Άρθρο 37 – Αγορές των Καταναλωτών

1. Σκοπός των αγορών αυτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Για το λόγο αυτό, οι αγορές αυτές διοργανώνονται, υποχρεωτικά, με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών, που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος και η λειτουργία τους εγκρίνεται τελικώς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς. Πέραν της ονομασίας του τίτλου του παρόντος άρθρου, οι αγορές αυτές μπορούν να χαρακτηρίζονται και με ονομασία της επιλογής των φορέων καταναλωτών – πολιτών, η οποία θα παραπέμπει ευθέως στους ως άνω σκοπούς των αγορών αυτών.
2. Για τη διενέργεια των αγορών του παρόντος άρθρου, οι δήμοι εγκρίνουν τη διοργάνωση αγορών σε Ενώσεις Καταναλωτών του άρθρου 10 του ν.2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε Συνεταιρισμούς Καταναλωτών, σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ), καθώς και σε συλλογικούς φορείς πολιτών – καταναλωτών με νομική υπόσταση, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνονται απαραίτητα:
α) ότι είναι μη κερδοσκοπικοί,
β) ότι αφορούν στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και
γ) ότι αναφέρονται σαφώς στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και σε αλληλέγγυες δράσεις που ως στόχο έχουν να ωφελήσουν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκριση.
Για το λόγο αυτό οι ως άνω φορείς, εφόσον έχει εγκριθεί η πρότασή τους, θα πρέπει σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο Δήμο απολογισμό με τις αλληλέγγυες δράσεις τους και τους ωφελούμενους από αυτές. Η μη υποβολή απολογιστικών δράσεων είναι λόγος διακοπής της λειτουργίας της αγοράς. Απαγορεύεται ρητώς οι συλλογικοί φορείς να απαιτούν χρηματικά ποσά από τους πωλητές για τη συμμετοχή τους στις αγορές αυτές. Η εισφορά των πωλητών έγκειται στην δωρεά προϊόντων που διαθέτουν για την κάλυψη των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα.
3. Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στις αγορές αυτές έχουν:
α) οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.
β) οι Συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και γυναικείοι Συνεταιρισμοί.
γ) οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού (σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003], ήτοι πολύ μικρή είναι η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ)
Προκειμένου για διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας, ο πωλητής πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄…), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78) και της με αριθμό 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄2468).
Απαγορεύεται τα ως άνω φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές να είναι ταυτόχρονα και μέλη των συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν.
4. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται από το συλλογικό φορέα καταναλωτών – πολιτών που έχει την έδρα του στο συγκεκριμένο δήμο και σε συχνότητα όχι μεγαλύτερη από μία φορά στους δύο μήνες. Σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα, όπου υφίστανται, δύναται να διενεργείται μία αγορά του παρόντος άρθρου. Ο συλλογικός φορέας πολιτών – καταναλωτών θα πρέπει να έχει την έδρα του εντός Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος, εντός των ορίων του οποίου διενεργείται η συγκεκριμένη αγορά. Ο Δήμος από την πλευρά του αναλαμβάνει τη χωροθέτηση της αγοράς, την καθαριότητα και γενικότερα την τήρηση των όρων του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της αγοράς. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος δύναται να ορίσει εκπρόσωπό του στο συλλογικό φορέα προκειμένου να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς.

5. Ο συλλογικός φορέας καταναλωτών – πολιτών υποβάλει πρόταση στο Δήμο, στον οποίο βρίσκεται η έδρα του, στην οποία θα περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστο το καταστατικό του, τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση της αγοράς, τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, καθώς και τις δράσεις τις οποίες σκοπεύει να αναλάβει ο συγκεκριμένος συλλογικός φορέας στα πλαίσια εξυπηρέτησης των καταστατικών του σκοπών. Ο κανονισμός λειτουργίας θα περιλαμβάνει, περάν κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας κριθεί, κατ’ ελάχιστο τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων, το μέγιστο αριθμό πωλητών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής-απόρριψης αυτών, ωράριο, καθαριότητα, αιτήσεις ενδιαφερομένων, υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τρόπος εξέτασης αυτών, πωλούμενα προϊόντα, χώρος λειτουργίας, στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού λειτουργίας. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η διενέργεια της αγοράς, ο κανονισμός λειτουργίας αυτής (όπως έχει προταθεί από το φορέα ή με διορθώσεις-τροποποιήσεις-προσθήκες που κρίνονται αναγκαίες από τις Υπηρεσίες του και σε συμφωνία με το συλλογικό φορέα) και όποια άλλη λεπτομέρεια κριθεί αναγκαία. Σε κάθε περίπτωση στον παραπάνω κανονισμό λειτουργίας θα γίνεται ρητή αναφορά ότι η πώληση των προϊόντων θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, τις διατάξεις της φορολογίας και τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π Π.Υ) και ότι οι δραστηριοποιούμενοι υπόκεινται στον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων για την τήρηση όλων των παραπάνω. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης του συλλογικού φορέα απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, η οποία θα αναφέρεται σε τυχόν ασυνέπεια των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα με τα αναφερόμενα στο παρόν, την ασφαλή προσέλευση του καταναλωτικού κοινού και των πωλητών και την ασφαλή και νόμιμη διάθεση των διατιθέμενων προϊόντων. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε περίπτωση έγκρισης δημοσιεύεται, ομοίως, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλογικού φορέα και το καταστατικό του.
6. Ο συλλογικός φορέας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν και τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, θα πρέπει είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της αγοράς να γνωστοποιήσει στο Δήμο κατάσταση με τους πωλητές, τα διατιθέμενα από αυτούς προϊόντα και τις τιμές πώλησης αυτών. Τα προς διάθεση προϊόντα θα πρέπει να είναι προ-συσκευασμένα και η ποσότητα ανά συσκευασία θα πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης στην εν λόγω κατάσταση θα πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ήκαι οι πιστοποιήσεις κάθε συμμετέχοντα πωλητή. Τέλος θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέλη του συλλογικού φορέα που θα παρίστανται στη συγκεκριμένη αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.
Ο Δήμος τουλάχιστον μία εβδομάδα προ της διενέργειας της αγοράς, ανακοινώνει την ημέρα και το χώρο που θα διενεργηθεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάσταση με τους πωλητές, τα προϊόντα προς διάθεση και τις τιμές αυτών. Η ημέρα λειτουργίας δε θα πρέπει να συμπίπτει με τη λειτουργία άλλης μορφής υπαίθριας αγοράς, ενώ μπορεί να είναι Κυριακή. Η σχετική κατάσταση είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος νόμου. Η εγγραφή στον εν λόγω κατάλογο υπέχει θέση άδειας για τη συμμετοχή των πωλητών στη συγκεκριμένη αγορά. Κατά τη διάρκεια προσέλευσης των πωλητών στις αγορές αυτές, τη λειτουργία της έως και την αποχώρηση αυτών, παρίστανται μέλη του συλλογικού φορέα, σε συγκεκριμένο σημείο, οι οποίοι θα ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για τη σχετική αγορά, θα φροντίζουν για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας αυτής και θα επιδίδουν στα ελεγκτικά όργανα σφραγισμένη από το Δήμο κατάσταση με τους συμμετέχοντες πωλητές, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Οι πωλητές υποχρεούνται να φέρουν και να επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας καθώς και έγγραφο ταυτοποίησής τους. Ως προς τις κυρώσεις, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο παρόντα νόμο για τις λοιπές μορφές υπαιθρίου εμπορίου.
7. Οι συμμετέχοντες πωλητές απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Ο Δήμοι δύνανται να ορίζουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το οποίο μπορεί να είναι και σε είδος προκειμένου για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δράσεών τους (προμήθεια ειδών σε κοινωνικά παντοπωλεία, παιδικούς σταθμούς κλπ)
8. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Αγορές Καταναλωτών δύναται να διοργανώνονται και από την Περιφέρεια μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο σε χώρους ευθύνης της

 • Αγορές καταναλωτών «δήθεν»!

  Μερικές πρώτες επισημάνσεις πάνω στο άρθρο 37 του σχεδίου:
  • Οι κινήσεις «Χωρίς μεσάζοντες» (όπως εμείς) δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε πρόταση να κάνουν στον δήμο.
  • Οι αγορές καταναλωτών μπορούν να διοργανώνονται με συχνότητα όχι μεγαλύτερη της μιας φοράς το δίμηνο.
  • Η μέρα λειτουργίας δεν θα πρέπει να συμπίπτει με τη λειτουργία άλλης μορφής υπαίθριας αγοράς (κάθε μέρα στον τόπο μας υπάρχει λαϊκή αγορά). Όλο αυτό για μια φορά το δίμηνο?
  • Μόνο ένας φορέας σε κάθε δήμο μπορεί να αναλάβει τη διοργάνωση αγοράς καταναλωτών.

  Γενικές παρατηρήσεις:

  Ορίζονται οι αγορές καταναλωτών (έννοια που μέχρι τώρα δεν υπήρχε τυπικά και έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι είναι κοντά στις αγορές Χωρίς μεσάζοντες, που τόσα χρόνια οργανώνουμε) ουσιαστικά για να αφοπλιστούν.
  Επίσης ο ορισμός της λειτουργεί ως αντιπαροχή στην (με το ίδιο σχέδιο) ουσιαστική κατάργηση των υφισταμένων πανελλαδικών αδειών υπαίθριου εμπορίου των παραγωγών, κάτι που δεν έχει επισημανθεί (ίσως δεν έγινε κατανοητό) όσο θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο.

  Το προτεινόμενο σχέδιο, στο άρθρο 37, χαρακτηρίζεται από την γραφειοκρατία, τον εθελοντισμό κατά παραγγελία, ενώ και η αλληλεγγύη τίθεται ως υποχρέωση.

  Όλα αυτά καμία σχέση δεν έχουν με αυτά που έχουν καταγραφεί ως αυτοοργανωμένες πρωτοβουλίες και κινήσεις «Χωρίς μεσάζοντες».
  Κάποιοι όταν είναι αντιπολίτευση λένε όχι σε όλα, όταν γίνουν κυβέρνηση θέλουν την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό να τον εντάξουν στα δικά τους κανάλια με «κυβερνητικό επίτροπο», να κάνουν το κίνημα να δίνει λόγο, με ετήσιο απολογισμό στους «υπεύθυνους θεσμούς».

  Κάτι ενδεικτικό επίσης, στην παράγραφο 8 με πολύ πρόχειρο τρόπο ορίζεται: «Με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Αγορές Καταναλωτών δύναται να διοργανώνονται και από την Περιφέρεια μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο σε χώρους ευθύνης της.» Αν προσπαθήσει κάποιος να το συγκεκριμενοποιήσει θα δει ότι μόνο για την τιμή των όπλων μπήκε.

  Κατά τη γνώμη μας, πρόκειται για «αγορές καταναλωτών» ερήμην των καταναλωτών με πολλούς περιορισμούς. Ορίζεται μια νέα διαδικασία μόνο για να κακοποιηθεί, «το στρίβειν δια του αρραβώνος».

  Αν εμείς κάνουμε λάθος «ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα». Ας γίνουν δεκτές οι προτάσεις που ήδη έχουν γίνει από πολλούς πριν από μας (με πάρα πολλά σωστά επιχειρήματα) για:
  • Όχι περιορισμό στη συχνότητα (η πράξη έχει δείξει ότι συνήθως οι δράσεις γίνονται μια φορά το μήνα).
  • Όχι περιορισμό ημέρας (στις μισές περιοχές έχει καθιερωθεί το Σάββατο). Οι αγορές «Χωρίς μεσάζοντες» δεν ανταγωνίζονται άλλες υπαίθριες αγορές αλλά παρακάμπτουν τους μεσάζοντες.
  • Όχι περιορισμό φορέα και νομικής μορφής.
  • Όχι οι πρωτοβουλίες των πολιτών και τα κινήματα υπό την εποπτεία των κρατικών φορέων.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:36 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ

  Το υποκεφάλαιο Δ2: να έχει τίτλο: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ή ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
  -Εδώ να μπει το σχετικό κείμενο που έχει το Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων
  – Το ΥΠΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ2 γίνεται Δ3 με τον τίτλο και το περιεχόμενο που έχει.
  σελ. 39, Αρθρο 37, παρ. 3 υποσ. β) να προστεθούν οι Αγροτικοί και Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:06 | Κ.Ε.Α (Κίνημα Εθελοντών Αλληλεγγύης)

  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

  -Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ ΓΙΑ NA ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

  -Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ KAI ΒΑΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

  -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ και ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΟΧΘΟΥ ΤΟΥΣ.

