αλλά όχι το Τμήμα που να το δικαιολογεί αμιγώς και περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αναμένεται να βοηθήσει σε μια ολοκληρωμένη και επαρκή επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων του. Όσον αφορά το Τμήμα Παιδαγωγικής και τη μετεξέλιξή του σε Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το τοπίο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Ένα βασικό ερώτημα που περνά σίγουρα από το μυαλό όλων είναι τι εξυπηρετεί η ένταξη ενός τέτοιου τμήματος στη Φιλοσοφική Σχολή και όχι στην ήδη υπάρχουσα Σχολή Επιστημών Αγωγής του ΕΚΠΑ. Γιατί, άραγε, όταν υπάρχουν αυτονόητες λύσεις και επιλογές που δεν απαιτούν καμία εξήγηση να προτείνονται λύσεις που είναι δύσκολο έως και αδύνατο να δικαιολογήσει κανείς με ορθολογικά ακαδημαϊκά κριτήρια;

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 00:37 | Χριστινα

  Ειναι απαραδεκτο που δεν επιτρεπεται στους φοιτητες που εισαχθηκαν το 2015 , εφοσον γινεται η διασπαση του τμηματος να μην εχουν τη δυνατοτητα να επιλεξουν καποιο τμημα απο οσα θα προκυψουν καθως διατηρουμε ακομη τη φοιτητικη μας ταυτοτητα! Και να μη ξεχναμε πως οι φοιτητες του 2015 παλεψαμε για αυτη την αλλαγη και ειναι τουλαχιστον αδικο να μη συμπεριληφθουμε στην αλλαγη αυτη και να μας στερειται ουσιαστικα το μελλον μας,εφοσον οταν αποφοιτησουμε θα μεινουμε με ενα πτυχιο στο χερι μιας σχολης που δεν θα υπαρχει , στερωντας μας την ευκαιρια να κυνηγησουμε τα ονειρα μας και να βρουμε μια θεση εργασιας σε αυτο που μας αρεσει! Επειδη εμεις αυτο το αναγνωριζουμε επιβαλλεται και απαιτουμε πλεον να συμπεριληφθουμε και να τροποποιηθει το νομοσχεδιο γιατι εχουμε το δικαιωμα να επιλεξουμε ,πρεπει να υπαρχει η ελευθερια να μας αφησετε να επιλεξουμε εμεις τι θελουμε να κανουμε και οχι να αποφασιζετε εσεις για εμας, ΕΦΟΣΟΝ ΛΟΙΠΟΝ λετε οτι ζουμε σε μια χωρα δημοκρατιας και δικαιου.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 00:11 | Ανδρονίκη

  Για τους εισαχθέντες το έτος 2014 – 2015 είναι μεγάλη αδικία, γιατί ενώ είναι ενεργοί φοιτητές μέχρι το έτος 2020 και έχουν πάρει κατεύθυνση ψυχολογία και έχουν ήδη πολλά μαθήματα ψυχολογίας αποκλείονται από τον νόμο. Και θα πάρουν πτυχίο από ένα τμήμα που θα έχει καταργηθεί. Νομίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να διορθώσει αυτήν την αδικία!!

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 23:31 | Ιωάννης

  Δεν κατανοώ καθόλου γιατί οι φοιτητές του ΦΠΨ Αθήνας και οι παλιοί και οι τωρινοί ζητούν να τους δοθεί χατιρικώς το δικαίωμα να εισαχθούν χωρίς εξετάσεις στο Τμήμα της Ψυχολογίας Αθήνας! Εμείς που πασχίσαμε να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα χιλιάδες μόρια για να εισαχθούμε στα Τμήματα Ψυχολογίας, γιατί δεν μας χαρίστηκε κανείς; Άλλα παιδιά που βρέθηκαν εκτός αυτών των Τμημάτων, που δεν κατάφεραν να εισαχθούν για λίγα μόλις μόρια, τι να πουν τώρα που διαβάζουν και βλέπουν τέτοιες κατάφωρες αδικίες με τη σφραγίδα της Πολιτείας;! Συγγνώμη, το υπουργείο είναι διατεθειμένο να κάνει δωράκια σε κάποιους φοιτητές;! Μεροληπτεί;! Όπως συμβαίνει σε όλους τους πτυχιούχους, μπορεί οποιοσδήποτε να εισαχθεί σε άλλο Τμήμα έπειτα από την επιτυχία του σε κατατακτήριες εξετάσεις! Αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό! Όλοι οι φοιτητές του ΦΠΨ να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Τμήμα που εισήχθησαν και όχι να παρακαλάνε να ευνοηθούν! Κανείς λοιπόν στο Τμήμα Ψυχολογίας, που είναι διαφορετικό από το ΦΠΨ με δική του βάση, άλλο πρόγραμμα σπουδών και άλλα επαγγελματικά δικαιώματα. Αν συμβεί αυτό το εξωφρενικό, να ξέρετε ότι όλοι εμείς οι ψυχολόγοι των Τμημάτων Ψυχολογίας είμαστε θυμωμένοι και τελείως αντίθετοι και θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες. Σκεφτείτε μόνο ότι φέτος μπήκαν στο ΦΠΨ Αθήνας πάνω από 300 άτομα (εκτός από τις μετεγγραφές)! Μόνο φέτος!!! Καταλαβαίνετε όλοι και ειδικά στο Υπουργείο πόσες εκατοντάδες μην πω χιλιάδες άτομα θα θελήσουν να μετακινηθούν στο Τμήμα της Ψυχολογίας Αθήνας;!

