Άρθρο 27 Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

1. Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
Α. Τίτλοι σπουδών
Τίτλος σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εξήντα (60).
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2019 (Α΄ 114), με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν (100) μονάδες. Ως δεύτερος τίτλος σπουδών, για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι., ενώ για τις θέσεις κατηγορίας ΤΕ μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι..
Για την κατηγορία ΔΕ, δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (επιπέδου) με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν δέκα (110) μονάδες. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών μπορεί να είναι είτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είτε δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. και βαθμολογείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.
Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:
α. Διδακτορικό δίπλωμα: πεντακόσιες (500) μονάδες.
β. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης: διακόσιες πενήντα (250) μονάδες.
Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον με εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης:
Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς την περίπτωση που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί νόμος ή κανονιστική πράξη, που ορίζει τα σχετικά με τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και λήψης της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, και μεταξύ αυτού και της σχετικής προκήρυξης δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί χρονικά η συνολική εμπειρία των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του παρόντος κριτηρίου Β`, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να αναγνωρισθεί η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο/η υποψήφιος/α μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. Στις περιπτώσεις που για την πλήρωση ορισμένων θέσεων ορίζεται από την προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού εξειδικευμένη εμπειρία, πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος αυτής, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία που διαθέτει ο/η υποψήφιος/α σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών εμπειρίας, προσμετρούμενη μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς την περίπτωση που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
Για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας ο/η υποψήφιος/α προσκομίζει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για τη χρονική διάρκεια της ασφάλισής του. Επιπλέον, αν πρόκειται για μισθωτό/ή, πρέπει να δηλώσει στην ηλεκτρονική του αίτηση, επακριβώς, τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του/της καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη του/της, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Αν πρόκειται δε για ελεύθερο επαγγελματία, πρέπει να δηλώσει τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας του/της, καθώς και ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Αν για την πλήρωση ορισμένων θέσεων ορίζεται ως τυπικό προσόν εξειδικευμένη εμπειρία, ο/η υποψήφιος/α που έχει απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσκομίζει επιπλέον και μία (1) τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους – μέλους προέλευσης.
Η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο για το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα και περιφερειακή ενότητα. Για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω, διατίθεται μία θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, από ειδική διάταξη νόμου ή κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού ή πρόσληψης. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με εμπειρία, οι θέσεις που παραμένουν κενές καλύπτονται από υποψηφίους χωρίς εμπειρία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού.
Γ. Γνώση ξένης γλώσσας
α) Για άριστη γνώση: εκατό (100) μονάδες, β) για πολύ καλή γνώση: εβδομήντα (70) μονάδες, γ) για καλή γνώση: σαράντα (40) μονάδες. Βαθμολογείται αθροιστικά η γνώση έως και τριών (3) ξένων γλωσσών.
Η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που αντιστοιχούν στα ανωτέρω Α, Β και Γ κριτήρια κατάταξης.
Δ. Εντοπιότητα
Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων, των περιφερειακών ενοτήτων ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 11, καθώς και της περ. ε’ της ίδιας παραγράφου, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μόνιμη κατοικία νοείται η φορολογική κατοικία του υποψηφίου. Ο τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου και του ελάχιστου χρόνου συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης στο πρόσωπο του/της υποψηφίου/ας, ορίζεται με την προκήρυξη. Η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού.
Σε περίπτωση ισοβαθμούντων στη συνολική βαθμολογία υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, εφαρμοζομένων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13.
2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, διακόσιες (200) μονάδες.
B. Χρόνος ανεργίας: Για κάθε εξάμηνο συνεχόμενης, έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ανεργίας και έως δέκα (10) συνολικά, πενήντα (50) μονάδες. Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά σε συνεχόμενα πλήρη εξάμηνα ανεργίας. Εάν από την προσκομισθείσα βεβαίωση ανεργίας προκύπτει διακοπή αυτής εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την ημερομηνία διακοπής και προς τα πίσω.
Γ. Εμπειρία με την έννοια της απασχόλησης με σχέση εργασίας ή σύμβασης έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή της άσκησης επαγγέλματος σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα και ανεξαρτήτως έτους κτήσης τίτλου σπουδών: Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η εμπειρία σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 32 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
Η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που αντιστοιχούν στα ανωτέρω Α έως και Δ κριτήρια κατάταξης.
Ε. Εντοπιότητα: Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός/αυτή που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός/αυτή που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός/αυτή που έχει απολυτήριο γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός/αυτή που έχει μεγαλύτερο βαθμό και, αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο/η μεγαλύτερος/η στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής τους, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, εφαρμοζομένων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13.
3. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως χρόνος εμπειρίας για όλες τις κατηγορίες προσωπικού θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του Ο.Α.Ε.Δ., η στρατιωτική θητεία καθώς και η έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα, με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας μέρας.
4. Οι μισθωτοί/ες και οι απασχολούμενοι/ες με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου δημόσιου φορέα από την οποία να προκύπτουν το είδος, η συμβατική σχέση και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
5. Για τους/τις υποψηφίους/ες των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ που ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, βάσει προκηρύξεων σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται κατά εκατό (100) μονάδες. Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο νοείται και κάθε άλλη δομή των φορέων του προηγούμενου εδαφίου που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με βεβαίωση που εκδίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 22:38 | Ελίνα Μπούρα