  To Kίνημα Αλληλεγγύης γεννήθηκε τα χρόνια της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, η οποία έπληξε και πλήττει την Πατρίδα και το Λαό μας με καταιγιστικούς ρυθμούς από το 2010 μέχρι και σήμερα. Στην χώρα μας με τις πολιτικές διαρκούς φτωχοποίησης των Μνημονίων 1, 2 και 3, τα οποία εφαρμόζουν διαδοχικά, οι εναλλασσόμενες, στις κυβερνητικές καρέκλες, κυβερνήσεις, η πλειοψηφία των Ελλήνων αδυνατεί να επιβιώσει με αξιοπρέπεια. Αδυνατεί να προμηθευτεί τα απαραίτητα, σε τρόφιμα, φάρμακα και ρούχα, από τα σημεία της αγοράς που το έπραττε μέχρι το 2009.
  Το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης που έθεσε σε διαβούλευση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το υπαίθριο εμπόριο, εμπεριέχει το άρθρο 37 το οποίο αφορά τις Διαθέσεις Προϊόντων Αλληλεγγύης. Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί επί της ουσίας ένα ναρκοθετημένο πεδίο, από την γραφειοκρατία και τα συμφέροντα των μεσαζόντων, το οποίο προαλείφεται να λειτουργήσει ως μηχανισμός ελέγχου ενός κινήματος που τόλμησε να διεκδικήσει την αυτοοργάνωσή του, να συμβάλλει στην επιβίωση των εμπερίστατων πολιτών και να λειτουργήσει χωρίς εξαρτήσεις από κομματικές και κρατικές αγκυλώσεις.Η πρόταση της Κυβέρνησης στοχεύει στην αποδυνάμωση του Κινήματος Αλληλεγγύης, δια της μετατροπής του σε συμπληρωματικό, και υπό διαρκή αίρεση, εξάρτημα των δημαρχοκεντρικών τοπικών αρχών με δύο τρόπους: Τον περιορισμό της οργάνωσης των Διαθέσεων κάθε δύο μήνες,(ώστε σιγά-σιγά να ατονήσει και να σβήσει) και την ανάθεση στους Δήμους του αποκλειστικού δικαιώματος αδειοδότησης ή μη, παραβλέποντας το γεγονός ότι κάθε δημοτική αρχή, έχει στραμμένο από τώρα το ενδιαφέρον της στις δημοτικές εκλογές του 2019 και πολιτεύεται αναλόγως, απέναντι στις Δομές Αλληλεγγύης.
  Παράλληλα, δια της μετονομασίας των «Αγορών Χωρίς Μεσάζοντες» σε «Αγορές Καταναλωτών», επιχειρείται,à propos, η πολιτική και ιδεολογική ουδετεροποίηση του Κινήματος Αλληλεγγύης και η μετατροπή του από κίνημα πολιτών σε κίνημα καταναλωτών.
  Η κυβέρνηση παραβλέπει ότι η δυναμική παρουσία του Κινήματος Αλληλεγγύης, τα πέντε τελευταία χρόνια έδωσε διέξοδο σε εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους με ποιοτικά και φτηνά προϊόντα. Έδωσε επίσης την δυνατότητα σε χιλιάδες παραγωγούς, του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, να επιζήσουν αξιοπρεπώς αποφεύγοντας τις συνήθεις πρακτικές των μεσαζόντων και των γνωστών πολιτικών πελατειακών κυκλωμάτων, αποκτώντας άμεση επαφή με τους κατοίκους των πόλεων.
  Αυτό ήταν και το «μεγάλο έγκλημα» του Κινήματος Αλληλεγγύης! Τόλμησε να αμφισβητήσει τον παγιωμένο τρόπο λειτουργίας της οικονομίας που σε αλληλεξάρτηση με την καθεστωτική πολιτική, όσων κομμάτων κυβέρνησαν μέχρι σήμερα.
  Όμως η εμπειρία των πέντε προηγούμενων χρόνων δείχνει ότι μπορούμε να αυτοδιαχειριστούμε την κάλυψη των διατροφικών μας αναγκών σε συνεργασία με το αγροτικό κίνημα, χωρίς την μεσολάβηση ούτε μεγαλό-ιδιωτών, αλλά ούτε και της κρατικής γραφειοκρατίας, στην οποία τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα αφομοιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα δύο χρόνια της διακυβέρνησης του.
  Οι πολιτικές που επιβάλλονται από ερμανία, Ε.Ε και Δ.Ν.Τ,από την μια έφεραν την μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων στην απόγνωση και την οδήγησαν στην βίαιη φτωχοποίηση και την άλλη οδηούν στο ξεπούλημα κάθε σημαντικού περιουσιακού στοιχείου της Πατρίδα μας, όπως το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού και το λιμάνι του Πειραιά. Στο πλαίσιο στρατηγικής αυτών των πολιτικών, που επιβάλλουν την ισοπέδωση των πάντων, με την ένταση της εσωτερικής υποτίμησης και την ακύρωση κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στην ελληνική κοινωνία, μέσω της εξοντωτικής φορολογίας, εντάσσεται και το υπό διαβούλευση άρθρο.Επειδή ορισμένοι «φίλοι» μας, ίσως σπεύσουν να σχολιάσουν ότι δεν έχουμε,
  επί του συγκεκριμένου άρθρου 37, το Κίνημα Αλληλεγγύης προτείνει τα εξής: 1. Σκοπός των Διαθέσεων Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες», είναι διττός :
  -Να παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν εξαθλιωθεί από το 2009 έως σήμερα να επιβιώσουν προμηθευόμενοι φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα.
  -Να μπορούν οι μικροί παραγωγοί και μεταποιητές να επιβιώσουν, χωρίς να αναγκάζονται να ακολουθήσουν την «πεπατημένη’ οδό των μεσαζόντων.
  Οι Διαθέσεις Προϊόντων «Χ-Μ», οργανώνονται αποκλειστικά, με πρωτοβουλία των Κινημάτων Αλληλεγγύης, που έχουν ή όχι, νομική υπόσταση, χωρίς να απαιτείται η άδεια του οικείου δήμου. Η ονομασία των δράσεων παραμένει «Διαθέσεις Προϊόντων «Χ-Μ».
  2. Οι Δήμοι παραχωρούν υποχρεωτικά τον χώρο διεξαγωγής της Διάθεσης Αλληλεγγύης, εφόσον ο αιτούμενος χώρος είναι δημοτικός. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Δήμος έχει αναρμοδιότητα.
  3. Στις Διαθέσεις Προϊόντων «Χ-Μ», συμμετέχουν με τα προϊόντα τους:
  α) Αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και προσκομίζουν δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε.
  β) Κάθε είδους Συνεταιρισμοί, και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).
  γ) Μεταποιητικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού, που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους.
  Για κάθε προιόν μπορεί να συμμετέχει μόνο ένας παραγωγός ή μεταποιητής.
  Στις αγορές αυτές μπορούν να συμμετέχουν παραγωγοί , οι οποίοι που κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.
  Τα ως άνω φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη των συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν.
  4. Οι Διαθέσεις Προϊόντων «Χ-Μ από τα Κινήματα Αλληλεγγύης, μια φορά το μήνα, σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα.
  Τη χωροθέτηση της αγοράς και την τήρηση των όρων του κανονισμού λειτουργίας της αγοράς αναλαμβάνει η Δομή Αλληλεγγύης.
  5. Στον κανονισμό λειτουργίας θα γίνεται ρητή αναφορά ότι η πώληση των προϊόντων θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, τις διατάξεις της φορολογίας και τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π Π.Υ) και ότι οι δραστηριοποιούμενοι υπόκεινται στον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων για την τήρηση όλων των παραπάνω.
  6. Η Δομή Αλληλεγγύης τουλάχιστον 7 ημέρες προ της διενέργειας της αγοράς υποχρεούται να ανακοινώνει την ημέρα και το χώρο που θα διενεργηθεί και αναρτά στην ιστοσελίδα της κατάσταση των, προς διάθεση, προϊόντων και τις τιμές αυτών. Επίσης τα μέλη της δομής που έχουν επιλεγεί φροντίζουν για την χωροταξική τοποθέτηση των πωλητών – παραγωγών. Τα προς διάθεση προϊόντα θα πρέπει να είναι προ-συσκευασμένα. Η ημέρα λειτουργίας δε θα πρέπει να συμπίπτει με τη λειτουργία άλλης μορφής υπαίθριας αγοράς, ενώ μπορεί να είναι Σάββατο και Κυριακή. Η σχετική κατάσταση είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος νόμου. Η εγγραφή στον εν λόγω κατάλογο υπέχει θέση άδειας για τη συμμετοχή των πωλητών στη συγκεκριμένη αγορά. Κατά τη διάρκεια προσέλευσης των πωλητών στις αγορές αυτές, τη λειτουργία της έως και την αποχώρηση αυτών, παρίστανται μέλη της δομής, σε συγκεκριμένο σημείο, οι οποίοι θα ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για τη σχετική αγορά, θα φροντίζουν για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας αυτής και θα επιδίδουν στα ελεγκτικά όργανα κατάσταση με τους συμμετέχοντες πωλητές, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Οι πωλητές υποχρεούνται να φέρουν και να επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας καθώς και έγγραφο ταυτοποίησης τους.
  7. Οι συμμετέχοντες πωλητές απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καθώς και από κάθε άλλο ανταποδοτικό τέλος ή εισφορά προς τον Δήμο ή τις υπηρεσίες του. Η ίδια γενική απαλλαγή αφορά και την Δομή Αλληλεγγύης, η οποία οργανώνει την Διάθεση Προϊόντων «Χ-Μ».

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:20 | ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

  Συμφωνώντας κατ αρχή με τις θέσεις του Συντονιστικού Χωρίς Μεσάζοντες στέκομαι σε 2 σημεία
  1)ο Δήμος και η Πολιτεία γενικότερα πρέπεινα έρχονται αρωγοι σε μία προσπάθεια που σκοπό έχει καλύτερες συνθήκες (πχ ποιότητα τροφίμων ,τιμές)στους καταναλωτές και την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ που δείχνουν σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς οι άνθρωποι μεταξύ τους.
  Γιαυτό λοιπόν η συμβολή τους σαυτό το εγχείρημα πρέπει να είναι τόση ώστε
  να δίνει αέρα δημιουργικής προσπάθειας στο κίνημα των φορέων που χρόνια πριν δραστηριοποιήτο, και συνεχίζει να το κάνει με επιτυχία
  2)Οι αγορές αυτές πρέπει να γίνονται ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ γιατί
  α)η προμήθεια των προιοντων με οικονομικότερς τιμές τουλάχιστον μια φρά τομήνα θα βοηθά τον οικογενειακό προυοπολογιμό
  β)θα ικανοποιεί και τους μικροπαραγωγους πολοί εκ των οποίων δεν μπορούν να πωλούν αλλού
  Μ Π

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 11:26 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ»

  Είναι πολύ ευχάριστο ότι νομιμοποιείται ο θεσμός των αγορών Χωρίς Μεσάζοντες, ο οποίος τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης έχει βοηθήσει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους μικρούς παραγωγούς.

  Βασικός σκοπός των αγορών αυτών είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία μαστίζει τόσο τις ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες όσο και τους μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τα προϊόντα τους στα μεγάλα κανάλια διανομής (πχ. Υπερμάρκετ). Με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα (αφού εξαλείφονται οι μεσάζοντες), οι μικροί παραγωγοί καταφέρνουν να επιβιώσουν διαθέτοντας την παραγωγή τους και οι Δήμοι ενισχύουν τους οικονομικά αδύνατους δημότες τους προσφέροντάς τους τρόφιμα, τα οποία προσφέρουν οι παραγωγοί ανταποδοτικά.

  Μέχρι σήμερα, αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται από πολλούς Δήμους, οι οποίοι εγκρίνουν τη λειτουργία τέτοιας αγοράς ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ -μέσα από το δημοτικό συμβούλιο- αφού προηγουμένως έχουν εξετάσει ενδελεχώς τη πρόταση, αναθέτουν τη διοργάνωσή του στο Πανελλήνιο Σύλλογο Παραγωγών «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» κι επιτηρούν τη διενέργεια της δράσης και την τήρηση των συμφωνημένων. Ο Δήμος στις συγκεκριμένες αγορές ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ όσον αφορά στη προώθηση της δράσης, διοργάνωση, καθαριότητα, ασφάλεια προσέλευσης καταναλωτών, χωροθέτηση αγοράς. Οι παραγωγοί στο τέλος της δράσης προσφέρουν-δωρίζουν τρόφιμα ανταποδοτικά, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Δήμου.

  Άρα μέχρι σήμερα, αποδεδειγμένα οι δράσεις Χωρίς Μεσάζοντες που διοργανώνονται από τον Σύλλογο μας εξασφαλίζουν:
  • Ότι όντως η δράση είναι ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ!
  • Οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα, το οποίο αποδεικνύεται με τη συνεχόμενη και αυξανόμενη προσέλευση του κόσμου στις δράσεις
  • Ότι οι παραγωγοί πληρούν τα κριτήρια της νομοθεσίας (σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται)
  • Ενισχύονται οι οικονομικά αδύναμοι του Δήμου, τόσο έχοντας πρόσβαση σε οικονομικά προϊόντα όσο και μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου
  • Οι Δήμοι καθορίζουν ποια προϊόντα και με ποιον τρόπο θα διατεθούν στους αδύναμους δημότες τους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις ίδιες τις δομές του Δήμου. Με λίγα λόγια υπάρχει διαφάνεια για τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα προσφερόμενα τρόφιμα.
  • Ο Δήμος ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ, σε αντίθεση με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο.

  Μία τόσο επιτυχημένη πρακτική για ποιο λόγο να μην έχει τη δυνατότητα να συνεχιστεί?

  Θα ήταν σωστό να προβλεφθεί από το νομοσχέδιο Σύλλογοι παραγωγών -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη επιδοτούμενοι- να έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν Δράση Χωρίς Μεσάζοντες για να ενισχύσουν τόσο τα μέλη τους όσο και το κοινωνικό σύνολο, αφού ούτως ή άλλως μέχρι σήμερα γίνεται τόσο επιτυχημένα και χωρίς καθόλου επιβάρυνση. Με αυτόν τον τρόπο δεν πλήττονται και δεν στοχοποιούνται οι μικροί παραγωγοί και βιοτέχνες (όπως ορίζονται με βάση τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής).