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 21:49 | Απόστολος

  Θεωρώ απρεπές και τουλάχιστον απαράδεκτο,να στερούνται της εισαγωγής τους στο τμήμα Ψυχολογίας οι εισαχθέντες του έτους 2015-2016.Ποιά η διαφορά τους απο τους εισαχθέντες του επόμενου έτους; Τί τους στερεί την εισαγωγή στο τμήμα που ομολογουμένως, τόσο ποθούν να εισαχθούν; Ας έχουμε επιτέλους μια φορά σε αυτή τη χώρα την πανέμορφη ιδιότητα της αξιοκρατίας.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 21:24 | Μαρία

  Είναι άδικο για τους εν ενεργεία φοιτητές του ΦΠΨ(έτος 2015),να μην μπορούν να επιλέξουν το τμήμα της Ψυχολογίας.Είχαμε ενημερωθεί για τη διάσπαση από το Δεκέμεβρη του 2017 και περιμέναμε τόσο καιρό άσκοπα,ότι δήθεν θα εντασσόμασταν στο τμήμα της Ψυχολογίας.Ας μεριμνήσει κάποιος και για εμάς.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 19:25 | Ισμήνη

  Είμαι φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και απόφοιτος της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής του Τμήματος ΦΠΨ. Ήμουν επιτυχούσα στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ το 2005 με την πρώτη φορά. Ανέλπιστη επιτυχία στις διδακτικές, πάρα πολύ καλές επιδόσεις στα γνωστικά αντικείμενα. Από το 2011 συνεργάζομαι και πάλι συστηματικά με το Τμήμα αποφοίτησής μου, ως μέντορας των προπτυχιακών φοιτητών της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση. Κι εγώ και οι συνάδελφοι που εμπλέκονται βλέπουμε μπροστά μας φοιτητές και φοιτήτριες που μας δίνουν υποδείγματα άσκησης διδακτικού έργου. Πίσω από αυτό, βλέπουμε ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, ένα Τμήμα με δυναμική φυσιογνωμία και πανεπιστημιακούς καθηγητές που με το επιστημονικό και διδακτικό τους έργο ετοιμάζουν τον εκπαιδευτικό του παρόντος και του μέλλοντος. Αν αυτό το Τμήμα πρέπει να κατατμηθεί επειδή έτσι αποφάσισε η ακαδημαϊκή κοινότητα, καλώς. Αν αυτή η κατάτμηση φέρει ως αποτέλεσμα την υποκατάσταση του Τομέα Παιδαγωγικής από ένα θνησιγενές Τμήμα χωρίς σαφές αντικείμενο και χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας θα το θεωρήσει οπισθοδρόμηση και αδικία.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 18:43 | Αλέξανδρος

  Ίση μεταχείριση σε όλους τους φοιτητές του τμήματος.
  Να συμπεριληφθούν όλοι οι εν ενεργεία φοιτητές στο παρόν νομοσχέδιο συμπεριλαμβανομένων και των 4ετών φοιτητών με έτος εισαγωγής το 2015.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 18:35 | ΜΑΡΙΑ Π.

  γιατί στερείτε το δικαίωμα στους νυν 4ετείς φοιτητές του ΦΠΨ να επιλέξουν και αυτοί όπως και οι υπόλοιποι?
  αυτό δεν έγινε με τους φοιτητές του πανεπιστημίου δυτικής αττικής όπου δόθηκε σε όλους τους φοιτητές που φέρουν ακόμα την ιδιότητα του ενεργού φοιτητή να επιλέξουν.
  ζητάμε όσοι εισαχθήκαμε το 2015-2016 και το επιθυμούμε, να ενταχθούμε στα νέα τμήματα ή στο τμήμα Ψυχολογίας ανάλογα με την κατεύθυνσή μας.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 18:01 | Γεράσιμος