  Στηρίξτε τις τριτεκνες οικογένειες!!

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 21:47 | Ασπασία

  Η υπογεννητικότητα είναι το μείζον πρόβλημα της Ελλάδας. Πρέπει να συνεχίσετε να στηρίζετε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες στις επιλογικές διαδικασίες εισόδου στο δημόσιο με ποσόστωση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων τριτέκνων και πολυτέκνων. Έτσι τις ενισχύσετε!

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 21:29 | Ασπασία

  Η υπογεννητικότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα. Πρέπει να συνεχίσετε να στηρίζετε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες στις επιλογικές διαδικασίες εισόδου στο δημόσιο με ποσόστωση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων τριτέκνων και πολυτέκνων. Αυτό.είναι το δίκαιο.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 19:29 | Dimitra Diakomi

  Είναι άδικο πολύ άδικο!!!!!!!!???!!!!!!!

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 18:28 | Σωτήρης Λαμπίρης

  Σας καλούμε να συναισθανθείτε την ευθύνη σας απέναντι στην Ελληνική οικογένεια, και να μην αφαιρέσετε από τους Τρίτεκνους και τα τέκνα τους, το δικαίωμα στην εργασία.

  Να επαναφέρετε την ποσόστωση μοριοδότηση τριτέκνων όπως ήταν με τον νόμο 4440/2016, άρθρο 25

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 18:05 | Σωτήρης

  Για τους τρίτεκνους πάλι τίποτα;πάλι στην απέξω;δεν θέλετε παιδιά σ αυτή την χώρα.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 18:20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δώστε κοινωνική βοήθεια και κίνητρα στους τριτεκνους και πολύτεκνους διαφορετικά σε λίγα χρόνια θα έχουμε πρόβλημα.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 18:25 | Detractor

  «Ως δεύτερος τίτλος σπουδών, για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι., ενώ για τις θέσεις κατηγορίας ΤΕ μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι..»

  AΕΙ είναι τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Αυτή η πρόταση είναι άστοχη! Πείτε μου πως μπορεί ένας κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ να πάρει την προσαύξηση αφού δεν υπάρχουν πια ΤΕΙ;;;;

  Ή θα ανοίξετε πάλι τα ΤΕΙ ή θα μετράτε ως δεύτερο πτυχίο και του Πανεπιστημίου!
  Κάποιος που απλά πρόλαβε να πάρει 2ο πτυχίο ΤΕΙ (πριν τα κλείσετε) θα ευνοηθεί σε σχέση με κάποιον που θέλει να πάρει αλλά δεν μπορεί γιατί τα κλείσατε!!

  Επιτέλους, φτιάξτε μια ενιαία κατηγορία!!
  ΑΕΙ= ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ + ΤΕΙ

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 17:16 | Μαρία

  Θεωρώ οτι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει τουλάχιστον δύο αστοχίες:
  Πρώτον, την υπομοριοδότηση προσόντων όπως το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό δίπλωμα (πάντα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης).
  Είναι κρίμα άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν στην περαιτέρω καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους να μην μοριοδοτούνται επιπλέον.
  Δεύτερον, είναι κρίμα το ελληνικό κράτος να μην στηρίζει την ελληνική οικογένεια και κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες όπως οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 17:01 | Σοφία Τζαμαρία

  Στηρίξτε την τρίτεκνη και την πολύτεκνη οικογένεια!!