  Καλό θα ήταν οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την πρωτοβουλία για την ανάθεση διοργάνωσης Δράσεων Χωρίς Μεσάζοντες σε Σύλλογο Παραγωγών, και με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των δημοτών τους και του κοινωνικού τους παντοπωλείου.

  Τέλος προτείνουμε η πρωτοβουλία να ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και μόνο του φορέα πολιτών-καταναλωτών για να μην δημιουργηθεί μονοπώλιο σε μία ελεύθερη αγορά και να μην φαίνεται ότι εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα, αποκλείοντας άλλες ομάδες και στερώντας τη δυνατότητα στο Δήμο, σε Συλλόγους Παραγωγών ακόμα και σε απλούς πολίτες-εθελοντές να αναλάβουν πρωτοβουλία διοργάνωσης δράσης .

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 11:57 | Γιάννης Μαύρικης

  Το άρθρο 37 έρχεται να δώσει λύση σ’ ένα χρόνιο αίτημα των οργανωτών, δράσεων «Χωρίς Μεσάζοντες». Είναι σημαντικό να γίνει ένας νόμος που να προάγει τη δικαιοσύνη και την ισοτιμία ανάμεσα στους πολίτες και τους φορείς. Όταν οι νόμοι δεν έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, αδυνατούν να γίνουν σεβαστοί από τους πολίτες και ακυρώνονται στην πράξη.
  Για να έχει τέτοια χαρακτηριστικά αυτό το άρθρο – που είναι σε σωστή κατεύθυνση – χρειάζεται κάποιες διορθώσεις. Προτείνουμε τα εξής:
  • Πρέπει να επιτρέψει στους δήμους να διενεργούν αντίστοιχες δράσεις (χωρίς αυτό να αποκλείει την δυνατότητα να πραγματοποιούνται και από διαφορετικό φορέα). Ο Δήμος Βύρωνα διοργανώνει την δράση «ΧΩΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ». Πραγματοποιείται κάθε δεύτερη Κυριακή, εδώ και πέντε περίπου χρόνια. Έχει πάνω από 5.000 επισκέπτες κάθε μήνα . Τι θα απαντήσει ο νομοθέτης σε αυτούς τους πολίτες; Γιατί τους «απαγορεύει» να έχουν δυνατότητα να επιλέγουν ποιοτικά προϊόντα σε δίκαιες τιμές από μία δράση που έχει κερδίσει με τα χρόνια, την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αν κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν δεσμευτικά όρια, τότε, θα μπορούσε να προστεθεί ειδική παράγραφος εξαίρεσης για τους δήμους που διαθέτουν πχ κοινωνικό παντοπωλείο.
  • Είναι αδύνατον να επιβιώσει μια δράση όταν θα πραγματοποιείται μία φορά κάθε δύο μήνες. Είναι ελάχιστοι οι πολίτες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν προγραμματισμένες αγορές και να καλύπτουν τις ανάγκες τους για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Όσο θα μειώνονται τα έσοδα από τις πωλήσεις στις δράσεις, τόσο θα μειώνονται και οι ποσότητες των προϊόντων που θα διοχετεύονται στα δίκτυα αλληλεγγύης.
  • Ένα σημαντικό όφελος για την οικονομία της χώρας είναι ότι οι δράσεις, συνεργαζόμενες αποκλειστικά με παραγωγούς, έχουν δώσει ώθηση στην εγχώρια πρωτογενή και δευτερογενή αγροτική παραγωγή. Από την άλλη, αν λάβουμε ως παράδειγμα τον Δήμο Βύρωνα, είναι ισότιμο να γίνονται στο προτεινόμενο χρονικό διάστημα, μία δράση «χωρίς μεσάζοντες» και εικοσιπέντε (25) λαϊκές αγορές;
  • Επισημαίνουμε επίσης ότι οι δράσεις «χωρίς μεσάζοντες» δεν δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα ή προβλήματα καθαριότητας στις τοπικές κοινωνίες. Στον Δήμο Βύρωνα το κόστος για την αποκατάσταση των χώρων όπου διενεργούνται λαϊκές αγορές υπολογίζεται σε πάνω από 4.000€ ανά μήνα. Το κόστος αποκατάστασης του χώρου όπου γίνεται το «ΧΩΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» δεν ξεπερνάει σε καμία περίπτωση τα 100€.
  • Μπορούν να προστεθούν πληθυσμιακά κριτήρια, σχετικά με το πόσες δράσεις θα γίνονται σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα. Ένα λογικό κριτήριο είναι μία δράση σε κάθε δήμο που απαρριθμεί π.χ. 50.000 κατοίκους, με γνώμονα την εκάστοτε ισχύουσα απογραφή.
  • Αν οι συμμετέχοντες παραγωγοί δεν πληρώνουν τέλη κατάληψης χώρου στον δήμο, είναι πιθανό να δημιουργηθεί ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με τους τοπικούς εμπόρους, οι οποίοι πληρώνουν δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους και τέλη κατάληψης χώρων. Ο υπολογισμός των τελών θα είναι ανάλογος των τιμών που θα ισχύουν ήδη στην πόλη.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 11:26 | Βαρθολομαίος Κυβέλος

  Δυο σχόλια της τελευταίας στιγμής:
  1) Διοργάνωση αγορών ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ κατά μέγιστον ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ.
  2) ΟΧΙ γραφειοκρατικοποίηση των ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ.
  Ο φορέας διοργανώνει, ο δήμος ΜΟΝΟ ελέγχει.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 22:07 | Παναγιώτα Ξανθοπουλου

  Για το άρθρο 37 οι προτάσεις μου είναι οι εμείς

  Παρ 1 πολύ βασικό είναι ότι στόχος των αγορών αυτών είναι και η ενίσχυση των μικρών παραγωγών και πολύ μικρών επιχειρήσεων πουεξαρτωνται από τους μεσάζοντες

  Παρ 3γ να μην μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν άδεια πωλητή στις λαϊκές αγορές καθόσον εχουν ήδη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων τους

  Παρ 4 καθώς οι αγορές αυτές αφορούν κυρίως συμπολίτες μας με μικρή αγοραστική δύναμη είναι εξ πραγματικό να τους ζητάμε να προμηθευθούν τρόφιμα για δύο μήνες. Κατά την άποψή μου ένας μήνας η και εντελώς ελεύθερα είναι πολύ πιο ουσιαστικό.

  Παρ 5. Εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις η έγκριση να είναι τυπική. Δηλαδή
  Να μην βάλουμε τις αγορές αυτές να εξαρτώνται από δημοτικές παρατάξεις κόμματα κλπ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 22:13 | Δημητρης Μηρτσος

  Οι διαφορετικές αποψεις μου σε σχεση με το αρθρο 37, του προτεινόμενου νομοσχεδιου, έχουν ως εξεις

  α)Πιστευω οτι βασικος στοχος για την αναπτυξη των αγορών αυτών, είναι η διεξοδος που προσφερει στους μικρους αγροτες και στις πολύ μικρες επιχειρησεις. Το προβλημα τους ειναι οτι δεν μπορουν να διαθεσουν στα μεγαλα Super Market (λογω μικρης παραγωγής) και ειναι στο ελεος των μεσαζοντων. Δηλαδή αφορά παρα πολλές δεκαδες χιλιάδες ενδιαφερομενους ενώ οι κλασσικες ΛΑΙΚΕΣ προσφερουν διεξοδο σε μερικες χιλιαδες μονο παραγωγούς που εχουν την αδεια.

  β)Θεωρω οτι μια φορά το διμηνο, ειναι απελπιστικά μεγαλο χρονικο διαστημα, για την διοργάνωση των αγορών αυτών. Οι αγορες αυτες αναφερονται κυρίως σε πλυθισμό που εχει πολυ μικρη αγοραστικη δυναμη. Ειναι αδυνατο να ζηταμε απο αυτους να προμηθευονται τροφιμα για δυο μηνες. Η αποψη μου ειναι οτι πρεπει να αφεθουν ελευθερες και η πραγματικοτητα θα τους οδηγησει, ανεξαρτητα σε καθε περιοχή πόσες φορες υπάρχει δυνατοτητα διοργανωσης.

  γ)Καθως αρκετοι Δημοι είναι αρνητικοι σε τετοιου είδους αγορες, προτεινω εαν ο φορες εχει ολα τα αναγκαια δικαιολογητικα απο τον νομο, η εγκριση να ειναι τυπικη και εαν υπάρχουν και αλλες νομιμες και πλήρης αιτησεις να γινονται και αυτες δεκτές και η ίδια η πραγματικοτητα θα επιλύσει το θεμα ποιός θα μπορεσει πραγματι να διοργανωσει τετοιου ειδους διαθέσεις προιοντων.

  δ)Επίσης απαιτουνται, παντοτε κατα την αποψη μου , μερικες μικροβελτιωσεις, οπως ο απαιτουμενος χρονος των 20 ημερων είναι πολύ μεγαλος (μια βδομαδα – δεκα ημερες ειναι υπεραρκετος χρονος), πρεπει να ανφερονται και οι ΚΟΙΝΣΕΠ στους πωλητές καθως να μην εχουν δικαιωμα συμμετοχής οι εχοντες αδεια πώλησης σε ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ.

  Ευχαριστω

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 20:31 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ»

  Είναι πολύ ευχάριστο ότι νομιμοποιείται ο θεσμός των αγορών Χωρίς Μεσάζοντες, ο οποίος τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης έχει βοηθήσει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους μικρούς παραγωγούς.

  Βασικός σκοπός των αγορών αυτών είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία μαστίζει τόσο τις ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες όσο και τους μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τα προϊόντα τους στα μεγάλα κανάλια διανομής (πχ. Υπερμάρκετ). Με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα (αφού εξαλείφονται οι μεσάζοντες), οι μικροί παραγωγοί καταφέρνουν να επιβιώσουν διαθέτοντας την παραγωγή τους και οι Δήμοι ενισχύουν τους οικονομικά αδύνατους δημότες τους προσφέροντάς τους τρόφιμα, τα οποία προσφέρουν οι παραγωγοί ανταποδοτικά.

  Μέχρι σήμερα, αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται από πολλούς Δήμους, οι οποίοι εγκρίνουν τη λειτουργία τέτοιας αγοράς ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ -μέσα από το δημοτικό συμβούλιο- αφού προηγουμένως έχουν εξετάσει ενδελεχώς τη πρόταση, αναθέτουν τη διοργάνωσή του στο Πανελλήνιο Σύλλογο Παραγωγών «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» κι επιτηρούν τη διενέργεια της δράσης και την τήρηση των συμφωνημένων. Ο Δήμος στις συγκεκριμένες αγορές ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ όσον αφορά στη προώθηση της δράσης, διοργάνωση, καθαριότητα, ασφάλεια προσέλευσης καταναλωτών, χωροθέτηση αγοράς. Οι παραγωγοί στο τέλος της δράσης προσφέρουν-δωρίζουν τρόφιμα ανταποδοτικά, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Δήμου.

  Άρα μέχρι σήμερα, αποδεδειγμένα οι δράσεις Χωρίς Μεσάζοντες που διοργανώνονται από τον Σύλλογο μας εξασφαλίζουν:
  • Ότι όντως η δράση είναι ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ!
  • Οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα, το οποίο αποδεικνύεται με τη συνεχόμενη και αυξανόμενη προσέλευση του κόσμου στις δράσεις
  • Ότι οι παραγωγοί πληρούν τα κριτήρια της νομοθεσίας (σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται)
  • Ενισχύονται οι οικονομικά αδύναμοι του Δήμου, τόσο έχοντας πρόσβαση σε οικονομικά προϊόντα όσο και μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου
  • Οι Δήμοι καθορίζουν ποια προϊόντα και με ποιον τρόπο θα διατεθούν στους αδύναμους δημότες τους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις ίδιες τις δομές του Δήμου. Με λίγα λόγια υπάρχει διαφάνεια για τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα προσφερόμενα τρόφιμα.
  • Ο Δήμος ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ, σε αντίθεση με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο.

  Μία τόσο επιτυχημένη πρακτική για ποιο λόγο να μην έχει τη δυνατότητα να συνεχιστεί?

  Θα ήταν σωστό να προβλεφθεί από το νομοσχέδιο ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ -ΜΗ ΚΡΕΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ- να έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν Δράση Χωρίς Μεσάζοντες για να ενισχύσουν τόσο τα μέλη τους όσο και το κοινωνικό σύνολο, αφού ούτως ή άλλως μέχρι σήμερα γίνεται τόσο επιτυχημένα και χωρίς καθόλου επιβάρυνση. Με αυτόν τον τρόπο δεν πλήττονται και δεν στοχοποιούνται οι μικροί παραγωγοί και βιοτέχνες (όπως ορίζονται με βάση τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής).

  Καλό θα ήταν οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την πρωτοβουλία για την ανάθεση διοργάνωσης Δράσεων Χωρίς Μεσάζοντες σε Σύλλογο Παραγωγών, και με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των δημοτών τους και του κοινωνικού τους παντοπωλείου.

  Τέλος προτείνουμε η πρωτοβουλία να ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και μόνο του φορέα πολιτών-καταναλωτών για να μην δημιουργηθεί μονοπώλιο σε μία ελεύθερη αγορά και να μην φαίνεται ότι εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα, αποκλείοντας άλλες ομάδες και στερώντας τη δυνατότητα στο Δήμο, σε Συλλόγους Παραγωγών ακόμα και σε απλούς πολίτες-εθελοντές να αναλάβουν πρωτοβουλία διοργάνωσης δράσης .

