Άρθρο 28 – Επιτροπές Λαϊκών Αγορών

1. Στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη 13-μελείς επιτροπές με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη με τριετή θητεία, οι οποίες φέρουν τον τίτλο «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής» και «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» αντίστοιχα. Γραμματειακή υποστήριξη των εν λόγω Επιτροπών ασκείται από υπαλλήλους των οικείων Περιφερειών.
2. Η σύνθεση των εν λόγω επιτροπών έχει ως ακολούθως:
Α. Για τις Λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας Αττικής:
1) Ένας θεματικός Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Λαϊκών Αγορών κ’ Υπαίθριου Εμπορίου (εφόσον υφίσταται) ή ένας εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρος
2) Έξι μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, ένα εκ των οποίων εκλέγεται από το σύνολο της μειοψηφίας.
3) Ένας εκπρόσωπος της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)
4) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας
5) Ένας εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου, με βάση τον αριθμό των μελών, αγροτικού συλλόγου ή Συνεταιρισμού που έχει την έδρα του στο Δήμο Αττικής και του οποίου τα μέλη ή μέρος εξ’ αυτών δραστηριοποιείται στην παραγωγή οπωροκηπευτικών.
6) Τρεις εκπροσώπους των πωλητών ως εξής:
α) ένας (1) εκπρόσωπος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών
β) ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής
γ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής
Β. Για τις Λαϊκές Αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης:
1) Ένας θεματικός Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Λαϊκών Αγορών κ’ Υπαίθριου Εμπορίου (εφόσον υφίσταται) ή ένας εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρος
2) Έξι μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, ένα εκ των οποίων εκλέγεται από το σύνολο της μειοψηφίας.
3) Ένας εκπρόσωπος της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ)
4) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας
5) Τέσσερις εκπροσώπους των πωλητών ως εξής:
α) δύο (2) εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
β) δύο (2) εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας – Μακεδονίας – Θράκης, που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων ένας θα ασκεί τη δραστηριότητά του εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος.
3. Όλοι οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων Α3, Α5, Α6, Β3 και Β5 της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι αναπληρωτές τους προτείνονται από τους αντίστοιχους φορείς, μετά από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Το Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης αναπληρώνει ένας εκ των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, που ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.
4. Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών των Περιφερειών Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης μπορούν να παρίστανται εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκπρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επίσης στις συνεδριάσεις των Επιτροπών μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να διατυπώσουν απόψεις επί ζητημάτων που άπτονται στη λειτουργία των λαϊκών αγορών που τους αφορούν.
5. Στην υπόλοιπη επικράτεια δημιουργούνται 7-μελείς επιτροπές Λαϊκών Αγορών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη με τριετή θητεία, οι οποίες φέρουν τον τίτλο «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας ……» με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, οι οποίες αποτελούνται από:
1) έναν εκπρόσωπο του Αντιπεριφερειάρχη ως Πρόεδρο
2) έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
3) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
4) έναν υπάλληλο της οικείας Δ.Α.Ο.Κ.
5) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στα όρια του οποίου λειτουργούν οι περισσότερες Λαϊκές Αγορές της Περιφερειακής Ενότητας.
6) έναν εκπρόσωπο των παραγωνας εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου αγροτικού συλλόγου που έχει την έδρα του στο Δήμο Αττικήςγών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
7) έναν εκπρόσωπο των επαγγελματιών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Η γραμματειακή υποστήριξη των ως άνω Επιτροπών παρέχεται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα.
6. Έργο των ως άνω Επιτροπών είναι:
α) η καταγραφή τυχόν δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών και η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή ζητά πληροφόρηση για τα κυριότερα προβλήματα και παράπονα που υποβάλλονται στις υπηρεσίες που ασχολούνται με τις λαϊκές αγορές, σε εύλογο χρόνο πριν τις συνεδριάσεις.
β) η συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.), για την ανταλλαγή στοιχείων και προτάσεων για την καλύτερη εποπτεία της εμπορικής δραστηριότητας και την πάταξη του παρεμπορίου στις λαϊκές αγορές.
γ) η μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί λαϊκών αγορών στη χωρική τους αρμοδιότητα. Για το σκοπό αυτό οι Επιτροπές συνεργάζονται μεταξύ τους για την ανταλλαγή οιασδήποτε πληροφορίας κρίνουν απαραίτητη.
δ) η γνωμοδότηση επί τυχόν ενστάσεων των πωλητών σε θέματα που αφορούν τη δραστηριοποίησή τους, όπως κατανομή-τοποθέτηση, απόδοση μορίων και απόδοση θέσης σε λαϊκή αγορά. Τα ζητήματα προστίμων δεν αποτελούν αντικείμενο των επιτροπών.
Οι ως άνω Επιτροπές γνωμοδοτούν επί ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών εν γένει καθώς και για τη διευθέτηση ατομικών θεμάτων των πωλητών όπως: η ίδρυση – κατάργηση λαϊκών αγορών, η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών, οι τοποθετήσεις Παραγωγών Πωλητών σε λαϊκές αγορές, οι μεταβιβάσεις αδειών ή θέσεων, η αναστολή ισχύος αδειών για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώσεις πωλητών.
Επιπλέον οι Επιτροπές διά των εκπροσώπων των πωλητών πληροφορούν τις Υπηρεσίες και ανάλογα γνωμοδοτούν για το κάθε είδους θέμα που ανακύπτει όπως ιδίως για την κένωση θέσεων σε λαϊκές , για παραβατικές συμπεριφορές όσον αφορά ιδίως τη λειτουργία των λαϊκών αγορών όπως ενδεικτικά τη διακριτότητα, την υπέρβαση των ορίων των εκθετηρίων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Λειτουργίας, θα πρέπει υποχρεωτικά, πριν την έκδοση των ως άνω ατομικών ή κανονιστικών πράξεων, να έχουν στη διάθεσή τους, γνωμοδότηση της Επιτροπής επί των συγκεκριμένων θεμάτων που ανακύπτουν. Επίσης, οι υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας δύνανται να ζητήσουν τη γνώμη της επιτροπής για οποιοδήποτε τυχόν άλλο θέμα που αφορά κανονιστική ή ατομική διοικητική πράξη.
7. Τα μέλη των επιτροπών δύναται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη να λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ημερήσια αποζημίωση και κατ’ ανώτατο όριο για μέχρι δύο συνεδριάσεις το μήνα, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται στην ως άνω απόφαση. Η σχετική δαπάνη προέρχεται από τα έσοδα που εισπράττει η Περιφέρεια από την καταβολή του ημερήσιου τέλους.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 14:57 | Γιουτίκας Κωνσταντίνος