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 17:14 | Άννα Κουνέλη

  Την τριτεκνη Ελληνική οικογένεια θα έπρεπε την υποστηρίξετε και να την προστατέψετε όχι να τξν πολεμάτε και ναωτην υποβαθμιζετε.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 17:34 | Αθανασια

  Στηριξτε την τριτρκνη οικογενεια. Η ελλαδα εχει αναγκη απο παιδια.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 16:09 | Δημήτρης Χριστογιάννης

  Σας καλούμε να συναισθανθείτε την ευθύνη σας απέναντι στην Ελληνική οικογένεια, και να μην αφαιρέσετε από τους Τρίτεκνους και τα τέκνα τους, το δικαίωμα στην εργασία.
  Να επαναφέρετε την ποσόστωση μοριοδότηση τριτέκνων όπως ήταν με τον νόμο 4440/2016, άρθρο 2
  Το 2004 η κυβέρνηση, τότε, ενθαρρύνε τοις οικογένειες να κάνουν παιδιά με κίνητρα χρηματικά αλλά και με προνόμια.

  Ελπίζω να μην γίνει πραγματικότητα αυτος ο νόμος.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 16:09 | Μαρια

  Όπως «στηρίξετε» την τριτεκνη οικογένεια, έτσι θα σας «στηρίξει» και αυτή. Θα ξέρουν πολύ καλά οι 3 μελλοντικοί ψηφοφόροι σας για ποιο λόγο μεγάλωσαν με τέτοιες δυσκολίες!

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 13:03 | Εγγλεζου Αγγελικη

  Γιατι τιμορετε την τριτεκνη οικογενεια συνεχεια μας δινετε επιδομα και μας το φορολογειτε απο την πρωτη μερα δεν μας βοηθατε σε τιποτα το μονο που σας ενδειαφερει ειναι να παρετε τους φορους

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 13:20 | Ζαχαρουλα

  Απαραδεκτο!!!Στηριξτε την τριτεκνη οικογενεα!!!

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 13:44 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Η υπογεννητικότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα. Πρέπει να συνεχίσετε να στηρίζετε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες στις επιλογικές διαδικασίες εισόδου στο δημόσιο με ποσόστωση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων τριτέκνων και πολυτέκνων. Αυτό είναι το δίκαιο.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 12:22 | Ιωάννα Βελέντζα

  Δώστε πίσω την μοριοδοτηση στους τριτεκνους.. Με ποια κριτήρια την καταργειτε?? Το κοινωνικό κράτος που είναι ακριβώς?? Δώστε κίνητρα στην ελληνική οικογένεια…

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 09:00 | Λενια Σκανδαλη

  Γιατί σταματατε να στηρίζετε την τριτεκτνη οικογένεια??

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 07:00 | Χαράλαμπος

  Η κατάργηση επιπλέον μοριοδοτησης για τους τριτεκνους είναι απαράδεκτη σε μία χώρα που έχει πρόβλημα με το δημογραφικό. Περιμένουμε αυτή η κυβέρνηση να διορθώσει το λαθος της και να δώσει ενα κίνητρο στις οικογένειες να κάνουν 3 παιδιά που έχει ανάγκη η χώρα

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 23:32 | Αγγέλα

  Η τριτεκνια είναι πολυτεκνια. Επιτέλους ίδια μοριοδοτηση

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 23:26 | Ευαγγελία ψαλτη

  Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται στις ελληνικές τριτεκνες οικογένειες!δεν υπάρχει καμία στήριξη πουθενά!

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 20:48 | Ελισαβετ

  Μεγα λαθος!!αν δεν βοηθατε κ εσεις πως θα κανει ο κοσμος παιδια;;;!!! Κ εχουμε μεγαλη υπογεννητικοτητα!!

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 18:54 | ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΜΑΚΡΉ ΚΑΡΚΑΛΗ

  Λυπάμαι ως Ελληνίδα πολίτης και μητέρα τριών υπέροχων παιδιών που με πολύ κόπο μεγαλώνουμε, όπως και πολλοί άλλοι. Που είναι το κράτος πρόνοιας με αυτά που βλέπουμε ότι θέλετε να ψηφίσετε…..Θέλουμε Έλληνες πολίτες μας λέγατε!Ειλικρινά λυπάμαι….