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 20:56 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

  Ο ρόλος του Δήμου θα πρέπει να περιοριστεί στην διευκόλυνση οργάνωσης και λειτουργίας των Αγορών Καταναλωτών και όχι στην παρεμπόδισή τους. Και θα πρέπει να βρεθούν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην μετατραπούν οι Αγορές Καταναλωτών σε όργανα της προεκλογικής εκστρατείας των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων.
  Έτσι ο Δήμος δεν πρέπει να έχει παραπάνω αρμοδιότητες από την συμφωνία με τον φορέα διοργάνωσης για τον χώρο της Αγοράς, την καθαριότητα αυτού πρίν και μετά την διοργάνωση και την διευκόλυνση της προσέλευσης στον χώρο των παραγωγών και των καταναλωτών.
  Στο τέλος κάθε Αγοράς Καταναλωτών να υπάρχει η δυνατότητα παραγωγοί – πωλητές και εθελοντές από τον Φορέα Διοργάνωσης καθώς και ένας εκπρόσωπος του Δήμου να συναντηθούν σε μια ανοιχτή συνέλευση για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανέκυψαν.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 19:37 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

  στο άρθρο 37 δεν διευκρινίζεται καθαρά εαν οι συμμετέχοντες παραγωγοί – πωλητές θα πρέπει να έχουν άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου ή όπως αναφέρεται η τοποθέτηση τους στη λίστα των συμμετοχόντων στην Αγορά Καταναλωτών έχει και θέση άδειας.
  Θα πρέπει αυτό να διευκρινιστεί ακριβώς για να μην δημιουργηθούν προβλήματα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 14:54 | Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου

  Πιστεύοντας ότι το πνεύμα πρέπει να είναι ότι οι φορείς διοργανώνουν και ο Δήμος εποπτεύει, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές:

  Παράγραφος 1 β) Να διαγραφή «από τις Υπηρεσίες του και »
  και η διατύπωση να γίνει
  «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η διενέργεια της αγοράς, ο κανονισμός λειτουργίας αυτής (όπως έχει προταθεί από το φορέα ή με διορθώσεις-τροποποιήσεις-προσθήκες που κρίνονται αναγκαίες σε συμφωνία με το συλλογικό φορέα) και όποια άλλη λεπτομέρεια κριθεί αναγκαία.»

  Παράγραφος 6
  Η λέξη «ο Δήμος» να αντικατασταθεί από «Ο φορέας – διοργανωτής»
  Να διαγραφεί η φράση «σφραγισμένη από το Δήμο»
  και η διατύπωση να είναι
  «και θα επιδίδουν στα ελεγκτικά όργανα κατάσταση με τους συμμετέχοντες πωλητές, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς.»

  Παράγραφος 7
  Να διαγραφεί η δυνατότητα των Δήμων για ανταποδοτικά τέλη, καθώς οι φορείς έχουν την ευθύνη και υποχρέωση για όλη την διοργάνωση.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 11:44 | Βρυνιώτη

  Για την κάλυψη των εξόδων του συλλογικού φορέα (έξοδα που αφορούν την προετοιμασία της αγοράς), να μπορεί ο δέχεται δωρεές και εθελοντικές οικονομικές προσφορές από τους καταναλωτές κατά την ημέρα της διοργάνωσης της αγοράς.Ο φορέας υποχρεούται να συντασσει ετήσιο οικονομικό απολογισμό της διαχείρησης αυτών των χρημάτων

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 10:01 | Παναγιώτης Οικονομίδης

  Συμπληρώσεις – Διαγραφές – Τροποποιήσεις για το άρθρο 37

  §1
  Συμπλήρωση: …κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς επίσης και η διέξοδος στην αγορά μικρών παραγωγών και μεταποιητών.
  §2
  Διαγραφή: σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ). (Δεν μπορούν εμπορικές επιχειρήσεις να διοργανώνουν αγορές.)
  Διαγραφή: εφόσον έχει εγκριθεί η πρόταση τους. (Παρακάτω στο άρθρο αναφέρεται ο τρόπος έγκρισης.)
  Συμπλήρωση: …να υποβάλουν στο Δήμο και να δημοσιοποιούν με κάθε πρόσφορο μέσο (κοινωνικά δίκτυα, τοπικές εφημερίδες κτλ). (για λόγους διαφάνειας)
  Συμπλήρωση: … και τους ωφελούμενους από αυτές με την απαραίτητη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  Συμπλήρωση: … των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα. Για την κάλυψη των εξόδων του συλλογικού φορέα τόσο για την γνωστοποίηση της αγοράς στους πολίτες – καταναλωτές όσο και για την καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση της αγοράς δύναται να συλλέγει δωρεές και εθελοντικές εισφορές από τους καταναλωτές κατά την ημέρα της διοργάνωσης της αγοράς. Ο φορέας υποχρεούται να συντάσσει ετήσιο οικονομικό απολογισμό της διαχείρισης αυτών των χρημάτων.

  §3β
  Συμπλήρωση: … γυναικείοι Συνεταιρισμοί καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).

  §3γ
  Συμπλήρωση: … (ΦΕΚ Β΄2468). Για κάθε είδος μπορεί να συμμετέχει μόνο ένας παραγωγός ή μεταποιητής. (Άλλος ένας τρόπος διαφοροποίησης αυτών των αγορών από τις λαϊκές αγορές)
  Συμπλήρωση: … φορέων που τις διοργανώνουν. Στις αγορές αυτές δεν μπορούν να συμμετέχουν πωλητές που κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών. (Για να δίνουν οι αγορές αυτές δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά και σε μικρούς παραγωγούς που δεν έχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.)

  §4
  Συμπλήρωση: … στο συγκεκριμένο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα
  Τροποποίηση: από μία φορά στους δύο μήνες τον μήνα (5 χρόνια τώρα η πλειοψηφία των αγορών αυτών διεξάγεται μια φορά το μήνα. Ο καταναλωτής δεν έχει ούτε τα χρήματα ούτε το χώρο αποθήκευσης στο διαμέρισμα για αγορές δυο μηνών. Οι παραγωγοί στερούνται εισόδηματα)
  Διαγραφή: … του αναλαμβάνει τη χωροθέτηση της αγοράς,
  Διαγραφή – Συμπλήρωση: κανονισμού λειτουργίας της αγοράς. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος δύναται να ορίσει εκπρόσωπό του στο συλλογικό φορέα προκειμένου να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς. Την χωροθέτηση της αγοράς και την τήρηση των όρων του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της αγοράς αναλαμβάνει ο συλλογικός φορέας ενώ την καθαριότητα, την ηλεκτροδότηση και γενικότερα την διευκόλυνση της λειτουργίας της αγοράς ο δήμος με τις υπηρεσίες του. Για την καλύτερη συνεργασία του Φορέα και του Δήμου ο δεύτερος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς με αρμοδιότητα την καθ οιονδήποτε τρόπο διευκόλυνση της οργάνωσης και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της.
  §5
  Διαγραφή – Συμπλήρωση: …. φορέας στα πλαίσια εξυπηρέτησης των καταστατικών του σκοπών του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της αγοράς.
  Διαγραφή – Συμπλήρωση: …. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται υποχρεωτικά η διενέργεια της αγοράς από τον Φορέα εφόσον η πρόταση του πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. ο κανονισμός λειτουργίας αυτής (όπως έχει προταθεί από το φορέα ή με διορθώσεις-τροποποιήσεις-προσθήκες που κρίνονται αναγκαίες από τις Υπηρεσίες του και σε συμφωνία με το συλλογικό φορέα) και όποια άλλη λεπτομέρεια κριθεί αναγκαία. Κάθε διόρθωση ή τροποποίηση που μπορεί να προτείνει ο Δήμος θα πρέπει να μην έρχεται σε αντίθεση με το παρόν άρθρο αλλά και να γίνεται δεκτή από τον Συλλογικό Φορέα που έχει κάνει την πρόταση της διοργάνωσης της αγοράς. Αν υπάρχουν περισσότερες της μιας πρότασης από φορείς για τη διενέργεια αγοράς ο δήμος τις εγκρίνει. Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα έχει ο συλλογικός φορέας που έχει εμπειρία στην διοργάνωση τέτοιων αγορών και έχει κατά το παρελθόν διοργανώσει τέτοιες αγορές.
  Διαγραφή: Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης του συλλογικού φορέα απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, η οποία θα αναφέρεται σε τυχόν ασυνέπεια των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα με τα αναφερόμενα στο παρόν, την ασφαλή προσέλευση του καταναλωτικού κοινού και των πωλητών και την ασφαλή και νόμιμη διάθεση των διατιθέμενων προϊόντων. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε περίπτωση έγκρισης δημοσιεύεται, ομοίως, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλογικού φορέα και το καταστατικό του.
  §6
  Διαγραφή: … θα πρέπει είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της αγοράς
  Συμπλήρωση: …. τιμές πώλησης αυτών. Ο Φορέας διοργάνωσης τουλάχιστον 7 ημέρες προ της διενέργειας της αγοράς υποχρεούται να ανακοινώνει την ημέρα και το χώρο που θα διενεργηθεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάσταση με τους πωλητές- παραγωγούς, τα προϊόντα προς διάθεση και τις τιμές αυτών καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Επίσης τα μέλη του φορέα που έχουν επιλεγεί φροντίζουν για την χωροταξική τοποθέτηση των πωλητών – παραγωγών.
  Διαγραφή: … προηγούμενου εδαφίου. Επίσης στην εν λόγω κατάσταση θα πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ή και οι πιστοποιήσεις κάθε συμμετέχοντα πωλητή. Τέλος θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέλη του συλλογικού φορέα που θα παρίστανται στη συγκεκριμένη αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

  Διαγραφή – Συμπλήρωση: …. Ο Δήμος Φορέας-διοργανωτής τουλάχιστον …
  Συμπλήρωση: …μπορεί να είναι Σάββατο και Κυριακή
  Διαγραφή: … ελεγκτικά όργανα σφραγισμένη από το Δήμο
  §7
  Συμπλήρωση – Διαγραφή: …. κοινόχρηστου χώρου καθώς και από κάθε άλλο ανταποδοτικό τέλος ή εισφορά προς τον Δήμο ή τις υπηρεσίες του. Η ίδια γενική απαλλαγή αφορά και τον Συλλογικό Φορέα διοργάνωσης. Ο Δήμοι δύνανται να ορίζουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το οποίο μπορεί να είναι και σε είδος προκειμένου για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δράσεών τους (προμήθεια ειδών σε κοινωνικά παντοπωλεία, παιδικούς σταθμούς κλπ)

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 08:17 | Καντούρου Μαρία

  Συμπληρώσεις – Διαγραφές – Τροποποιήσεις για το άρθρο 37

  ——————————————————————–
  Σχετικά με την §1

  Συμπλήρωση: …κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς επίσης και η διέξοδος στην αγορά μικρών παραγωγών και μεταποιητών.

  ——————————————————————–
  Σχετικά με την §2

  Διαγραφή: σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ).
  (Σχόλιο: Δεν μπορούν εμπορικές επιχειρήσεις να διοργανώνουν αγορές)

  Διαγραφή: εφόσον έχει εγκριθεί η πρόταση τους.
  (Σχόλιο: Παρακάτω στο άρθρο αναφέρεται ο τρόπος έγκρισης)

  Συμπλήρωση: …να υποβάλουν στο Δήμο και να δημοσιοποιούν με κάθε πρόσφορο μέσο (κοινωνικά δίκτυα, τοπικές εφημερίδες κτλ).
  (Σχόλιο: για λόγους διαφάνειας)

  Συμπλήρωση: … και τους ωφελούμενους από αυτές με την απαραίτητη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  Συμπλήρωση: … των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα. Για την κάλυψη των εξόδων του συλλογικού φορέα τόσο για την γνωστοποίηση της αγοράς στους πολίτες – καταναλωτές όσο και για την καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση της αγοράς δύναται να συλλέγει δωρεές και εθελοντικές εισφορές από τους καταναλωτές κατά την ημέρα της διοργάνωσης της αγοράς. Ο φορέας υποχρεούται να συντάσσει ετήσιο οικονομικό απολογισμό της διαχείρισης αυτών των χρημάτων.

  ——————————————————————–
  Σχετικά με την §3β

  Συμπλήρωση: … γυναικείοι Συνεταιρισμοί καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).

  ——————————————————————–
  Σχετικά με την §3γ

  Συμπλήρωση: … (ΦΕΚ Β΄2468). Για κάθε είδος μπορεί να συμμετέχει μόνο ένας παραγωγός ή μεταποιητής.
  (Σχόλιο: Άλλος ένας τρόπος διαφοροποίησης αυτών των αγορών από τις λαϊκές αγορές)

  Συμπλήρωση: … φορέων που τις διοργανώνουν. Στις αγορές αυτές δεν μπορούν να συμμετέχουν πωλητές που κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.
  (Σχόλιο: Για να δίνουν οι αγορές αυτές δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά και σε μικρούς παραγωγούς που δεν έχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.)

