Άρθρο 46 – Σύστημα Μοριοδότησης για την έγκριση δραστηριοποίησης Παραγωγών Πωλητών στο Πλανόδιο Εμπόριο

1. Για την έγκριση άσκησης Πλανόδιου Εμπορίου σε Παραγωγούς πωλητές σε θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Πίνακα 6 με την αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά:
Πίνακας 6: Σύστημα μοριοδότησης για την έγκριση δραστηριοποίησης Παραγωγών στο Πλανόδιο Εμπόριο.

ΚριτήριοΑριθμός Μορίων
1. Παλαιότητα άδειας2 μόρια ανά έτος παλαιότητας
2. Η ηλικία του δικαιούχου10 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 ετών και για όσους είναι άνω των 55
3. Παραβατικότητα (Ν. 4264/14, Ν.4177/13)α. 30 μόρια αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.

β. 0 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση.

γ. -10 μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει διαπιστωθεί  κατά το τελευταίο έτος,  με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών Παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:
1. Παραβατικότητα
2. Ηλικία δικαιούχου
3. Παλαιότητα άδειας
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
2. Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης πλήρωσης κενών θέσεων στάσιμου εμπορίου (ηλικία, παλαιότητα άδειας κλπ).
Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας (κατά μήνα και έτος) και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των προς πλήρωση θέσεων (κατά μήνα και έτος). Αν ο δικαιούχος απόκτησε την άδεια λόγω άσκησης δικαιώματος μεταβίβασης (υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς), τότε ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια αυτή. Δύναται για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται μόρια με τη μορφή δεκαδικού αριθμού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Όσον αφορά το κριτήριο της παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης για την κατανομή των προς πλήρωση θέσεων. Όσον αφορά το κριτήριο της ηλικίας, ο δικαιούχος που είναι κατά τα ανωτέρω 55 ετών και 1 ημέρας δικαιούται 15 μόρια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να τροποποιούνται τα κριτήρια και η μοριοδότησή τους.