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 18:50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

  Τι γίνεται με τους τρίτεκνους;;; Πάλι θα τους ξεγράψουμε;;; Πότε ςπιτςλους θα καταλάβετε ότι πρέπει να μας βοηθήσετε λίγο;;;

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 17:03 | Πασχαλια

  Δώστε κίνητρα στην τριτεκνους και πολύτεκνους διαφορετικά σε λίγα χρόνια θα έχουμε προβλημα.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 17:13 | Μαρκος

  Στηρίξτε την τρίτεκνη και πολύτεκνη οικογένεια.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 18:25 | ΓΕΩΕΓΙΟΣ ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 9 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 15:19 | παναγιώτης

  Να στηρίξετε περισσότερο την τρίτεκνη και πολύτεκνη οικογένεια

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 11:54 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

  Για τους δεύτερους τίτλους σπουδών προβλέπεται το εξής :
  «Ως δεύτερος τίτλος σπουδών, για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι., ενώ για τις θέσεις κατηγορίας ΤΕ μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι.
  Τα ΤΕΙ έχουν πλέον καταργηθεί. Εαν κάποιος επιθυμεί να λάβει το αντίστοιχο πτυχίο δεν μπορεί.
  Είναι αδικία για τους πτυχιούχους ΤΕΙ, οι οποίοι πλέον δεν είναι θέση να διεκδικήσουν τα επιπλέον μόρια από την κατάκτηση δεύτερου τίτλου.
  Εφόσον πλέον όλα τα τεχνολογικά ιδρύματα θεωρούνται πανεπιστήμια, τότε ένα απόφοιτος ΤΕΙ, θα μπορεί να λάβει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ και να πάρει τα επιπλέον μόρια.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 11:48 | χρυσοβαλαντης

  για την κατηγορια Δε καλως υπαρχει η βαθμολογηση σε δεκαβαθμη κλίμακα
  χ60.
  Και Πρέπει να υπάρχει . Πολλοί πηραν πτυχιο ΙΕΚ με υψηλή βαθμολογία με προφορική εξέταση.. Ως δια μαγείας ανακάλυψαν στα 25 και 30 του χρόνια, οτι εχουν δυσλεξία..
  Έδωσαν πιστοποίηση προφορικά . Εγραψαν 18 και 20. Και διοριστηκαν επειδή είχαν υψηλή βαθμολόγία ..

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 11:49 | ΓΕΩΕΓΙΟΣ ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ

  η προσαυξηση 75 μοτιων σε ηλικιεσ εωσ 32 ετων ειναι φωτογραφικη και προσπαθει να στελνει στην ανεργια οικογενειαρχεσ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η εξαιρεση

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 10:58 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  Εαν ειναι προκυρηγμενη μια θεση σε μια υπηρεσια δεν μπορει να ζητείται μονο μια θεση
  και αυτη να ειναι πολυτεκνου ή τριτεκνου .Πρεπει να προβλεπονται και αλλες θεσεις
  χωρις την ιδιοτητα του πολύτεκνου.
  Επισης στην ιδια περιοχή ή /και στην ιδια υπηρεσια πρεπει να προβλεπονται θεσεις σε με
  εμπειρια και χωρις εμπειρια.
  πρεπει να υπαρχει προβεψει στις παραμεθοριες περιοχες να βγαινουν και θεσεις χωρις
  ιδιοτητες πολυτεκνων , τριτεκων ή αμεα.

  Πρεπει να υπαρχει προβεψει στις παραμεθοριες περιοχες να βγαινουν και θεσεις χωρις με εμεπειρια , χωρις εμπειρια.
  Εχει τυχει να ειναι μονο μια θεση σε παραμεθόριο και να καταλαμβανεται απο πολύτεκνο.
  Ή να ζητείται μονο μια θεση και αυτήσ με εμπειρία.
  Κατά αυτόν τρόπο δεν εχουν ίσες ευκαιρίες οι υπολοιποι υποψήφιοι.