  ——————————————————————–
  Σχετικά με την §4

  Συμπλήρωση: … στο συγκεκριμένο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα

  Τροποποίηση: από μία φορά τον μήνα
  (Σχόλιο: 5 χρόνια τώρα η πλειοψηφία των αγορών αυτών διεξάγεται μια φορά το μήνα. Ο καταναλωτής δεν έχει ούτε τα χρήματα ούτε το χώρο αποθήκευσης στο διαμέρισμα για αγορές δυο μηνών. Οι παραγωγοί στερούνται εισδήματα)

  Διαγραφή: … τη χωροθέτηση της αγοράς,

  Διαγραφή: Για το σκοπό αυτό ο Δήμος δύναται να ορίσει εκπρόσωπό του στο συλλογικό φορέα προκειμένου να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς.

  Συμπλήρωση: …κανονισμού λειτουργίας της αγοράς. Την χωροθέτηση της αγοράς και την τήρηση των όρων του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της αγοράς αναλαμβάνει ο συλλογικός φορέας ενώ την καθαριότητα, την ηλεκτροδότηση και γενικότερα την διευκόλυνση της λειτουργίας της αγοράς ο δήμος με τις υπηρεσίες του. Για την καλύτερη συνεργασία του Φορέα και του Δήμου ο δεύτερος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς με αρμοδιότητα την καθ οιονδήποτε τρόπο διευκόλυνση της οργάνωσης και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της.

  ——————————————————————–
  Σχετικά με την §5

  Διαγραφή: … των καταστατικών του σκοπών

  Συμπλήρωση: … φορέας στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της αγοράς.

  Διαγραφή: ο κανονισμός λειτουργίας αυτής (όπως έχει προταθεί από το φορέα ή με διορθώσεις-τροποποιήσεις-προσθήκες που κρίνονται αναγκαίες από τις Υπηρεσίες του και σε συμφωνία με το συλλογικό φορέα) και όποια άλλη λεπτομέρεια κριθεί αναγκαία.

  Συμπλήρωση: …. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται υποχρεωτικά η διενέργεια της αγοράς από τον Φορέα εφόσον η πρόταση του πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε διόρθωση ή τροποποίηση που μπορεί να προτείνει ο Δήμος θα πρέπει να μην έρχεται σε αντίθεση με το παρόν άρθρο αλλά και να γίνεται δεκτή από τον Συλλογικό Φορέα που έχει κάνει την πρόταση της διοργάνωσης της αγοράς. Αν υπάρχουν περισσότερες της μιας πρότασης από φορείς για τη διενέργεια αγοράς ο δήμος τις εγκρίνει. Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα έχει ο συλλογικός φορέας που έχει εμπειρία στην διοργάνωση τέτοιων αγορών και έχει κατά το παρελθόν διοργανώσει τέτοιες αγορές.

  Διαγραφή: Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης του συλλογικού φορέα απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, η οποία θα αναφέρεται σε τυχόν ασυνέπεια των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα με τα αναφερόμενα στο παρόν, την ασφαλή προσέλευση του καταναλωτικού κοινού και των πωλητών και την ασφαλή και νόμιμη διάθεση των διατιθέμενων προϊόντων. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε περίπτωση έγκρισης δημοσιεύεται, ομοίως, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλογικού φορέα και το καταστατικό του.

  ——————————————————————–
  §6

  Διαγραφή: … θα πρέπει είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της αγοράς

  Συμπλήρωση: …. τιμές πώλησης αυτών. Ο Φορέας διοργάνωσης τουλάχιστον 7 ημέρες προ της διενέργειας της αγοράς υποχρεούται να ανακοινώνει την ημέρα και το χώρο που θα διενεργηθεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάσταση με τους πωλητές- παραγωγούς, τα προϊόντα προς διάθεση και τις τιμές αυτών καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Επίσης τα μέλη του φορέα που έχουν επιλεγεί φροντίζουν για την χωροταξική τοποθέτηση των πωλητών – παραγωγών.

  Διαγραφή: … Επίσης στην εν λόγω κατάσταση θα πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ή και οι πιστοποιήσεις κάθε συμμετέχοντα πωλητή. Τέλος θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέλη του συλλογικού φορέα που θα παρίστανται στη συγκεκριμένη αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

  Τροποποίηση: …. Ο Δήμος Φορέας-διοργανωτής τουλάχιστον … τροποποιείται σε: Ο Φορέας-διοργανωτής τουλάχιστον …

  Συμπλήρωση: …μπορεί να είναι Σάββατο και Κυριακή

  Διαγραφή: … σφραγισμένη από το Δήμο

  ——————————————————————–
  Σχετικά με την §7

  Διαγραφή: Ο Δήμοι δύνανται να ορίζουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το οποίο μπορεί να είναι και σε είδος προκειμένου για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δράσεών τους (προμήθεια ειδών σε κοινωνικά παντοπωλεία, παιδικούς σταθμούς κλπ)

  Συμπλήρωση : …. κοινόχρηστου χώρου καθώς και από κάθε άλλο ανταποδοτικό τέλος ή εισφορά προς τον Δήμο ή τις υπηρεσίες του. Η ίδια γενική απαλλαγή αφορά και τον Συλλογικό Φορέα διοργάνωσης.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 01:14 | Ντόρις Αργαλιά

  1-Ένας τίτλος προϊδεάζει τον αναγνώστη για αυτό που περιγράφεται ή αναλύεται στο κείμενο που πρόκειται να διαβάσει. Και στην περίπτωση του άρθρου 37 «Αγορές των καταναλωτών» ο τίτλος είναι αόριστος και ασαφής, καθώς καταναλωτής εξ ορισμού είναι κάθε άτομο που αγοράζει προϊόντα από οποιονδήποτε χώρο εμπορικής συναλλαγής για προσωπική χρήση.
  Επειδή αυτό το άρθρο ασχολείται αποκλειστικά με τις αγορές που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης για να καλύψουν ανάγκες οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και να διαμορφώσουν μια άμεση και πιο απαιτητική σχέση ανάμεσα στους πολίτες-καταναλωτές και τους μικρούς παραγωγούς, ο τίτλος του θα μπορούσε να είναι «Αγορές Χωρίς Μεσάζοντες» ή «Αγορές Αλληλέγγυας Οικονομίας».
  Βεβαίως και στο άρθρο διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι οι διοργανωτές αυτών των αγορών μπορούν να δώσουν όποια ονομασία κρίνουν καταλληλότερη. Αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί την ιδιαίτερη σημασία του τίτλου, γιατί σ’ αυτόν ακριβώς πρέπει να αποτυπωθεί ο κινηματικός χαρακτήρας των συγκεκριμένων αγορών, η διαφοροποίηση των καταναλωτικών συνηθειών, αλλά και η πεποίθηση ότι τα μνημόνια, η ανεργία, η ανέχεια και η θηλειά που πνίγει μια ολόκληρη κοινωνία γίνεται συνείδηση και όπλο για την ανατροπή τους μέσα από δράσεις αλληλεγγύης και εναλλακτικές μορφές οικονομίας.
  2-Οι αγορές Χωρίς Μεσάζοντες θα πρέπει να διοργανώνονται μία (1) φορά το μήνα σε κάθε Δήμο ή Δημοτική Κοινότητα. Και αυτό γιατί οποιαδήποτε άλλη συχνότητα μεγαλύτερης διάρκειας – οι δύο μήνες, όπως αναφέρεται στην §4 – ακυρώνει το σκοπό της λειτουργίας των συγκεκριμένων αγορών, αλλά κυρίως δεν διευκολύνει τους πολίτες-καταναλωτές, μισθωτοί και συνταξιούχοι στην πλειοψηφία τους, οι οποίοι με τα περιορισμένα μηνιαία εισοδήματά τους δεν μπορούν να προμηθευτούν ποσότητες που ξεπερνούν τον χρονικό ορίζοντα των 30 ημερών, ακόμη κι αν πρόκειται για την κάλυψη των αναγκών τους σε βασικά αγαθά. Γιατί απλά δεν περισσεύουν χρήματα και ο μήνας βγαίνει δύσκολα.
  3-Η συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της αγοράς Χωρίς Μεσάζοντες προσκρούει στον κινηματικό της χαρακτήρα, καθώς η κάθε δημοτική αρχή είναι ένας θεσμικός φορέας με καθορισμένα χαρακτηριστικά. Σαφώς και ο Δήμος έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο εποπτείας, αφού θα είναι εκείνος που θα εγκρίνει την άδεια λειτουργίας της αγοράς και θα οριοθετήσει τον χώρο διεξαγωγής της.

 • Αναμφισβήτητα η θεσμοθέτηση μιας γνήσια αμεσοδημοκρατικής κινηματικής δράσης είναι πολύ δύσκολη, γιατί θεσμός και κινηματικότητα είναι δυο παράλληλα σύμπαντα που δύσκολα μπορούν να συναντηθούν, και θέτει το νομοθέτη μπροστά σε πολύ δύσκολα διλλήματα.
  Από έναν αριστερό νομοθέτη περιμένουμε να ακούσει περισσότερο τα κινήματα. Οφείλει να δίνει το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης αυτών των αγορών στα κινήματα, με όποια μορφή και αν έχουν αυτά και στο δήμο ΜΟΝΟ το δικαίωμα του ελέγχου και την υποχρέωση της βοηθείας. Δεν πρέπει να περιορίζει την συχνότητα της διοργάνωσης των αγορών σε μια φορά κάθε δυο μήνες, αλλά να επιτρ’επει στους φορείς να διοργανώνουν αυτές τις αγορές κατά μέγιστον μια φορά το μήνα.
  Ο δήμος οφείλει να μην εγείρει οικονομικές ή άλλου είδους απαιτήσεις ούτε από τους διοργανωτές ούτε από τους παραγωγούς. Πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα να υιοθετούν οι δήμοι αυτές τις αγορές για να τις εκμεταλευτούν για σκοπούς πέραν της αλληλεγγύης και τέλος αν υπάρχουν πέραν του ενός συλλογικού φορέα σε ένα δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα που θέλουν να διοργανώσουν τέτοιες αγορές, ο δήμος να τις εγκρίνει όλες, πάντα μέσα στα πλαίσια αυτού του άρθρου.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 22:49 | ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

  1)Tα κινήματα αλληλεγγύης που δημιούργησαν το κίνημα χωρίς μεσάζοντεςωσ επί το πλείστον είναι άτυπες μορφές και όχι σύλλογοι με νομική μορφή. άρα με το σχέδιο νόμου αποκλείονται οι δημιουργοί του κινήματος.
  2) Το κίνημα παραδίδεται στα χέρια των δήμων που ούτε ποτέ το πίστεψαν ούτε το στήριξαν, πολλοί δε το πολέμησαν με πείσμα. Αυτό προδικάζει το τέλος του.
  3)Για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους γίνεται μία φορά το μήνα.
  4)Δεν πρέπει να αποκλείονται από τις δράσεις οι δημοτικές ενότητες που με τον Καλλικράτη πρόκειται για ολόκληρες πόλεις.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 19:07 | Δημήτρης

  Αξιόλογη η προσπάθεια νομιμοποίησης των αγορών χωρίς μεσάζοντες, γιατί έτσι δίνεται η δυνατότητα σε συλλογικότητες να αναπτύσσουν απρόσκοπτα τις εθελοντικές δράσεις τους, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν χωρίς φόβο στη διοργάνωση αυτών των αγορών και να επιλέγουν τους μικρούς παραγωγούς και μεταποιητές από τους οποίους θα προμηθεύονται τα προϊόντα.
  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μικρό ποσοστό σε είδος που δίνεται από τους παραγωγούς στους διοργανωτές της αγοράς ωφελούνται οικονομικά αδύναμοι συμπολίτες μας.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 17:22 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

  Διαβάζοντας το αρθρο δεν βρήκα πουθενα το ποιος θα επιλύει τις όποιες
  διαφωνίες-αντιρησεις-ενστάσεις μεταξύ
  Υπουργείου και Δήμου(πχ για μη εναρμόνηση)
  Περιφέρεια και Δήμου(πχ χωροταξικό)
  Δήμου και Ενώσεων Καταναλωτών(ΠΧ μη επαρκώς αιτιολογημένη αρνηση του Δημου)
  Μεταξύ των Ενώσεων καταναλωτών(ποιός ο καταλληλότερος)
  Μεταξύ παραγωγών.
  γιά όλους τους πάρα πάνω λόγους και ίσως και άλους τόσους,
  νομ’ιζω ότι πρέπει να συσταθεί(νομοθετηθει ίσως)
  ένα όργανο-επιτροπή επίλυσης διαφωνιών-ενστάσεων αποτελούμενο απο
  1)εκπρόσωπο Υπουργείου(ει δυνατον νομικό μέλος επιτροπής σύνταξης του αρθρου)
  2)εκπρόσωπο Δήμου
  3)εκπρόσωπο Περιφέριας
  4)εκπρόσωπο καταναλωτών(πχ Συντονιστικό Χωρίς Μεσάζοντες)
  5)εκπρόσωπο παραγωγών
  Το παρα πάνω όργανο θα συνέρχεται το συντομότερο δυνατο μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου για να προλαμβάνεται η μέρα του παζαριού.
  Σε περίπτωση μη συμφωνίας αρμόδια τα δικαστήρια.
  Μ Π

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 17:40 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ

  Η ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου είναι θεμιτό και αναγκαίο.
  Όμως οι διαδικασίες όπως προτείνονται μέσω της δημοτικής αρχής «στραγγαλίζει» ότι κινηματικό υπάρχει αφού όλα θα περνούν απο την γραφειοκρατία των υπηρεσιών του και του δημοτικού συμβουλίου.
  Αν όλη η διεργασία αφορά το δήμο τότε ποιός ο ρόλος των εθελοντών?

