Άρθρο 43 – Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση των Επαγγελματιών Πωλητών στο στάσιμο εμπόριο

1. Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων διεξάγεται σε δύο στάδια:
Στάδιο Πρώτο: αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 25. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με τα μόρια του παρακάτω Πίνακα 5. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1.
Πίνακας 5. Σύστημα μοριοδότησης για την Τοποθέτηση Επαγγελματιών Πωλητών της Ομάδας 1 σε θέσεις Στάσιμου εμπορίου.

ΚατηγορίαΑριθμός Μορίων
α) άτομα με αναπηρία15 μόρια, αναπηρία από οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%
40 μόρια, ειδικά στην περίπτωση που η αναπηρία είναι μη ιατή και αφορά στη λειτουργική κατάσταση των οφθαλμών (μείωση οπτικής οξύτητας ή/και διαταραχή των οπτικών πεδίων) σε ποσοστό 80% και άνω.
β) πολύτεκνοι και τέκνα αυτών

 

31 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
γ) τρίτεκνοι

 

15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
δ) γονείς – κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση,  βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης23 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής τριπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
ε) Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.8 μόρια
στ) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες8 μόρια
ζ) προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες β, γ και δ)10 μόρια
η) αποφυλακισθέντες από μακρόχρονη ποινή8 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι συμμετέχοντες έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση τη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υπολειπόμενες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Σε περίπτωση που ο αριθμός αδειών της Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων δικαιούχων, οι υποψήφιοι που, βάσει της μοριοδότησής τους, δεν τους χορηγείται άδεια προστίθενται στους υποψήφιους της Ομάδας 2.
Στάδιο Δεύτερο: κατανομή των υπολοίπων θέσεων. Κατά το στάδιο αυτό διατίθενται οι θέσεις που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι τυχόν υπολειπόμενες θέσεις της Ομάδας 1. Η υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της Ομάδας 2 και τυχόν των υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, στους οποίους δε χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα τους όπως εμφανίζονται στη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με το αριθμό των προς διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των τυχόν υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να τροποποιούνται τα κριτήρια και η μοριοδότησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

  • Στο άρθρο 43 που αναφέρεται στο σύστημα μοριοδότησης ανά κατηγορία για το στάσιμο εμπόριο (Πίνακας 5), η Ε.Σ.Α/μεΑ. προτείνει ο αριθμός των μορίων που δίνεται στα άτομα με αναπηρία με Π.Α. τουλάχιστον 50%, καθώς και στους γονείς – κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μορίων που δίνεται στην κατηγορία των πολυτέκων, δηλαδή 31 μόρια.

  • 14 Φεβρουαρίου 2017, 11:11 | κουλουράς

    Στο Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση των Επαγγελματιών Πωλητών στο στάσιμο εμπόριο θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί ως κριτήριο η εντοπιότητα όπως προβλεπει άλλωστε και το Άρθρο 41 – Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση Παραγωγών πωλητών σε θέσεις Στάσιμου Εμπορίου.

    Αυτό θα ήταν πολύ ευεργετικό για την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και θα βοηθούσε τους πωλητές αφού οι αδειούχοι δεν θα αναγκαζόντουσαν να δραστηριοποιούνται μακριά από το χώρο κατοικίας τους (εξοικονόμηση χρημάτων από άσκοπες μετακινήσεις).