  ορισμενες θεσεις με εμπειρία να μοριοδοτουνται και αλλες οχι.
  Ισες ευκαιρίες για ολους.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 20:03 | Νικόλαος Δημόπουλος

  Θα πρέπει να υπάρξει εφαρμογή της κλίμακας του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η κατάταξη του προσωπικού στις κατηγορίες ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ εκτός του ότι δεν λαμβάνει υπόψιν την εθνική νομοθεσία των 20 τελευταίων ετών, έρχεται σε αντίθεση και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η κατάθεση του Νομοσχεδίου για το Α.Σ.Ε.Π. είναι μεγάλη ευκαιρία για την εφαρμογή της κλίμακας του ΕΟΠΠΕΠ και θα αποτελούσε ένα μεγάλο βήμα προόδου στη Δημόσια Διοίκηση. Εκτός από την προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα, η συγκεκριμένη τροποποίηση θα διευκόλυνε την κινητικότητα, την αξιοκρατία και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 16:52 | Κατερίνα

  Μειώνετε τον βαθμό πτυχίου, προφανώς με τη γνωστή αιτιολόγηση της ανισότητας του τρόπου βαθμολόγησης ανάλογα με τη σχολή ή το σχολείο. Ας πούμε ότι έχει βάση, αν και αν είχε, τότε με αυτό το σκεπτικό να καταργήσουμε τελείως την βαθμολόγηση, αφού δεν αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο αξιολόγησησς.Με ποια αιτιολογία όμως μειώνετε στην βαθμίδα ΔΕ τα μόρια του Β τίτλου από 150 σε 110 και μάλιστα της πιστοποίησης από εθνικό ενιαίο οργανισμό πιστοποίησης προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)και ανεβάζετε ιδιαίτερα τα μόρια των ξένων γλωσσών.Αυτή ακριβώς η απαξίωση πού συνίσταται? Δηλαδή το δίπλωμα ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (δηλαδή η πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)που αναγνωρίζεται πανευρωπαϊκά βάσει ευρωπαϊκών προτύπων, είναι ήσσονος σημασίας επί του πρακτέου πάνω δηλαδή στην δουλειά, σε σχέση ένα δίπλωμα γαλλικών ή ισπανικών? Πού ακριβώς θα χρησιμεύσει αυτό περισσότερο στο δημόσιο από την πιστοποίηση και απαξιώνεται έτσι?

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 13:26 | γιωργος σ

  καλα γινεται η μοριοδοτηση στο 60 να παρουν οι ανθρωποι με διαδκτορικα κια μετπατυχιακα θεσεις . οχι στην ειδικη εμεπειρια προσαυξηση ..

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 13:16 | χρυσοβαλαντης

  Δ. Εντοπιότητα
  Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων, των περιφερειακών ενοτήτων ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 11, καθώς και της περ. ε’ της ίδιας παραγράφου, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μόνιμη κατοικία νοείται η φορολογική κατοικία του υποψηφίου. Ο τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου και του ελάχιστου χρόνου συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης στο πρόσωπο του/της υποψηφίου/ας, ορίζεται με την προκήρυξη. Η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού.»

  δηλαδή η προκυρξη πχ ενος δήμου θα ζητα πχ Δε Διοικητικου και σε σε συγκεριμενη περιφερειακη ενότητα ? αλλιως θα γινει μπέρδεμα…

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 13:04 | γιωργος

  Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 32 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
  γιατι βαζετε αυτη την μοριοδοτηση ? για περνετε νεους στην δουλεια? οι υπολοπι 35 – 40 εκτος ανταγωνισμου ? ισοβαμίζετια την πολυ καλη γνωση με τα «εως» 32 χρονια?
  φανταζομαι οτι δεν μετραει η γνωση ξενης γλωσσας στην προσαυξη ΥΕ?

  επισης αφαιρεσατε την μοριοδτησ του βασικου τιτλου σπουδν για να βαλετε παραπάνω στο μεταπτυχιακό? και ετσι καποιος με υψηλο βαθμο απολυτηριο πχ 9 ( ΠΕ , ΤΕ) κοντευει να χασει απο τα μορια που εχει καποιος με 5 αλλα με μεταπτυχιακο?

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 12:17 | γιωργος

  Τίτλοι σπουδών
  Τίτλος σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού
  του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία
  και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εξήντα (60).
  υποβιβαζεται τον τιτλο σπουδών στο 60% της αξιας του. παλια ξτνα Χ 100 και προσφατα Χ 110. δηλαδη δεν μετραει πια η αξια του τ΄τιτλου? καντε το Χ 100.

  ο δευτερος τιτλος σπουδων επερνε 150 μοναδεσ στα ΤΕι και ΔΕ.
  τωρα γινετια 100 στα ΑΕΙ και ΤΕΙ .
  Στο ΔΕ γινεται απο 150 σε 110 ..