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 15:30 | Άννα

  Διάβασα το νομοσχέδιο των λαΪκών αγορών,τις αλλαγές που έρχοναται,τις οποίες θεωρώ όυι βρισκόνται σε καλό δρόμο. Η απορία μου είναι γιατί δεν έχουν το δικαίωμα και οι υπάλληλοι που δουλεύουν με μεροκάματο πείνας,12 ώρες σκληρής εργασίας,να μην πάρουν αδεια!Πάνω από 10 χρόνια έχουν να δωθούν νέες άδειες,και τώρα που είναι η ευκαιρία ο νόμος δεν τους αναφέρει καν.Δεν είναι κι αυτοί μιας κοινωνικά ευπαθούς ομάδας;Τέλος ελπίζω ότι θα ακουστεί αυτή η φωνή αυτού του κειμένου για το καλό όλων μας!!!

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 15:10 | ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΕ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
  ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

  Το σχέδιο νόμου για τις αγορές χωρίς μεσάζοντες που έθεσε η κυβέρνηση σε δημόσια διαβούλευση βάλλει ευθέως στην “καρδιά” αυτού του κινήματος, που είναι η αυτοοργάνωσή του από τα κάτω και η λειτουργία του χωρίς ιδιωτικές και κρατικές μεσολαβήσεις και εξαρτήσεις, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να το αποδυναμώσει και να το περιορίσει. Αυτό προωθείται με την ανάθεση στους δήμους του αποκλειστικού δικαιώματος αδειοδότησης των αγορών χωρίς μεσάζοντες και με τον περιορισμό της διοργάνωσής τους μία φορά κάθε δύο μήνες. Επίσης επιχειρείται και η αποπολιτικοποίηση του κινήματος αυτού, μετονομάζοντας τις «αγορές χωρίς μεσάζοντες» σε «αγορές των καταναλωτών».

  Η δυναμική παρουσία του κινήματος αυτού τα τελευταία χρόνια που έδωσε διέξοδο σε χιλιάδες λαϊκές οικογένειες για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους με ποιοτικά και φτηνά προϊόντα, και στους άμεσους παραγωγούς τη δυνατότητα παράκαμψης των κυρίαρχων κερδοσκοπικών διόδων της αγοράς και άμεσης επαφής με τους καταναλωτές, έχει ενοχλήσει τα συμφέροντα των κάθε είδους μεσαζόντων και των πελατειακών κυκλωμάτων που λυμαίνονται την αγορά. Αποτελεί δε ένα “επικίνδυνο παράδειγμα” για την καθεστωτική οικονομία και πολιτική γιατί δείχνει στην πράξη ότι μπορούμε να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, να αυτοδιαχειριστούμε την κάλυψη των αναγκών μας έξω και πέρα από την αγορά και το κράτος.

  Έτσι, μετά την ανοιχτή καταστολή που σε πολλές περιπτώσεις αντιμετώπισαν οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, τώρα προωθείται ένα θεσμικό πλαίσιο που στο όνομα της “ρύθμισης” και της “νομιμοποίησης” επιχειρεί στην ουσία να τις ακυρώσει.

  Παράλληλα, αποκλείει από τις νέες αγορές παραγωγικά συνεταιριστικά εγχειρήματα, όπως η ΒΙΟΜΕ, για τα οποία οι αγορές χωρίς μεσάζοντες είναι εδώ και χρόνια ο “φυσικός” τους χώρος, αφού η άμεση διάθεση των προϊόντων τους και η αδιαμεσολάβητη επαφή με τους χρήστες τους είναι ζωτικό στοιχείο των νέων σχέσεων παραγωγής-κατανάλωσης-κοινωνικού ελέγχου που οικοδομούνται με τον συνεργατισμό και την αυτοδιαχείριση, αλλά και μοναδική οικονομική διέξοδος απέναντι στις αδηφάγες κερδοσκοπικές και εκμεταλλευτικές συνθήκες της αγοράς. Ο αποκλεισμός αυτός στερεί επίσης την πρόσβαση σε βασικά αγαθά από τους πολίτες, τη στιγμή μάλιστα που η αγορά και το κράτος δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και διακυβεύεται για πολλούς η ίδια η επιβίωση.

  Οι αγορές χωρίς μεσάζοντες ως αυτοοργανωμένες πρωτοβουλίες των από κάτω θα πρέπει να νομιμοποιηθούν ως έχουν, και μάλιστα να γίνει υποχρεωτική για τους δήμους η παραχώρηση χώρων, χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς, για τη διοργάνωσή τους από κάθε υπαρκτή πρωτοβουλία.

  Η συμμετοχή παραγωγικών συνεταιρισμών και συνεργατικών εγχειρημάτων θα πρέπει να είναι ελεύθερη σε αυτές, ανεξαρτήτως του είδους των προϊόντων που παράγουν.

  Το πλαίσιο λειτουργίας των αγορών χωρίς μεσάζοντες, η επιλογή των συμμετεχόντων, η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, η διαχείριση του χώρου της αγοράς και ο έλεγχος θα πρέπει να είναι ευθύνη των συλλογικών διοργανωτών τους, αποτέλεσμα αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών αυτοθέσμισης με τη συμμετοχή και τον έλεγχο της κοινωνίας.

  Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνέβαλε επίσης η δημιουργία ενός οριζόντιου συντονιστικού των αγορών χωρίς μεσάζοντες, με ισότιμη συμμετοχή όλων των σχετικών πρωτοβουλιών που δραστηριοποιούνται πανελλαδικά.

  Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΕ

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 13:48 | Κωνσταντίνος

  Συμπληρώσεις – Διαγραφές – Τροποποιήσεις για το άρθρο 37

  §1
  Συμπλήρωση: …κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς επίσης και η διέξοδος στην αγορά μικρών παραγωγών και μεταποιητών.
  §2
  Διαγραφή: σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ). (Δεν μπορούν εμπορικές επιχειρήσεις να διοργανώνουν αγορές.)
  Διαγραφή: εφόσον έχει εγκριθεί η πρόταση τους. (Παρακάτω στο άρθρο αναφέρεται ο τρόπος έγκρισης.)
  Συμπλήρωση: …να υποβάλουν στο Δήμο και να δημοσιοποιούν με κάθε πρόσφορο μέσο (κοινωνικά δίκτυα, τοπικές εφημερίδες κτλ). (για λόγους διαφάνειας)
  Συμπλήρωση: … και τους ωφελούμενους από αυτές με την απαραίτητη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  Συμπλήρωση: … των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα. Για την κάλυψη των εξόδων του συλλογικού φορέα τόσο για την γνωστοποίηση της αγοράς στους πολίτες – καταναλωτές όσο και για την καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση της αγοράς δύναται να συλλέγει δωρεές και εθελοντικές εισφορές από τους καταναλωτές κατά την ημέρα της διοργάνωσης της αγοράς. Ο φορέας υποχρεούται να συντάσσει ετήσιο οικονομικό απολογισμό της διαχείρισης αυτών των χρημάτων.

  §3β
  Συμπλήρωση: … γυναικείοι Συνεταιρισμοί καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).

  §3γ
  Συμπλήρωση: … (ΦΕΚ Β΄2468). Για κάθε είδος μπορεί να συμμετέχει μόνο ένας παραγωγός ή μεταποιητής. (Άλλος ένας τρόπος διαφοροποίησης αυτών των αγορών από τις λαϊκές αγορές)
  Συμπλήρωση: … φορέων που τις διοργανώνουν. Στις αγορές αυτές δεν μπορούν να συμμετέχουν πωλητές που κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών. (Για να δίνουν οι αγορές αυτές δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά και σε μικρούς παραγωγούς που δεν έχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.)

  §4
  Συμπλήρωση: … στο συγκεκριμένο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα
  Τροποποίηση: από μία φορά στους δύο μήνες τον μήνα (5 χρόνια τώρα η πλειοψηφία των αγορών αυτών διεξάγεται μια φορά το μήνα. Ο καταναλωτής δεν έχει ούτε τα χρήματα ούτε το χώρο αποθήκευσης στο διαμέρισμα για αγορές δυο μηνών. Οι παραγωγοί στερούνται εισόδηματα)
  Διαγραφή – Συμπλήρωση: κανονισμού λειτουργίας της αγοράς. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος δύναται να ορίσει εκπρόσωπό του στο συλλογικό φορέα προκειμένου να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς. Την χωροθέτηση της αγοράς και την τήρηση των όρων του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της αγοράς αναλαμβάνει ο συλλογικός φορέας ενώ την καθαριότητα, την ηλεκτροδότηση και γενικότερα την διευκόλυνση της λειτουργίας της αγοράς ο δήμος με τις υπηρεσίες του. Για την καλύτερη συνεργασία του Φορέα και του Δήμου ο δεύτερος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς με αρμοδιότητα την καθ οιονδήποτε τρόπο διευκόλυνση της οργάνωσης και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της.
  §5
  Διαγραφή – Συμπλήρωση: …. φορέας στα πλαίσια εξυπηρέτησης των καταστατικών του σκοπών του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της αγοράς.
  Διαγραφή – Συμπλήρωση: …. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται υποχρεωτικά η διενέργεια της αγοράς από τον Φορέα εφόσον η πρόταση του πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. ο κανονισμός λειτουργίας αυτής (όπως έχει προταθεί από το φορέα ή με διορθώσεις-τροποποιήσεις-προσθήκες που κρίνονται αναγκαίες από τις Υπηρεσίες του και σε συμφωνία με το συλλογικό φορέα) και όποια άλλη λεπτομέρεια κριθεί αναγκαία. Κάθε διόρθωση ή τροποποίηση που μπορεί να προτείνει ο Δήμος θα πρέπει να μην έρχεται σε αντίθεση με το παρόν άρθρο αλλά και να γίνεται δεκτή από τον Συλλογικό Φορέα που έχει κάνει την πρόταση της διοργάνωσης της αγοράς. Αν υπάρχουν περισσότερες της μιας πρότασης από φορείς για τη διενέργεια αγοράς ο δήμος τις εγκρίνει. Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα έχει ο συλλογικός φορέας που έχει εμπειρία στην διοργάνωση τέτοιων αγορών και έχει κατά το παρελθόν διοργανώσει τέτοιες αγορές.
  Διαγραφή: Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης του συλλογικού φορέα απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, η οποία θα αναφέρεται σε τυχόν ασυνέπεια των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα με τα αναφερόμενα στο παρόν, την ασφαλή προσέλευση του καταναλωτικού κοινού και των πωλητών και την ασφαλή και νόμιμη διάθεση των διατιθέμενων προϊόντων. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε περίπτωση έγκρισης δημοσιεύεται, ομοίως, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλογικού φορέα και το καταστατικό του.
  §6
  Διαγραφή: … θα πρέπει είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της αγοράς
  Συμπλήρωση: …. τιμές πώλησης αυτών. Ο Δήμος τουλάχιστον 10 ημέρες προ της διενέργειας της αγοράς υποχρεούται να ανακοινώσει την ημέρα και το χώρο που θα διενεργηθεί καθώς και τον Συλλογικό Φορέα διοργάνωσης.
  Διαγραφή: … προηγούμενου εδαφίου. Επίσης στην εν λόγω κατάσταση θα πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ή και οι πιστοποιήσεις κάθε συμμετέχοντα πωλητή. Τέλος θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέλη του συλλογικού φορέα που θα παρίστανται στη συγκεκριμένη αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

  Διαγραφή – Συμπλήρωση: …. Ο Δήμος φορέας-διοργανωτής τουλάχιστον …
  Συμπλήρωση: …μπορεί να είναι Σάββατο και Κυριακή
  Διαγραφή: … ελεγκτικά όργανα σφραγισμένη από το Δήμο
  §7
  Συμπλήρωση – Διαγραφή: …. κοινόχρηστου χώρου καθώς και από κάθε άλλο ανταποδοτικό τέλος ή εισφορά προς τον Δήμο ή τις υπηρεσίες του. Η ίδια γενική απαλλαγή αφορά και τον Συλλογικό Φορέα διοργάνωσης. Ο Δήμοι δύνανται να ορίζουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το οποίο μπορεί να είναι και σε είδος προκειμένου για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δράσεών τους (προμήθεια ειδών σε κοινωνικά παντοπωλεία, παιδικούς σταθμούς κλπ)

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 12:41 | Αρχοντή Σοπίδου

  Ας θυμηθούμε ότι αναφερόμαστε σε κινηματική δράση που μέχρι σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις οι εθελοντές της, έχουν λειτουργήσει υποδειγματικά με γνώμονα το συμφέρον τόσο των καταναλωτών όσο και των μικρών παραγωγών- μεταποιητών. Αν οι αποφάσεις για τη λειτουργία των αγορών θα πρέπει να εγκρίνονται υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς θωρακίζονται οι δράσεις αυτές από τη δημοτική αρχή που θα επιδιώξει να οικειοποιηθεί τη δράση ή και να την καταπνίξει μόνο και μόνο επειδή δεν την »τρέχουν» φορείς που ελέγχει;
  Οι διορθώσεις- τροποποιησείς που προτείνει ο Δήμος καλό θα είναι να αναφέρεται ότι δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση ούτε με αυτό καθαυτό το άρθρο 37 αλλά επίσης να γίνονται δεκτές από τον συλλογικό φορέα που έχει κάνει την πρόταση για τη διοργάνωση της αγοράς. Αν υπάρχουν περισσότερες της μιας προτάσεις από φορείς για τη διενέργεια αγοράς, ο Δήμος τις εγκρίνει. Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα να έχει ο συλλογικός φορέας που έχει την εμπειρία στη διοργάνωση τέτοιων αγορών, έχει διοργανώσει στο παρελθόν τέτοιες αγορές κι έχει την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 10:03 | ΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ

  2: OXI ΚΟΙΝΣΕΠ (ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

  3:ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ
  ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ(ΜΕΧΡΙ 2)
  ΝΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ(ΟΧΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ)

  5. ΑΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ,ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 14:21 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

  Διαφωνώ με τον κύριο Αγγελο Κανδήλα, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ανταποδοτικό τέλος για υπηρεσίες του Δήμου για τις όποιες έτσι και αλλιώς ο Δήμος παίρνει ανταποδοτικά τέλη από όλους τους πολίτες!!!
  Και κάτι ακόμα όλη η διοργάνωση των Αγορών Καταναλωτών πρέπει να γίνεται από και με ευθύνη των Συλλογικών Φορέων. Ο Δήμος απλώς να έχει την υποχρέωση να διευκολύνει αυτές τις διοργανώσεις. Έτσι όπως είναι διατυπωμένος το άρθρο τώρα μετατρέπει τους εθελοντές-πολίτες-καταναλωτές σε ομάδα στήριξης του προεκλογικού αγώνα του δημάρχου.
  Επίσης και την ευθύνη της επιλογής των παραγωγών θα πρέπει να έχει ο Φορέας Διοργάνωσης γιατί η πείρα μας λέει (από τα πεπραγμένα των Δήμων) ότι αυτή η επιλογή στα χέρια των Δήμων είναι πιθανό να μετατραπεί σε αντικείμενο συνδιαλλαγής. Εφόσον αυτη η επιλογή με βάση το άρθρο αυτό γίνεται από τον Φορέα Διοργάνωσης ο Δήμος μπορεί να ελέγχει την ορθότητα των επιλογών και έαν το κρίνει να ζητά από τον Φορέα να αλλάξει κάποιες επιλογές.

