Άρθρο 55 – Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων

1. Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ από το φορέα που εξέδωσε την διοικητική πράξη επιβολής προστίμου αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής προδικαστικής προσφυγής ή αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης, το ποσοστό του 20% που έχει καταβάλλει ο διοικούμενος συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή μερικά κατά περίπτωση.
2. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και αποδίδονται ανάλογα με το φορέα που επέβαλε το πρόστιμο ως ακολούθως:
-κατά 100% στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από όργανα των ΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
-κατά 100% στον Κρατικό Προϋπολογισμό σε περίπτωση που το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα ελεγκτικά της όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
-κατά 100% στο φορέα συγκρότησης των ΚΕΛΑΥΕ, αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα μικτά κλιμάκια και
-κατά 100% στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα λοιπά ελεγκτικά όργανα του παρόντος.
Τα ως άνω έσοδα αξιοποιούνται για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των διενεργούμενων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου, όπως ενδεικτικά έξοδα μετακίνησης, διοργάνωση σεμιναρίων, έκδοση πληροφοριακού υλικού κλπ.
3. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζονται διατάξεις με τις οποίες μέρος των εσόδων που περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό από τα ως άνω πρόστιμα δύναται να διατίθενται σε δημόσια ταμεία που σχετίζονται με αλληλέγγυες δράσεις και βοήθεια προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.