  στο μεταπτυχιακο 250 μοναδες και στο διδακτορικο 500
  το σωστο ειναι να ανεβει το ποσοτο του βασικου πτυχίου
  και το μεταπτυχαικο αν εχει 150 μοναδες μεταπτυχιακο και 300 το διδακτορικο.

  καποπιοι την περριοδο των παχιων αγελαδω εβγλαν μεταπτυχικα κια διδακτορικα.
  ωρα εχουν πιο λιγοι ..

  οι κατοχοι μετπατυχαικων κια διδακτοριικων να μπορουν να διορινταο σε ειδικο διαγωνισμο – μοριοδοτηση για θεσεις διευθυντων της δημοσιας διοικηση γενικοι γραματεις. το αξιζουν

  Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης:
  Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. γιατι μονο 84 μηνες? για καθε μηνα 7 μοναδες επι το συνολο των μηνων.
  δεν νοειτε καποιος με 10 – 15 – 20 χρονια εμπερία , να ισοφαρίζεται με καπιο που εχει μονο 7 έτη δηλαδη 84 μηνες….


  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2916 ΦΕΚ Α’ 114/11.6.2001

  Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής
  Άρθρο 1
  Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
  1. α) Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
  Άρθρο 5
  Ρύθμιση θεμάτων σπουδών και διοίκησης των Τ.Ε.Ι.
  παραγραφος 12 γ) Η διάρκεια σπουδών στα Τμήματα των Τ.Ε.I. είναι κατά κανόνα οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει τον αριθμό των εξαμηνιαίων προγραμμάτων διδασκαλίας και το εξάμηνο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη άσκηση στο επάγγελμα. Επιτρέπεται, ανάλογα με τη φύση και την έκταση του γνωστικού αντικειμένου ενός Τμήματος Τ.Ε.Ι., να καθοριστεί, με το προεδρικό διάταγμα του εδαφίου α`, η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα αυτό σε επτά εξάμηνα.»

  τα ΤΕΙ που εχουν 8 εξαμηνα μπορουν να κατλαβουν θεσεις Πανεπιστημαικου επιπεδου

  επισης υπαρχουν πτυχιουχοι που λογω της κρισης δεν καταφεραν αν εργαστουν και κατα συνεπεια δεν εχουν εμπειρια ή ελαχιστη. ενα ποσοστό να ειναι απο αυτοσ που δεν εχουν εμπερια. εφ’οσον ειναι κατοχυρωμενη η προσβαση στην εργασία

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 12:41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Να υπάρξει μέριμνα για πρόσληψη και για αυτούς που κατέχουν μόνο πτυχίο διότι έτσι έμμεσα αποκλείονται από τις προσλήψεις. Μόνο το πτυχίο δεν είναι αρκετό ?Κάποιος τρόπος για εξειδίκευση μετά την πρόσληψη να προβλεφθεί.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 08:10 | Ντίνα

  Γιατί μοριοδοτούνται ακόμα μόνο 84 μήνες και όχι το σύνολο της προϋπηρεσίας? Γνωρίζετε οτι υπάρχουν συμβασιούχοι που πέρασαν από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και παρέμειναν σε αυτό το εργασιακό καθεστώς επί 30 ημερολογιακά έτη? Είναι δίκαιο λοιπόν να προσμεράται το σύνολο της προύπηρεσίας. Σωστά τα κοινωνικά κριτήρια για θέσεις ΠΕ. Και οι ΠΕ έχουν ανήλικα τέκνα.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 01:34 | Γιώργος Πανόπουλος

  Οι συμβασιούχοι πάνω από 24 μήνες να γίνουν αορίστου χρόνου ή μόνιμοι . Μην πειράζετε το ΑΣΕΠ ούτε να μαγειρεύετε την μοριοδότηση .επισης να βγει ένας νόμος να διορίζονται άτομα της εκάστοτε κυβέρνησης ώστε να μείνει το ΑΣΕΠ ως έχει .