  Συμπλήρωση προηγούμενου σχολίου μου:
  Η συστέγαση επιστημών δεν αποτελούσε «παράδοξο» φαινόμενο του ΦΠΨ και δεν επηρέαζε την ακαδημαϊκή υπόσταση της Φιλοσοφίας. Για παράδειγμα, και στα Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας συστεγάζονται 2 επιστήμες, η επιστήμη της Ιστορίας και η επιστήμη της Αρχαιολογίας (θα μπορούσε να προστεθεί και η Ιστορία της Τέχνης ως αυτόνομος κλάδος, άρα 3) χωρίς να επηρεάζεται το κύρος τους και το υψηλό επιστημονικό τους έργο. Αν κάποιοι πιστεύουν το αντίθετο, τότε πρέπει το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα και στην κατάτμηση των τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας (σε κάποια πανεπιστήμια συστεγάζονται και άλλες επιστήμες αυτόνομες, όπως η Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Τμήμα ΙΑΚΑ Θεσσαλίας και η Εθνολογία στο Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης). Επίσης, στο σημείο αυτό ας μνημονεύσουμε και την περίπτωση του Department of Linguistics and Philosophy του ΜΙΤ, δηλαδή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας ενός από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου… Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι πάρα πολλοί φοιτητές και πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας ΦΠΨ ΕΚΠΑ δεν επιθυμούν την κατάτμηση του Τμήματος.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 17:39 | Θ.Π.

  ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ.
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΣΑΧΘΗΚΑΜΕ ΤΟ 2015 ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ???
  ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ.
  ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΠΟΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ.
  ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΧΑΜΕ ΛΑΒΕΙ ΤΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΠΨ ΕΚΠΑ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
  ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.
  ΑΦΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΤΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΣ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 17:35 | Γεράσιμος

  Ως επιστήμονας Παιδαγωγός (πτυχιούχος και κάτοχος ΜΔΕ), θα συμφωνήσω απολύτως με τις ολόσωστες θέσεις των παρακάτω σχολιαστών, όσον αφορά στον Τομέα Παιδαγωγικής, στην ιστορία του και την επιβεβλημένη ανάγκη να συνεχίσει το ακαδημαϊκό έργο του απρόσκοπτα, έστω ως Τμήμα ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εκπαίδευσης (το οποίο έχει ψηφίσει η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής και έχει εγκρίνει η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ), να καλύπτει δηλαδή όλο το φάσμα της Παιδαγωγικής επιστήμης (όπως και έκανε), η έδρα της οποίας ανήκε ανέκαθεν στη Φιλοσοφική Σχολή. Μία διόρθωση μόνο ας μου επιτραπεί: η πρώτη Έδρα Παιδαγωγικής στο ελληνικό πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε το 1896-7 με υφηγητή τον Δημήτρη Ζαγγογιάννη.
  Η δημιουργία ενός Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων ως μετεξέλιξη του Τομέα Παιδαγωγικής δεν κρίνεται επιστημονικά και ακαδημαϊκά ορθή, εκτός αν συντρέχουν άλλοι λόγοι που συνδέονται με την απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα «καθηγητικά τμήματα» και την ευνοϊκή μεταχείριση των Π.Τ. Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών / Προσχολικής Εκπαίδευσης. Ο Τομέας Παιδαγωγικής ανέκαθεν προσέφερε τα απαραίτητα εκείνα μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής όχι μόνο στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και άλλων Σχολών που προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας.
  Όσον αφορά στον Τομέα Φιλοσοφίας, διαβάζοντας σχόλια καθηγητών και αποφοίτων του, σέβομαι την επιθυμία να αποκτήσουν αυτόνομο Τμήμα για τους όποιους λόγους, μεταξύ των οποίων και οι συναισθηματικοί και θεωρητικοί που αναφέρονται παρακάτω. Το επιχείρημα βέβαια που κυκλοφορεί γενικώς, ότι δεν θεραπευόταν η Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ψευδές. Η Φιλοσοφία ως ακαδημαϊκό αντικείμενο υφίσταται από την ίδρυση του ελληνικού πανεπιστήμιου και θεραπευόταν και θεραπεύεται πλήρως στο πλαίσιο των Τομέων Φιλοσοφίας, όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων και της Κρήτης, μορφώνοντας ειδικούς της Φιλοσοφίας και σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Εξάλλου, ο Τομέας Φιλοσοφίας ΦΠΨ ΕΚΠΑ διαθέτει ήδη αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλού επιπέδου (παλαιά και καινούργια). Τέλος, πιστεύω ότι η αφαίρεση μαθημάτων Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας από το πρόγραμμα σπουδών του που επιθυμούν κάποιοι θα στερήσει από το νέο Τμήμα Φιλοσοφίας την παιδαγωγική επάρκεια που μέχρι στιγμής ο Τομέας διαθέτει, ενσωματωμένη στο πτυχίο, και θα πλήξει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του, που -κακά τα ψέματα- ήταν, είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπαιδευτικού Φιλολόγου ΠΕ02.