  Διαπιστώνεται η υποβάθμιση και απαξίωση του ρόλου των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών των Περιφερειών Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περιοριζόμενες πλέον στην παροχή «γνωμοδοτήσεων» χωρίς να έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα. Ειδικά στην παράγραφο 6 του άρθρου καταγράφεται με σαφήνεια ο «γνωμοδοτικός» ρόλος αυτών των Επιτροπών, παραπέμποντας προφανώς τη λήψη όλων ανεξαιρέτως των αποφάσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επιβαρύνοντας έτσι έτι περαιτέρω τη λειτουργία του κεντρικού οργάνου της Περιφέρειας. Με αυτόν τον τρόπο όμως οποιοδήποτε θέμα θα απαιτεί ουσιαστικά μία τριπλή επεξεργασία (από τους αρμόδιους υπαλλήλους, από την αρμόδια Επιτροπή Λαϊκών Αγορών και τέλος από το Περιφερειακό Συμβούλιο) οδηγώντας έτσι σε μεγάλες καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων για θέματα καθημερινότητας των λαϊκών αγορών και των πωλητών που συμμετέχουν σε αυτές. Ταυτόχρονα είναι βέβαιο, ότι η πληθώρα των υπολοίπων σοβαρών θεμάτων που απασχολούν τις συνεδριάσεις ενός Περιφερειακού Συμβουλίου θα οδηγήσει στην έλλειψη συζήτησης και επεξεργασίας των δεδομένων για τα ζητήματα που αφορούν στις λαϊκές αγορές, όπως είναι η παράβαση της διακριτότητας ή η υπέρβαση των ορίων των εκθετηρίων. Προτείνεται η διατήρηση του σημερινού αποφασιστικού ρόλου των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών των Περιφερειών Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και για τα ζητήματα που προβλέπονται με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

 • Στην παράγραφο 5 να συμπληρωθεί: και έναν εκπρόσωπο των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που δραστηριοποιείται στις αγορές χωρίς μεσάζοντες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 • Στους σχετικούς εκπροσώπους και τις επιτροπές να συμπεριληφθούν και δύο (2) εκπρόσωποι Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε αγορές χωρίς μεσάζοντες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 • Οι επιτροπές να γνωμοδοτούν και για την μετακίνηση των λαϊκών αγορών εκτός από ίδρυση και κατάργηση

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 10:18 | Κατερίνα

  Παρ. 5. 5) προϊστάμενο αρμόδιας υπηρεσίας κάθε Δήμου στα όρια του οποίου λειτουργεί η Λαϊκή.Αγορά

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 16:49 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

  βεβαιως και πρεπει να υπαρχει γνωμοδοτηση και μαλιστα συμφωνη διοτι οι δημοι παραγουν πολιτικο παιγνιδι και δεν εφαρμοζουντους τους νομους…ενιοτε και παραβαινοντας τους. οσο δε για 1 μελος της επιτροπης απο τους επαγγελματιες πρεπει να προσδιοριζεται απο τον αντιπροσωπευτικοτερο συλλογο με τα περισσοτερα μελοι….

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 10:19 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Ο νόμος έχει δώσει πολλές αρμοδιότητες στις Επιτροπές που θα πρέπει να αφαιρεθούν λόγω της φύσης της εργασίας. Για παράδειγμα θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητη η γνωμοδότηση σε κάποιες απλές διαδικασίες όπως αναπληρώσεις, μεταβιβάσεις αδειών κτλ γιατί τις καθιστούν χρονοβόρες. Στις περιπτώσεις αυτές η γνωμοδότηση να μην είναι υποχρεωτική αλλά να δύναται να ζητούν οι δήμοι την γνώμη της επιτροπής μόνο όταν προκύπτουν προβλήματα.

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 09:13 | Λεωνίδας Πανίδης

  Στην παρ 5. το εδάφιο: «6) έναν εκπρόσωπο των παραγωνας εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου αγροτικού συλλόγου που έχει την έδρα του στο Δήμο Αττικήςγών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.» δεν βγάζει νόημα