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 12:32 | διογενης

  Πληρης γραφειοκρατικοποιηση των κινηματων λειτουργιας που καλουνται να μετατραπουν, επι της ουσιας, σε υπηρεσια του δημου.Παραπερα με την υποχρεωτικη μετατροπη των κινηματων σε συλλογους, γινεται μια εμμεση αλλα καθοριστικη επεμβαση στην εσωτερικη λειτουργια των κινηματων που καλουνται να εφαρμοσουν το αστικο δικαιο μεσω του καταστατικου τους. Ετσι λειτουργιες οπως ο συντονισμος, η περιοδικοτητα της συντονιστικης ομαδας, η ευρεια συμμετοχη και η αποδοχη των αποφασεων αντικαθιστανται απο μια διοικηση μονιμου χαρακτηρα, εκλογες,αναθεση αποφασεων στο ΔΣ, πραγμα που αλλαζει τον κινηματικο χαρακτηρα της αλληλεγγυης και την μετατρεπει σε υπηρετη της κεντρικης αστικης εξουσιας. Τελειωνοντας αυτη την πρωτη συντομη παρεμβαση θελω επιγραμματικα να τονισω. Το κινημα χωρις μεσαζοντες ειναι το μεσον αλλα ο στοχος μας ειναι η αλληλεγγυη.

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 07:24 | Σάββας Αθανασίου

  1. Κατά αρχάς είναι θετικό το γεγονός ότι θεσπίζεται το άρθρο 37 που νομιμοποιεί μια πολύπλευρη δράση που γεννήθηκε από την αρχή της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων.
  2. Το άρθρο επιγράφεται Αγορές των Καταναλωτών. Θα πρέπει να συμπληρωθεί… και των Αλληλέγγυων Δράσεων ώστε να ενσωματώνει την πρακτική που υπάρχει. Οι δράσεις αυτές κράτησαν, όποια μορφή και αν είχαν, χιλιάδες οικογένειες μακριά από τους κάδους των σκουπιδιών.
  3. Οι Δήμοι θα πρέπει να περιοριστούν στον ελεγκτικό ρόλο και μόνο και όχι στην εμπλοκή στην οργάνωση και διανομή των τροφίμων. Άλλωστε ο νόμος τους παρέχει το δικαίωμα να έχουν Κοινωνικό Παντοπωλείο κλπ. και είναι φορείς διαχείρισης όλων των επισιτιστικών προγραμμάτων.
  4. Θα πρέπει να υπάρχει δελτίο απογραφής των τροφίμων και των προϊόντων που συγκεντρώνονται σε κάθε δράση. Έτσι θα είναι ευκολότερος και εγκυρότερος ο έλεγχος.
  5. Θα πρέπει να επιτρέπεται στις ΚΟΙΝΣΕΠ να συμμετέχουν στις αγορές αυτές. Δεν μπορεί να επιτρέπεται στους Γυναικείους Συνεταιρισμούς και όχι σε άλλους Συνεταιρισμούς, πχ ανδρικούς ή μικτούς. Είναι αντισυνταγματικό.
  6. Η αγορές των καταναλωτών και των αλληλέγγυων δράσεων θα πρέπει να γίνεται μία φορά τον μήνα σε κάθε Δήμο, ακόμα να προβλεφθεί να διεξάγονται στα Διαμερίσματα ή ακόμα και στις Δημοτικές Ενότητες, δεδομένου ότι υπάρχουν τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις στους Καλλικρατικούς Δήμους.
  7. Να υπάρχει πρόβλεψη μέσα στο άρθρο για την διαγραφή των προστίμων που έχουν επιβληθεί μέχρι τώρα για τις δράσεις αυτές.
  8. Τ ανώτατα πρόστιμα να περιοριστούν στα 1.000 ευρώ. Οι εξοντωτικές ποινές έχει αποδειχθεί ότι δεν βοηθούν σε τίποτα, ούτε έχουν αποτέλεσμα δεδομένου ότι οι ελεγχόμενοι συνήθως δεν έχουν χρήματα και δεν πληρώνουν.
  9. Να υπάρχει μηχανισμός ώστε να καταγράφεται το αποτύπωμα της κοινωνικής προσφοράς στο ΑΕΠ της χώρας, δεδομένου ότι η εθελοντική συμμετοχή απαιτεί παρουσία με ατέλειωτες εργατώρες.
  10. Έχει αποδειχθεί ότι εθελοντισμός και κρατικό ωράριο δεν μπορούν να συνυπάρχουν, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αμοιβή στους εθελοντές, ενώ υπάρχει η επίκληση του ωραρίου και της αμοιβής από τους δημόσιους υπαλλήλους. Για το λόγο αυτό πρέπει να περιοριστεί ο ρόλος του Δήμου σε καθαρά ελεγκτικό μηχανισμό και όχι σε μηχανισμό ψηφοθηρικής πολιτικής.
  11. Οι αγορές αυτές να επιτρέπεται να γίνονται και το Σάββατο και σε ιδιωτικούς χώρους με τις ίδιες προυποθέσεις.
  12. Επειδή έχουν παρατηρηθεί τελευταία τα φαινόμενα κερδοσκοπίας με την οικειοποίηση ορισμένων επιτήδεων του τίτλου Χωρίς Μεσάζοντες να υπάρξει πρόβλεψη ώστε η χρησιμοποίηση του όρου αυτού να περιλαμβάνει συγκεκριμένο περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και όχι να υποκρύπονται εμπορικοί σκοποί, αλλά να χρησιμοποιείται μόνο αλληλέγγυες δράσεις.
  13. Να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η διαφήμιση μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών για αλληλέγγυες δράσεις να εντάσσονται μέσα σε αυτό το άρθρο και να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες λειτουργίας.

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 00:45 | Συντονιστικό Χωρίς Μεσάζοντες Αττικής

  Πρόταση για το Άρθρο 37 – Αγορές των Καταναλωτών του Συντονιστικού Χωρίς Μεσάζοντες Αττικής
  1. Σκοπός των αγορών αυτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών μέσω της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς επίσης και η διέξοδος στην αγορά των μικρών παραγωγών και μεταποιητών. Για το λόγο αυτό, οι αγορές αυτές διοργανώνονται, υποχρεωτικά, με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών, που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος και η λειτουργία τους εγκρίνεται τελικώς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς. Πέραν της ονομασίας του τίτλου του παρόντος άρθρου, οι αγορές αυτές μπορούν να χαρακτηρίζονται και με ονομασία της επιλογής των φορέων καταναλωτών – πολιτών, η οποία θα παραπέμπει ευθέως στους ως άνω σκοπούς των αγορών αυτών.
  2. Για τη διενέργεια των αγορών του παρόντος άρθρου, οι δήμοι εγκρίνουν τη διοργάνωση αγορών σε Ενώσεις Καταναλωτών του άρθρου 10 του ν.2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σε συλλογικούς φορείς πολιτών – καταναλωτών με νομική υπόσταση, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνονται απαραίτητα:
  α) ότι είναι μη κερδοσκοπικοί,
  β) ότι αφορούν στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και
  γ) ότι αναφέρονται σαφώς στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και σε αλληλέγγυες δράσεις που ως στόχο έχουν να ωφελήσουν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκριση.
  Για το λόγο αυτό οι ως άνω φορείς θα πρέπει σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο Δήμο και να δημοσιοποιούν με κάθε πρόσφορο μέσο (κοινωνικά δίκτυα, τοπικές εφημερίδες κτλ) απολογισμό με τις αλληλέγγυες δράσεις τους και τους ωφελούμενους από αυτές με την απαραίτητη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η μη υποβολή απολογιστικών δράσεων είναι λόγος διακοπής της λειτουργίας της αγοράς. Απαγορεύεται ρητώς οι συλλογικοί φορείς να απαιτούν χρηματικά ποσά από τους πωλητές για τη συμμετοχή τους στις αγορές αυτές. Η εισφορά των πωλητών έγκειται στην δωρεά προϊόντων που διαθέτουν για την κάλυψη των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα. Για την κάλυψη των εξόδων του συλλογικού φορέα τόσο για την γνωστοποίηση της αγοράς στους πολίτες – καταναλωτές όσο και για την καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση της αγοράς δύναται να συλλέγει δωρεές και εθελοντικές εισφορές από τους καταναλωτές κατά την ημέρα της διοργάνωσης της αγοράς. Ο φορέας υποχρεούται να συντάσσει ετήσιο οικονομικό απολογισμό της διαχείρισης αυτών των χρημάτων.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στις αγορές αυτές έχουν:
  α) οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.
  β) οι Συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και γυναικείοι Συνεταιρισμοί καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).
  γ) οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού (σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003], ήτοι πολύ μικρή είναι η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ)
  Προκειμένου για διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας, ο πωλητής πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄…), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78) και της με αριθμό 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄2468). Για κάθε είδος μπορεί να συμμετέχει μόνο ένας παραγωγός ή μεταποιητής.
  Απαγορεύεται τα ως άνω φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές να είναι ταυτόχρονα και μέλη των συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν. Στις αγορές αυτές δεν μπορούν να συμμετέχουν πωλητές που κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.
  4. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται από το συλλογικό φορέα καταναλωτών – πολιτών που έχει την έδρα του στο συγκεκριμένο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα και σε συχνότητα όχι μεγαλύτερη από μία φορά το μήνα. Σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα, όπου υφίστανται, δύναται να διενεργείται μία αγορά του παρόντος άρθρου. Ο συλλογικός φορέας πολιτών – καταναλωτών θα πρέπει να έχει την έδρα του εντός Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος, εντός των ορίων του οποίου διενεργείται η συγκεκριμένη αγορά. Τη χωροθέτηση της αγοράς και την τήρηση των όρων του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της αγοράς αναλαμβάνει ο συλλογικός φορέας ενώ την καθαριότητα, την ηλεκτροδότηση και γενικότερα την διευκόλυνση της λειτουργίας της αγοράς ο δήμος με τις υπηρεσίες του. Για την καλύτερη συνεργασία του Φορέα και του Δήμου ο δεύτερος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς με αρμοδιότητα την καθ οιονδήποτε τρόπο διευκόλυνση της οργάνωσης και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της.
  5. Ο συλλογικός φορέας καταναλωτών – πολιτών υποβάλει πρόταση στο Δήμο, στον οποίο βρίσκεται η έδρα του, στην οποία θα περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστο το καταστατικό του, τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση της αγοράς, τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, καθώς και τις δράσεις τις οποίες σκοπεύει να αναλάβει ο συγκεκριμένος συλλογικός φορέας στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της αγοράς. Ο κανονισμός λειτουργίας θα περιλαμβάνει, πέραν κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας κριθεί, κατ’ ελάχιστο τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων, το μέγιστο αριθμό πωλητών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής-απόρριψης αυτών, ωράριο, καθαριότητα, αιτήσεις ενδιαφερομένων, υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τρόπος εξέτασης αυτών, πωλούμενα προϊόντα, χώρος λειτουργίας, στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού λειτουργίας. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται υποχρεωτικά η διενέργεια της αγοράς από τον Φορέα εφόσον η πρόταση του πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε διόρθωση ή τροποποίηση που μπορεί να προτείνει ο Δήμος θα πρέπει να μην έρχεται σε αντίθεση με το παρόν άρθρο αλλά και να γίνεται δεκτή από τον Συλλογικό Φορέα που έχει κάνει την πρόταση της διοργάνωσης της αγοράς. Αν υπάρχουν περισσότερες της μιας πρότασης από φορείς για τη διενέργεια αγοράς ο δήμος τις εγκρίνει. Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα έχει ο συλλογικός φορέας που έχει εμπειρία στην διοργάνωση τέτοιων αγορών και έχει κατά το παρελθόν διοργανώσει τέτοιες αγορές. Σε κάθε περίπτωση στον παραπάνω κανονισμό λειτουργίας θα γίνεται ρητή αναφορά ότι η πώληση των προϊόντων θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, τις διατάξεις της φορολογίας και τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π Π.Υ) και ότι οι δραστηριοποιούμενοι υπόκεινται στον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων για την τήρηση όλων των παραπάνω.
  6. Ο συλλογικός φορέας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν και τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο Δήμο κατάσταση με τους πωλητές, τα διατιθέμενα από αυτούς προϊόντα και τις τιμές πώλησης αυτών.
  Ο Φορέας διοργάνωσης τουλάχιστον 7 ημέρες προ της διενέργειας της αγοράς υποχρεούται να ανακοινώνει την ημέρα και το χώρο που θα διενεργηθεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάσταση με τους πωλητές- παραγωγούς, τα προϊόντα προς διάθεση και τις τιμές αυτών καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Επίσης τα μέλη του φορέα που έχουν επιλεγεί φροντίζουν για την χωροταξική τοποθέτηση των πωλητών – παραγωγών. Τα προς διάθεση προϊόντα θα πρέπει να είναι προ-συσκευασμένα και η ποσότητα ανά συσκευασία θα πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση του προηγούμενου εδαφίου. Η ημέρα λειτουργίας δε θα πρέπει να συμπίπτει με τη λειτουργία άλλης μορφής υπαίθριας αγοράς, ενώ μπορεί να είναι Σάββατο και Κυριακή. Η σχετική κατάσταση είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος νόμου. Η εγγραφή στον εν λόγω κατάλογο υπέχει θέση άδειας για τη συμμετοχή των πωλητών στη συγκεκριμένη αγορά. Κατά τη διάρκεια προσέλευσης των πωλητών στις αγορές αυτές, τη λειτουργία της έως και την αποχώρηση αυτών, παρίστανται μέλη του συλλογικού φορέα, σε συγκεκριμένο σημείο, οι οποίοι θα ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για τη σχετική αγορά, θα φροντίζουν για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας αυτής και θα επιδίδουν στα ελεγκτικά όργανα κατάσταση με τους συμμετέχοντες πωλητές, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Οι πωλητές υποχρεούνται να φέρουν και να επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας καθώς και έγγραφο ταυτοποίησης τους. Ως προς τις κυρώσεις, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο παρόντα νόμο για τις λοιπές μορφές υπαιθρίου εμπορίου.
  7. Οι συμμετέχοντες πωλητές απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καθώς και από κάθε άλλο ανταποδοτικό τέλος ή εισφορά προς τον Δήμο ή τις υπηρεσίες του. Η ίδια γενική απαλλαγή αφορά και τον Συλλογικό Φορέα διοργάνωσης.
  8. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Αγορές Καταναλωτών δύναται να διοργανώνονται και από την Περιφέρεια μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο σε χώρους ευθύνης της