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 21:46 | Δήμητρα

  Διορθώνω προηγούμενο σχόλιό μου λογω μη ορθής ανάγνωσης του Νομοσχεδίου. H αγάπη και η υποχρέωση προς την πατρίδα βεβαίως και δεν θέλουν ανταμοιβή, αλλά τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει ισότητα και ισονομία και πρέπει να ληφθεί κάποια μέριμνα για αυτούς που τελικά αναλώνουν 1 έτος από την ζωή τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση σε σχέση με κάποιους άλλους.
  Για αυτό, προτείνω την μοριοδότηση αυτών που υπηρέτησαν την στρατιωτική τους θητεία, στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, με τό ήμισυ των μορίων που προβλέπονται για την εντοπιότητα, τα οποία είναι 20 μόρια. Τουτέστιν 10 μόρια για όσους έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσιες.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 20:02 | artemis

  Παρέμβαση του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών

  https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/21463-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%AF%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CF%84-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 17:57 | Σαραντος Μακρης

  Μειώνετε τα μόρια για το βαθμό πτυχίου και για το δεύτερο πτυχίο,και αυξανετε κατα πολύ τα μόρια του μεταπτυχιακού. Δηλαδή ενα μεταπτυχιακό, που τα περισσότερα ειναι πλέον αμφιβόλου ποιότητας και αποκλειστικά επί πληρωμή, εχουν κατ εσάς μεγαλυτερη αξία απο το αν κάποιος κουράστηκε να βγαλει τη σχολή του με βαθμό ή αν κουράστηκε 4 χρονια να βγάλει δεύτερο πτυχίο. Η διαφορά στη μοριοδότηση είναι κραυγαλέα μεγάλη.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 13:31 | Φωτεινή

  Κατά τη ταπεινή μου άποψη, για να επιτελέσει ο επικαιροποιημένος νόμος το σκοπό του και για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ,θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, τυχόν δεύτερα διπλώματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η προϋπηρεσία τουλάχιστον για το 50 % των προκηρυσσόμενων θέσεων εργασίας. Διότι δεν είναι όλα τα σχολεία ίδια ….. όπως δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια ίδια …._

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 13:01 | Δήμητρα

  H αγάπη και η υποχρέωση προς την πατρίδα βεβαίως και δεν θέλουν ανταμοιβή, αλλά τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει ισότητα και ισονομία και πρέπει να ληφθεί κάποια μέριμνα για αυτούς που τελικά αναλώνουν 1 έτος από την ζωή τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση σε σχέση με κάποιους άλλους.
  Για αυτό, προτείνω την μοριοδότηση αυτών που υπηρέτησαν την στρατιωτική τους θητεία, στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, με τα μόρια που προβλέπονται για την αναγνώριση προυπηρεσίας, τα οποία είναι 7 μόρια ανά μήνα. Τουτέστιν 7 μόρια επί τους μήνες θητείας του κάθε στρατευόμενου.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 09:00 | Σακης

  Επειδή με αυτό το άρθρο προκαλείται αιφνιδιασμός των υποψηφίων σχετικά με τη βαθμολόγηση βασικών κριτηρίων σωφρον και συνάμα δίκαιο θα ήταν μεχρι τη διενέργεια της πρώτης γραπτής δοκιμασίας τα κριτήρια και η βαθμολόγηση τους να μείνουν ως έχουν.
  Επισης, η πριμοδοτηση των μη εχόντων εμπειρία με το 50% των προς κάλυψη θέσεων είναι υπερβολική, κολασιμη και άδικη απέναντι σε αυτούς που ασκούν ένα επάγγελμα για καιρο και φρόντιζαν να την αποκτήσουν ως εφόδιο για την επαγγελματική τους ανέλιξη. Επιτακτικό και δίκαιοτερο είναι να δοθεί στους υποψήφιους που δεν έχουν εμπειρία το 20% των προς κάλυψη θέσεων.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 09:19 | Γιάννης

  Η βαθμολόγηση αθροιστικά της γνώσης εώς και τριών γλωσσών και όχι πολύ περισσοτέρων γλωσσών όπως είναι σήμερα το θεωρώ άδικο, στην σύγχρονη εποχή που ζούμε η γνώση ξένων γλωσσών αυξάνει την διαπολιτισμική συνείδηση,ένας υπάλληλος του κράτους όσο περισσότερες ξένες γλώσσες γνωρίζει τόσο περισσότερο επικοινωνιακός γίνεται σε συναλλαγές με πολίτες άλλων χωρών που ζουν στη χώρα μας, καθώς και σε οποιαδήποτε εργασία του ανατεθεί από την υπηρεσία του σχετικά με αυτόν τον τομέα. Επομένως θεωρώ ότι θα πρέπει η βαθμολόγηση ξένων γλωσσών να παραμείνει όπως είναι σήμερα δίνοντας έτσι αρκετά κίνητρα σε πολλούς υποψήφιους δημοσίους υπαλλήλους να εξελίσσονται.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 09:46 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  1. Υποψήφιοι που ήδη έχουν διοριστεί σε ένα φορέα μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ και έχουν διανύσει υπηρεσία επί σειρά ετών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δεν προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης ή δεν μοριοδοτούνται επί πλέον για προκηρυσσόμενες θέσεις μόνιμου προσωπικού ή θέσεις αορίστου χρόνου του ιδίου φορέα ή έστω του ιδίου εποπτεύοντος ή αρμόδιου Υπουργείου.

  Θα αποκλείονται είτε από τον περιορισμό της κατάληψης σε ποσοστό (50 % με εμπειρία και 50% χωρίς), είτε από την αοριστία της στο νομοσχέδιο έννοιας «σε συναφή καθήκοντα ή έργα με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης». Π.χ. ψυχολόγος ήδη εργαζόμενος σε δομή του Ε.Σ.Υ. θα αποκλειστεί από την ίδια θέση προκήρυξης στο Ε.Σ.Υ., λόγω άλλου υποψηφίου με εμπειρία ψυχολόγου στην Εκπαίδευση ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.). Και οι δύο έχουν καθήκοντα ψυχολογικής υποστήριξης. Καμία όμως σχέση δεν έχει η υποστήριξη καρκινοπαθών με το σχολικό εκφοβισμό.
  Ως εκ τούτου η εμπειρία πρέπει να μοριοδοτείται ή αποκλειστικά ή ειδικά ή επι πλέον, εφ όσον έχει διανυθεί στον ίδιο με τη προκήρυξη φορέα ή εμπλεκόμενο Υπουργείο.

  Επίσης οι ήδη υπηρετούντες ή στο παρελθόν υπηρετήσαντες στον ίδιο με τη προκήρυξη φορέα ή εμπλεκόμενο Υπουργείο και εφ όσον τότε προσελήφθησαν μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, να μην υπόκεινται στο περιορισμό του 50%.

  2. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, ο τίτλος Διδακτορικού, οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι και αν όχι όλοι οι παραπάνω τουλάχιστον οι δεύτεροι επί πλέον μοριοδοτούμενοι, θα πρέπει να είναι συναφείς με τον τίτλο που απαιτείται από τη προκήρυξη. Είναι παράλογο να μοριοδοτείται επί πλέον δεύτερος τίτλος που δεν έχει καμία σχέση με τον βασικά απαιτούμενο. Π.χ. βασικός απαιτούμενος τίτλος Πληροφορικής και πρόσθετος Βιολογίας ή μεταπτυχιακοί τίτλοι ή διδακτορικός συναφείς με θεωρητικές επιστήμες (π.χ. ιστορία της πληροφορικής ή κάποιος άλλος εντελώς άσχετος). Τα ανωτέρω παράλογα θα προκύψουν, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην απόκτηση κάποιου τίτλου εντελώς διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από τον βασικά απαιτούμενο από τη προκήρυξη.
  Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, ο τίτλος Διδακτορικού, οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι και αν όχι όλοι τουλάχιστον οι δεύτεροι μοριοδοτούμενοι, θα πρέπει να είναι συναφείς με τον βασικό τίτλο που απαιτείται από τη προκήρυξη. Είναι παράλογο να μοριοδοτείται επί πλέον δεύτερος τίτλος που δεν έχει καμία σχέση με τον βασικά απαιτούμενο. Π.χ. βασικός απαιτούμενος τίτλος Πληροφορικής και πρόσθετος μοριοδοτούμενος Βιολογίας ή πρόσθετοι μεταπτυχιακοί μοριοδοτούμενοι τίτλοι συναφείς με θεωρητικές επιστήμες (π.χ. ιστορία της πληροφορικής ή κάποιος άλλος εντελώς άσχετος).

  Δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην απόκτηση τίτλου (ιδίως από αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα) διόλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου από τον βασικά απαιτούμενο τίτλο, θα οδηγούν στην υποβολή και μοριοδότηση πλειάδας άσχετων τίτλων με αποτέλεσμα τη νομότυπη φαλκίδευση της επιλογής.