 • 11 Φεβρουαρίου 2017, 18:55 | andreas kampylaykas

  Παρ. 2

  Διαγραφή: σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ). (Δεν μπορούν εμπορικές επιχειρήσεις να διοργανώνουν αγορές.)

  Διαγραφή: εφόσον έχει εγκριθεί η πρόταση τους. (Παρακάτω στο άρθρο αναφέρεται ο τρόπος έγκρισης.)

  Παρ. 5

  Διαγραφή: Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης του συλλογικού φορέα απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, η οποία θα αναφέρεται σε τυχόν ασυνέπεια των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα με τα αναφερόμενα στο παρόν, την ασφαλή προσέλευση του καταναλωτικού κοινού και των πωλητών και την ασφαλή και νόμιμη διάθεση των διατιθέμενων προϊόντων. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε περίπτωση έγκρισης δημοσιεύεται, ομοίως, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλογικού φορέα και το καταστατικό του.

 • 11 Φεβρουαρίου 2017, 18:16 | andreas kampylaykas

  Παρ. 2

  Διαγραφή: σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ). (Δεν μπορούν εμπορικές επιχειρήσεις να διοργανώνουν αγορές.)

  Διαγραφή: εφόσον έχει εγκριθεί η πρόταση τους. (Παρακάτω στο άρθρο αναφέρεται ο τρόπος έγκρισης.)

  Παρ. 5

  Διαγραφή: Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης του συλλογικού φορέα απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, η οποία θα αναφέρεται σε τυχόν ασυνέπεια των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα με τα αναφερόμενα στο παρόν, την ασφαλή προσέλευση του καταναλωτικού κοινού και των πωλητών και την ασφαλή και νόμιμη διάθεση των διατιθέμενων προϊόντων. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε περίπτωση έγκρισης δημοσιεύεται, ομοίως, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλογικού φορέα και το καταστατικό του.

 • 11 Φεβρουαρίου 2017, 13:50 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

  Μια γενική παρατήρηση για το άρθρο 37. Θα πρέπει οι αρμοδιότητες αυτών των αγορών που μέχρι σήμερα στηρίχθηκαν από το κίνημα «Χωρίς Μεσάζοντες» να είναι στα χέρια των Φορέων Οργάνωσης και όχι στους Δήμους. Διότι έτσι όπως είναι διατυπωμένο τώρα το άρθρο οι Δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και οι δήμαρχεοι θα μπορούν να εκμεταλευθούν την δουλειά των εθελοντων των Φορέων διοργάνωσης προβάλοντας την για καθαρά προεκλογικούς λόγους. Επίσης κάθε φορά που θα εκλέγεται κάποιος δήμαρχος που θα είναι αντίθετος στις αγορές αυτές με τις αρμοδιότητες που του δίνει το άρθρο θα μπορεί να τις καταργήσει. Όμως μόνο εαν αυτές οι αγορές που φέρνουν σε επαφή τον παραγωγό και τον καταναλωτή θεσμοθετηθούν και λειτουργήσουν σε μόνιμη βάση υπάρχει και πιθανότητα να δημιουργηθεί και μια νέα καταναλωτική συνείδηση και ως εκ τούτου και ένα πραγματικό καταναλωτικό κίνημα.
  Για όλα αυτά θα πρέπει όλες οι αρμοδιότητες που με το άρθρο αυτό δίδονται στον Δήμο να περάσουν στους Φορείς Διοργάνωσης. Ο Δήμος να περιοριστεί στους ελέγχους καλής λειτουργίας και στην καλη λειτουργία των υπηρεσιών του, καθαριότητα, ηλεκτροδότηση, ασφάλεια προσέλευσης κτλπ

 • Το άρθρο αυτό κάνει πολύ γραφειοκρατική μια πραγματικά κινηματική δράση. Όσοι ασχολούνται εθελοντικά τόσα χρόνια με αυτές τις αγορές θα περίμεναν από μια αριστερή κυβέρνηση να γίνεται αρωγός αυτού του κινήματος και όχι να το δυσκολεύει, μια και το μεγαλύτερο κόμμα αυτής της κυβέρνησης έχει πολύ ψηλά στις αξίες του τις κινηματικές δράσεις.
  Όλοι ξέρουμε τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία των δήμων. Η διεξαγωγή μιας τέτοιας αγοράς πρέπει πρώτα να περάσει από το δημοτικό διαμέρισμα (που συνεδριάζει κάθε πότε;) και μετά από το δημοτικό συμβούλιο (που συνεδριάζει κάθε πότε;), άρα μπορούν να κρατηθούν οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο;
  Ουσιαστικά δίνει την διοργάνωση στο δήμο ενώ θα πρέπει ο φορέας να έχει αποκλειστικά την ευθύνη της διοργάνωσης και οι δήμος μόνο να ελέγχει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις.
  Στο άρθρο γίνεται αναφορά στη συχνότητα των αγορών μια κάθε δυο μήνες. Με ποια λογική προκρίθηκε αυτή η συχνότητα; Όσοι έχουν μια επαφή με αυτές τις αγορές είτε ως διοργανωτές είτε ως καταναλωτές είτε ως παραγωγοί-μεταποιητές ξέρουν ότι αυτές οι αγορές διεξάγονταν μέχρι τώρα στη μεγάλη τους πλειοψηφία κάθε μήνα.
  Στην προγραμματική ομιλία του πρωθυπουργού μετά τις τελευταίες εκλογές γίνεται ρητή αναφορά στη θεσμοθέτηση των αγορών ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Γιατί εδώ δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτό το όνομα με το οποίο αυτές οι δράσεις έχουν γίνει γνωστές εδώ και χρόνια σε όλο το πανελλήνιο;

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 20:29 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 37 που αφορά στις Αγορες Καταναλωτών είναι άδικο να επιβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο ανταποδοτικό τέλος για οποιοδήποτε λόγο, αφού οι πολίτες – καταναλωτές πληρώνουν στον Δήμο τέτοια ανταποδοτικά τέλη μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Έτσι προτείνω η παράγραφος 7 του άρθου 37 να γίνει:
  7.Οι συμμετέχοντες πωλητές απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καθώς και από κάθε άλλο ανταποδοτικό τέλος.

  Άλλωστε τρόφιμα και προϊόντα θα παίρνουν από τους συμμετέχοντες παραγωγούς οι φορείς που θα οργανώνουν την αγορά για να τα μοιράζουν σε πολίτες που τα έχουν ανάγκη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 14:25 | Σταμάτης Στεφανάκος

  Διαβάζοντας το συγκεκριμένο άρθρο εξάγονται τα εξής:

  1.Πρωτοβουλίες ή άτυπες οργανώσεις προσώπων που δεν έχουν νομική υπόσταση, δεν μπορούν να διοργανώσουν.

  2.Ο Δήμος στην ουσία θα ελέγχει την διαδικασία, ενώ ο όποιος φορέας θα είναι για κάνει την δουλειά. Αρά καλούνται τα μέλη ή οι εθελοντές (!) μέσω νομικού προσώπου μόνο και μόνο για τρέχει την διαδικασία ;Ένα πρώτο ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι ότι: Αφού όμως ο Δήμος στην ουσία θα το ελέγχει γιατί δεν το διοργανώνει μόνος του; Και ακόμα περισσότερο γιατί δεν θεσμοθετούνται αλλιώς οι φορείς να το διοργανώνουν αυτή και ο Δήμος απλά να παρέχει χώρο ή καθαριότητα και να μην εμπλέκεται καθόλου στην διαδικασία; (Μάλλον αυτό απαντάει η παράγραφος 7 του συγκεκριμένου άρθρου)

  3.Η λογική της διάθεσης από τους παραγωγούς προϊόντων στον φορέα προκείμενου να δοθούν αλληλέγγυα σε οικογένειες ή πρόσωπα μέσω αυτού ΔΕΝ προβλέπεται, ΟΥΤΕ εξασφαλίζεται.

  4.Στην παράγραφο 7 στην ουσία κατοχυρώνεται ο Δήμος να καλύπτει τα όποια έξοδα προκύπτουν από την διοργάνωση. Αυτό που υπήρχε ένα ελάχιστο ποσοστό σε προϊόντα που διατίθεται στους διοργανωτές για να λόγους Αλληλεγγύης παύει να υπάρχει, αντίθετα επικρατεί μια καθαρή οικονομική συναλλαγή είτε σε χρηματικό πόσο είτε σε προϊόντα (!). Πολύ πιθανό καμία δομή πολιτών τυπική ή άτυπη που δραστηριοποιείται μέσα στα όρια του Δήμο να μην έχει στην διάθεση της πότε ξανά τα αλληλέγγυα προϊόντα από την διοργάνωση. Με δυο λόγια, το πνεύμα της Αλληλεγγύης και το αδιαμεσολάβητο μεταξύ πολιτών, εξαφανίζεται και αντικαθίσταται από το σκεπτικό καταναλωτή- πωλητή, υπό την επιστασία θεσμικού φορέα.

  5.Ο κάθε Δήμος θα έχει τον δικό του κανονισμό τον όποια θα συμφωνεί με τον εκάστοτε φορέα. Από την στιγμή που ο νομοθέτης το αφήνει χωρίς να το προσδιορίζει εγείρονται πολλά ερωτηματικά, αφού δεν θα υπάρχει καμία πρόβλεψη ελέγχου στο πως ορίζεται και πως διαφυλάσσεται ο εκάστοτε κανονισμός.

  Συνοψίζοντας: Ότι η δημιουργία ενός θεσμικού πλαίσιο ίσως να είναι υποχρεωτικό και ίσως να λύνει και διαδικαστικά θέματα. Αλλά, η δημιουργία ενός κανονιστικού πλαίσιο που φτάνει σε απόλυτο έλεγχο, κάθε ολοκληρία εξαρτώμενο και οριζόμενο στην ουσία από την εκάστοτε δημοτική αρχή. το τέλος του αδιαμεσολάβητο μεταξύ πολιτών και η εξαφάνιση του πνεύματος της Αλληλεγγύης και η αντικατάσταση της έννοιας του πωλητή-χρήστη από την έννοια του καταναλωτή, βρίσκονται μακριά από τον ουσία της κινηματικής δράσης των Χωρίς Μεσαζόντων. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει ούτε ως ονομασία….

  Από ένα πολίτη.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 08:00 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

  Απαιτείται προσδιορισμός του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους όσων συμμετέχουν στις Αγορές Καταναλωτών για όλους τους Δήμους.
  Εξασφαλίζεται ενιαία αντιμετώπιση, περισσότερη διαφάνεια και αποφεύγονται αυθαιρεσίες.
  Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, καλύτερα.